แนะนำชุมชนนิเวศพิพิธภัณฑ์เมืองตราด

ตราด กับภาพลักษณ์ใหม่ “อีโค่มิวเซียมซิตี้” ค้นพบ ๗ สีสันแห่งตะวันออก

เมื่อจะพูดถึงจังหวัดตราดหลายท่านคงจะเกิดจิตนภาพถึงความงดงามของท้องทะเลหมู่เกาะช้างที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่๕๒ เกาะและอาหารทะเลชั้นเลิศในดินแดนสุดทางบูรพาแห่งนี้ บรรยากาศแสนสบายที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราไม่รู้สึกเหนียวตัวทำให้คุณค่าของวันพักผ่อนซ่อนพลังแฝงติดกายกลับมาราวกับแบตเตอรี่ถูกประจุไฟไว้เต็มปรี่มีแรงต่อสู้กับความวุ่นวายของชีวิตในเมืองใหญ่ทำให้นับวันผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับจังหวัดตราดมากขึ้นทุกปี ฉบับนี้เราจะแนะนำภาพลักษณ์ใหม่ของตราดในมุมที่น้อยคนจะรู้จักและเมื่อท่านได้มาสัมผัสสักครั้งท่านจะหลงรักในดินแดนแห่งนี้ที่ชุมชนคนตราดชวนให้ท่านเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับ(บริการ) มาเป็น “ผู้ให้” (ตอบแทนต่อธรรมชาติและสังคม) เที่ยวไปได้ความรู้ประสบการณ์แปลกใหม่สุขใจได้บุญ

ในปี ๒๕๕๗นี้ ททท.สำนักงานตราด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ชูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนน้องใหม่ ๗ แห่ง ได้แก่บ้านช้างทูน บ้านยายม่อม บ้านไม้รูด บ้านชายเนิน บ้านยายม่อม บ้านท่าระแนะบ้านแหลมเทียน บ้านอ่าวใหญ่ (เกาะกูด) ที่มีอัตลัตลักษณ์ทางนิเวศ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉบับชุมชน ซึ่งสังคมยังไม่ได้รับรู้อย่างแพร่หลายนำมาสร้างเป็นบริบทการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวชนบทใน๕ พื้นที่ ได้แก่ บ่อไร่ คลองใหญ่ แหลมงอบ แหลมศอก เกาะกูด โดยจัดแสดงในรูปแบบ อีโค่มิวเซียมหรือ นิเวศพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ให้การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยอาจารย์ณิศิรา กายราศ ได้นำแนวคิดอีโค่มิวเซียมเข้ามาเผยแพร่โดยให้ชุมชนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมและบริหารจัดการเพื่อตอบโจทย์การทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยแก้ไขปัญหาในสังคมได้มากกว่าการเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้และเก็บรักษาเพียงโบราณวัตถุเพียงอย่างเดียวแบบพิพิธภัณฑ์แบบจารีตนิยม

อีโค่มิวเซียม(Eco-museum)หรือ นิเวศพิพิธภัณฑ์ มีต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.๑๙๗๐ก่อนมีการแพร่หลายไปทั่วยุโรปเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเมืองยุคหลังอุตสาหกรรม การเกิดภัยธรรมชาติ และวิกฤตเศรษฐกิจทำให้หลายประเทศทั่วโลกตระหนักถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับคืนมาในที่นี้ ให้ความสำคัญกับการเก็บสะสม วัตถุที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภูมิปัญญาความเชื่อ ความทรงจำ ตลอดจนตัวอาคารพิพิธภัณฑ์และผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ในชุมชนล้วนจัดว่าเป็นมรดกท้องถิ่นอันควรค่าแก่การเก็บรักษาอีโค่มิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีคำจำกัดความหรือรูปแบบสำเร็จรูปจึงมีตัวแบบต่างๆแตกต่างกันตามสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ อัตลักษณ์ของตัวแบบอีโค่มิวเซียมที่พัฒนาขึ้นในจังหวัดตราดเปรียบเสมือน ธนาคารสีเขียว ซึ่งชุมชนตระหนักถึงการเก็บสะสมการนำไปใช้อย่างรู้คุณค่า และการทดแทนทรัพยากรกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดโดยบูรณาการกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมทั้งนี้มีการถ่ายทอดและต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามโดยนำเสนออัตลักษณ์นิเวศและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองตราดใน ๗ ชุมชนที่มีวิธีการใช้อีโค่มิวเซียมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีแผนรับมือผลกระทบจากการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายดังนี้

๑.นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน (Eco-museum of Changtune) ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อไร่ เป็นอีโค่มิวเซียมต้นแบบที่นำมาพัฒนาชนบทเป็นแห่งแรกของจังหวัดตราดที่ขับเคลื่อนโดยชาวบ้านและปราศจากการแทรกแซงของรัฐนำเสนอนิเวศวิถีของชาวชอง-ซัมเรที่มีอุดมการณ์พิทักษ์รักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในอำเภอบ่อไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาบ่อไร่ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมพลอยทับทิมสยาม (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๓๕)หรือเป็นที่รู้จักว่า ยุคตื่นพลอย ส่งผลทำให้ชุมชนปลายน้ำอีก ๖แห่งได้รับผลกระทบแบบเป็นลูกโซ่ นอกจากนี้ชุมชนยังประสบวิกฤตภัยแล้งและปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าชาวชองบ้านช้างทูนจึงได้สร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรม“ย้อนยุคตื่นพลอยตามรอยวิถีชอง” ประกอบด้วยกิจกรรม รักษ์ช้างสร้างโป่ง ทำฝายชองเพื่อให้ผู้มาเยือนช่วยชุมชนกู้วิกฤตภัยแล้งรวมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรมร่อนพลอยและการทำสปาภูมิปัญญา จุดเด่นคือ สปาสุ่มไก่สปาโคลนขาว แฮร์สปาขี้แรด เป็นต้น ชุมชนสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนวัดช้างทูนเพื่อจัดการแสดงโรงละครกลางแจ้งสืบสานตำนานเสือสมิงและโรงงานไม้หอมช.กฤษณาเพื่อชมขั้นตอนการกลั่นน้ำมันหอมกฤษณาถึงในโรงงานซึ่งได้มอบวัตถุดิบส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจการสปาของชุมชนส่วนเมนูเด็ดคือ แกงไก่กล้วยพระรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูลห่อใบละป้างตลอดจนขนมชองทานคู่กับชาซัมเรซึ่งปรุงจากไม้หอมหายากหากอากาศร้อนก็ลงไปนอนแช่ตัวเล่นน้ำในสายธารแห่งอัญมณีชมวิวอันสวยงามของทิวเขาบรรทัด

