http://twitter.com/merveillesxx และ http://www.facebook.com/merpage
Group Blog
 
<<
มกราคม 2548
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
23 มกราคม 2548
 
All Blogs
 
เสียง – Sound? Voice? Noise?

เสียง – Sound? Voice? Noise?
โดย merveillesxx

หมายเหตุ
จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นรายงานวิชาฟิสิกส์ ขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.5 รายงานฉบับนี้จึงเป็นเพียงรายงานเฉพาะหน้า กล่าวคือ มีเนื้อหาเพียงผิวเผิน และปราศจากการวิเคราะห์เชิงลึก
การได้ยิน
คลื่นเสียง เป็นคลื่นกลตามยาว (Longitudinal Mechanical Wave) ดังนั้นเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ซึ่งโดยปกติแล้วคือ อากาศ แต่ในความเป็นจริง เสียงสามารถเคลื่อนที่ในตัวกลางอื่นๆได้

คลื่นเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นของแหล่งกำเนิด แล้วมีการส่งพลังงานผ่านตัวกลาง จนมาถึงผู้ฟัง โดยการสั่นสะเทือนของวัตถุไปทำให้โมเลกุลของอากาศมรการบีบเข้าหากัน เรียกว่า ช่วงอัดหรือส่วนอัด (Compression) และบริเวณที่โมเลกุลอากาศคลายหรือแยกตัวห่างจากกันเรียกว่า ช่วงขยายหรือส่วนขยาย (Rarefaction)

เสียงก้อง คือ เสียงที่สะท้อนกลับมา ใช้เวลาเกิน 0.1 วินาที เสียงก้องมีข้อเสีย เช่น ในโรงภาพยนตร์ที่มีเสียงก้อง เสียงจะไปซ้อนทับกับเสียงเดิม ทำให้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง วิธีป้องกันเสียงก้องคือ ใช้วัสดุยืดหยุ่น ช่วยเก็บเสียง (ใช้ในโรงภาพยนตร์ วัสดุที่ใช้ เช่น กระดาษชานอ้อย ผ้าม่าน)

**ความถี่ของคลื่นเสียงที่คนสามารถได้ยิน = 20 – 20,000 Hz
**ความยาวคลื่นเสียงที่คนสามารถได้ยิน = 0.017 – 17 เมตร

ความดังของเสียง หมายถึง ขนาดของความรู้สึกของการได้ยินเสียง ซึ่งความดังของเสียงขึ้นกับความเข้มข้นและความถี่ของเสียง

ความเข้มเสียง (Intensity) คือ พลังงานเสียงที่ตกบน 1 ตารางพื้นที่ (ซึ่งตั้งฉากกับคลื่นเสียง) ในเวลา 1 วินาที

**ความเข้มเสียงที่คนธรรมดาสามารถฟังเสียงได้ = 10^-12 - 1 วัตต์/ตารางเมตร
ระดับความเข้มเสียง เป็นการเปรียบเทียบความเข้มเสียงนั้นกับความเข้ม 10^-12 วัตต์/ตารางเมตร **ระดับความเข้มที่คนธรรมดาสามารถฟังเสียงได้ = 0 - 120 dB (เดซิเบล)
เสียงเบาที่สุดที่คนได้ยิน = 0 dB
ลมหายใจ = 10 dB
ไม้กระทบกันเมื่อลมพัด = 20 dB
ดนตรีแผ่วๆ = 30 dB
เสียงในระแวกหมู่บ้านยามดึก = 40 dB
เสียงสนทนาในระหว่าง 2 คน = 60 dB
เสียงยวดยางบนท้องถนน = 70 dB
เสียงรถวิ่งผ่าน = 100 dB
เครื่องบินใบพัดขึ้นจากสนาม = 120 dB
เครื่องบินไอพ่นพัดขึ้นจากสนาม = 140 dB

Infrasonic = ความถี่ต่ำกว่า ความถี่ต่ำสุดที่คนได้ยิน (ต่ำกว่า 20 Hz)
Ultrasonic = ความถี่สูงกว่า ความถี่สูงสุดที่คนได้ยิน (สูงกว่า 20,000 Hz)
Supersonic = ความเร็วมากกว่า ความเร็วเสียง คือมากกว่า 340 m/s

