กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ!!

21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งมีผลใช้บังคับ (ประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558)

กฎหมายที่ว่านั้น คือ

“พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558”

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินั้น

หลักเกณฑ์คร่าวๆ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามนี้

(1) พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับประชาชน แต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการอื่นใดของรัฐ ที่มี ภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร ตามกฎหมายหรือกฎ หน่วยงานของรัฐนั้น (มาตรา 3 ถึงมาตรา 5)

(2) การใดๆที่จะต้องได้รับอนุญาตนั้น “ผู้อนุญาต” (หมายถึง ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการอนุญาต) จะต้องดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนทุกงานบริการ (ยกเว้นหน่วยงานที่ระบุในไว้มาตรา 5)
ทั้งนี้ คู่มือสําหรับประชาชน จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ 
- รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ

(3) ให้ผู้อนุญาตทบทวนกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตว่าสมควรปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก หรือจัดให้มีมาตรการอื่นใดๆแทนการอนุญาตหรือไม่ ทุกๆ 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 6)

(4) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคำขอ จะต้องตรวจสอบคำบอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้ครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง หรือขาดเอกสารบางประการ ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที 

- กรณีสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น >>> ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินการแก้ไขหรือยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

- กรณีไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น >>> ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอต้องลงนามไว้ในบันทึก (มาตรา 8)

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นคำขอด้วย (มาตรา 8 วรรคสอง)

- กรณีคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสําหรับประชาชน หรือผู้ยื่นคําขอได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนแล้ว ห้ามไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นอีก และจะปฏิเสธการพิจารณาคำขอนั้นโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ (มาตรา 8 วรรคสาม)

(5) ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่ความสำหรับประชาชน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ (มาตรา 10)

หากครบกำหนด 7 วันดังกล่าวแล้ว ผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ยื่นเอกสารถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาเสร็จ และจะต้องส่งสำเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง

- กรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ >>> คณะกรรมการจะต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทำการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น

- กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ >>> ถือว่า กระทำการหรือละเว้นกระทำการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย (มาตรา 10 วรรคท้าย)

****มาตรา 10 นี่แหละ ทีเด็ด เปิดช่องให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญากับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง หรือ รับสินบน (โดยฟ้องตาม ปพพ. และ ปอ. ตามปกติ)

ข้าราชการทั้งหลาย ต้องปรับตัวแล้วนะครับ จะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่ได้แล้วนะ

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ฉบับเต็ม คลิกที่นี่ >>> //www.opdc.go.th/uploads/files/2558/23012015.pdf
Create Date : 30 มิถุนายน 2558
Last Update : 30 มิถุนายน 2558 7:57:40 น. 0 comments
Counter : 723 Pageviews.  
 
Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

onizugolf
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
[Add onizugolf's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com