ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง


ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง
หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มาบ่อยครั้ง ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจกันผิดเพี้ยนไปบ้างว่า เช่น จะขยันไปทำไม ทำงานแค่พอประมาณ หรือบางคนก็บอกว่าเรากินน้อย ใช้น้อย ก็อยู่อย่างพอเพียงก็ดีแล้ว อย่าไปโลภมาก บ้าง ซึ่งใครที่คิดแบบนี้อยู่ แสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จริงๆเลย

ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั้นทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ( นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ) โดยทรงมีพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า
“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

ซึ่งก่อนที่จะทราบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีอะไรบ้าง ก็อยากถึงแนวคิดจุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาได้อย่างไรKevin's Daddy คุณพ่อนักวางแผนการเงิน Kevin's Daddy คุณพ่อนักวางแผนการเงิน AomMoney Guru
Facebook | ดูประวัตินักเขียน
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” รากฐานการวางแผนการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง
หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มาบ่อยครั้ง ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจกันผิดเพี้ยนไปบ้างว่า เช่น จะขยันไปทำไม ทำงานแค่พอประมาณ หรือบางคนก็บอกว่าเรากินน้อย ใช้น้อย ก็อยู่อย่างพอเพียงก็ดีแล้ว อย่าไปโลภมาก บ้าง ซึ่งใครที่คิดแบบนี้อยู่ แสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จริงๆเลย

ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั้นทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ( นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ) โดยทรงมีพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า

“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

ซึ่งก่อนที่จะทราบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีอะไรบ้าง ก็อยากถึงแนวคิดจุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาได้อย่างไร

จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

สำหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย

แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไป

สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

(ที่มา : ข้อมูลเผยแพร่จากมูลนิธิชัยพัฒนา )

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ที่มาจาก //www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2013/10/24dcc1.jpg)
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

(ที่มา : ข้อมูลเผยแพร่จากมูลนิธิชัยพัฒนา )
พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

“…ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีกำไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากำลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอำนาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง…”
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

“…พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…”

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“…ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทำจากรายได้ ๒๐๐–๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป…”

พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนการเงินของคนไทย
จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทยนั้น แม้ว่าพระองค์จะเน้นที่ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เพราะอยากให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสียก่อน แต่หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังสามารถมาประยุกต์ให้กับคนในทุกๆสาขาอาชีพได้เช่นกัน เพราะเป็นเน้นที่การพึ่งตนเองให้ได้เป็นหลัก

ดังนั้นจึงเรียกได้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พื้นฐานที่สำคัญของการจัดการในทุกๆอาชีพเลยทีเดียว แล้วถ้าพิจารณาหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องวางแผนการเงิน จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่า มันเป็นเรื่องเดียวกันเลย โดยเปรียบเทียบได้ดังนี้

ความพอประมาณ ก็ คือการใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามรายได้ที่เรามี อย่าใช้จ่ายเกินตัว อย่าเป็นหนี้ แต่ถ้ามีรายจ่ายเยอะ ก็ต้องหาเยอะตามไปด้วย ที่สำคัญคือ อย่าทำให้ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น เช่นไปกู้คนอื่นมา และไม่สามารถใช้หนี้ได้ เป็นต้น
ความมีเหตุผล ก็เสริมข้อแรก คือ การจะใช้เงินนั้น มีเหตุผลที่ดีพอมั้ย เช่นจะซื้อรถ เพื่ออะไร อะไรคือ Need หรือเป็น Want คืออยากได้มากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรวยไม่ได้ สรุปง่ายๆคือ ถ้ามีเหตุผลอยากใช้เงินซื้ออะไรก็ต้องหารายได้ให้มากพอนั่นเอง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ข้อนี้จะตรงกับความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ซึ่งถ้าเป็นเรื่องการเงิน ก็ได้แก่การจัดการความเสี่ยงทั้งหลาย เช่น รถ บ้าน เรามีประกันเพียงพอมั้ย หรือ ถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง เรารับมือไหวมั้ย หรือใครจะช่วยเรา รวมไปถึงการมีเงินสำรองฉุกเฉินที่มากพอ เพราะหากตกงานกะทันหัน เรามีเงินเตรียมไว้กี่เดือน รวมไปถึงเรื่องความขยันก็ได้ เช่น ช่วงที่เราอายุน้อยๆ ก็ต้องรีบทำงานหาเงินเยอะๆ เพื่อเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอย่างเพียงพอ ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของเรา ก็ได้ หรือใครที่เป็นนักลงทุน ก็อาจต้องศึกษาสินค้าการเงินนั้นให้ดี เพราะถ้าเรามีความรู้มาก เราก็ถือว่าเรามีภูมิคุ้มกันมาก หรือ อาจจะมองเป็นการกระจายการลงทุน Asset Allocation ก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง ซึ่งก็เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน ก็เท่ากับว่าเรามีภูมิคุ้มกันด้านการเงินมากขึ้นไปด้วย
ส่วน 2 เงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีความรู้ และ มีคุณธรรม ถ้าเป็นมุมมองด้านวางแผนการเงิน ก็คือ การมีความรู้ในเรื่องที่ลงทุน อย่างดีพอ รวมไปถึงมีความรู้ในการหารายได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งต้องมีพร้อมด้วยคุณธรรม ไม่โกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่นซึ่งถ้าทำได้แบบนี้รับรองว่า สถานะทางการเงินของคนไทยทุกคนต้องแข็งแรงอย่างยั่งยืนแน่นอน

