Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2563
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
30 มิถุนายน 2563
 
All Blogs
 
แม่กำปอง เชียงใหม่ --- วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

แม่กำปอง - เชียงใหม่

23 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ตอนที่ 7 วันนี้ตั้งใจเดินเก็บภาพ ไหว้พระในเมืองค่ะ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแค่เดินไหว เริ่มต้นที่วัดพระสิงห์

09.20 น. วันที่ 27 มกราคม 2563 วัดที่ 2 วัดเจดีย์หลวงค่ะ


 
วัดเจดีย์หลวง มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร , วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1934 ถ้านับจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มีอายุ 629 ปี วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ

ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย ศาสตราจารย์แสง มนวิฑูร พิมพ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2501 กล่าวถึงเจดีย์หลวงว่า “จุลศักราช 289 (พ.ศ.1874) พระเจ้าแสนภู โปรดให้สร้างเมืองเชียงแสน และต่อมาอีก 4 ปีทรงสร้างมหาวิหารขึ้นในท่ามกลางเมืองเชียงแสน” มหาวิหารที่ว่านี้คือวัดเจดีย์หลวงองค์ที่ 1 ซึ่งอยู่ในวัดพระเจ้าตนหลวง เมืองเชียงแสน ปัจจุบันยังปรากฏองค์พระธาตุให้เห็นอยู่
 
วัดเจดีย์หลวง ยังเป็นที่ประดิษฐานของเสาอินทขิล ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ซึ่งมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยก่อนบริเวณที่ตั้งของเมืองเชียงใหม่เป็นที่ตั้งเมืองของพวกลัวะ ซึ่งมักจะถูกผีร้ายรบกวนต่าง ๆ นานาจนเป็นที่เดือดร้อนทั่วทั้งเมือง พระอินทร์ทรงเล็งเห็นความเดือดร้อนของพลเมือง ก็คิดจะช่วยเหลือโดยได้บอกให้ชาวเมืองถือศีลรักษาคำสัตย์ บ้านเมืองจึงรอดพ้นจากอันตราย ชาวเมืองก็เชื่อฟังและปฏิบัติตาม เมื่อพระอินทร์เห็นว่าชาวเมืองมีสัตย์ดีแล้วจึงบันดาลให้บ่อเงินบ่อทองและบ่อแก้วขึ้นภายในเมืองและให้ชาวเมืองอธิษฐานเอาตามความปรารถนา เมืองนี้จึงได้ชื่อว่า “เมืองนพบุรี”

อาณาจักรลัวะหรือละว้าโบราณที่มาของตำนานเสาอินทขิลนี้นั้น มีศูนย์กลางการปกครองหรือราชธานีอยู่ที่ เวียงเชษฐบุรี หรือ เวียงเจ็ดริน (อยู่เชิงดอยสุเทพด้านทิศตะวันออก สถานที่เลี้ยงโคนมกรมปศุสัตว์และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปัจจุบัน) และเวียงนพบุรีในเวลาต่อมา แล้วก็ล่มสลายในสมัยขุนหลวงวิรังคะ ราชันย์แห่งขุนเขาผู้ยิ่งยงเมื่อต้องพ่ายแพ้ พระนางจามเทวี แห่งอาณาจักรหริภุญไชยในการทำสงครามเมื่อ พ.ศ.1211 (พ.ศ.1204 วาสุเทพฤาษีสร้างเมืองหริภุญไชย, พ.ศ.1206 พระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญไชย, พ.ศ.1211 เกิดสงครามกับขุนหลวงวิรังคะ, พ.ศ.1213 พระนางจามเทวีสละราชสมบัติ)