๒.นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม (Eco-museum of Yaimom) ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบ นำเสนอนิเวศวิถีของแขกจามหรือชาวมุสลิมเชื้อสายเขมรที่อพยพมาจากเมืองกัมปงจากในประเทศสาธารณรัฐกัมพูชามรดกนิเวศที่โดดเด่นคือ หินยายม่อม และลานหาดทรายดำ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ แห่งของโลกตัวแบบอีโค่มิวเซียมบ้านยายม่อมคือ “คนสู้โรค”ก่อตั้งโดยกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นสตรีมุสลิมถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำทรายดำบำบัดหรือหมกตัวในทรายเพื่อรักษาโรคอัมพฤกอัมพาตในผู้สูงอายุอีกทั้ง ต่อสู้การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยนำกะลามะพร้าวแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไปเผาเป็นถ่านสร้างรายได้และนำมาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมถ่านกะลาหน้าเด้งบอกต่อเคล็ดลับความงามและสุขภาพดีของสาวๆมุสลิมถิ่นยายม่อม เมนูเด็ดคือเมี่ยงสมุนไพรใส่ส้มจี๊ด ยำใบขลู่ ตบท้ายด้วยการจิบชาขลู่นั่งมองวิวพาโนราม่าของเกาะช้าง ในมุมมองสุดโรแมนติคที่ท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนแกล้มด้วยขนมเปียกปูนผงถ่านกะลา

๓.นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านไม้รูด (Eco-museum of Mairoot) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่ เป็นตัวแบบอีโค่มิวเซียมของชุมชนต่อต้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทรายแก้ว ซึ่งเป็นมรดกนิเวศที่กำลังอยู่ในวิกฤตถูกลักลอบขุดไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมทำแก้วและกระจกเครื่องบินนอกจากนี้ชุมชนมีกิจกรรมธนาคารปูไข่นอกกระดอง ปล่อยลูกปูสู่ทะเลการทำซั้งอนุบาลปลาจากเถากระฉอด การทำจุลินทรีย์บอลเพื่อบำบัดน้ำเสียธนาคารมันเทียน เป็นต้น เมนูเด็ดคือข้าวคลุกมันปู น้ำพริกกุ้งแก้ว มันเทียนต้มกะทิ

๔.นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านชายเนิน (Eco-museum of Chaineun) ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมกลัด เป็นตัวแบบอีโค่มิวเซียมเพื่อสันติภาพนำเสนอนิเวศวิถีของชาวไทยเกาะกงที่อพยพลี้ภัยสงครามการตามล่าของทหารเขมรแดงมายังฝั่งไทยด้วยเรือพายหลักคู่จุดเริ่มต้นความคิดคือชุมชนต้องการฟื้นฟูอู่จาก หรือป่าจากที่เคยใช้เป็นที่หลบภัยและจอดเรือสองแจวให้กลับคืนมาซึ่งจะมอบภารกิจให้ผู้มาเยือนช่วยชุมชนปลูกต้นจากและต้นเตยทะเลที่มีความสัมพันธ์กับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเกาะกงมีการแสดงย้อนยุคลี้ภัยของชาวไทยเกาะกงซึ่งบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของชาวบ้านพร้อมทั้งเผยเคล็ดลับความงามและสุขภาพดีด้วย สปาขแมร์ ในสุ่มอบตัวทรงไม้ดักปูที่ชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นเองเพื่อเตือนสติไม่ให้ใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมายนอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือชมชีวิตโลมาอิรวดีแห่งแหลมกลัด เมนูเด็ดคือแกงปูม้ายอดเตยทะเล และบันสุ้ง (ขนมจีนเขมร) และยำชายเนินรสแซ่บ

๕.นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านท่าระแนะ (Eco-museum of Tharanae) เป็นตัวแบบอีโค่มิวเซียมเพื่อกีฬาสร้างสรรค์และฟื้นฟูประวัติศาสตร์เมืองท่าค้าขายเรือใบไทย-จีนมรดกนิเวศที่สำคัญได้แก่ ต้นคันทรง(ชุมชนนำมาจักสานเป็นเครื่องใช้และใบเรือคันทรงซึ่งหาชมได้ยาก) หัวร้อยรูเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีว่า ดื่มชาร้อยรู อยู่ร้อยปี และการสาธิตคีบปูดูตื่นเต้นเร้าใจโดยจอมยุทธแขนเดียวผู้เชี่ยวชาญมีกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์หัวร้อยรูสู่ธรรมชาติ การปล่อยปูดำเป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนั่งเรือชมมรดกนิเวศป่าชายเลน กีฬาหาหอยพอกกีฬาโบว์ลิ่งตะบูน เมนูเด็ดได้แก่ แกงหอยพอก ยำหอยขาสาว และ การทำ สปาเจ๊กเพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาการอยู่ไฟและรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสุขภาพดีด้วยหัวร้อยรูและสมุนไพรนานาชนิด

