Group Blog
 
<<
มกราคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
24 มกราคม 2555
 
All Blogs
 
๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน


สวัสดีวันอังคารค่ะ ขอลัดคิวมหากาพย์กาญจนบุรีค่ะ วันนี้ไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมา ตั้งใจจะไปไหว้พระพุทธรูป ณ วังหน้า...

พระพุทธรูป ๙ องค์ ซึ่งสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้อัญเชิญมาให้ประชาชนได้กราบสักการบูชา เป็นพระพุทธรูปมงคลโบราณที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งนับถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของเมืองไทย ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นประธาน พระพุทธรูปอีก ๘ องค์ พิพิธภัณฑสถานได้พิจารณาเคลื่อนย้ายมาจากห้องจัดแสดงศิลปะต่างๆ โดยคัดสรรพระพุทธรูปอันมีสวัสดิมงคลพิเศษ มีรูปแบบทางศิลปกรรมงดงามต่างยุคสมัย มีประวัติการสร้างยาวนาน มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการบูชารวม ๙ องค์ ประกอบด้วยพระปฏิมาซึ่งประวัติความเป็นมาอันเป็นมงคลตามตำนาน พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล พระพุทธรูปที่มีมงคลนาม และพระพุทธรูปที่สร้างด้วยวัสดุมงคล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ค่ะ จันทร์ - อังคาร เป็นวันหยุดพระที่นั่งพุทไธสวรรย์


พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เดิมมีนามว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เดิมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีตรุษสารท พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ เป็นต้น หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๐ พระองค์เสด็จไปยังเชียงใหม่ และไดัอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมา พระองค์จึงทรงพระราชอุทิศพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งองค์นี้ว่า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ปัจจุบัน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประเพณีทรงโรง ฐานสูง เครื่องบนประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์ หน้าบันไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกรูปพระพรหมประทับในวิมาน ด้านข้างมีไพที และเสาสี่เหลี่ยมรองรับชายคาทั้ง ๒ ด้าน ทำบุญตามศรัทธาค่ะ๑. พระพุทธสิหิงค์

พระปฏิมาแบบสุโขทัย – ล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ทรงอานุภาพตามตำนานพระพุทธสิหิงค์ จึงได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นสิริมงคลยังพระนครหลวงโบราณของไทยทุกแห่ง เช่น นครศรีธรรมราช กรุงสุโขทัย เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร พระมหาอุปราชในรัชกาลที่ ๑ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคล พระพุทธสิหิงค์นับเป็นพระพุทธรูปอำนวยความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอัญเชิญออกให้ประชาชนถวายน้ำสงกรานต์เป็นประจำทุกปี คติการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และความบริบูรณ์ของบ้านเมืองและผู้สักการบูชา๒. พระชัย

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ ตามพระราชประเพณีแต่โบราณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงสร้างพระชัย หรือ พระชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลสำหรับบูชาในหอพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระองค์เอง รวมทั้งอัญเชิญไปในการศึกสงคราม การเสด็จประพาส และตั้งในการพระราชพิธีต่างๆ เพื่ออำนวยสวัสดิมงคล ขจัดอุปสรรคป้องกันภยันตรายจากสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลต่างๆ พระชัยวัตรของหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายถือพัด พระชัยวัตรองค์นี้ ทำขัดสมาธิเพชร พระรัศมีทองคำลงยา พระนลาฏฝังเพชร มีสังวาลทองคำ และพัดทองคำฝังพลอย ฐานสิงห์ผ้าทิพย์สลักลายฝังพลอย เป็นพระพุทธรูปบูชาเพื่อชัยชนะ
๓. พระพุทธรูปห้ามสมุทร

ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ เป็นพระพุทธรูปยืน ทรงเครื่องน้อย แสดงปางพระทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์ คือ หงายฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองตั้งขึ้นยกในระดับเสมอกับ พระอุระ (อก) มีความหมายถึงการป้องกันภัยอันตราย ตำราพระพุทธรูปไทยใช้แสดงพระพุทธประวัติครั้งทรงทำปาฏิหาริย์ห้ามน้ำหลากท่วม เมื่อเสด็จไปโปรดอุรุเวลกัสปและเหล่าชฎิลในสำนัก ยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ยังเหล่าชฎิลให้เลื่อมใสยอมรับในอานุภาพของพระองค์ และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอัญเชิญใช้ในพระราชพิธีไล่เรือ หรือพิธีไล่น้ำในเดือนอ้าย เพื่อให้น้ำลด รวมถึงประดิษฐานเป็นสิริมงคลในพิธีขจัดภัยอันตรายต่างๆ เช่น พิธีอาพาธพินาศ พิธีสัมพัจฉรฉินท์ บูชาเพื่อปกป้องอันตรายทั้งปวง๔. พระหายโศก

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นพระพุทธรูปของหลวงพระราชทาน มีนามเป็นมงคลพิเศษ จารึกที่ฐานว่าส่งมาถึงกรุงเทพฯ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙ เดิมคงใช้ในพระราชพิธีหลวง จนกระทั่งกรมพระราชพิธี ส่งมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ เชื่อกันเป็นพระพุทธรูปบูชา เพื่อความสุข สวัสดี
๕. พระไภษัชยคุรุ

ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ แสดงปางสมาธินาคปรก ทรงเครื่อง มีผอบบรรจุพระโอสถอยู่ในพระหัตถ์ เป็นพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นับถือกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์ ผู้ช่วยสัตว์โลกทั้งปวงพ้นทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกาย และโรคทางใจ เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระบารมี โดยอธิษฐานความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของผู้คน ที่บังเกิดในกาลสมัยของพระองค์ เชื่อกันว่าผู้ปฏิบัติบูชาพระไภษัชยคุรุ สามารถหายจากอาการเจ็บป่วย ด้วยการสวดบูชาออกพระนาม และสัมผัสรูปพระปฏิมา สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกรุงกัมพูชา สร้างพระราชทานเป็นพระปฏิมาประธานในสถานพยาบาลที่เรียกว่า "อโรคยาศาล" สำหรับผู้ป่วยและประชาชน บูชาเพื่อพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ


๖. พระพุทธรูปหลวงพ่อนาก

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นพระพุทธรูปมงคลด้วยวัตถุพิเศษ พระองค์สีนาก เนื่องจากเนื้อสัมฤทธิ์มีส่วนผสมของทองคำจำนวนมาก พระเนตรฝังนิล ประทับขัดสมาธิเพชร พระบาททั้งสองข้างจำหลักลวดลายมงคล จารึกฐานพระพุทธรูประบุว่า พระยายุธิษฐิระ เจ้าเมืองพะเยาสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๐๑๙ เดิมคนร้ายขุดค้นพบในเจดีย์โบราณที่วัดป่าแดงหลวงดอนไชยบุนนาค จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางที่จังหวัดลำปาง ต่อมาหลวงอดุลยธารณ์ปรีชาไวย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙ จึงพระราชทานให้เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ หมายถึงการตรัสรู้ธรรม บูชาเพื่อความสุขสงบ เป็นสิริมงคล และโชคลาภ


๗. พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขึ้นตามคติเรื่องชมพูบดีสูตร หรือพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาชมพูบดี โดยทรงบันดาลพระเวฬุวันวิหารประดุจเมืองสวรรค์ และเนรมิตพระองค์ทรงเครื่องพระจักรพรรดิราช แสดงบุญญานุภาพเหนือพระยามหากษัตริย์ทั้งปวง เพื่อคลายทิฐิมานะแห่งพระยามหาชมพูกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ และทรงแสดงธรรมจนกระทั่งพระยามหาชมพูสิ้นมานะ ขอบวชเป็นพระสาวกในพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิจึงหมายถึงอำนาจ และธรรมอันเป็นแก่นสารยิ่งกว่าอำนาจแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลาย พระพุทธรูปทรงเครื่องยังอาจหมายถึง พระโพธิสัดว์ศรีอาริยเมตไตรย พระอนาคตพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าในภัทรกัป ที่จะมาบังเกิดมาสิ้นสุดยุคของพระพุทธเจ้าโคตมะ บูชาเพื่อยศศักดิ์อำนาจ และเพื่อได้พบพระพุทธเจ้าศรีอาริยเมตไตรยในอนาคตกาล

๘. พระพุทธรูปประทับรอยพระพุทธบาท

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ พระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาท ปรากฏในตำนานพระเจ้าเลียบโลกของล้านนา กล่าวว่า ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์โดยเหาะมาทางอากาศ ครั้นถึงสถานที่แห่งใดซึ่งจะเกิดบ้านเมืองเป็นที่สถิตสถาวรของพระศาสนารุ่งเรืองขึ้นในอนาคตกาล จักตรัสพยากรณ์ และเหยียบรอยพระบาทไว้ เป็นเครื่องหมายแห่งการหยั่งรากลงของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะประดิษฐานมั่นคงยั่งยืนเป็นแก่นหลักที่ยึดเหนี่ยวของประชุมชนแห่งนั้น พระพุทธเจ้าในอดีต และอนาคตทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระจริยวัตรเป็นพุทธประเพณีอย่างเดียวกันทั้งสิ้น ที่ฐานพระพุทธรูปจึงทำรอยพระบาทซ้อนกัน ๔ รอย หมายถึงรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงถือกำเนิดแล้วในภัทรกัปปัจจุบันนี้ ๔ พระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคตมะ การสักการบูชาพระพุทธรูปประทับรอยพระบาทจึงเสมือนการถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าพร้อมกัน ๔ พระองค์ คติการบูชาเพื่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนา

๙. พระพุทธรูปปางโปรดมหิศรเทพบุตร

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ พระพุทธรูปจงกรมเหนือเศียรมหิศรเทพบุตร หรือพระศิวะ ทรงโคนนทิ สร้างตามคติพระพุทธองค์ทรงทรมานมหิศรเทพบุตร ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์โลกบัญญัติ คัมภีร์โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี และคัมภีร์ไตรโลกวินิจฉยกถา มีความกล่าวว่า มหิศรเทพบุตรมีความไม่พอใจที่เทวดาทั้งหลายไปนบนอบต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงไปท้าประลองฤทธานุภาพด้วยการซ่อนกาย มหิศรเทพบุตรไม่อาจซ่อนตนจากรพระญาณของพระพุทธองค์ได้ ครั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงฤทธิ์อันตรธานหายไป มหิศรเทพบุตรหาไม่พบ จึงยอมจำนน พระบรมศาสดาได้ตรัสเทศนาจนมหิศรเทพบุตรบรรลุธรรม ภายหลังพุทธปรินิพพาน มหิศรเทพบุตรได้เนรมิตพระพุทธปฏิมาเทินไว้เหนือเศียร อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระมหาวิหารบนเขามันทคีรี มหิศรเทพบุตรจึงเป็นผู้ทรงพระพุทธองค์ไว้เหนือเศียรเกล้า บูชาเพื่อขจัดมิจฉาทิฐิ หรือความเห็นผิด


เปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม – วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔ ๑๔๐๔

