สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
1

1. จงหาจำนวนที่มีอยู่ใน 􀂅
11, 20, 13, 􀂅, 15 , 26, 17, 29
ก. 14
ข. 16
ค. 23
ง. 28
2. จงหาจำนวนในลำดับถัดไป
25, 21, 27, 19, 29, 􀂅
ก. 17
ข. 25
ค. 31
ง. 33
3. ปัจจุบันพ่อมีอายุ 52 ปี อีก 5 ปี พ่อจะมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก ปัจจุบันลูกมีอายุเท่าใด
ก. 12
ข. 14
ค. 18
ง. 20
4. แมลงปอเกาะบนดอกบัว ถ้าเกาะตัวละหนึ่งดอก จะเหลือแมลงปออยู่ 5 ตัว ถ้าเกาะดอกละ 2 ตัว จะเหลือดอกบัวอยู่ 5 ดอก ข้อใดถูกต้อง
ก. แมลงปอ 5 ตัว ดอกบัว 10 ดอก
ข. แมลงปอ 10 ตัว ดอกบัว 15 ดอก
ค. แมลงปอ 20 ตัว ดอกบัว 15 ดอก
ง. แมลงปอ 15 ดอก ดอกบัว 20 ดอก
5. ปากกาด้ามหนึ่งติดราคาขายไว้ 420 บาท ลดราคา 20 % ยังได้กำไรอยู่ 20 % ราคาทุนของปากกากี่บาท
ก. 168
ข. 252
ค. 280
ง. 305
6. นายมีนามีรายได้ปีละ 160,000 บาท มีรายจ่ายค่าไฟฟ้า 20 % ค่าประปา 15 % ปีนี้มีนาจะเหลือเงินเท่าไร
ก. 104,000 บาท
ข. 110,000 บาท
ค. 114,000 บาท
ง. 120,000 บาท
7. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 32.5 คิดเป็นร้อยละเท่าใดของคะแนนเต็ม ถ้าคะแนนเต็มเท่ากับ 40
ก. ร้อยละ 81
ข. ร้อยละ 81.25
ค. ร้อยละ 84
ง. ร้อยละ 84.25
8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้องหนึ่ง มีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 30 คน คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายเท่ากับ 25 คะแนน นักเรียนหญิงเท่ากับ 28 คะแนน จงหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้
ก. 26.6
ข. 26.7
ค. 26.8
ง. 26.9
9. จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 165, 160, 155, 158, 172, 163, 175, 168
ก. 164
ข. 164.5
ค. 163
ง. 163.5
สอบครูดอทคอม /แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
10. นักเรียนห้องหนึ่งมี 30 คน มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนเป็น 45.6 กิโลกรัม ถ้านักเรียนบอกน้ำหนักผิดสองคน แล้วแจ้งใหม่จากเดิม 44 เป็น 49 และ 56 เป็น 50 กิโลกรัม ถ้าคำนวณค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนห้องนี้ใหม่จะได้เท่าใด
ก. 43.50 กิโลกรัม
ข. 45.57 กิโลกรัม
ค. 47.57 กิโลกรัม
ง. 49.50 กิโลกรัม
11. ซื้อเงาะ ส้ม ลำไย และมังคุด มาเป็นอัตราส่วน 3 : 3 : 2 : 2 ถ้าซื้อเงาะมา 12 กิโลกรัม จะซื้อผลไม้ชนิดอื่นมาอย่างละกี่กิโลกรัม
ก. ส้ม 12 ลำไย 4 มังคุด 4
ข. ส้ม 12 ลำไย 6 มังคุด 6
ค. ส้ม 12 ลำไย 8 มังคุด 8
ง. ส้ม 12 ลำไย 10 มังคุด 10
12. ปลูกต้นสัก 2,400 ต้น โดยที่แต่ละต้นห่างกัน 1 เมตร เท่า ๆ กันได้พอดี บนที่ดินที่มีความกว้างเท่ากับ 2 ใน 3 ของความยาวของที่ดิน ที่ดินแปลงนี้กว้างและยาวกี่กิโลเมตร
ก. กว้าง 20 เมตร ยาว 120 เมตร
ข. กว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร
ค. กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร
ง. กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร
13. 1 –