๖.นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านแหลมเทียน (Eco-museum of Laemtien) เป็นตัวแบบอีโค่มิวเซียมเพื่อการกินอย่างอนุรักษ์ มรดกนิเวศที่โดดเด่นคือ เกาะต้นเทียนทะเลซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูใบ้ ชาวตราดมีภูมิปัญญาเด็ดก้ามปูใบ้มารับประทานและปล่อยปูกลับสู่ธรรมชาติเพื่อให้ก้ามงอกขึ้นมาใหม่นอกจากนี้ยังสามารถนั่งแพชมทะเลอ่าวตราดพร้อมกับรับประทานหอยนางรมสดๆพร้อมเครื่องเคียงและน้ำจิ้มรสแซ่บฟาร์มหอยของแหลมเทียนได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติว่าหอยสะอาดคุณภาพน้ำดีเพราะต่อต้านการลักลอบคราดหอยอย่างผิดกฏหมาย นอกจากนี้ ยังมีสปาสาหร่ายพวงองุ่นซึ่งทางชุมชนเป็นเครือข่ายวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลตราดเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลย์ทางนิเวศในอ่าวตราด

.นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านอ่าวใหญ่ (Eco-museum of Ao Yai)เป็นตัวแบบอีโค่มิวเซียมเพื่อฟื้นฟูมรดกอุตสาหกรรมและนิเวศในเขตหมู่เกาะโดดเด่นเรื่องประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อาเซียนไร้พรมแดนอ่าวใหญ่มีชื่อเสียงในการผลิตน้ำปลาหมักโอ่งสูตรโบราณอันเป็นที่มาของโรงงานน้ำปลาตราสามกระต่ายแบรนด์น้ำปลาขายดีอันดับหนึ่งของจังหวัดตราด แต่ปัจจุบันโรงงานที่เกาะกูดต้องปิดตัวลงเพราะประสบปัญหาการขนส่งชุมชนจึงนำมาบูรณะเป็นพื้นที่เรียนรู้การหมักน้ำปลาโบราณนอกจากนี้มีกิจกรรมดำน้ำและร่วมกันสร้างบ้านปะการังเทียมเพื่อกู้วิกฤตม้าน้ำกิจกรรมปล่อยลูกปลาสู่ทะเล กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์องเชียงสือซึ่งเป็นเจ้าเมืองไซง่อนได้หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๖ และเคยเสด็จมายังเกาะกูดซึ่งชาวอ่าวใหญ่ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทำ สปาญวน (การนวดคลายเส้นด้วยขวดแก้วลนไฟ)พบกับความตื่นตาตื่นใจกับการประสบการณ์นั่งเรือใบโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นฟังประวัติศาสตร์กองทัพเรือของสมเด็จพระนเรศวรและสักการะขอพรจากศาลเสด็จพ่อองค์ดำอันศักดิ์สิทธิ์

นิเวศพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๗ แห่งดำเนินนโยบายเดียวกัน คือ หลังจากทำกิจกรรมแล้วผู้มาเยือนต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมธนาคารสีเขียวเพื่อทดแทนทรัพยากรของชุมชนที่นำออกมาใช้กลับคืนสู่แหล่งกำเนิดนับเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ปลูกฝังการรับผิดชอบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของททท.ที่ต้องปรับตัวต่อกระแสท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่กระแสโลกหันมาสนใจแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติเพื่อสัมผัสศิลปะการใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบพึ่งพาธรรมชาติซึ่งจังหวัดตราดมีให้เลือกถึง ๗ ชุมชน ๘ ไลฟ์สไตล์ส่งผลทำให้เป็นจังหวัดนำร่องในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างสู่การเป็น อีโค่มิวเซียมซิตี้ (Eco-museum City) ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากททท.สำนักงานตราด โทร.๐๓๙ ๕๙๗๒๕๙-๖๐ ทุกวันตั้งแต่ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/pingpinkky?fref=tl_fr_box 
 

Create Date : 06 สิงหาคม 2557   
Last Update : 7 สิงหาคม 2557 8:47:44 น.   
Counter : 1462 Pageviews.  


ยินดีที่ได้รู้จักกันครับเมื่อ ครั้งยังเป็นเด็ก พวกเราจะดีใจเมื่อแม่บอกว่าจะพานั่งรถไปเที่ยวสงขลาในวันหยุดถ้าเป็นเด็กดี และไม่สร้างปัญหาให้กับแม่และน้อง ๆ ซึ่งจะหมายรวมว่าภาระต่างๆ เช่น การบ้านหรือสิ่งที่ครูมอบหมายจะต้องเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง พวกเราจึงรอด้วยใจจดจ่อที่จะได้เปลี่ยนที่วิ่งเล่นเป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง หาดทรายขาว ลมทะเลพัดทิวสนปลิวไสว ได้เห็นเกาะหนูเกาะแมว กินปลาหมึกย่างที่คนขายวางไว้ท้ายรถถีบ ข้าวเกรียบกุ้งแสนอร่อย และกับข้าวคุ้นลิ้นที่แม่บรรจงสร้างสรรค์ให้พวกเราอิ่มหมีพีมันทุกครั้งไป เรายังนึกถึงร้านใต้ทิวสนที่สมัยนั้นมีร้านถ่ายรูปเปิดเป็นกระโจมหลายแห่ง มีรูปขาว-ดำที่เราฉงนสนเท่ห์โชว์อยู่เป็นตัวอย่างบ้างก็เป็นคนอยู่ในขวด คนยกเกาะหนูเกาะแมว แม่ที่วางลูกไว้บนอุ้งมือ เป็นต้น


