Custom Glitter Text
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
9 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
วันมาฆะบูชามาฆะบูชา

วันเพ็ญเดือนมาฆะกับชาวพุทธ


ผศ.สุรีย์ ไวยกุฬา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ครั้งสมัยพุทธกาลกล่าวขานว่า วันมาฆบูชาเพ็ญเดือนสาม
เกิดจาตุรงคสันนิบบาตโอกาสงาม เหตุการณ์ความอัศจรรย์พร้อมกันมา

...

สงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนับ ครบถ้วนสรรพที่เผยแผ่พระศาสนา
ไม่นัดหมายแต่พร้อมใจเดินทางมา เพื่อเฝ้าองค์พระศาสดา ณ เวฬุวัน

...

พระภิกษุเหล่านี้มีข้อเด่น เพราะทั้งมวลล้วนเป็นพระอรหันต์
ซึ่งพุทธองค์ทรงบวชให้โดยทั่วกัน ด้วยพระวาจานั้นเป็นพิธี

...

ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนมาฆะ องค์พุทธะจึงถือโอกาสนี้แสดง
ธรรมเทศนาพระบาลี ชื่อโอวาทปาติโมกข์มีความสำคัญ

...

เป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา คือธัมมะสามข้อว่าโดยย่อนั่น
ไม่ทำชั่วทั้งปวงล่วงเกินกัน สร้างความดียึดมั่นอยู่ในตน

...

ทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใส จะน้อมนำสุขใจไม่หมองหม่น
สามประการที่กล่าวนี้มีมงคล ควรยึดถือทุกคนในสังคม

...

วันมาฆบูชาเวียนมาถึง ชาวพุทธซึ่งปฏิบัติได้เหมาะสม
ต่างเตรียมการทำพิธีที่นิยม ร่วมอบรมฟังพระธรรมเทศนา

...

นำดอกไม้ธูปเทียนเวียนรอบโบสถ์ เพื่อชีวีรุ่งโรจน์สุขหรรษา
รอบที่หนึ่งระลึกคุณพระพุทธา รอบที่สองภาวนาคุณพระธรรม

...

รอบที่สามรำลึกคุณของพระสงฆ์ นำคำสอนพุทธองค์ที่เลิศล้ำ
มาเผยแผ่ให้หลุดพ้นห้วงแห่งกรรม ปฏิบัติน้อมนำแต่ความดี

...

ขอชาวพุทธทั้งหลายได้สืบสาน ลูกเหลนหลานรู้คุณค่ารู้ศักดิ์ศรี
รู้ประพฤติตามระบอบประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของชาติไทย

...
วันมาฆบูชา ชื่อเต็มว่า มาฆปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓

มีคำที่ควรทราบเกี่ยวกับวันมาฆบูชาดังนี้


จาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน คือ
๑. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปนี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจาก พระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา
๓. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน ๓) เป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา ที่ชื่อว่า โอวาทปาติโมกข์


เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ การอุปสมบทด้วยพระวาจาของพระพุทธเจ้า ว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อกระทำ ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ”


โอวาทปาติโมกข์ คือข้อธัมมะย่ออันเป็นหลัก หรือหัวใจสำคัญของ พระพุทธศาสนา ๓ ประการคือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และ ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส

โอวาทปาติโมกข์นี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่วัดเวฬุวนาราม นครราชคฤห์ แคว้นมคธ ในเวลาบ่าย


สำหรับวันมาฆบูชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ โดยจัดเตรียม เครื่องสักการะ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันตามเวลาที่ทางวัดนัดหมาย เพื่อฟังโอวาทหรือฟังธรรม สวดมนต์ แล้วจึงเวียนเทียนร่วมกัน ขณะเดินเวียนเทียนนั้น ทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบ แน่วแน่อยู่กับบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ไม่ควรส่งเสียงพูดคุยกัน เดินอย่างมีระเบียบ เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบแล้ว จึงนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางไว้ในจุดที่กำหนดให้ การที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน จะก่อให้เกิดความสงบ อิ่มเอมใจ และเป็นการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่


Credit : //aco.psru.ac.th/webart/art033.htm
Magha puja day is considered one of the most important Buddhist celebrations.
It refers to the worship that takes place on the full moon of the third lunar month (about the last week of February or early March) to commemorate the day on which Lord Buddha recited the "Ovadha Patimokkha" (the Fundamental Teaching) to his disciples.