พระพุทธรัตนมหามุนี หรือ พระแก้วน้อย

พระพุทธรูปศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นพระพุทธรูปมงคลด้วยวัตถุพิเศษ องค์พระพุทธรูปจำหลักจากอัญมณีเนื้ออ่อนแก้วสีเขียว พุทธศิลป์ล้านนาสมัยหลัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับถวายจาก พ.ต.อ.อานนท์ อาขุบุตรและครอบครัว พระราชทานแก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔พระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์แดงทั้งคู่

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นพระพุทธรูปมงคลด้วยวัตถุพิเศษ ตามดำนานพระแก่นจันทน์ ว่าด้วยสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดายังดาวดึงส์สวรรค์เป็นเวลา ๓ เดือน พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงอนุสรณ์ถึงพระพุทธองค์ จึงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ขึ้นในครั้งนั้น พระแก่นจันทน์จึงเป็นรูปแทนเสมือนองค์พระพุทธเจ้า เพราะสร้างในขณะพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าแผ่นดินและผู้มีอำนาจวาสนา จึงมักสร้างพระพุทธรูปจากไม้จันทน์หอมพระไม้แก่นจันทน์แดงทั้งคู่นี้ แสดงปางประทานอภัย มีความหมายถึงการปกป้องภยันตรายทั้งปวง

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ราว พ.ศ. ๒๓๓๘ – ๒๓๔๐ เป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีทั้งหมด ๒๘ ภาพ เขียนเป็นภาพแบบ ๒ มิติ ใช้สีฝุ่นผสมกาว ตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี โครงสีส่วนใหญ่เป็นสีแดง ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้ทำการเขียนซ่อมในส่วนที่ชำรุด จึงทำให้มีอิทธิพลจีนเข้ามาปรากฎในภาพตามความนิยมในยุคสมัยนั้น รวมทั้งวิธีการจัดภาพแบบ "Bird’s eye view" ซึ่งเป็นวิธีการมองภาพจากที่สูงลงมาทำให้เห็นภาพได้กว้างไกล แต่ยังคงรักษารูปแบบวิธีการเขียนภาพแบบ ๒ มิติ ตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณีอยู่การวางภาพแบ่งเขียนเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนเหนือกรอบประตูและหน้าต่างขึ้นไปทั้ง ๔ ด้าน เขียนภาพเทพชุมนุม ผนังตอนล่างระหว่างช่องประตูและหน้าต่าง เขียนภาพพุทธประวัติ การวางภาพซับซ้อนตามลักษณะโครงสร้างการวางภาพแบบโบราณ จัดท่าทางของภาพกลุ่มคนเป็นแบบนาฏลักษณ์ สีที่ใช้ในการเขียนเป็นแบบสีฝุ่น พื้นสีค่อนข้างหนัก โครงสีส่วนรวมมองเป็นสีแดงและสีม่วง ใช้กรอบสินเทาและพื้นสีในกรอบเน้นลำดับความสำคัญของภาพ ไม่นิยมใช้สีทองปิดประดับบริเวณที่ต้องการจะเน้น แต่นิยมปิดทองเฉพาะบางส่วน ภายในภาพจะสอดแทรกสภาพสังคม ประเพณี และระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้น

ถ่ายรูปมาเยอะมากค่ะ ที่นี่ไม่ค่อยได้เปิดให้เข้าชมด้านใน แทบจะเรียกว่า ๑ ครั้งต่อปีก็ได้ ส่วนมากเป็นช่วงปีใหม่ของทุกปีตู้พระธรรมลายรดน้ำเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานอาสา ตั้งแต่พระรามรบกับทศกัณฐ์ตอนทศกัณฐ์ลงสวน นางสีดาผูกคอตายตอนทศกัณฐ์ลงสวน ไปหานางสีดาภายในงามวิจิตรมากค่ะ จะมีที่ไหนคะแบบนี้ นอกจากที่บ้านเรา...เมืองไทยอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ แต่งดใช้แฟลช ปีที่แล้วเรามา ใช้กล้องคอมแพค ภาพไหวเบลอหมดเลย...

เขียน Baht ผิดเนาะ

ออกมาแล้วค่ะภาพสุดท้ายแล้วค่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน... ถ้ามีโอกาสแวะไปนะคะ Create Date : 24 มกราคม 2555
Last Update : 2 มีนาคม 2562 14:49:33 น. 66 comments
Counter : 5807 Pageviews.

 
อุ๊ย......เจิมมมมมมมม


โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:22:55:50 น.  

 
ต้องขอชมเลยครับว่า มือนิ่งมากๆ


1/5 1/10 ยังถ่ายมาได้ เจ๋งอ่ะพี่


แต่ก็มีบางภาพ เบลอๆนิดๆนะครับ


โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:23:02:59 น.  

 
เห็นภาพแล้วอยากได้เลนส์ไวด์เลยค่ะพี่หนู

เพระว่า โบสถ์ไรต่างๆ

ถ่ายด้วยเลนส์ไวด์เนี่ยสุดยอดเค้าจริงๆนะ

ขนาดลุงโจนก็ยังชมเลย
ฝีมือพัฒนาเร็วมาก
เน้อพี่หนู อิอ

ส่วนน้องริน ได้ของเล่นใหม่
เป็น 18-200 ใคร ๆ ก็ว่ามันครอบจักรวาลค่ะ เอามาก็หนักมือนะยังไ่ม่คุ้น

ก็ไม่รู้ว่าครอบตรงได้ ได้แต่ช่วงเท่านั้นเอง 555
ต้องศึกษาสักพักแหละคะ ยังไม่ชินมือเท่าไหร่ คงได้ประเดิม
ถ่ายงานลงใต้ งานแต่งลูกพี่แถวนี้แหละ อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:23:13:29 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ครับพี่หนู .....