“ถ่าย รูปมั๊ยครับ/ค่ะ”

เป็นสิ่งที่เรามักจะได้รับการเชิญชวนอยู่บ่อยครั้งทั้ง ๆ ที่อยากลองมาก ๆ แต่ก็มักจะต้องปฏิเสธไปอย่างน่าเสียดาย เพราะแม่ไม่ยอมด้วยสนนราคาที่แพงกว่าการอัดรูปทั่วไปและคงมีรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นมากกว่า ในที่สุดพ่อก็ต้องไปหากล้องมาถ่ายรูปให้พวกเราจนได้ มันคือกล้องหีบเพลงยี่ห้อโฟคเลนเด้อร์ที่ใช้โฟกัสแบบsplit image ฟิล์ม 120 แบบขาว-ดำ กลิ่นหนังกระเป๋ากล้องเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงติดจมูกอยู่จนทุกวันนี้อยู่เลย ยิ่งรบเร้าให้พ่อถ่ายรูปให้ดูเป็นหัศจรรย์แบบที่ร้านเสนอขาย พ่อก็บอกแต่ว่าเขาใช้เท็คนิคทำภาพซ้อนโดยไม่บอกรายละเอียดเพราะพ่อเองก็ไม่ เคยลอง สิ่งนี้ทำให้ผมมีความสนใจในวิชาการถ่ายรูปเป็นพิเศษมาตั้งแต่บัดนั้น

มิวายที่ผมรบเร้าขอยืมกล้องของพ่อเพื่อลองถ่ายภาพเองบ้าง

“
ไว้ลูกโตมีเงินเดือนก่อนแล้วค่อยเล่นกล้อง”

“ค่าฟิล์ม ค่าล้างค่าอัดรูป ลำพังค่าขนมลูกคงไม่พอ”

เป็นสองประโยคที่พ่อชอบปฏิเสธไม่ให้ยืมกล้อง


“
งั้นพ่อเก็บกล้องตัวนี้ไว้ให้ผมก็แล้วกันโตแล้วผมจะเอาไปใช้”   ผมยังวิงวอนด้วยความผิดหวัง

แล้ววันนั้นมันก็มาจนได้แต่ไม่ใช่แนวแฮปปี้เอ็นดิ้งอย่างที่คิดหรอก

“พ่อแก น่ะสิให้เพื่อนยืม แล้วทำหาย !!!...”

แม่พยายามอธิบายเมื่อผมถามถึงกล้องตัวนั้น ที่จริงเรื่องเพื่อนกับพ่อเป็นเรื่องใหญ่พ่อมักจะสอนให้คบเพื่อนให้มาก เพราะพ่อจะประทับใจกับเพื่อนโดยเฉพาะช่วงเรียนหนังสือที่เพื่อน ๆ ของพ่อให้การแบ่งปันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา เวลาไม่มีข้าวกินก็อาศัยมะม่วงข้างบ้านที่เช่าเขาอยู่รวมกันบ้าง หรือแม้แต่งัดพื้นกระดานเพื่อหาเศษเงินที่หล่นลงร่องไปใช้ประทังชีวิต เป็นตำนานชีวิตที่พวกเราจะได้ฟังอยู่บ่อย ๆ......

“ถ้าเรามีเพื่อนเพิ่มมาวันละคน ปีหนึ่งก็มีตั้งสามร้อยกว่าแล้ว” พ่อบอก

แต่ด้วยความเป็นเด็กเรามักจะเห็นตรงข้ามกับความคิดของพ่อเพราะเพื่อนของพ่อ ไม่ใช่เพื่อนเรา และเพื่อนเราก็ไม่ใช่เพื่อนพ่อเช่นเดียวกัน

ครั้งหนึ่งพ่อมีเพื่อนเดินทางมาพักที่บ้าน กว่าจะมาถึงก็ดึกแล้ว สมัยนั้นแม้เมืองหาดใหญ่จะเจริญกว่าเมืองทางใต้อื่นๆ แต่ก็ไม่มีร้านอาหารเปิดโต้รุ่งเหมือนปัจจุบันนี้แม่ก็เก็บครัวแล้ว ตู้เย็นก็ยังไม่แพร่หลาย

“ข้าวไม่ต้องก็ได้ ขอกับแกล้มก็พอ” เพื่อนพ่อบอก

ผมยังนึกชื่นชมพ่อที่แม้จะมีเพื่อนเยอะ แต่พ่อก็ไม่ดื่มเหล้า หรือที่จริงแกก็อยากจะดื่ม แต่ดันแพ้เหล้า ดื่มแล้วหายใจไม่ออกเหมือนผมเปี๊ยบเลย ดูพ่อจะคุยถูกอรรถรสเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้านจะดึกดื่นแค่ไหนไม่รู้ได้ รู้ตัวอีกทีผมก็ตื่นเช้าพร้อมจะไปโรงเรียนแล้ว แต่บรรยากาศวันนั้นมันวังเวงแปลกๆ ไม่เหมือนเดิม....