  
ในโคลงนิราศหริภุญชัย ได้กล่าวถึง พระอัฏฐารส ว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริดปิดทองคำเปลว ปางห้ามญาติ สูง ๑๖ ศอก (๒๓ ซม.) หรือ ๘.๒๓ เมตร พร้อมทั้งพระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์ คือ พระอัครสาวกซ้ายคือ พระโมคคัลลานะ สูง ๔.๔๓ เมตร และพระอัครสาวกขวาคือ พระสารีบุตร สูง ๔.๑๙ เมตร หล่อโดยพระนางติโลกจุฑา พระมเหสีของพระเจ้าแสนเมืองมารัชกาลที่ ๗ ราชวงศ์มังรายพระอัยกาของพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อพ.ศ.๑๙๕๕ นอกจากทำการหล่อพระอัฏฐารส/พระอัครสาวกทั้งสององค์แล้ว ยังได้หล่อพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวนมาก ประดิษฐานรายล้อมพระอัฏฐารสอยู่ด้านหน้าและผินพระพักตร์สู่ทิศต่างๆ การหล่อพระพุทธรูปขนาดต่างๆ อีกจำนวนมากเมื่อปี พ.ศ.๑๙๕๔ ในครั้งนั้นต้องใช้เบ้าเตาหลอมทองจำนวนมากเป็นพันเตาพันเบ้า ต่อมาสถานที่ตั้งเตาหลอมทองหล่อพระพุทธรูปได้สร้างเป็นวัดและเรียกชื่อว่า วัดพันเตา "เมื่อครั้งหล่อพระพุทธรูปอัฏฐารสนั้น พระเถระชื่อว่า นราจาริยะ ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดโชติการาม (วัดเจดีย์หลวง) ใคร่ลองบุญญาภินิหารของท่าน กระทำสัตยาธิษฐานแล้วอุ้มเบ้าทองอันร้อนด้วยมือยกขึ้นตั้งเหนือศีรษะนำไปหล่อ เบ้านั้นก็ไม่ทำให้ร้อนไหม้ คนทั้งหลายเห็นแปลกดังนั้น ก็เกิดอัศจรรย์พากันสาธุการเอิกเกริกทั่วทั้งเวียง"
ความจริงแล้วพระอัฏฐารสไม่ได้แปลว่าพระสูง ๑๘ ศอก พระอัฏฐารสแปลว่า พระสิบแปด ไม่มีคำว่าศอกแต่อย่างใด ความหมายที่แท้จริงท่านหมายถึงพุทธธรรม ๑๘ ประการ อันเป็นพระคุณสมบัติเฉพาะพระพุทธองค์ ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธรูปสูง ๑๘ ศอกดังที่เข้าใจกัน องค์พระพุทธรูปปฏิมาอัฏฐารสอาจจะสูงตำกว่านั้นหรือจะสูง ๑๘ ศอกก็ย่อมได้ ที่ตั้งชื่อพระพุทธรูปเช่นนั้นก็เพื่อเป็นอุบายธรรมสื่อนำไปสู่ความเข้าใจในพุทธคุณอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาของมนุษย์และเทพเจ้าทั้งหลาย ดังพระบาลีในอาฏานาฏิยปริตรว่า : "อุเปตาพุทธธัมเมหิ อัฏฐารสหิ นายกา พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนายกคือผู้นำ ทรงประกอบด้วยพุทธธรรม ๑๘ ประการ" คือ
๑. พระพุทธองค์ไม่มีกายทุจริต
๒. ไม่มีวจีทุจริต
๓. ไม่มีมโนทุจริต
๔. ทรงมีอตีตังสญาณ
๕. ทรงมีอนาคตังสญาณ
๖. ทรงมีปัจจุบันนังสญาณหยั่งรู้กาลทั้ง ๓ แจ่มแจ้ง
๗. กายกรรมของพระพุทธองค์เป็นไปตามพระญาณ
๘. วจีกรรมของพระพุทธองค์เป็นไปตามพระญาณ
๙. มโนกรรมของพระพุทธองค์เป็นไปตามพระญาณ
๑๐. ไม่มีความเสื่อมแห่งฉันทะ
๑๑. ไม่มีความเสื่อมแห่งวิริยะ
๑๒. ไม่มีความเสื่อมแห่งสติ
๑๓. ไม่มีเล่น
๑๔. ไม่มีพลั้ง
๑๕. ไม่มีพลาด
๑๖. ไม่มีความผลุนผลัน
๑๗. ไม่มีพระทัยย่อท้อ
๑๘. ไม่มีอกุศลจิต (สังคีติสุตตวรรณนา ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค).
นอกจากนี้ ภายในพระวิหารหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนล้าน ศิลปะแบบทรงเครื่องล้านนา เนื้อสัมฤทธิ์ผสมเงินแท้ พระเกศโมลีทองคำแท้หนัก ๕๑ บาท องค์พระประดับด้วยอัญมณีแท้ทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว จัดสร้างในโอกาสที่พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เจริญมงคลอายุครบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐


 
วัดเจดีย์หลวง หรือวัดโชติการามวิหาร เป็นพระอารามเก่าแก่อยู่กลางเมืองนครพิงค์เชียงใหม่ ระยะเวลาการสร้างหลายรัชกาลกว่าจะสำเร็จบริบูรณ์ เริ่มสร้างสมัยพระเจ้าผายู (พ.ศ. ๑๘๘๒ - ๑๘๙๙) ฐานกว้าง ๗ วา สูง ๑๒ วา และสร้างต่อมาในสมัยพระเจ้ากือนา (พ.ศ. ๑๘๘๒ - ๑๙๒๙) พระเจ้าแสนเมืองมา (พ.ศ. ๑๙๒๙ - ๑๙๔๕) พระเจ้าสามฝั่งแกน (พ.ศ. ๑๙๔๕ - ๒๐๓๑) โดยมอบหมายให้นายช่างที่มีฝีมือชื่อ หมื่นด้ามพร้าคต ผู้สร้างวัดเจดีย์เจ็ดยอด ไปศึกษาถ่ายแบบรัตนเจดีย์จากลังกา และมหาเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย มาผสมกัน ก่อขยายฐานและเสริมยอดเจดีย์ ทำซุ้มจรนำไว้ทุกด้าน กล่าวกันว่างามดั่งพระธาตุจุฬามณีในสวรรค์ ด้วยตกแต่งงดงาม มีฐานประทักษิณรายรอบด้วยพญาคชสาร ราวบันไดนาคเป็นมหาเจดีย์ที่เลิศด้วยศิลปกรรมแสดงพลังเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ในรัชกาลพระเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๑ - ๒๐๖๑) ก็ได้รับการบูรณะอีกครั้ง
 