++++9181716151 มีค่าเท่าใด
ก. 151203846
ข. 151203856
ค. 151203946
ง. 151203956
14. แท็งก์น้ำรูปลูกบาศก์มีพื้นที่ผิวทั้งหมด 54 x2 ตารานิ้ว แท็งก์น้ำมีปริมาตรเท่าไร
ก. 27x3
ข. 27x6
ค. 120x3
ง. 162x3
15. จงหาค่า 256
ก. 1
ข. 28
ค. 281
ง. 24
16. จงหาพื้นที่ของส่วนที่แรเงา โดยที่วงกลมแต่ละวงมีรัศมีเท่ากับ 5 เซนติเมตร (กำหนดค่า π ประมาณ 3)
ก. 20
ข. 25
ค. 30
ง. 35
17. นายดำเดินทางจากบ้านไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 15 เมตร แล้วเดินทางต่อไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 20 เมตร ถึงโรงเรียนอยากทราบว่าระยะทางเส้นตรงจากบ้านถึงโรงเรียนกี่เมตร
ก. 20 เมตร
ข. 25 เมตร
ค. 30 เมตร
ง. 35 เมตร
18. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้าน AC ยาว 5 เวนติเมตร ด้าน BC ยาว 3 เซนติเมตร วาดรูปครึ่งวงกลมบนด้าน ทั้งสองของ รูปสามเหลี่ยม ABC จงหาพื้นที่รวมของครึ่งวงกลมทั้งสามรูป (กำหนดค่า π ประมาณ 3 )
ก. 12.25 ตารางเซนติเมตร
ข. 12.75 ตารางเซนติเมตร
ค. 18.25 ตารางเซนติเมตร
ง. 18.75 ตารางเซนติเมตร
19. ให้ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม โดยที่ด้าน AB ยาว 6 เซนติเมตร และด้าน BC ยาว 8 เซนติเมตร พื้นที่ส่วนที่แรเงาเป็นเท่าใด
(กำหนดค่า π ประมาณ 3 )
ก. 49 ตารางเซนติเมตร
ข. 50 ตารางเซนติเมตร
ค. 51 ตารางเซนติเมตร
ง. 52 ตารางเซนติเมตร
20. เงาของน้อยยาว 5 ฟุต เมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์ เป็น 60 องศา จงหาความยาวของน้อยเมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์เป็น 30 องศา
ก. 12 ฟุต
ข. 15 ฟุต
ค. 18 ฟุต
ง. 21 ฟุต
21. ให้ X , Y , Z เป็นเลขสามจำนวนเรียงกันตามลำดับโดยที่ค่า X + Z = 42 , XZ = 440 จงหาค่า Y
ก. 20
ข. 21
ค. 22
ง. 23
22. จงหาค่าของ ()57+ ()75+− เท่ากับเท่าใด
ก. 13
ข. 2
ค. 1
ง. 2
23. จงหาค่า X
ก. 30 องศา
ข. 15 องศา
ค. 60 องศา
ง. 20 องศา
24. จงหาค่า X
ก. 50 องศา
ข. 30 องศา
ค. 60 องศา
ง. 45 องศา
25. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
ก. {}φφ⊂
ข. {}{}φφ∈
ค. {}φφ∈
ง. {}{}φφ⊂
26. ให้ A = { 1, 2, 3 } , B = {3, 4, 6} , = {1,2,3,4,5,6,7,8,9 } จงหา n(Á - )
ก. 6
ข. 5
ค. 2
ง. 3
27. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
ก. จำนวนเต็มมีสมบัติปิดของการบวก
ข. จำนวนนับมีสมบัติปิดของการบวก
ค. จำนวนเต็มลบมีสมบัติปิดของการคูณ
ง. จำนวนเต็มมีสมบัติปิดของการคูณ
28. จงหาค่าของ ()34X723X−〉−
ก. 

∞−1147,
ข. 

∞,1147
ค. 

−∞−1147,
ง. 