เดี๋ยวนี้พี่หนูถ่ายภาพด้วย Mode M (manual) ซะด้วย ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ย mode นี้ผมเองใช้น้อยมากเลยละครับ ส่วนใหญ่ใช้เวลาถ่ายภาพกลางคืนเท่านั้นเอง .....

มือนิ่งอย่างที่คุณโจนว่าจริงๆ ครับ อีกอย่างต้องยอมรับว่าระบบกันสั่น VR ของ Nikon เขาใช้งานได้จริงๆ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:0:10:42 น.  

 
น่าไปบูชาจังครับ

เห้นแล้ว เย็นอก เย็นใจ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:0:50:33 น.  

 
ดึกแล้วมาลงชื่อเยี่ยมไว้ก่อนแล้วจะกลับมาอ่านใหม่อีกทีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:1:04:32 น.  

 โดย: Kavanich96 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:7:56:55 น.  

 
แวะมาไหว้พระตอนเช้าค่ะ


โดย: ความคุ้นเคยที่หายไป วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:7:57:50 น.  

 

ปกติจะชอบเดินฑิพิธภัณฑ์มาก
ปีสองปีสามปีนี้ไม่ได้เข้าไปเลย
ถือว่าคุณหนูพาเที่ยวละกันเน๊าะ
แหล่มค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:8:52:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ


โดย: amonrat27 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:10:49:08 น.  

 
โหพี่หนู
จิตกรรมฝาผนังสวยมาก
มีให้ทุกพื้นที่เลยนะคะ
แม้กระทั้งประตูก็มี

แบบนี้ต้องตั้งใจไปละเลียด
แช่อยู่ได้เิป็นวัน ๆ

วันนี้มาหาพี่หนูไม่ได้อ่าน
เรื่องราวเป็นจริงเป็นจังนะคะ
ดูแต่รูป เยอะมากกกก
ดูจิตกรรมฝาผนังเพลินไปเลย
ภาพเลือนไปเยอะเหมือนกันเนอะ

วันนี้เจ็บคอมากเลยพี่หนู
สงสัยจะติดเด็ก ๆ ที่ร้านแหละ
สลับกันเป็นไข้หวัด
สวนทางกับลูกค้าที่เยอะ
เด็ก ๆ ลาป่วยที กำลังที่ร้านไม่ค่อยพอรับมือกับลูกค้า

ตรุษจีนพี่หนูไปเที่ยวไหนบ้างค่ะ
จินไม่ได้ไปไหนเล้ย
วิ่งมันอยู่แต่ในร้านค่ะ
โดย: JinnyTent วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:10:55:21 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog

หรือน้องหนูอยากให้เป็นกล้องและการถ่ายภาพ
บอกด้วยนะคะ ครั้งแรกโหวตสาขานี้ เลยใช้ต่อค่ะ

ถ่ายภาพได้งดงามมาก ชัดแจ๋ว ยังกะไม่มีอะไร ไม่มีคนบัง
แต่ข้อความยาวๆ เต็มบล็อกมันอ่านไม่สะดวก
มีวิธีให้มันแคบเป็นสองบล็อกคำบรรยายไหมคะ
ไม่งั้น น่าจะทำให้ข้อความแคบขึ้น
พี่นาถบอกเด็กๆ หลังไมค์มาอ่าน แล้วเขาบ่นอย่างนี้ค่ะ


จากบล็อกพี่นาถ

ฝรั่งเป็นสาวเร็วค่ะน้องหนู
ลูกสาวซินดี้ ครอว์ฝอร์ด อายุ ๑๐ ปี
เป็นนางแบบเด็ก แต่เป็นสาวน้อยแล้วค่ะ
หลานหมอกน่ารักมาก ที่ยังไม่เป็นสาว

น้องหนูนี่สุภาพมากๆ เรียก คุณลิซ
และทุกคนสาธารณะว่า คุณหมด
พี่นาถเห็นมานานแล้ว

แต่พี่นาถมันกะเต๊อะกะเติ๊งเปิ๊งเวิ๊งปิ๊นวิ้น
เรียกชื่อเฉยๆ ตามสมัยโน้น เช่น สฤษฎิ์ ถนอม ประภาส
สวลี สุเทพ ชรินทร์ รวงทอง ฯลฯ

มิใช่อะไร มิได้ดูถูก สมัยพี่นาถ เขาเรียกกันอย่างนั้น
เผ่า ดุจะตาย เผ่าอย่างนั้น เผ่าอย่างนี้...โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:10:56:42 น.  

 
ขอบคุณที่พาไปค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:14:12:11 น.  

 
พี่ก็เพิ่งไปที่นี่มาเหมือนกัน ชอบ
ไปเดินในสถานที่เก่าๆที่มีประวัติ
ยาวนานและของมีค่าเก่าแก่ โดย
เฉพาะพระพุทธรูป

เอาดอกไม้มาฝากด้วยครับ

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:14:13:05 น.  

 
สวัสดียามบ่ายๆค่ะ คุณหนู

ขอตามมาไหว้พระทำบุญด้วยคนค่ะ

เอา สเต็ก ปลา หมู อร่อยๆมาฝากค่ะขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:15:41:32 น.  

 
วันนี้พี่ตุ๊กได้ความรู้จากพระพุทธรูปที่คุณ น้องหนูนำมาลงมาก
นั่งดูก็ทบทวนความรู้เกี่ยวกับองค์พระพุทธรูปด้วยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:15:57:36 น.  

 
หมายความว่า ที่ตายก็ฝัง
ที่ยังก็เลี้ยงสิครับ น้องหนูกล้วยไม้บ้านพี่น่ะ ฝีมือพ่อ
ล้วนๆครับ พี่ได้แค่ลูกมือ

ตัวนี้แปลว่ารัย ถามมั่ง


โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:16:03:50 น.  