ช้างรอบพระธาตุเจดีย์หลวง

มหาเจดีย์หลวงที่พระนางเจ้าติโลกจุฑาราชเทวีทรงก่อสร้างนั้น พระนางทรงให้ยกฉัตรยอดมหาเจดีย์ แล้วปิดด้วยทองคำ พร้อมทั้งเอาแก้ว 3 ลูก ใส่ยอดมหาเจดีย์นั้นไว้ ประดับด้วยโขงประตูทั้ง 4 ด้าน มี พระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งในโขงทั้ง 4 ด้าน มีรูป พญานาคปั้นเต็มตัว 8 ตัว ตัวละ 5 หัว อยู่ใน 2 ข้างบันได รูปปั้นราชสีห์ 4 ตัว ตั้งอยู่ตรงสี่มุมของมหาเจดีย์ มีรูปปั้นช้างค้ำรายล้อมรอบองค์เจดีย์หลวงนั้นมี 28 เชือก แต่ในประวัติศาสตร์มีเพียง 8 เชือกเท่านั้น ที่มีการตั้งชื่อให้เฉพาะ ซึ่งชื่อช้าง 8 เชือกที่ล้อมเจดีย์หลวง นับจากนับตามลำดับตั้งแต่ตัวที่อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน) เวียนมาตามทิศตะวันออก มีดังนี้ 
ตัวที่ 1 เมฆบังวัน
ตัวที่ 2 ข่มพลแสน
ตัวที่ 3 ดาบแสนด้าม
ตัวที่ 4 หอกแสนลำ
ตัวที่ 5 ก๋องแสนแหล้ง
ตัวที่ 6 หน้าไม้แสนเปียง
ตัวที่ 7 แสนเขื่อนก๊าน
ตัวที่ 8 ไฟแสนเต๋า


สรุปประวัติพระเจดีย์หลวง (ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย)

พระเจดีย์หลวงสร้างขึ้นในรัชสมัยของพญาแสนเมืองมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พญากือนา พระราชบิดา แต่สร้างไม่เสร็จ ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระนางเจ้าติโลกจุฑาราชเทวี พระมเหสีของพญาเมืองมา ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จในรัชสมัยพญาสามฝั่งแกน เรียกกันว่า “กู่หลวง” พญาติโลกราช โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคตเป็นนายช่างใหญ่ดำเนินการปฏิสังขรณ์รพระเจดีย์หลวง ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2021 ในรัชสมัยพระเจ้ายอดเชียงรายได้ปิดทองภายในซุ้มจรนัมของพระเจดีย์ หลวงทั้ง 4 ด้าน

ในรัชสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว เมื่อ พ.ศ. 2046 ได้โปรดให้สร้างหอพระแก้ว และอัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาประดิษฐาน สร้างมหาวิหาร ส่วนการบูรณะพระเจดีย์หลวงได้ดำเนินการเพียงเล็กน้อย

ในที่สุดเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในปีพ.ศ. 2088 ในรัชสมัยพระนางเจ้ามหาเทวีจิรประภา ยอดพระเจดีย์หลวงก็พังทลายลงมา เหลือให้เห็นดังสภาพปัจจุบัน (ก่อนการบูรณะของกรมศิลปากร)
  ความเดิม  

ตอนที่ 1 พักที่สำราญชน แม่กำปอง
ตอนที่ 2 เที่ยวในแม่กำปอง
ตอนที่ 3 น้ำพุร้อนสันกำแพง
ตอนที่ 4 ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
ตอนที่ 5 อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, วัดผาลาด, วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ตอนที่ 6 เฮือนม่วนใจ๋, วัดพระสิงห์วรมหาวิหารCreate Date : 30 มิถุนายน 2563
Last Update : 30 มิถุนายน 2563 18:19:42 น. 0 comments
Counter : 406 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณkatoy, คุณtuk-tuk@korat, คุณวลีลักษณา, คุณSweet_pills, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณKavanich96, คุณlife for eat and travel, คุณทนายอ้วน, คุณInsignia_Museum, คุณSleepless Sea, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณnonnoiGiwGiw, คุณสองแผ่นดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณblue_medsai, คุณkae+aoe, คุณสิงห์ริมถนน, คุณอุ้มสี, คุณเนินน้ำ, คุณร่มไม้เย็น, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณSai Eeuu, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณThe Kop Civil, คุณ**mp5**, คุณปรศุราม


สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 150 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)

เป็นแม่บ้านฟูลทาม
ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.