การได้ยิน (Hearing Sensation)
1. ความดัง-ค่อย ถ้า Amplitude ของคลื่นความดันสูง เสียงจะยิ่งดัง แต่ในการวัด Amplitude ในการปฏิบัติแทบจะทำไม่ได้เลยเนื่องจากน้อยมาก ดังนั้นจึงนิยามปริมาณใหม่ที่ใช้วัดความดังเสียง เรียกว่า ความเข้มเสียง ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น
2. ความทุ้ม-แหลม เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับระดับเสียง (Pitch) จากการทดลอง โดยใช้จานไซเรน พบว่า เสียงยิ่งแหลม จะยิ่งมีความถี่สูง
3. ความไพเราะของเสียง (The quality of Sound) ในการเล่นดนตรี ถึงแม้มีโน้ตกับความถี่ที่ใช้เหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าเพลงนั้นจะไพเราะ ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับจำนวนฮาร์โมนิคที่เกิด การเล่นดนตรีส่วนใหญ่จะมีการเล่นผสมกันหลายฮาร์โมนิค เพื่อความไพเราะ
หูกับการได้ยิน
หูส่วนนอก มี 2 ส่วน คือ ใบหู กับ รูหู
หูส่วนกลาง มี 4 ส่วน คือ แก้วหู , กระดูก ค้อน ทั่ง โกลน (ต่อกับท่อยูสเตเชียน)
หูส่วนใน มี 2 ส่วน คือ คอเคลีย กับ Labyrinth

มลภาวะของเสียง
มลภาวะเสียง (Noise Pollution)
แหล่งกำเนิดมลภาวะเสียง
1. บริเวณที่มีการก่อสร้าง
2. บริเวณชุมชน ทีผู้คนหนาแน่น
3. บริเวณท้องถนน เสียงจะมาจากยานพาหนะ (Transport Noise)
4. บริเวณสนามบิน หรือบริเวณที่เครื่องบินผ่าน
5. เสียงรบกวนอื่นๆ เช่น
- เสียงเด็กร้องไห้
- เสียงวิทยุดังๆ

การลดผลกระทบมลพิษทางเสียง
โดยทั่วไปการควบคุมเสียงรบกวน ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อสร้างโครงการ ช่วยแก้ปัญหาเสียงดังได้เป็นอย่างดี เช่น พิจารณาสถานที่หรือการติดตั้งในที่ห่างไกลจากชุมชนโดยเฉพาะที่ที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น วิธีการในการควบคุมระดับเสียงแบ่งออกได้ 3 ประการที่สำคัญ คือ
1. การลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด (Source) วิธีการเฉพาะบางชนิดที่สามารถนำมาประยุกต์ลดความดัง ที่แหล่งของเสียง คือ
1.1 การออกแบบเครื่องจักรใดๆ ต้องให้ได้มาตรฐานเกี่ยวกับระดับเสียงดังของเสียงที่เกิดขึ้น
1.2 โดยการวางผังหรือออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ต่างหากให้ห่างไกลจากสำนักงานหรือที่พักผ่อน
1.3 ควบคุมหรือแยกขบวนการที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนออกต่างหาก
1.4 บุด้วยวัสดุบริเวณพื้นผิวที่มีการสั่นสะเทือน
1.5 ใช้วัสดุดูดซับเสียงบริเวณพื้นผิวที่มีการสั่นสะเทือน
1.6 ติดเครื่องเก็บเสียงหรือเครื่องกรองเสียงสำหรับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์
1.7 ใช้ระบบปิดครอบแหล่งกำเนิดเสียง
1.8 ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร

2. การลดระดับเสียงในช่วงระยะเวลาระหว่างที่แหล่งกำเนิดและผู้ได้รับเสียง (Path) การควบคุมเสียงที่ทางผ่านของเสียงจะทำได้ 2 ลักษณะ คือ
2.1 เพื่อระยะทางระหว่างแหล่งของเสียงกับผุ้ปฏิบัติงานหรือประชาชนซึ่งระยะยิ่งห่างเท่าไหร่ ระดับเสียงดังที่จะถึงผู้รับฟังก็จะลดลงเท่านั้น
2.2 โดยใช้วัสดุเก็บดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง (Acoustic shield or Barroers) เพื่อกั้นหรือดูดกลืนเสียงหรือเบี่ยงเบนทิศทางของเสียงจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ กับผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชน หรือโดยการแยกแหล่งกำเนิดเสียงดังออกไป โดยการครอบปิดเครื่องจักรทั้งหมด หรือสร้างเป็นห้องเก็บเสียง หรือปลูกสร้างสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงกันเสียง หรือต้นไม้ เป็นต้น

3. ผู้ที่ได้รับเสียง (Receiver)
3.1 โดยการบริหารหรือจัดการ เป็นวิธีหนึ่งทีมีประสิทธิภาพในการลดอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเสียงเกินมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการจำกัดเวลาการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลง และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เช่น จัดตารางการทำงานเพื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้ไม่ทำงานในที่มีเสียงดังนานเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด หรือกำหนดระยะเวลาการใช้รถยนต์บางประเภทเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังต่อประชาชนมากเกินไป
3.2 การใช้เครื่องป้องกันอันตรายต่อหู อาจแบ่งได้สองชนิดคือ เครื่องอุดหู (Ear pluge) ลดระดับเสียงได้ 6-25 เดซิเบล เอ และเครื่องครอบหู (Ear Muffs) ลดระดับเสียงได้ 30-40 เดซิเบล เอ