 
น้องนัท-น้องนนท์ มาขอบคุณป้าหนูครับผม

ปล.ชอบพระหายโศกจังเลยค่ะพี่ แค่เห็นหน้าพระก็หายโศกแล้วจริงๆค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:16:27:20 น.  

 
อยู่ก.ท.ไม่กลัวภาพเยอะครับ แปะได้โลด
ใช้เจ็ดเม็ก อยากได้เก้าแระ แต่กลัว
จะไปชิ้งฉ่องไม่ทัน เคยเห็งป่ะ
โฆษณานี้โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:16:30:25 น.  

 
ขอบคุณที่ทำบล็อกนี้นะคะ
ได้ข่าวนี้มาพักใหญ่จนลืมไปแล้ว
อยากไปกราบพระมาก ๆ
เป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะอัญเชิญแต่ละองค์
มาให้ประชาชนได้กราบไหว้ในคราวเดียวกัน
ขอบคุณมากที่เก็บภาพงาม ๆ มาฝากกันนะคะ ^_^


โดย: haiku วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:16:53:02 น.  

 
แวะมานมัสการ ๙ พระพุทธรูปด้วยคนค่ะ เป็นงานดี ที่น่าไปจังเลย ขอบคุณที่เก็บภาพมาฝากนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:17:48:12 น.  

 
ยังไม่เคยไปเลยค่ะพี่หนู
555 สองหนุ่มน่ะใส่ถ่านไว้ค่ะพี่หนู ถ่านพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะ แบตฯไม่มีวันหมดค่ะ อิอิ


โดย: phunsud วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:17:57:56 น.  

 
สวัสดีครับคุณหนู
แฮะๆๆๆ...กำลังจะเข้ามาเม้นท์ที่บล๊อคคุณหนู แต่เจอคุณหนูเม้นท์ก่อนเลย...อิอิอิ....
ภาพชุดนี้เต็มอิ่มเลยครับ ชื่นชมมากๆ เลยครับ ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์นี่มีอะไรดีๆ เยอะนะครับ ขออนุโมทนากับสิ่งที่คุณหนูทำจังเลย
ยังไม่สายครับ...อิอิอิ...พอดีเพิ่งเอามาลงน่ะครับ สึกมาได้เกือบ 2 เดือนแล้วครับ อิอิอิ
ส่วนทริปที่ขี่รถกลับบ้าน ผมขี่กลับคันเดียวตลอดครับ...แฮะๆๆๆ เพราะเพื่อนๆ หลายคนติดธุระกันน่ะครับ....


โดย: kruchang tossapol วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:17:58:55 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะพี่หนู
ภาพสวยจริง ๆ เลยค่ะพี่
ปายขอโหวตให้นะคะ
ให้มีเวลาก็อยากลองศึกษา
ฝึกหัดถ่ายภาพดูบ้างเหมือนกัน ^^


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:18:04:40 น.  

 
พิพิธภัณฑ์เคยไปตอนเด็กๆค่ะ
พอโตขึ้นมานี่ห่างไปเลย
เมือไหร่จะมีโอกาสได้ไปอีก
ยังไม่รู้เลย

พระพุทธรูปงดงามมากค่ะ
เห็นแล้วใจสงบเยือกเย็น
ภาพสวยงามเช่นเคย
ขอบคุณที่พามาเที่ยวนะคะ

ขอบคุณเรื่องบัวด้วยค่ะ
ถ้าเป็นคุณหนูถ่าย คงจะงามมากเลยอ่ะ
วันหน้าคงต้องมาขอคำแนะนำเรื่องการถ่ายรูปบ้างแล้วล่ะ


โดย: mambymam วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:18:44:05 น.  

 
อ่ะแฮ่มๆๆๆ เทสต์เสียงก่อน อิอิ สวัสดีค่าพี่หนู ไม่ได้แวะมาเยี่ยมตั้งนาน ยังจัดหนักจัดแน่นเหมือนเดิมเลยนะคะ อิอิ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:19:01:38 น.  

 


สุขสันต์วันพุธค่ะหนู

ตามมาเยี่ยมชมและกราบพระด้วยค่ะ

***สุขและทุกข์อยู่รอบตัวเรา อยู่ที่เราจะเลือกหยิบเลือกคว้าเอาอะไรไป***

รักษาสุขภาพ และมีความสุขกับวันดีๆทุกทุกวันนะคะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:19:59:09 น.  

 
ภาพสวย คมชัด และนิ่ง ระดับมืออาชีพเลยนะเนี่ย
บล็อกนี้ต้องเก็บไว้ละเลียดอ่านเมื่อมีเวลา
แหะ ๆ ฝากไว้ก่อนนะคะ ^^"
มาชวนพี่หนูไปดูบุหรงสามสีที่บ้านด้วยค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:20:18:56 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู
แวะมาไหว้พระด้วยคนนะคะ
ช่วงนี้แพทมีงานต้อง out of town บ่อยค่ะไม่ค่อยได้เข้าบล้อก
ขอบคุณพี่หนูที่แวะมาบ่อยๆนะคะ ได้ไปเที่ยวตรุษจีนบ้างมั้ยคะ?


โดย: blueberryblossom วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:20:24:09 น.  

 
มากราบพระกับพี่หนูด้วยค่ะ ^^


โดย: namfaseefoon วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:20:35:19 น.  

 
เข้ามากราบพระด้วยครับ
ไม่เคยไปที่เหล่านี้เลยครับ
อยากจะไป..


โดย: wicsir วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:20:55:44 น.  