∞−,1147
29. จงหาค่าของ ()()()03x5X4X32≤+−−
ก. []53,−
ข. (]53,−
ค. ()[]543,,∪∞−
ง. (][)∞∪−,,543
30. ดด
31. ดด
32. จงหาค่าของ
ก. 0
ข. 1
ค. หาค่าไม่ได้
ง. 6
33. นำเลขโดด 0 – 9 ไปสร้างเป็นเลข 3 หลักจะได้กี่วิธีโดยไม่ให้เลขซ้ำกัน
ก. 1,000
ข. 504
ค. 729
ง. 720
34. ในการเดินทางไปทำงานของนายแดง จะเดินทางโดยการนั่งเรือข้ามฝากซึ่งมีทั้งหมดอยู่ 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ 4 ลำ ขนาดกลาง 3 ลำ ขนาดเล็ก 2 ลำ จงหาจำนวนวิธีที่นายแดงจะนั่งเรือไปแล้วกลับด้วยเรือจำนวนเดียวกันแต่ไม่ใช่ลำเดียวกัน
ก. 24
ข. 9
ค. 144
ง. 20
35. ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกันเราสนใจผลรวมแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมแต้มของลูกเต๋ามากกว่า 4
ก. 31
ข. 118
ค. 2
ง. 181
36. จงหาค่าของ 623436
ก. 463
ข. 364
ค. 334
ง. 423
37. ถ้า log (3x + 21) – log (2x + 1) = log 8 จงหาค่า x
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
38. จงหาค่าของ 232432++
ก. 6+ 26
ข. – 6 - 26
ค. 2+26
ง. –2+26
39. จงหาคำตอบของระบบสมการ 3X + 4Y = 16
ก. (-4,7)
ข. (7,-4)
ค. (1,4)
ง. (4,1)
40. งานชิ้นหนึ่ง ถ้าให้ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 7 คน ทำงานนั้นจะเสร็จในเวลา 3 วันแต่ถ้าให้ผู้ชาย 9 คนผู้หญิง 6 คนทำงานนั้นเสร็จในเวลา 2 วัน ถ้าผู้ชาย 1 คนและผู้หญิง 3 คน จะทำงานเสร็จในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 9 วัน
ค. 11 วัน
ง. 13 วัน
41. จากรูป จงหาค่า h
ก. 503 เมตร
ข. 1503 เมตร
ค. 1003 เมตร
ง. 2003 เมตร
42. จงหาค่าของ 4 tan 66324πππsincos+−
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
43. จงหาคำตอบสมการ X2X=+
ก. –1
ข. 2
ค. –1 , 2
ง. 1 , - 2
44. จงหาคำตอบของสมการ 22x = 45x-12
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
45. จงหาคำตอบของสมการ 22x – 6 •2x + 8 = 0
ก. 1,2
ข. –1,-2
ค. 2,4
ง. –2,-4
46. ι25 มีค่าเท่าไร
ก. –
ข. ส
ค. 1
ง. –1
47. ประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นเท็จ
ก. ถ้า 3+1 แล้ว 2+3 = 3 หรือ 2+2 = 4
ข. 2+2 = 4 ก็ต่อเมื่อ 3+1 =4 และ 3 x 2 = 6
ค. 2+3 =3 และ 3 x 1 = 4 ก็ต่อเมื่อ 2+2 =1
ง. 2+3 = 3 หรือ 3+1 = 4 และ 2+2 =1
48. ข้อใดเป็น สัจนิรันดร์
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 2 , 3
49. ประพจน์คู่ใด สมมูลกัน
ก. 1 , 2
ข. 2 , 3
ค. 1 , 3
ง. 1 , 2 , 3
50. ข้อใดเป็น ประพจน์
ก. ฉันไปเที่ยวทะเลมาจ๊ะ
ข. วันนี้เธอทานข้าวหรือยัง
ค. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย
ง. ห้ามเดินลัดสนาม


Create Date : 01 พฤษภาคม 2552
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:20:31 น. 8 comments
Counter : 627 Pageviews.

 
เฉลยข้อที่ถูกต้องด้วยคะ


โดย: นางชยุดา ศานติชาติศักดิ์ IP: 192.168.212.128, 202.143.161.26 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:44:57 น.  

 
ดีมาก


โดย: สุพิศ IP: 118.173.181.13 วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:14:33:49 น.  

 
เฉลยข้อที่ถูกด้วยคะ


โดย: จารึก IP: 118.173.181.13 วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:14:36:38 น.  

 
ดีมากขอขอบคุณ


โดย: กรรณิการ์ IP: 125.26.116.179 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:9:27:10 น.  

 
เฉลยข้อสอบเยียวยาคณิตศาสตร์ให้ด้วยค่ะ!


โดย: sujitra IP: 125.26.57.162 วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:23:02:50 น.  

 
ขอเฉลยด้วยคะ ขอบคุณ


โดย: ด๋า IP: 118.173.111.229 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:13:34:46 น.  

 
ขอขอบคุณคะ


โดย: kk IP: 61.19.65.152 วันที่: 7 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:20:33 น.  

 
ขอเฉลยคำตอบ


โดย: อาทิตย์ มาคุณ arthit_makoon@hotmail.com IP: 118.172.113.56 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:11:50:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.