ประโยชน์ของคลื่นเสียง
1. ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบอาคาร, ห้องประชุม, เพื่อลดหรือเพิ่มเสียงสะท้อน
2. การประมง ใช้โซนาร์หาฝูงปลา
3. การแพทย์ อุลตร้าซาวน์
4. ธรณีวิทยา หาแหล่งน้ำมัน, วิเคราะห์ชั้นหิน
5. อุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- ท่อไอเสียลดเสียง
- ตรวจสอบรอยร้าว ในแก้ว เซรามิค โลหะ
- ตรวจสอบความหนา ยางรถยนต์ หรือแผ่นโลหะ
- การเดือดอย่างเย็น (Cavitation) คือ Ultrasound ทำให้เกิดโพรงในเนื้อของเหลว ใช้ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ, สเตอรีไลซ์นม, ทำลายโซ่โพลิเมอร์ของสารเคมี
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนโลหะ โดยฝุ่นสั่นพ้องกับคลื่นเสียง
- เครื่องดักฝุ่น
- แกะสลักลวดลายบนแก้ว, เซรามิก
- เชื่อมโลหะ เช่น Al (อะลูมิเนียม)
- การทหาร เช่น ตอร์ปิโด

เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “เสียงและการได้ยิน” สถาบัน APPLIED PHYSICS
2. หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “เสียง” สถาบัน IDEAL PHYSICS
3. //www.sci.tu.ac.th/env/air&noise/index2.html
4. //www.soton.ac.uk/~engenvir/environment/noise_and_light/Noise.htmlCreate Date : 23 มกราคม 2548
Last Update : 23 มกราคม 2548 9:33:09 น. 57 comments
Counter : 4176 Pageviews.

 


มาเยี่ยมค่ะ
โดย: รักดี วันที่: 23 มกราคม 2548 เวลา:9:39:29 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูล


โดย: oliverkahn IP: 221.128.112.19 วันที่: 30 กรกฎาคม 2548 เวลา:16:50:33 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูล


โดย: โบว์ลิ่ง IP: 61.7.135.69 วันที่: 28 สิงหาคม 2548 เวลา:15:39:40 น.  

 
กำลังหาข้อมูลอยู่พอดีครับ ขอบคุณมากครับ เอ่อ ขอรบกวนหน่อยครับ ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับ cavitation แบบละเอียดเลยไหมครับ กำลังหาส่วนนี้อยู่ ขอขอบคุณมากครับ


โดย: seifer IP: 58.10.210.4 วันที่: 18 ตุลาคม 2548 เวลา:20:46:55 น.  

 

Thanks a lot


โดย: ผีแดง IP: 203.113.50.16 วันที่: 30 ตุลาคม 2549 เวลา:19:51:24 น.  

 
ขอเรื่องมลภาวะของเสียงโดยละเอียด


โดย: few IP: 203.113.77.7 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2549 เวลา:20:32:18 น.  

 
Thank a bunchค่ะ
สำหรับข้อมูล


โดย: เค้กช็อกโกแลต IP: 124.120.205.134 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา:20:11:57 น.  

 
thank you


โดย: champ IP: 125.24.165.202 วันที่: 20 ธันวาคม 2549 เวลา:11:22:08 น.  

 
ผมขอเรื่อง...การได้ยินของสัตว์โลกครับ...ผมต้องทำงานส่งเรื่งนี้ครับ ... ช่วยหน่อยนะครับ ...ขอบคุงครับ


โดย: อาร์ม...อะตอมครับ IP: 202.129.1.229 วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:13:12:10 น.  

 
ขอบคุณมากที่ให้เนื้อหา


โดย: แตงโม+ส้ม IP: 124.121.150.78 วันที่: 19 มกราคม 2550 เวลา:12:28:45 น.  

 
พั้พะพะพ้


โดย: พะพะพะพะ IP: 61.19.168.111 วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:11:28:30 น.  

 


โดย: ธันวา IP: 125.24.148.1 วันที่: 23 มกราคม 2550 เวลา:12:16:25 น.  

 


โดย: tunva IP: 125.24.148.1 วันที่: 23 มกราคม 2550 เวลา:12:17:49 น.  

 
ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆหาข้อมูลเรื่องเสียงได้เยอะๆนะคะ และขอบคุณพี่ๆที่ให้ข้อมูลเครุ


โดย: เครุ IP: 125.25.53.203 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:47:58 น.  

 
thk a lot na boy


โดย: oym IP: 125.25.222.110 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:17:06:32 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยนะที่ให้ข้อมูล


โดย: makei_kunchay IP: 203.172.204.116 วันที่: 5 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:12:22 น.  