This day marks the great four events that took place during Lord Buddha's lifetime, namely;
• The time of the full moon in the third lunar month,
• 1,250 Buddhist monks from differents places came to pay homage to the Lord Buddha at Veluwan Temple in Rajgaha City of Magaha State, without any appointment,
• all of them were Arahants (enlightened monks) who had attained the Apinyas (Six Higher Knowledges),
• all of them had been individually ordained by Lord Buddha himself (Ehi Bhikkhu).

Later, the Magha Puja ceremony was widely accepted and performed throughout the country.
The evening of that day, Lord Buddha gave the assembly a discourse "Ovadha Patimokkha", laying down the principles of His Teachings to be followed by all Buddhists, summarized into three acts, i.e. to do good, to abstain from bad action and to purify the mind.

Magha Puja Day was never celebrated in Thai kingdom. King Chulalongkorn (Rama V) explained that "..the Magha Puja was never performed, the ceremony has just been practised during the reign of King Mongkrut (Rama IV) of the Chakri Dynasty".

Having realized the importance of this day, King Rama IV ordered the royal Magha Puja Ceremony to be performed in the Emerald Buddha Temple in 1851 and to celebrate it yearly.

Later the ceremony was widely accepted and performed throughout the kingdom. It was declared to be a public holiday back then so everybody could go to the temple to merit and perform other religious activities in the morning and to take part in the candlelit procession or "Wien Tien" in the evening.

Credit : Thanapol Chadchaidee. (1994). Essays on Thailand. Bangkok : Thaichareunkanpem.

//sunsite.au.ac.th/thailand/special_event/magha/index.html

http //www.fungdham.com.wma -Create Date : 09 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2552 11:50:09 น. 4 comments
Counter : 3460 Pageviews.

 


แวะมาเยี่ยมบล็อค
และอนุโมทนาบุญ เนื่องในวันมาฆะบูชาโดย: ป้าตุ้ย (amornsri ) วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:51:44 น.  

 

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ มาฆปุณณมี

" สพฺพปาปสส อกรณํ อย่าทำความชั่วให้รั่วไหลเข้ามาสู่กาย วาจาและใจ

กุสลสฺ สูปสมฺปทา จงทำความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์เทอญ "

หมายความว่า กายเราก็ทำได้ คือไหว้พระ สวดมนต์ทางวาจาเราก็พูดได้ ภาวนาทางใจเราก็นึกได้ เช่น " พุทฺโธ " เมื่อเป็นเช่นนี้เราจักมีจิตผ่องใสเข้าถึงหัวใจของศาสนา

เจริญในธรรมนะคะ โชคดีและมีแต่ความสุขใจนะคะ

( อิอิอิ ใจตรงกันจริงๆ เลยค่ะ .....55555..... )


โดย: ทิวาจรดราตรี วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:18:59:14 น.  

 
คืนนี้พระจันทร์สวยจังเลยค่ะ อ่านบล๊อกคุณกระจกก่อนค่ะ แล้วก็ไปเดินเล่นแหงนมองจันทร์แล้วนึกคืนหนึ่งเมื่อสองพันห้าร้อยปีมาแล้วตามข้อความของคุณกระจกเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ เราโชคดีจังนะคะ ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ต้องมืดมาและมืดไป ได้ไปเวียนเทียนมั้ยค่ะ ทิวาได้ทาน ศ๊ลและภาวนาและฟังธรรมและประพฤติธรรมค่ะ ไม่ได้ไปเวียนเทียนแต่สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาแทนค่ะ นำบุญมาฝากนะคะ ขอให้มีแต่ความสุข ขอให้มีแต่ความสงบ ขอให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะ คิดถึงเสมอนะคะ

อิอิอิ ดอกบัวสวยจังค่ะ เวลาทำบุญทิวาชอบถวายดอกบัวค่ะ นึกเสมอว่าขอให้เป็นบัวที่โผล่พ้นน้ำแบบดอกบัวของคุณกระจกเลยล่ะค่ะ

ปล. เมื่อครู่ดูข่าวค่ะ สมาธิภาวนาน่าจะดีต่ออาการสมาธิสั้นนะคะ

อ้อ ! หยุดยาวๆ 3 วันไม่ได้กลับบ้านเหรอคะ


โดย: ทิวาจรดราตรี วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:43:14 น.  

 
รูปสวยครับ


โดย: พยุง ทองแท่ไทย IP: 110.49.250.55 วันที่: 16 สิงหาคม 2554 เวลา:11:06:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

MicroMirror
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Since May 25, 2010
Friends' blogs
[Add MicroMirror's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.