สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
2

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดทำเว็บไซต์ครูชำนาญการพิเศษ เชียวชาญ (ช่วยกันนะคับ)
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447

หมายเหตุไม่ได้บังคับ ไม่ได้ขมขู่ แค่อยากมีเว็บไซต์เพื่อครูชำนาญการพิเศษเท่านั้นเอง ครับ

ขออวยพร
ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระจิตวิญญาณของพระบรมครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะนำทางให้สอบผ่าน ได้ในสิ่งที่ประสงค์ต้องการ นั้นคือครูชำนาญการพิเศษ สาธุ


การประเมินที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูง
- 1. การคิดระดับสูงคืออะไร
- 2. ควรประเมินความคิดระดับสูงเมื่อใด
- 3. การประเมินความคิดระดับสูงทำอย่างไร
- 4. ทำไมต้องประเมินการส่งเสริมการคิดระดับสูง


ประเด็นสำคัญที่สุดในการจัดการความรู้
- 1. ข้อมูลที่ง่ายต่อการค้นหา
- 2. แก้ปัญหาและพัฒนางาน
- 3. จัดการข้อมูลได้อย่างรอบด้าน
- 4 . เติมเต็มความรู้ในการปฏิบัติงาน


ช่วยวิเคราะห์ทีนะ
การประเมินที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูง
- 1. การคิดระดับสูงคืออะไร
- 2. ควรประเมินความคิดระดับสูงเมื่อใด
- 3. การประเมินความคิดระดับสูงทำอย่างไร
- 4. ทำไมต้องประเมินการส่งเสริมการคิดระดับสูง
อธิบาย
ข้อ 1-3 เป็นการถามเกี่ยวกับความรู้ความจำและความเข้าใจ ถามถึงความหมาย ระยะเวลาและขั้นตอน
ข้อ 4 เป็นการถามเกี่ยวกับเหตุผลซึ่งทำให้ต้องคิดก่อนตอบ
คำตอบ คือ ข้อ 4

ประเด็นสำคัญที่สุดในการจัดการความรู้
- 1. ข้อมูลที่ง่ายต่อการค้นหา
- 2. แก้ปัญหาและพัฒนางาน
- 3. จัดการข้อมูลได้อย่างรอบด้าน
- 4 . เติมเต็มความรู้ในการปฏิบัติงาน
คำตอบคือ ข้อ 2 การจัดการความรู้นั้นต้องสามารถแก้ปัญหาในการทำงานและพัฒนา


การประเมินที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูง
- 1. การคิดระดับสูงคืออะไร
- 2. ควรประเมินความคิดระดับสูงเมื่อใด
- 3. การประเมินความคิดระดับสูงทำอย่างไร
- 4. ทำไมต้องประเมินการส่งเสริมการคิดระดับสูง
ตอบ ข้อ 4 เป็นการถามเกี่ยวกับเหตุผลซึ่งทำให้ต้องคิดก่อนตอบ
ประเด็นสำคัญที่สุดในการจัดการความรู้
- 1. ข้อมูลที่ง่ายต่อการค้นหา
- 2. แก้ปัญหาและพัฒนางาน
- 3. จัดการข้อมูลได้อย่างรอบด้าน
- 4 . เติมเต็มความรู้ในการปฏิบัติงาน
คำตอบคือ ข้อ 2 การจัดการความรู้นั้นต้องนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาดูจะกว้างกว่า

นานาจิตตัง
ข้อ 1. ข้อใดที่มีพฤติกรรมแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
........1. ครูนิด ใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ในการพัฒนางานสอน
........2. ครูนุตา ชอบช่วยเหลือเพื่อนครูเพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอน
........3. ครูนุดี ชอบคิดนวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
........4. ครูนิดา ชอบเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 2. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
........1. ครูสาคร หลีกเลี่ยงที่ปฏิบัติตามข้อบังคับหากมีปัญหา
........2. ครูนที จะเห็นด้วยก็ต่อเมื่อมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
........3. ครูวสันต์ ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนก็ต่อเมื่อเห็นด้วย
........4. ครูพิรุณ สนใจกับปัญหาในโรงเรียน ในส่วนที่กระทบต่อกลุ่มของ

1. นักเรียนทุกคน ควรได้รับการปลูกฝังในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันที่เรียบง่าย เป็นผู้มีคุณธรรมในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง มีความรักให้ผู้อื่นเหมือนเป็นญาติพี่น้องร่วมครอบครัวเดียวกัน รู้จักบริการผู้อื่นอย่างนอบน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น รู้จักขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เข้ามาในชีวิต รู้จัดสำนึกในบุญคุณของคนอื่นและสรรพสิ่งรอบตัว มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต

ข้อใดคือความสำคัญของข้อความนี้
1.การปลูกฝังคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
2.การเป็นผู้มีคุณธรรมมีความรักในเพื่อนมนุษย์
3.การมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4.ควรรู้จักขอบคุณและสำนึกในบุญคุณของผู้อื่น
ท่านว่าควรเป็นข้อไหนถูก

1. การออกแบบการสอนแบบบูรณาการตามข้อใดที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สาระการเรียนรู้งานบ้านเป็นแกนหลักร่วมกับสาระอื่น ๆ
...1. แบบสหวิทยาการ***
...2. แบบฐานการเรียนรู้
...3. แบบข้ามกลุ่มสาระ
...4. แบบภายในกลุ่มสาระ
2. ข้อใดเป็นหลักการในการจัดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
...1. มีทฤษฎีและการปฏิบัติรวมกัน***
...2. สอนทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละ 1 สัปดาห์สลับกัน
...3. สอนทฤษฎีและปฏิบัติภายในสัปดาห์เดียวกันแต่แลกชั่วโมง
...4. มีเนื้อหาความรู้ครบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแยกชั่วโมงกันชัดเจน
3. ข้อใดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ เหมาะสมที่สุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
...1. แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
...2. แบบวัดคุณภาพงาน ชิ้นงาน แบบวัดความรู้
...3. แบบประเมินพฤติกรรม ความประพฤติ แบบวัดความรู้ความเข้าใจ***
...4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
4. ***มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
*****มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”
...1. ครู ค ถามถึงเหตุผลในการปฏิบัติความข้อความ
...2. ครู ก ถามความเข้าใจในความหมายของข้อความ
...3. ครู ข ถามการปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นไปตามข้อความ***
...4. ครู ง ถามให้เปรียบเทียบระหว่างคนที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามข้อ
2. 15. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ คือข้อใด
1. ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
2. ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
3. ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
4. จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายวิธี

16. ครูใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
1. เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้
2. สนองความต้องการของนักเรียน
3. การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

17. การใช้สื่อการเรียนการสอนใดที่เหมาะสมน้อยที่สุด
1. แบบฝึกทักษะ - การบวกเลขที่ทด
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม - ท้องถิ่นของเรา
3. โครงงาน - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. บทเรียนสำเร็จรูป - การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

18. ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาควรคำนึงถึงข้อไหน
1. หน่วยการเรียนรู้
2. มาตรฐานการเรียนรู้
3. หัวข้อสาระการเรียนรู้
4. ความต้องการของผู้เรียน

19. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนคือ
1. K W L
2. D A L
3. 4 MAT
4. Story line

20. ข้อใดมีพฤติกรรม แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ต่อโรงเรียน
1. ครูนิดใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ในการเรียนการสอน
2. ครูนุตาชอบช่วยเหลือเพื่อนครูเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
3. ครูนุดี ชอบคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
4. ครูนิภา ชอบเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนอย่างCreate Date : 01 พฤษภาคม 2552
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:09:25 น. 0 comments
Counter : 321 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.