“ไอ้โต้งของลูกไปไหนทำไมมันไม่ขันล่ะแม่”

ผมถามแม่เมื่อสังเกตความผิดปกติที่ไม่ได้ยินเจ้าโต้งไก่เพื่อนรักของผมที่ อุตส่าห์ช่วยชีวิตไว้เพราะมันวิ่งหลุดอกจากกระชุไก่หน้าสถานีรถไฟมาทางบ้าน เรา แล้วผมซ่อนมันไว้และเป็นเพื่อนเล่นกับผมทุกวัน เห็นหน้าผมทีไรก็จะวิ่งเข้ามาลากปีกข้างหนึ่งลงพื้นเหมือนการร่ายรำ แล้วเซแซ็ต ๆ ๆเข้ามาดีดขาแบบที่เขาใช้ต่อสู้กับไก่ตัวผู้ตัวอื่น พอจับตัวได้มันจะครางอุกๆ ปล่อยไปอีกทีก็จะโก่งคอขันอย่างมีความสุข


ภาพ "เจ้าโต้ง" ตัวจริงที่พ่อถ่ายไว้

“เมื่อคืนเพื่อนพ่อเขาไม่มีกับแกล้มเหล้าก็เลยจับมันทำลาบไก่ เขาเห็นแม่เข้านอนแล้วก็เลยจัดการเองหมด แม่ห้ามไม่ทัน..”

พลันน้ำตาของผมก็ร่วงพรูอึ้งไปสะอื้นไปแทบไม่อยากไปโรงเรียน เป็นการสูญเสียเพื่อนรักอย่างไม่มีวันกลับ จนบัดนี้ผมจะรังเกียจคนที่กินเหล้า โดยเฉพาะพวกที่กินไม่เลิก ค่อนคืนแล้วก็ยังไปต่อข้าวต้มสั่งเบียร์มากินอีก แล้วก็ไปต่อกาแฟแล้วก็สั่งเบียร์มาเพิ่ม ไม่ยอมกลับบ้านเสียที พวกนี้กินแบบกลัววันพรุ่งนี้จะไม่มาถึง หากใครเป็นเพื่อนผมและมีพฤติกรรมเช่นว่านี้ คงจะเดาออกว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่…

เมื่อตอนทำงานใหม่ ๆ ความคิดที่อยากมีกล้องก็ยังอยู่ ต้องยกความดีให้พ่อที่ไม่อาจทำตามที่ว่าไว้ ...“ไว้ลูกโตมีเงินเดือนก่อนแล้วค่อยเล่นกล้อง”... ยังคงก้องอยู่ในหู

พ่อให้เงินยืมก้อนใหญ่โดยผมสัญญาว่าจะผ่อนใช้ให้และแถมดอกเบี้ยให้อีกร้อยละสิบผ่อนใช้มาเรื่อยไม่ขาดทุกเดือนจนมีกล้องเป็นของตัวเอง และมีความสุขกับการถ่ายภาพมาโดยตลอด

ผมจะใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดออกไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เก็บภาพไว้เป็นชุด หาอาหารอร่อยๆรับประทานและเก็บรูปไว้ จนวันนี้มีเครื่องมือมากมายที่เราจะสามารถฝากรูปเก็บไว้บนโลกไซเบอร์สเปซฟรีๆ มีบล็อคให้เล่น สามารถสื่อสารกับผู้คนและเพื่อนใหม่ได้มาก

ขอบคุณทีมงานบล็อคแก๊งต์และพันทิปดอทคอมที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้แบ่งปันสิ่งดีๆ มีเรื่องเล่าในช่วงแห่งความสุขสนุกกับการถ่ายภาพมาแบ่งปัน อ่านผลงานของผม อยากชมอยากติได้ตามสะดวก หรือจะ add เป็นสมาชิกด้วยก็ยินดีมากๆ เผื่อเราจะได้รู้จักกันมากกว่านี้
 

Create Date : 05 สิงหาคม 2557   
Last Update : 5 สิงหาคม 2557 8:29:41 น.   
Counter : 576 Pageviews.  


ตราด: ดอกครูซบานที่บ้านห้วยแร้ง

บ้านห้วยแร้ง อยู่ในจังหวัดตราด เป็นหนึ่งในสี่ชุมชนที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่นหรือ Thailand Tourism Award 2007 มีจุดเด่นที่เป็นชุมชนรักธรรมชาติ มีโฮมสเตย์มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และข้าวห่อกาบหมากซึ่งเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม เรือที่ใช้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตจากท่อพีวีซีขนาดใหญ่แล้วใช้ไฟเผาให้ขึ้นรูปเป็นเรือเพื่อให้มีน้ำหนักเบาที่สุด เหมาะกับการล่องแก่ง

ในช่วงปลาย ๆ เดือนมีนาคม หากท่านล่องแก่งไปไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความร่มรื่นและสวยงามของท้องน้ำที่เงียบสงบและงดงามตามธรรมชาติ จนถึงแหล่งกินข้าวหัวแก่ง ใต้ต้นครูซใจดี มีรากที่น่าประทับใจและดอกสวยสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วคุ้งน้ำ อยากนำประสบการณ์มาเล่าสู่เพื่อน ๆ ฟังผ่านภาพถ่าย เผื่อใครจะสนใจไปเที่ยวดูบ้าง (เปลี่ยนที่เที่ยวมั่งเหอะ ไปแต่ที่เดิม ๆ ไม่เบื่อกันมั่งหรืองัย????)