 
มาไหว้พระด้วยคน


โดย: พระจันทร์สัญจร วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:21:21:37 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู ตามมากราบพระด้วยค่ะ ขอบคุณภาพสวยๆที่นำมาให้ชมนะคะและขอขอบคุณพี่หนูอีกครั้งนะคะที่อนุญาตให้ภาพวิวสวยๆไปทำบีจี ตอนนี้กิ่งเอาภาพที่บล็อกพี่หนูไปทำบีจีแล้วพี่หนูลองไปชมนะคะ สวยมากค่ะ กิ่งเขียนบอกไว้แล้วค่ะว่าเป็นภาพของพี่หนู ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

พรุ่งนี้ออกงานกิจกรรมวันสุดท้ายแล้วค่ะ แล้วจะเอาภาพมาให้ชมนะคะ

หลับฝันดีค่ะ
More Wild Flowers Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:21:51:09 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู ตามมากราบพระด้วยค่ะ ขอบคุณภาพสวยๆที่นำมาให้ชมนะคะและขอขอบคุณพี่หนูอีกครั้งนะคะที่อนุญาตให้ภาพวิวสวยๆไปทำบีจี ตอนนี้กิ่งเอาภาพที่บล็อกพี่หนูไปทำบีจีแล้วพี่หนูลองไปชมนะคะ สวยมากค่ะ กิ่งเขียนบอกไว้แล้วค่ะว่าเป็นภาพของพี่หนู ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

พรุ่งนี้ออกงานกิจกรรมวันสุดท้ายแล้วค่ะ แล้วจะเอาภาพมาให้ชมนะคะ

หลับฝันดีค่ะ
More Wild Flowers Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:21:51:15 น.  

 
โหล ๆ พี่หนู
จินรอดูอาการน้องแต๊งค์อยู่ค่ะ
ว่าคืนนี้จะนอนได้รึเปล่า
เมือ่วานซืน ร้องไห้นอนไม่ได้
กว่าจะได้นอนปาเข้าไปตีสอง
ปกติแกจะนอนสามทุ่มค่ะ
สงสารมากเลย ร้องจนแม่มันเครียดเลย

คืนวานนอนได้ค่ะ แต่หลับ ๆ ตื่น ๆ
พลิกไปพลิกมา ครางตลอด
ต้องคอยลูกหลังให้หลับ
วันนี้จินเหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนเลย

ดีที่น้องเต็นท์ไปนอนกับพ่อเค้าอีกห้อง
ไม่อย่างนั้นสะโหลสะเหล่ไปเรียนแน่ ๆ ค่ะ
เด็ก ๆ ไม่สบายต้องแยกกันเนอะ
เดี๋ยวติดกันไปมาไม่หายซะที

เรื่องกินยาอีก โอ๊ยยย ปัญหาของคน
เป็นพ่อเป็นแม่เลยนะ การป้อนยาลูกเนี่ย
ต้องสวมบทโหดอย่างเดียวเลย
ไม่อย่างนั้น จะรู้ทันเรา
เห็นสลิ้งยา จะเบือนหน้าหนี แถมร้องก่อนเลย
มีการอมยา แล้วป้วนออกด้วยนะ

หมอให้ดูอาการอีกทีค่ะ
นัดไปหาวันศุกร์ตรวจหูอักเสบอีกที
ส่วนใหญ่จะได้ยินแต่หวัดลงคอเนอะ
มาน้องแต๊งค์เป็นหวัดลงหู

ตอนนี้อยู่กับยายค่ะ
ดีที่แม่จินมาอยู่ด้วยช่วงนี้
เพราะพี่เลี้ยงก็เดี้ยงค่ะ ไข้หวัดเหมือนกัน
ไปหาหมอพร้อม ๆ กันเลย
ไม่รู้ใครติดใคร

จินก็ดู ๆ อาการก่อน
อาจจะลางานพรุ่งนี้
เนี่ยจินถึงว่า ถ้าเลือกได้จินขอไม่สบายเองดีกว่า
ลูกไม่สบายที เหมือนเราไม่สบายด้วย เนอะโดย: JinnyTent วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:22:00:23 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับคุณหนู

เราลูกโตๆกันแล้ว ก็ห่วงอีกแบบหนึ่งนะ ไม่เหมือนน้องจินคนข้างบน ลูกยังเล็กอยู่ ก็ไปคนละเรื่อง น้องดุ๊กแข่งฆ้องวงเดี่ยวที่เมืองทองธานีวันนี้ ไม่ได้เหรียญทองครับ ระดับประเทศคงจะยากเอาการ โทร.มาบอกว่าได้แต่เหรียญเงิน อันนี้พ่อก็โอเคแล้วครับ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:22:18:43 น.  

 
วันนี้มาเยี่ยมเยียนดึกเลยค่ะคุณหนู
บางทีทานข้าวกับไข่เจียวร้อน ๆ ก็อร่อยสุดยอดนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:22:29:55 น.  

 
วันนี้ได้เห็นพระพุทธรูปหลายองค์เลยค่ะพี่หนู
กรุงเทพฯมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะเลยนะคะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:22:53:33 น.  

 
ข้อมูลเยอะ ภาพประกอบสวย ยอดเยี่ยมเลยครับ


โดย: NATSKI13 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:22:55:10 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ

ตั้งแต่ได้เลนส์ใหม่นี่ถ่ายรูปสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมั้ยคะ

รูปสวยๆ หลายรูปค่ะ

มาร่วมเชียร์ไวด์ด้วยอีกเสียงนะคะ รับรองว่าถ้าได้ถ่ายแล้วละก็ต้องบอกว่ารู้งี้เอามาใช้นานแล้ว............


