สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

สรุปแบบทดสอบความเข้าใจ1. วินัยคือ

ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ2. โทษทางวินัยของครู มีกี่สถานะ

5 สถานะ3. โทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด คือ

ปลดออก และไล่ออก4. ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา5. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

30 วัน6. คำว่า “ละทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร

ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่7. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา8. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ด้าน

3 ด้าน9. มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงา10. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน

12 มาตรฐาน11. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน12. จรรยาบรรณครูมีกี่จรรยาบรรณ

5 จรรยาบรรณ13. มาตรฐานวิชาชีพครูใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติตน14. ใครเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

คุรุสภา15. กฎหมายที่บัญญัติให้มีข้อมาตรฐานวิชาชีพครู

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา16. บุคลากรทางการศึกษาอันซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คือใคร

ศึกษานิเทศก์17. ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน18. การพิจารณาชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้กี่กรณี

5 กรณี19. จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ

กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู20. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้กี่มาตรฐาน

9 มาตรฐาน21. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254622. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุเท่าใด

ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์23. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ

9 ข้อ24. คำว่า “ทอดทิ้ง” หมายถึงอะไร

ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ25. การประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท26. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร

เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน27. ความผิดลหุโทษ คือ

ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน28. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้

ปรากฏชัดแจ้ง29. โทษทางวินัยที่เบาที่สุดคือ

ว่ากล่าวตักเตือน30. การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด

ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ คับข้องใจผู้บังคับบัญชา31. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีสิทธิ์ดำเนินการได้อย่างไร

ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง32. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่พอใจการลงโทษ จะดำเนินการอย่างไร

อุทธรณ์33. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน34. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร

ก.ค.ศ.35. การกล่าวถ้อยคำแสดงอาการดูถูก หรือรังเกียจ เป็นความหมายของคำว่า

เหยียดหยาม36. ด่าแช่งซึ่งแสดงออกทางกริยา วาจา หรือการเขียนหรือภาพ ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหาย เป็นความหมายของคำว่า

ดูหมิ่น37. การข่มให้อยู่ในอำนาจตน หรือการใช้อำนาจบังคับเอา เป็นความหมายของคำว่า

กดขี่38. การร้องทุกข์กรณีใด มีโอกาสฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม39. ในการร้องทุกข์ของข้าราชการครู เหตุคับข้องใจผู้บังคับบัญชาให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ใด

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา40. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

4 ประเภท41. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 คือ

ความเป็นครู42. จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า

จริยา43. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

1. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ

2. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพครู

3. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู44. ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุเท่าใด

ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์45. คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือ

สอนดีมีคุณธรรม46. ธรรมะในข้อใดที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง

พรหมวิหาร 447. จรรยาบรรณของครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด

พ.ศ. 250648. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ49. ครูที่ได้รับยกย่องคำว่า “สอนดี” มีความหมายว่าอย่างไร

สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย50. ลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาเป็นอย่างไร

รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา51. เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือ

ความดี52. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน

19 คน53. บุคคลกลุ่มใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน54. สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเขียนแผนการเรียนคืออะไร

สื่อการสอน55. สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการใช้สื่อการสอนคือ

เนื้อหา ผู้เรียน และวิธีการใช้เวลาในการใช้56. สมรรถนะหลักของครู มีกี่สมรรถนะ

5 สมรรถนะ57. สมรรถนะประจำสายของครูมีกี่สมรรถนะ

6 สมรรถนะ58. มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด

จิตวิทยาสำหรับครู59. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสมรรถนะวิชาชีพครู ตามมาตรฐานใด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา60. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพครูใด

การทำงานเป็นทีม61. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

การพัฒนาตนเอง62. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

การพัฒนาผู้เรียน63. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของ

จริยธรรม64. สภาพความดีในจิตใจ เป็นความหมายของ

คุณธรรม65. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ เรียกว่า

เจตคติเชิงจริยธรรม66. หลักคุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล คือ

รอบคอบ กล้าหาญ และรู้จักประมาณ67. คุณธรรมของครูสังเกตได้จาก

การประพฤติปฏิบัติ68. หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานคือ

อิทธิบาท 469. หลักธรรมที่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ

สังคหวัตถุ 470. ค่านิยมของคนไทยได้แก่อะไร

ความเคารพผู้อาวุโส71. จริยธรรมใดที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะ

ความซื่อสัตย์72. กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง

การกระทำที่เกิดจากการจงใจ73. พระพุทธศาสนาสอนว่าคนเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร

รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต74. ความพากเพียรในการเอาชนะความชั่วคือ

ตะบะ75. ธรรมะ ที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง คือ

พรหมวิหาร 476. วิชาชีพชั้นสูง คือ

Profession77. อาชีพใดที่สังคมยกย่องมากที่สุด

ครู78. เจตคติ หมายถึง

ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง79. เจตคติเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1. ด้านความคิด

2. ด้านความรู้สึก

3. ด้านพฤติกรรม80. ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่า

การเรียนรู้81. วิธีการวัดเจตคติที่ดีที่สุดของผู้เรียน คือ

การสอบถาม82. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ

ฆราวาส 483. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน คือ

สังคหวัตถุ 484. ธรรมที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จคือ

อิทธิบาท 485. ค่านิยม คือ

สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง86. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ

อายุ 2 – 8 ปี87. ค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศคือ

การรักษาความซื่อสัตย์88. ความอ่อนโยน ตรงกับทศพิธราชธรรมข้อใด

มัทวะ89. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 คือ

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู90. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 คือ

การพัฒนาหลักสูตร91. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 คือ

การบริหารจัดการในห้องเรียน92. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน

17 คน93. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน

39 คน94. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษามี

23 คน95. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254696. องค์กรวิชาชีพครู มีฐานะเป็น

นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ97. ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา คือ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ98. ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุภายในกี่วัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน99. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

2 ประเภท100. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อ

เลขาธิการคุรุสภา


Create Date : 01 เมษายน 2554
Last Update : 1 เมษายน 2554 1:52:11 น. 0 comments
Counter : 450 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.