ว่าด้วย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" กับ บุคคลา-กาละ-เทศะ ที่ต้องห้าม

"สุราเมระยะ มัชชะ ประมาทัฏฐานา เวระ มณี สิกขาประทัง สมาธิ ยามิ"

คือ ศีลข้อ 5 ในพุทธศาสนา ที่ ห้ามมิให้ดื่มสุราเมรัยเกินลิมิต ไม่งั้น ผิดศีล
แต่นอกจากจะผิดศีลแล้ว เกี่ยวกับ สุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างอื่นนั้น ก็มีกฎหมายควบคุมไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ขาย หรือ ผู้ดื่ม โดยจำกัด วัน เวลา สถานที่ และผู้ซื้อเอาไว้

ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คร่าวๆ มีดังนี้

ความหมายของ "สุรา" และ "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ในทางกฎหมาย

"สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา (พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 3)

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551มาตรา 3)

เพราะฉะนั้น ความหมายของคำว่า "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" นั้น รวมถึง "สุรา" ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ด้วยนะ

บุคคล-กาละ-เทศะ ที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น กฎหมายได้บัญญัติว่า

“ขาย” หมายความรวมถึง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 3)
รวมๆ ก็หมายถึง การส่งต่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ หรือ การกระทำในลักษณะใดๆที่คล้ายคลึงกันทั้งปวง
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการขายในลักษณะใดๆตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ ก็ต้องห้ามทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการขายโดย

- ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ

- การเร่ขาย

- การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย

- ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นำหีบห่อ หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ

- โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม

- โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30)

ฝ่าฝืน : จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 41)

สถานที่ต้องห้ามขาย...

- วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (1))

- สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (2))

- สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (3))

- หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (4))

- สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (5))

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (6))

- สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (7))

- สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (8))

ซึ่งเท่าที่มีการประกาศใช้บังคับนั้น สถานที่ที่ต้องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้รวมถึงสถานที่ดังนี้ด้วย

- สถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/content/…/50977a75af0c0.pdf

- ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดำเนินการเป็นปกติธุระในทางการค้าของโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่เป็นขั้นตอนของการผลิตหรือรักษามาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/content/…/503b352c05feb.pdf

- ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2556)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/content/…/522c71b3d5e76.pdf

- ในบริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ.2558)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B…

- ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยจัดวางการรถไฟและทางหลวง (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%8…

- บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
พ.ศ. 2558)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%9…

- ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ นอกเหนือจากสถานที่ราชการตามมาตรา 27 (3) และ พื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555 ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2558)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%8…

ฝ่าฝืน : จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 39)

วันต้องห้ามขาย...

ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%9…

เวลาต้องห้ามขาย...

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ประกอบกับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 28 ได้กำหนดระยะเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้

โดยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลใดในเวลาอื่น

...นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 นาฬิกา และ 17.00 - 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ หรือ ในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B…

บุคคลต้องห้ามขาย...

- บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 29 (1))

- บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 29 (2))

ฝ่าฝืน : จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 40)

ขายแล้ว มาดูที่ห้ามดื่มต่อไป...

ห้ามดื่มใน

- วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 (1))

- สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 (2))

- สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 (3))

- สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 (4))

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 (5))

- สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 (6))

- สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 (7))

- พื้นที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดำเนินการเป็นปกติธุระในทางการค้าของโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่เป็นขั้นตอนของการผลิตหรือรักษามาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555)

- สถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555)

- บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือ บนรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555)

ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/content/…/503b354fd51a4.pdf

- ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2556)

- ในบริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ. 2558)

- ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยจัดวางการรถไฟและทางหลวง (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558)

- ใน พื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ นอกเหนือจากสถานที่ราชการตามมาตรา 31 (3) และพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
นอกเหนือจากสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555 ยกเว้น บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแล
และใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2558)

ฝ่าฝืน : จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 42)

ปัจจุบัน (วันที่ 19 มิถุนายน 2558) มีข่าวว่าจะมีการห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตร แต่มีข้อยกเว้น 2 ข้อ คือ 1.โรงแรม และ 2.พื้นที่โซนนิ่งที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ พัฒน์พงศ์ อาร์ซีเอ และเพชรบุรีตัดใหม่ โดยห้ามจำหน่ายตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่ว่า จิ้มที่นี่ >> //www.thairath.co.th/content/506084

ทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกฎหมายกันต่อไป

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ฉบับเต็ม ดูที่นี่ >>
//www.thaiantialcohol.com/…/content/…/50977a95e3c8c.pdf

ไหนๆ จะเป็น "นักดื่มตัวจริง" ทั้งที ต้องรู้กฎหมายไว้บ้างนะคร้าบบบ

ด้วยความปรารถนาดี
Create Date : 29 มิถุนายน 2558
Last Update : 29 มิถุนายน 2558 21:28:03 น. 1 comments
Counter : 4330 Pageviews.  
 
 
 
 
ดื่มเหล้าหน้าประตูรั้วตรงข้ามถนน แต่เป็นสถานที่ลานจอดรถ เป็นประจำ เปิดเพลงเสียงดัง ประจำเกือบๆทุกวัน
แจ้งความไปแล้ว โทรตามตำรวจก็แล้ว แถมโดนพวกกินเหล้าด่าเสียๆหายๆ ไม่เห็นตำรวจหรือกฎหมายทำอะไรได้เลย
 
 

โดย: นางละเอียด IP: 1.20.181.131 วันที่: 18 สิงหาคม 2559 เวลา:9:38:24 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

onizugolf
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
[Add onizugolf's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com