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:23:03:41 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ต้นปีใหม่แล้วครับ แต่ยังหาโอกาสไปไหว้พระทั้ง 9 องค์นี้ไม่ได้เลยครับ

พอมาเห็นภาพและได้อ่านเรื่องราวในบล็อกนี้แล้วก็คิดว่าจะต้องไปเที่ยวชมและไปไหว้พระให้ได้ครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:23:08:48 น.  

 
น่าไปดีครับ แต่ถ้าจะไปก็ต้องรีบตัดสินใจและไปภายในเสาร์ อาทตย์นี้แล้ว ไม่งั้นอาจต้องรออีกนานกว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีก


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:23:23:19 น.  

 
ตามเข้ามาไหว้พระครับ เพิ่งเคยเห็นปางประทับรอยพระบาท อืม ลง footprint กันแบบนี้เอง :D

ไ้ด้ยินคำว่าพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ ผมนึกถึงศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง กับโครงกระดูกมนุษย์โบราณก่อนอื่นเลย
ไม่ได้ไปนานมากๆแล้วครับ ไปตอนเด็กๆก็จำแม่นกับสองอย่างเนี้ย


โดย: ชีริว วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:23:53:27 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู

บล็อกวันนี้ต้องเรียกว่า "จัดเต็ม" เลยนะค่ะ
เพราะว่าได้พาเราเข้าวัด แถมยังพาเราไปชม
พระพุทธรูปหลายปาง หลายองค์ หลายชื่อเสียง
เรียกว่าไม่เคยได้ยินก็มี ก็มาอ่านเจอที่นี่
ล่ะค่ะว่ามีอะไรบ้าง แต่ว่าบางองค์เราก็ได้ยิน
มาบ้างแล้วเหมือนกัน มีหลายอย่างนะค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่ายอมรับได้ว่าไม่สันทัดในเรื่องของ
พระเรื่องเจ้า แต่อ่านไปแล้วชอบใจ
กับการนำเสนอของพี่หนูค่ะ เพราะว่าทำให้
เราได้เปิดหูเปิดตาได้เยอะเลยสำหรับพระพุทธรูป
ที่วังหน้าค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:1:54:11 น.  

 
ตามมาชม ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า ค่ะพี่หนู
ภาพพระที่นั่งพุทไธสวรรย์สวยงามมาก
ท้องฟ้าก็แจ่มใส อยากไปเห็นของจริงๆ ด้วยจัง

ส่วนที่ปารีส เรือชมวิว ไปช้าๆ ค่อยๆ แล่น ใช่แล้วค่ะ
เมืองนี้มีเสน่ห์ ตึก อาคารสวยๆ อยากกลับไปอีกจังเลยค่ะโดย: diamondsky วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:2:44:51 น.  

 
ได้เห็นศิลปะวิจิตรสวยงามแบบนี้ คิดถึงวัดไทยมากๆเลยค่ะ
องค์พระก็มีแต่องค์งามๆ แอ๋นจำรูปพระพักตร์สงบๆของพระ
เอาไว้คิดถึงเวลานอนไม่หลับ คิดถึงพระ ช่วยได้เยอะเลย ภาพสวยๆวันนี้ช่วยเตือนความทรงจำสวยๆได้เยอะเลยค่ะ
เด็กๆชอบแนวๆผจญภัยนะคะ ของแอ๋นก็ยังรอวันอากาศอุ่นๆ อยากกลับไปนอนเต้นท์อีกมั่ง หุหุ


โดย: anigia วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:4:24:48 น.  

 
ภาพสวยมากค่ะพี่หนู นับวันภาพที่พี่ถ่ายยิ่งสวย ยิ่ง ๆ ขึ้นนะคะ ... พระอุโบสถพุทธไธสวรรค์สวยมาก ๆ ชอบหลังคาที่สวยแบบไทย ๆ ไม่ฉูดฉาดมาก ตัวอาคารก็ออกสมัยใหม่นิด ๆ น่ามองดีค่ะ


โดย: Tristy วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:6:22:50 น.  

 
ขอบคุณพี่หนูที่นำสิ่งดีๆมาให้เสมอ สำหรับคนไกลบ้านอยากเปิ้ล แม้อยากจะไปไหว้แต่เวลาไม่อำนวยคงต้องตามไปชมพระพุทธรูปจริงๆที่พิพิธภัณสถานแห่งชาติเมื่อมีโอกาสนะคะ
นัดกับที่บ้านแล้วค่ะว่ากลับไปเมืองไทยคราวนี้จะไปเที่ยวสังขละกัน....ลอกตามพี่หนูเลย เที่ยวไหนเปิ้ลเที่ยวด้วย หุหุ


โดย: MamaBun วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:6:46:19 น.  

 
ดีจังเลยนะคะพี่หนูได้ไปไหว้พระ
ขวัญเอง ไปไหว้ย่าโม มา เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็น จะไปแม่ฮ่องสอนค่ะ


โดย: kwan_3023 วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:8:26:18 น.  

 
ปญฺญา เจนํ ปสาสติ
ปัญญา เป็นเครื่องปกครองตัว

ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญารักษาตัว ตลอดไป...นะคะภาพชัด สวยงามมากเลย...ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:9:08:55 น.  