//www.aommoney.com/kevindaddy/ปรัชญา-เศรษฐกิจพอเพียง#gs.4mdhGBA


newyorknurseCreate Date : 25 ตุลาคม 2559
Last Update : 1 พฤศจิกายน 2559 6:23:29 น. 14 comments
Counter : 1049 Pageviews.

 
เศรษฐกิจพอเพียง ความพอมีพอกิน ไม่ฟุ้งเฟ้อ กินอยู่สมตัวทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ
ทุกวันนี้ก็น้อมนำคำสอนของพระองค์ไปใช้ค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


ไม่ทราบว่าโหวตหมวดนี้หรือเปล่านะคะ
ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้ค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:7:58:03 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หอมกร Movie Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่าาาพี่น้อย


โดย: Close To Heaven วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:8:11:02 น.  

 
จริงๆ ค่ะ

แต่มีกี่คนที่จะตั้งใจทำได้จริงๆ นะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kunaom Book Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Close To Heaven Beauty Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:8:48:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เศรษฐกิจพอเพียงใครเดินตามรอยเบื้องบาทพระองค์ได้ชีวิตก็จะมีความสุขค่ะ

คนชอบเอาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านรับสั่งไปพูดต่อกันแบบผิดๆแบบที่พระองค์ท่านก็มีรับสั่ง รุ้งฟังแล้วก็เศร้าใจค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หอมกร Movie Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:29:51 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ผมไม่ได้บินคนเดียวฯ (เตยจ๋า ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:35:21 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โน๊ตบุ๊กพี่คงเจอไวรัส มีข้อความ Snap จอดำ เย็นนี้จะไปหาคุณแหม่มที่ บล๊อกแก๊ง


โดย: ชมพร วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:36:49 น.  

 
เศรษฐกิจพอเพียง

พอเป็นก็...สุขใจ

พอใจก็...สุขเป็น


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Travel Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: moresaw วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:13:56:36 น.  

 
แต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยพอนะสิค่ะ


โดย: Kisshoneyz วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:19:46:18 น.  

 
ขอบคุณที่นำมาให้อ่านค่ะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
moresaw Funniest Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
บ่งบ๊ง Food Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
comicclubs Literature Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Close To Heaven Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

รักษาสุขภาพด้วยค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา:22:07:44 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

เป็นแนวคิดที่ควรจะนำมาสานต่อจริงๆครับ
ปัจุบันระบบทุนนิยมผูกขาด
ทำให้เราทำการค้ากันแบบไม่มีความเกื้อกูลแล้ว

พอเพียง เพียงพอ
และไม่ควรจะเห็นแก่ตัวมากเกินไปจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:6:27:08 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะ

อาหารเกาหลี ถ้าปกติเราไม่ได้ชอบนะคะ แต่ร้านนี้โอเคอยู่ค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:8:50:16 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ขอเป็นหมวดประจำตามคนอื่นค่ะ
ถึงอยู่ไกลก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติน่ารักมากค่ะโดย: หอมกร วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:10:08 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
คำสอนของพระองค์ท่าน เป็นประโยชน์กับชาวไทยและคนทั้งโลกนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
simplyusana Food Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:11:22:04 น.  

 
คำสอนของพระองค์ท่าน เป็นประโยชน์มหาศาลจริง ๆ ครับ

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: The Kop Civil วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา:12:18:57 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 128 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ
BlogGang Popular Award # 12 - 2559


BlogGang Popular Award # 11 - 2558BlogGang Popular Award # 10 - 2557BlogGang Popular Award # 9 - 2556BlogGang Popular Award # 8 - 2555

ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2559
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2559
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
25 ตุลาคม 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.