Daisypath - Personal pictureDaisypath Happy Birthday tickers

คุณลักษณะตามวัย , ขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2

พอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปประชุมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนแจกเอกสารมา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้พัฒนาการของลูกตามวัย เลยนำมาลงบล็อคไว้ด้วยค่ะ

อายุ 4 ปี

1.ด้านร่างกาย

1.1 กล้ามเนื้อมัดใหญ่
-รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง
-เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้
-กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้
-วิ่งและหยุดได้คล่อง

1.2 กล้ามเนื้อมัดเล็ก
-ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้อยู่ในแนวเส้นตรงตามที่กำหนดได้
-เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
-ร้อยลูกปัดขนาดเล็กได้

1.3 สุขภาพอนามัย
-มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์


2.ด้านอารมณ์และจิตใจ

2.1 การแสดงออกทางด้านอารมณ์
-ชอบท้าทายผู้ใหญ่
- เริ่มควบคุมอารมณ์ได้บงขณะ

2.2 ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- รู้จักเลือกเล่นสิ่งที่ตนชอบ สนใจ
- เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

2.3 คุณธรรมและจริยธรรม
- แสดงความรักเพื่อนและสัตว์เลี้ยง
- ไม่ทำร้ายผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- ไม่แย่งหรือหยิบของของผู้อื่นมาเป็นของตน
- รู้จักเก็บของเล่นเข้าที่
- รู้จักการรอคอยอย่างเหมาะสมกับวัย
- รู้จักการตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น


four01


3.ด้านสังคม

3.1 การช่วยเหลือตนเอง
- แต่งตัวได้
- รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง โดยไม่หกเลอะเทอะ

3.2 การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการมีคุณธรรมจริยธรรม
- เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
- เริ่มช่วยเหลือผู้อื่น
- ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงร่วมกัน
- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

3.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
- รู้จักแสดงความเคารพ
- ทิ้งขยะได้ถูกที่
- รักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน


4. ด้านสติปัญญา

- ฟังแล้วปฏิบัติตามคำสั่งที่ต่อเนื่องได้
- บอกชื่อนามสกุลของตนเองได้
- รู้จักใช้คำถามว่า "ทำไม"
- เขียนภาพและสัญลักษณ์ตามความต้องการของตนเองได้
- ชี้และบอกสีได้ประมาณ 4-6 สี
- พูดเกี่ยวกับ เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้
- จำแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
- สำรวจและทดลองเล่นกับของเล่นหรือสิ่งของต่าง ๆ ตามความคิดของตนได้
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
- เล่านิทานหรือเรื่องราวตามจินตนาการได้
- เคลื่อนไหวท่าทางตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
- เรียนรู้จากการสังเกต การฟังด้วยตนเอง
- พยามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ
- สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง


four02


ขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2

1.วิชาภาษาไทย

1.1 การอ่าน
-อ่านออกเสียงคำ
- บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
- มีมารยาทในการอ่าน

1.2 การเขียน
- เขียนพยัญชนะ ก-ฮ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

1.3 การฟัง การพูด
- ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 2-3 คำสั่งได้
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว
- เล่าเรื่องราวย่อ ๆ จากเรื่องที่ครูเล่าให้ฟัง
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่ฟัง

1.4 หลักภาษาไทย
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ ง่าย ๆ ได้


2. วิชาคณิตศาสตร์

- อ่านตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย 1-50
- เขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยเพื่อแสดงจำนวน 1-30
- เขียนค่าตัวเลขเป็นตัวหนังสือ 1-30
- นับจำนวน 1-50
- รู้ค่าจำนวน 1-30
- เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 30
- เปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย เท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า
- การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 5 จำนวน
- บวกลบ เลขหนึ่งหลัก (จำนวนตัวตั้งไม่เกิน 10)
- เปรียบเทียบความยาว สูงกว่า เตี้ยกว่า
- เปรียบเทียบปริมาตรความจุ มากกว่า น้อยกว่า
- บอกรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
- บอกรูปและความสัมพันธ์ในรูปแบบของรูปร่างที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น การเรียบแบบอนุกรม


four03


3. วิชาภาษาอังกฤษ

- ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง
- เขียนตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ A-Z
- เลือกภาพตรงตามความหายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง เช่น เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน(ภายในวงคำศัพท์ 50-70 คำ)
- ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว เช่น yes/no
- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ งาย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามที่ฟัง เช่น hi hello good morning good bye thank you
- ใช้คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง
- พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟังเช่น what your name, My name is ..
- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวเช่น บอกชื่อ อายุ สิ่งต่าง ๆ จำนวน 1-10
- บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ ในบทเรียน


4. วิชาสังคมศึกษา

- บอกการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน เคารพเชื่อฟังพ่อแม่และครู รู้จักกล่าวคำ ขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ มีระเบียบวินัย
- ยกตัวอยาง ความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่น และบอกผลจากการกระทำนั้น ๆ
- บอกวัน เดือน ปีนักษัตร และนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- เรียงลำดับเหตุการณืในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นเช่น ตื่นนอน เข้านอน
- บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้
- บอกความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย
- บอกสถานที่สำคัญในชุมชนได้
- บอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
- ระบุตำแหน่งของระยะ ทิศทางของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย ต้นไม้ ถนน
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ร้อน เมฆ ฝน


four04


5. วิชาวิทยาศาสตร์

- บอกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
- บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของ พืช และสัตว์
- สังเกตและอธิบายลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
- สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฎหรือสบัติของวัตถุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รูปร่าง สี ขนาด พื้นผิว ความแข็ง
- ทดลองและสรุปผลการทดลองได้
- ระบุว่าท้องฟ้า มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว


four05


ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์


Create Date : 14 กรกฎาคม 2552
Last Update : 14 กรกฎาคม 2552 10:20:42 น. 3 comments
Counter : 1136 Pageviews.

 
ตามมาเก็บข้อมูล ไว้รับมือกับแสบปัน

ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ ^0^


โดย: phety talon วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:23:00 น.  

 
เด็กสมัยนี้ต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยนะค่ะ

สู้ สู้ ค่ะ ลูกเจี๊ยบ
โดย: ปลายดินสอ วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:27:04 น.  

 
ลูกเจี๊ยบสู้ถึงไหนแล้วค่ะ พายยังไม่ถึงไหนเลยค่าห่วงจะเล่นอย่างเดียวเลยอ่ะ ^_^


โดย: โบ (แม่ตุ่น) IP: 118.173.38.70 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:15:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
YingLek
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
เรื่องราวของลูกเจี๊ยบเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเด็ก ปี 2548 หลังจากคลอดแล้ว แม่ก็ได้เรียนรู้ว่าการมีลูกเป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มาก ๆ ทำให้แม่ต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลายเล่ม รวมทั้งเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ แม่ลูกอ่อน หลาย ๆ คน ซึ่งก็พบว่าพฤติกรรมในแต่ละวัยของลูกก็จะคล้าย ๆ กัน เม้าท์เรื่องลูกกันสนุกสนานมาก การเลี้ยงลูกเหนื่อยก็จริง แต่เมื่อแม่ได้เห็นพัฒนาการและรอยยิ้มของลูก ความเหนื่อยก็หายไปได้ในทันที

Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2552
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
14 กรกฏาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add YingLek's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.