 
งดงามและประทับใจมากๆ เลยครับ

มาทักทายสวัสดีกันช่วงพักเที่ยง หลังจากไปอิ่มอร่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

พูดถึงเรื่องพลุ ที่ถูกจุดกันเกือบทุกๆ งาน บ้างก็เป็นที่ชื่นชอบกับใครๆ หลายคน และคงรวมถึงผมด้วย แต่หลายๆ คนก็ไม่ชื่นชอบเอาซะเลย

เหตุการณ์ของที่สุพรรณ เชื่อว่าคงให้อีกหลายๆ งานต้องคิดทบทวนกันเป็นอย่างดี

จนรวมถึงงานที่ราชพฤกษ์ด้วยแน่ๆ เพราะเมื่อคืนยังไปทันได้ถ่ายภาพพลุอยู่ครับ
ทั้งที่รู้ว่ามีพลุน้อยๆ อยู่แล้ว (กับพลุประกอบแสดง ช่วงสั้นๆ) เมื่อคืนกดไปได้ 3 ภาพเอง ทั้งที่ยกขาตั้งวิ่งตามเปลี่ยนมุมใหม่ด้วย....สงสัยภาพถ่ายพลุจะหายไปจากตอนวิ่งยกขาตั้งกล้อง เพื่อเปลี่ยนจุดถ่ายภาพล่ะครับ

เหตุการณ์ของสุพรรณ...คงทำให้คนที่ชื่นชอบถ่ายภาพพลุ คงต้องเพิ่มความระมัดระวัง ตื่นตัวไปด้วย และก็ต้องดูทิศทางทีหนีทีไล่กันไว้บ้างแล้วครับ


โดย: ถปรร วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:12:16:52 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาส่งยิ้มให้กันในวันทำงานกลางสัปดาห์จ้า
มาชื่นชมบล็อกมหากาพย์ของครอบครัวคุณหนูค่ะ
โดย: หอมกร วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:12:44:30 น.  

 
สุดยอดเลยนะครับคุณหนู ^^

ถ้ามีโอกาศอยากไปกราบนมัสการมากๆเลยครับ

สุดยอดมหากาพย์จริงๆครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:15:38:00 น.  

 
พี่หนูเดินทางบ่อยจัง
แถมยังขยันถ่ายรูปอีกต่างหาก
แบบนี้มีรูปมาอัพบล็อกได้เรื่อยๆ ไม่มีเบื่อเลยนะคะ

หนึ่งเพิ่งสลัดตัวขี้เกียจออกไปได้นิดนึง
อัพบล็อกเล็กๆ แล้วจ้าโดย: chenyuye วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:17:41:04 น.  

 
สวัสดีค่ะทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะพี่หนู

วันนี้มี่ไปตรวจสุขภาพมาค่ะ ผล..หมอบอกว่า มี่เครียดค่ะหมอ: คุณหัวเราะหลังสุดวันที่เท่าไร?
มี่ :ปีก่อนค่ะ
หมอ: ตั้งความหวังสูงไปก็ไม่ดีนะ
มี่: มันลืมตัวค่ะ
หมอ(ผู้หญิงเป็นชาวอินเดีย ค้อนแล้วตอบว่า): เคยลืมกินข้าวไหม?
มี่: มากกว่าครั้งค่ะ
หมอ(ค้อนอีกแล้ว อิอิ) : สุขภาพไม่ดูแลเลย
มี่: ดูค่ะมันดื้อและเกค่ะ
หมอ(แอบยิ้ม) : ถ้าพูดแบบนี้ได้หายเร็วแน่ อีก2 อาทิตย์มาดูอาการนะ จะจ่ายยาเครียดให้


โดย: ญามี่ วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:18:58:07 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณหนู
มาไหว้พระ และตามคุณหนูเที่ยวต่อค่ะ
จิตกรรมฝาผนังสวยงามมากค่ะ

ช่วงนี้ก็ยังยุ่งๆอยู่ค่ะ คิดถึงเพื่อนๆเลยแว๊ปเข้าทักทายค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:20:44:42 น.  

 
หวัดดียามดึกค่าพี่หนู

พรุ่งนี้ตอน 6 ใช่ไหมคะ
ไ้ว้น้องรินควง 18-200 ไปลงใต้
จะได้เอามาแจม อิอิ

ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายอะไรเป็นการเป็นงานเลยค่ะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:23:00:17 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู ตามไปไหว้พระด้วยจ้า ภาพสวย คมชัด มากเลยจ้า


โดย: Maew-Tua-Lek วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:23:26:19 น.  

 
สวัสดีค่าพี่หนู

ตามมาชมภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย
กดชัตเตอร์อย่างระดับเทพอ่ะค่ะ
ภาพพระพุทธรูปงดงามมากๆ

แพมพาเจ้าตัวนี้มาสวัสดี
น่ารักๆด้วยค่ะพี่หนูแหะๆ
มันเขินนนเท่ดี ...


ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: mastana วันที่: 27 มกราคม 2555 เวลา:0:37:39 น.  

 
ชอบเข้าวัดเหมือนภรรยาเราเลยนิ


โดย: ON THE WAY (MyEos50 ) วันที่: 27 มกราคม 2555 เวลา:3:30:54 น.  

 
แวะมากราบพระก่อนไปทำงานจ้า


โดย: tiensongsang วันที่: 27 มกราคม 2555 เวลา:6:34:54 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
------------------------
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหนู


โดย: เกศสุริยง วันที่: 27 มกราคม 2555 เวลา:7:20:51 น.  

 

วันศุกร์ : สุขกันเถอะเรา... ใกล้ถึงวันหยุดแว๊ววววว!!!
โดย: Lika ka วันที่: 27 มกราคม 2555 เวลา:7:56:40 น.  

 
I love youโดย: nart (sirivinit ) วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:22:34:23 น.  

 
น่าซื้อหนังสือเนอะ ราคาไม่แพง
ไปยืนดูตู้เหมือนผมเลย


โดย: vet53 IP: 171.101.168.60 วันที่: 23 มิถุนายน 2556 เวลา:15:46:33 น.  

 
ขอบใจ


โดย: P IP: 49.230.239.98 วันที่: 16 กันยายน 2561 เวลา:4:29:04 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.