สภาพถนนเข้าหมู่บ้าน ไม่ค่อยมีรถวิ่งจึงอยู่ในสภาพดี ท่าที่ลงเรือมีลานจอดและห้องน้ำบริการไว้พร้อม


เรือทุกลำที่นี่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำท่อพีวีซีขนาดใหญ่มาผ่าออก แล้วนำไปแต่งขึ้นรูปเพื่อให้มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ขับขึ้นแก่ง เวลามีปัญหารั่วซึมก็ซ่อมง่าย ทั้งยังช่วยสงวนทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย


อาหารที่เตรียมไปด้วย พร้อมน้ำสมุนไพรรางจืด


นี่คือข้าวห่อกาบหมากที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านห้วยแร้งจนได้รับรางวัล คุณสมบัติที่ดีมากคือ ข้าวที่ห่อด้วยกาบหมากจะบูดช้ากว่าบรรจุภัณฑ์อื่น


สภาพธรรมชาติสองฝั่งคลองที่นับว่าสวยสุขสงบสร้างความสดชื่นสบายใจให้กับพวกเรามากกว่าครั้งไหน ๆ


วิถีชีวิตชนบทที่พอเพียงทำให้มีชีวิตที่เพียงพออย่างมีความสุขยิ่งนัก เราจะพบเห็นได้ตลอดเส้นการเดินทางครั้งนี้


นั่งเพลิน ๆ สักพักก็พบกับแก่งชุดแรก น้ำน้อยไปหน่อยสำหรับวันนี้ หน้าน้ำจะสนุกกว่าเยอะเพราะมีแก่งให้ตื่นเต้นตั้ง ๑๘ แก่ง บางแห่งต้องวิ่งหันหัวเรือเล็งโขดหินราวกับจะตั้งใจให้เรือปะทะแหลกคาหิน แต่ด้วยความแรงของกระแสน้ำบวกประสบการณ์จะทำให้หัวเรือเบี่ยงเข้าร่อง เด้งขึ้นแก่งถัดไปอย่างน่าตื่นเต้น....


แต่โทษทีว่ะต๋อย..วันนี้น้ำยังไม่มา เรือก็เลยขี่เราซะงั้น


ลากเรือสักพักก็เพิ่งจะเห็นต้นครุซที่มีรากแบบต้นไทร ที่ฐานรากเป็นแหล่งเพาะลูกกุ้ง หอยกาบ ปู ปลา หรือแม้แต่ตะพาบน้ำก็มาอาศัยอยู่ที่นี่


หน่วยเสบียงของเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บพืชพรรณใบไม้จากซุปเปอร์มาเก็ตธรรมชาติสำหรับอาหารเย็น


จุดหมายปลายทางของเราคือบริเวณกลุ่มต้นครูซเหล่านี้ ที่ซึ่งเราจะ "กินข้าวหัวแก่ง" ร่วมกัน


ต้นก็เห็นไปแล้ว นี่แหละคือดอกเขาล่ะ เราเชื่อว่าต้นครูซมีเฉพาะที่บ้านห้วยแร้ง เพื่อน ๆ นักพฤกษศาตร์ช่วยบอกทีว่าจริง ๆ แล้วต้นครูซมีชื่อทางการว่าอย่างไร พบเห็นที่ไหนอีกบ้างก็จะขอบคุณมากครับ


ดูกันชัด ๆ อีกที ดูเหมือนกับเป็นนารีใส่กระโปรง


บรรยากาศยามดอกครูซบานพร้อมกัน หากออกเดินทางแต่เช้ามือ จะได้สัมผัสกลิ่นหอมทั่วคุ้งน้ำ


ดูดอกแล้วก็มาดูรากกันบ้าง เป็นสุดยอดการดีไซน์จากธรรมชาติ แค่ดูก็เพลินแล้ว


บึงส่วนนี้เป็นแหล่งที่ผมชอบมากเพราะอะไรเดี๋ยวรู้เอง


ผมกำลังมันส์กับสปา "ปลา" ส่วนตัวอยู่ น้องปลาตอดเท้าจั๊กกะจี้ หนุบหนับ มิใยที่ใครจะเรียกกินข้าวก็ยังไม่อยากเลิกเลย


บรรยากาศ "กินข้าวหัวแก่ง"


ข้าวห่อกาบหมากวันนี้ไม่มีข้าวน้ำพริกลงเรือ เพราะเราดันไปแบบด่วน กลุ่มแม่บ้านเตรียมให้ไม่ทันเพราะเขาไม่ได้รอนักท่องเที่ยวแต่มีงานไร่สวนอยู่แล้ว ท่องเที่ยวเป็นงานเสริมครับ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเดียว


ภาพแบบนี้พบเห็นได้เป็นระยะ ดูแล้วสบายใจชุ่มชื่นตลอดเดือน


อ้าว...แบกเรือกลับกันอีกที


เหอ ๆ ...สินค้าโอท็อป!!


บรรยากาศอีกมุมหนึ่งจ้า


น้ำนิ่ง ๆ ตอไม้ก็ยังน่าถ่ายรูปเก็บไว้เลย


เห็นอะไรก็น่าถ่ายไปหมด งานนี้กดไปกว่า ๗๘๐ รูปอ่ะ..


ขนาดลูกมะเดื่อยังน่ากินน่าถ่ายรูปเลย ไม่รู้บ้าไปแล้วหรือเปล่า


อีกมุมหนึ่งที่ไม่อยากจะทิ้งไป


อ้าว...อะไรนั่นทั่นผู้ชมมมม....


อ๋อ....อุปกรณ์ตัดชีพจรน้ำจืดกับน้ำเค็มนั่นเอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า...เมืองตราดได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามน้ำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ผมก็เถึยงว่านับไม่ทั่วต่างหาก..


เรือสตาร์ทไม่ติด แต่เรารวมกันเป็นหนึ่ง เกาะเกี่ยวไปด้วยกัน...จนถึงจุดหมาย


ถึงเวลาจ่ายตังค์ ปกติทัวร์นี้คนละ ๓๐๐ บาทพร้อมอาหารกลางวัน


เก็บตังค์แล้วก็เอาเครื่องไปเก็บ... ครบฟิล์มหนึ่งม้วนพอดี อิ อิ....

