Subzero's Cool Blog

 
มิถุนายน 2551
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
3 มิถุนายน 2551
 

พ.ร.บ.คอมพ์บังคับใช้ถ้อยคำในเน็ต 'ลามก อนาจาร ความมั่นคง ตื่นตระหนก' ผิดติดคุก ปรับสูง 5 แสนบาท

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2551 ไม่ได้ออกมาบังคับแค่ร้านเกมและอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
แต่เป็นการบังคับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการเทเลคอมไอเอสพี-เน็ตคาเฟ่-บริษัทห้างร้าน-ราชการมีคอมพ์ใช้งาน
ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น
มีการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบโดยบุคคลใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น
รวมไปถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูล "ความมั่นคง" "ตื่นตระหนก"
ที่เป็นเท็จ หรือมีลักษณะ "ลามก อนาจาร" จึงต้องมีมาตรการขึ้นมาเพื่อเป็นการควบคุม
"ผู้ใช้บริการ" คือ ผู้ที่กระทบกลุ่มแรกจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
เนื่องจากการก่ออาชญากรรม
หรือการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ใช่เพีย
งแค่บุคคลใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น
แต่ความผิดที่เกิดขึ้นย่อมสามารถที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคงของรัฐ รวมถึงบุคคลอื่นๆ อีกด้วย
ดังนั้นกฎหมายที่ออกมาจึงได้กำหนดโทษและบทบาทลงโทษสำหรับการกระทำผิดต่างๆ ไว้ขัดเจน
ผู้ให้บริการที่ระบุใน พ.ร.บ.นี้คือบุคคลใดบ้าง สำหรับผู้ให้บริการตามที่
พ.ร.บ.นี้ได้ระบุไว้ สามารถจำแนกได้เป็น ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม่ว่าโดยระบบโทรศัพท์ ระบบดาวเทียม
ระบบวงจรเช่าหรือบริการสื่อสารไร้สาย
ผู้ใช้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าโดยอินเทอร์เน็ต
ทั้งผ่านสายและไร้สาย หรือในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต
ที่จัดตั้งขึ้นในเฉพาะองค์กรหรือหน่วย ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์
หรือให้เช่าบริการดปรแกรมประยุกต์ (Host Service Provider)
ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เรียกว่า Content
provider) ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆที่เรียกว่า content
provider เช่น ผู้ให้บริการเว็บบอร์ด หรือเก็บเซอร์วิส เป็นต้น อาทิ
เว็บไซต์สนุกคอมดอม หรือกระปุกดอทคอม
ทั้งนี้จากการที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อาจทำให้ผู้ให้บริการต้องมีค่าใช้จ่ายใ
นการจัดเก็บข้อมูล ร้านอินเทอร์เน็ตและเกม
จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือการจัดเก็บข้อมูลที่เข้ามาใช้บริการ
หรืล็อกไฟล์ ผู้ให้บริการต้องเริ่มเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
1.หากคุณเป็นผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทรอร์เน็ต
หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง
หรือในนามเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นจะต้องเริ่มเก็บข้อมูลดังกลาวภายใน 90 วัน
นับจากวันที่ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
2.กรณีที่คุณเป็นผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
จะต้องเริ่มเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลผู้ใช้บริการภายใน 150 วัน
นับจากวันที่มีการประกาศหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บร
ิการ วิธีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ -
เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและบันทึกเข้าใช้ข้อมูล
สามารถระบุตัวบุคคลและรายละเอียดผู้ใช้บริการได้
-กำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล
มิให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ใขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ได้
-ผู้ให้บริการต้องทำการเทียบเวลาให้ตรงกับเครื่องมาตรฐานเวลาอ้างอิ้ง ที่ Stratum O
โดยผิดพลาดไม่เกิน 10 มิลลิวินาที -เก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 90 วัน
นับตั้งแต่เกิดกิจกรรมนั้น และจะเก็บยาวกว่านั้นตามที่เจ้าพนักงงานสั่ง แต่ไม่เกิน
1 ปี เป็นไปตามกฏระเบียบ ในส่วนร้านที่จะใช้กล้องแทนการจด
กล้องจะต้องมองเห็นคอมพ์ทุกเครื่อง เพื่อที่เวลาลูกค้าย้ายเครื่องจากเครื่อง 1 ไป
เครื่อง 8 จะได้เห็น ถ้าเห็นแค่เวลาเข้าออก ไม่น่าได้
ผู้ประกอบการจะต้องเริ่มจัดเก็บ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม หรืออย่างช้าก็วันที่ 1
มิถุนายน ต้องมีแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการดูข้อมูล เราต้องมีเก็บมาแล้ว 90
วัน จึงต้องมีการใช้ทำตั้งแต่เดือนมิถุนายน นายปริญญาเอก หอมเอนก
คณะกรรมการเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร
์ พ.ศ.2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ตามกฎหมายมาตรา 26
ระบุว่า ผู้ให้บริการจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ล็อกไฟล์)
สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยข้อมูลที่ผู้ให้บริการต้องดำเนินการจัด
เก็บนั้นเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็น เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทางและปลายทาง
เส้นทาง ข้อมูลที่ระบุพฤติกรรม การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อาทิ วันเวลา
ไม่ต้องเก็บเนื้อหาทั้งหมด
หากผู้ให้บิรการรายใดไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีความผิดปรับไม่
เกิน 5 แสนบาท
หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบข้อมูลแล้วผู้ให้บริการไม่มีข้อมูลดังกล่าวถูกปรับไม่เกิน
2 แสนแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละบาทจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ในแง่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ไอซีทีบอกว่า เบื้องต้นในการจัดเก็บตอนนี้
เป็นการจดบันทึกลงสมุด โดยขอให้มีรายละเอียด 1.ชื่อ-นามสกุล 2.เลขที่บัตรประชาชน
3.เวลาเข้าออก 4.เครื่องที่ใช้ 5.สำหรับเด็กให้จดที่อยู่แทน ยังไม่ได้ข้อสรุป
แต่ที่คุยเขาบอกว่าขอเท่านี้ก็ได้ ส่วนโปรแกรม
ที่จะให้กระทรวงไอซีทีทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนั้น กระทรวงกำลังทำอยู่
แต่น่าจะเป็นปีหน้า เพราะต้องรองบประมาณปี 2552 ตอนนี้งบกระทรวงมีการทำแบบทดลอง
แต่เป็นการใช้กับลีนุกเท่านั้น ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจราจรคือ
การเก็บเท่าที่จะระบุได้ว่าผู้นั้นเป็นใคร นี่คือสิ่งที่ตำรวจต้องการ
เมื่อเกิดความเสียหายตำรวจจะได้ไปตามตัวได้--จบ--
 

Create Date : 03 มิถุนายน 2551
1 comments
Last Update : 3 มิถุนายน 2551 11:45:32 น.
Counter : 1359 Pageviews.

 
 
 
 
 
 

โดย: linglingkame9 วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:19:21:22 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

subzero
 
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เป็น System Architecture ด้าน
Software ครับโดยเฉพาะ Java และ SAP ยินดีที่ได้รู้จัก
ทุกๆคน คำถาม,คำแนะนำ้ หลังไมค์ได้ครับ... :)
[Add subzero's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com