ผม ก็ขอเชิญชวนให้ไปเก็บเกี่ยวความทรงจำที่ดี ๆ ไว้กับตัวท่าน เพราะหากเขื่อนหินดาดสร้างเมื่อไหร่ ก็จะไม่มีต้นครุซให้ท่านเห็นอีกต่อไป! หากสนใจ กรุณาติดต่อพี่หน่อยได้เลยนะครับ โทร.๐๘ ๙๒๔๗ ๙๖๔๘

(แต่ ต้องแจ้งล่วงหน้า ๒-๓ วัน เพราะเขาไม่รับวอร์คอิน..นะจ๊ะ เพราะชาวบ้านเขามีงานทำกันทุกคน เรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เขาทำแบบขำ ๆ แต่การอนุรักษ์อยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาน)
 

Create Date : 22 มีนาคม 2552   
Last Update : 22 มีนาคม 2552 23:49:38 น.   
Counter : 4316 Pageviews.  


แอ่วลำปางค้างเกาะวังแก้ว แจวเรือในเขื่อนกิ่วลม (1)

ถ้าจะว่าไปแล้ว
คงเป็นเพราะความเป็นครอบครัวคนรถไฟจึงทำให้เรามีโอกาสได้ไปโน่นมานี่อย่างน้อยก็ปีละครั้ง  จากการที่เราได้รับ "ใบเบิกทาง" สำหรับครอบครัว ซึ่งก็คือการแจกตั๋วรถไฟฟรีไปได้ทั่วประเทศนั่นเอง

ผมจำไม่ได้ว่าเคยไปลำปางครั้งแรกเมื่อไหร่ จนกระทั่งไปค้นเจอภาพในวัยเยาว์ที่รอดมาจากปลวกจอมหายนะที่ แม่อุตส่าห์เก็บไว้ ทำให้รู้ว่าเราก็คือแฟนพันธุ์แท้แห่งลำปางเหมือนกัน

ไม่น่าล่ะถึงได้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ติดตัวมาจนโต (ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสาวลำปางซักกะหน่อยนะตัวเอง - -คิดไปด้ายยยย...)


ความเป็นเพื่อนที่มีต่อกันมานาน ทำให้ "พี่เปี๊ยก"
ที่เคยอบรมมัคคุเทศก์ทัวร์ป่า รุ่น ๑ กับผมเมื่อปี ๒๕๒๐ และแกเป็นประธานรุ่น ส่วนผมเป็นรองฯ แต่แกต่างหากที่มาติดกับเป็นเขยลำปางเลยต้องอยู่ทำมาหากินมาจนปัจจุบัน

เห็นป่ะ..ไม่ใช่ผมซักกะหน่อย อิ อิ...จากการที่เราต่างก็อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนกัน ผมจึงถูกยกให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (แปลว่าให้คำปรึกษาฟรีน่ะ)


พอแกไม่ต้องจ่าย แกก็เลยฟังเฉย ๆ ไม่ค่อยจะทำตามอะไรสักกี่อย่างส่วนผมก็ได้อาศัยวันที่แกชักชวนไปให้คำปรึกษา ได้เปลี่ยนบรรยากาศให้จิตใจผ่อนคลาย เหมือนไปชาร์จแบ็ตเตอรี่เต็มเปี่ยมพร้อมกับการต่อสู้กับชีวิตในวันข้างหน้า แต่พอไปหลายครั้งเข้าก็รู้สึกเหมือนเป็นบ้าน บ้านที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อนที่ยาวนานซึ่งผมเองจะไม่มีวันลืม


เขื่อนกิ่วลมโด่งดังมาตั้งแต่นวนิยายเรื่อง "ชาวเขื่อน" ของมนันยาซึ่งเป็นนิยายที่อ่านได้สนุกเพลิดเพลินจนคนอยากจะรู้จักกับตัวละครจนถึงกับตามไปดู เผื่อจะได้เจอกับตัวละครบางคนแบบตัวเป็น ๆ แถว ๆ นั้นบ้าง


ผมชอบขับรถไปลำปางเพราะความสะดวกและอิสระที่จะโต๋เต๋ไปโน่นมานี่ตามอำเภอใจจนผู้ร่วมทางมักจะให้สมญานามแก่ผมว่าเป็นผู้จัดการ "โลเลทัวร์" อยู่เสมอ แต่ความโลเลก็นำมาซึ่งความแปลกใหม่ไม่เคยซ้าและประทับใจแก่ผู้โดยสารทุกคนในทุกเที่ยว การเดินทางของผมมักจะออกกันตั้งแต่หลังเลิกงาน แล้วไปแวะพักแถว ๆ อุทัยธานีซึ่งมีรีสอร์ทที่เล็ก ๆ น่ารักหลายแห่ง หลังจากนอนพักกายหายเหนื่อย วันรุ่งขึ้นก็จะเหลือระยะการขับรถที่เซฟไปแล้ว ๓ ชั่วโมง


" ยังแข็งอยู่มั๊ย ป๊าาา.." เสียงคนนั่งข้างถามแซวมา
หมายความว่า "ตา" ยังแข็ง (ไม่ง่วง) อยู่หรือเปล่าเพราะหากผมยัง"แข็ง"อยู่ก็อาจจะถึงลำปางสักเที่ยงคืนซึ่งไปไหนไม่รอดอยู่ดีแต่วันรุ่งขึ้นจะได้เวลามาเพิ่มสำหรับโต๋เต๋อีกเพียบเลย จากนั้นก็หาที่นอนพักจนรุ่งเช้าจึงขับรถไปทางลำปาง-งาว-พะเยาราว ๓๖ กิโลเมตร แล้วจอดรถไว้ที่สันเขื่อนซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานซึ่งผมไม่กังวลสำหรับการจอดที่นี่ในระยะเวลาตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา ทุกครั้งก็จอดมันที่นี่แหละ..
แม้ว่าน้องจูนของเราจะอยู่ในลิสรายชื่อรถใบสั่งเพราะหลัง ๑๘.๐๐น.ประตูทางออกจะปิดหมดและมียามเฝ้า
อีกอย่างก็คือชาวบ้านย่อมจะไม่อยากทุบหม้อข้าวของตนเองแน่นอน


จากนั้นก็จะมีเรือจ้างที่เป็นเรือหางยาวพาเราเข้าไปที่เกาะวังแก้วซึ่งใช้
เวลาเดินทางประมาณ ๒๐ นาที และมีบริการตั้งแต่ ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.ทุกวัน
ค่าโดยสารเหมาลำประมาณ ๒-๓๐๐ บาท


ผมชอบห้วงน้ำแถบนี้ เพราะนิ่งสงบ
และคงความงามตามธรรมชาติได้แบบนิ่ง ๆ ความเรียบในบางช่วงบางตอนทำให้เกิดเงาสะท้อนดูแปลกตาและสร้างความสงบทางใจได้อย่างประหลาด หากมาตอนพลบค่ำเราก็จะเห็นทิวเขาแบบที่เห็นที่กุ๊ยหลินฉบับย่อ เป็นเงาคอนทัวร์ของทิวเขาล้อมรอบแนวขอบฟ้าตัดกับแสงสีทองอุ่น ๆ ที่ทำให้รำลึกถึงเสมอเมื่อต้องการความผ่อนคลาย แล้วแต่ละฉากในอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านมาในความคิดคำนึงเรื่อยเปื่อย...ในระหว่างที่เรือแล่นไปบนผืนน้ำที่ใสราบราวกับกระจก...
ผมยังคิดถึงรสชาติอาหารที่แสนอร่อย ที่เราหาวัตถุดิบจากในเมืองมาทำกินกันในยามเย็นเพราะความเกรงใจ ผสมกับปลาแม่น้ำวังตัวเขื่องที่รีสอร์ทนี้ให้การสนับสนุนประมงพื้นบ้าน ด้วยฝีมืออันน่าประทับใจของพี่ "สมใจ" หลากหลายเมนู พร้อมด้วยเบียร์เย็น ๆ ที่ทำให้ลุงเปี๊ยกเคลิบเคลิ้ม เคล้ากับแสงอ่อน ๆ ของตะวันที่ค่อย ๆ หรี่แสงลับไปกับขอบฟ้าสีชมพู...
ภาพเรือนหน้าลานแค้มป์ไฟ ที่ผมต้มน้ำชงกาแฟด้วยเศษไม้ใบหญ้า เติมเชื้อไฟในขอนที่เผาไหม้ตั้งแต่คืนก่อน สร้างความทุลักทุเลที่แตกต่างจากการต้มด้วยเตาไมโครเวฟที่เคยชิน แต่มันเป็นภาพที่นาน ๆ จะได้เจอจนต้องรีบวิ่งไปหากล้องมาบันทึกภาพไว้...

ในยามเช้า ใครจะนึกว่าในที่เร้นลับแบบนี้เราจะมีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรเป็นสิริมงคลชีวิตด้วยความอิ่มใจอีก

เราผ่านคุ้งสุดท้ายหลังจากล่องมาจากสันเขื่อนได้ไม่นาน เห็นหัวเกาะอยู่ไกล ๆ แต่แปลกแฮะ ทำไมมันยังเหมือนเดิมเช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อน และอีกหลาย ๆ ครั้งที่มาเยือน คิดว่าเดี๋ยวเราก็ได้เข้าพักในห้องที่คุ้นเคยเพื่อพักผ่อนให้หนำใจเสียที...

"เมล็ดดอกบัวตองที่ผมเก็บมาฝากจากแม่ฮ่องสอนปีที่แล้วใกล้จะออกดอกแล้วยัง ครับพี่"

ผมถามด้วยความหวังว่าปีนี้คงจะได้ยลโฉมดอกไม้ยอดนิยมเหลืองเต็มริมเกาะซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมากันตรึมแน่นอน

หลังจากที่เฝ้าวอนให้พี่เปี๊ยกแกปลูกดอกไม้เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทรัพย์สินของแกมากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาแต่ไม่เห็นจะปลูกสักทีจนต้องหาเมล็ดมาให้แกปลูกถุงเบ้อเริ่ม...


"ยังไม่ได้ลงเลยว่ะใหญ่..งานยุ่งชะมัดเลย"


เป็นคำตอบสุดท้ายที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อย่างผมต้องปล่อยจิตใจให้เลยลึกลงไปใต้น้ำที่ใสลึกจนเป็นสีดำจากนั้นความเงียบก็เข้ามาครอบงำ แบบว่าอึ้งจนแทบจะไม่อยากพูดอะไรอีก แต่ภาพที่พวกเราผ่าดงหมามุ่ยเข้าไปขโมยเก็บเมล็ดบัวตองและวิ่งหนีหมาแม้วที่เรารุกล้ำเขตแดนของมันแทบเอาตัวไม่รอดกลับผุดเข้ามาแทนที่


ตั้งใจว่าปีหน้า เราจะมาปลูกให้แกด้วยตนเองและก็หวังว่าแกคงไม่เอาไก่มาเลี้ยงเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วอีก....แกน่าจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่คุณมนันยายังไม่ได้เขียนถึง...

 

Create Date : 11 ตุลาคม 2551   
Last Update : 19 ตุลาคม 2551 11:13:56 น.   
Counter : 429 Pageviews.  เงาไม้ชายน้ำ
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add เงาไม้ชายน้ำ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com