 
ขอบคุณ
ช่วยได้มาก


โดย: Romania IP: 202.143.145.196 วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:10:19:31 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ
หนูหาข้อมูลทำรายงานเรื่องเสียงพอดีเลย
แต่หนูไม่ค่อยเข้าใจค่าความเข้มเสียงว่าเป็นเท่าไหร่กันแน่ค่ะ (10 ยกกำลัง -12 ว้ตต์ต่อตารางเมตรหรือ 10 ยกกำลัง -12 แล้วลบ 1 อีกที??)


โดย: น้องภา IP: 58.136.228.5 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:20:25:33 น.  

 
ขอขอบคุณอย่างมากมาย

โดย: แนน IP: 203.113.67.37 วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:11:01:49 น.  

 
ขอบคุณอย่างแรง ที่ช่วยให้หูดีขึ้น


โดย: ญิ๋ง IP: 61.7.131.213 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:50:24 น.  

 
ขอบคุลสำหรับข้อมูลทำรายงานนะค่ะ


โดย: dd IP: 161.200.255.162 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:15:22:15 น.  

 
-ขอบคุณคร๊าบๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: จุ๊กกู้ IP: 222.123.84.171 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:58:41 น.  

 
กัมลังหาอยู่พอดีเลยฮะ...ขอบคุณจ้าว_จากสาวเหนือ


โดย: เจน IP: 203.113.50.9 วันที่: 1 ธันวาคม 2550 เวลา:19:17:38 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ ช่วยได้เยอะเดียว


โดย: nice IP: 61.19.65.136 วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:16:44:54 น.  

 
กำลังหาข้อมูลนี้พอดีเลย
ขอบคุณนะคะ....


โดย: นู๋ปอ IP: 117.47.160.15 วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:19:49:28 น.  

 
ขอบคุณที่ช่วยชีวิตค่ะ


โดย: อ้อม IP: 203.113.17.149 วันที่: 21 ธันวาคม 2550 เวลา:12:52:51 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้


โดย: หวาน IP: 125.27.120.91 วันที่: 28 ธันวาคม 2550 เวลา:12:47:07 น.  

 
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลนะ


โดย: ปากริม IP: 203.113.36.13 วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:19:10:41 น.  

 
อวัยวะที่ช่วยควบคุมการทรงตัว คืออะไร ระหว่าง กระดูกโกลน และกระดูกค้อน ใครทราบช่วยตอบด้วย


โดย: ลาวัลย์ IP: 203.172.199.254 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:15:31:00 น.  

 
ขอบคุณหลายๆสำหรับข้อมูล


โดย: หนุงหนิง IP: 125.27.139.95 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:52:19 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ


โดย: Gig IP: 203.113.41.4 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:19:03 น.  

 
thanks


โดย: makk IP: 203.118.120.215 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:51:28 น.  

 
ขอบคุณมากเลยน่ะค่ะ


โดย: พอล IP: 203.172.208.222 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:15:38:54 น.  

 
สุดยอดมั่งไม่แน่ใจ ฮิฮิฮิ


โดย: พาส IP: 124.157.149.219 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:10:13:22 น.  

 
ขอบคุณมากที่ช่วยชีวิต
5555


โดย: นิรนาม IP: 125.26.69.246 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:21:31:24 น.  

 
ไจมากพี่ชาย


โดย: บลาๆ IP: 125.25.1.74 วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:22:48:18 น.  

 
ขอบคุณมากมายก่ายกอง กำลังหาอยู่พอดีเลย


โดย: ใบเฟิร์น IP: 118.174.43.12 วันที่: 13 กันยายน 2551 เวลา:12:05:15 น.  

 
ขอบคุนค่าที่ให้ข้อมูล


โดย: กุลนรี IP: 118.175.125.172 วันที่: 20 กันยายน 2551 เวลา:19:11:57 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะทำรายงานเรื่องนี้พอดี แต่ว่ายังไม่มีตัวอย่างเลยอ่ะ ถ้ามีก็เอาแบ่งปันบ้างนะคะ ส่งสิ้นเดือน พ.ย. นี้แล้วค่ะ


โดย: แตงตี้ IP: 118.174.66.25 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:38:17 น.  

 
ดีจริง ๆคับ


โดย: NumThip IP: 119.31.64.77 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:21:14 น.  

 
ขอบคุนค่า


โดย: กิ๊ฟซี่ IP: 117.47.59.32 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:46:16 น.  

 
โอ้สวรรค์


โดย: รรร IP: 117.47.140.33 วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:14:34:10 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: ใจดี IP: 124.122.135.15 วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:21:03:07 น.  

 
ขอขอบพระคุณนะค่ะที่ได้ให้ข้อมูลค่ะ


โดย: น้องเรย์ IP: 119.31.34.201 วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:20:11:33 น.  

 
สวรรคบรรดานโดนให้เรามาพบกันวันนี้
ขอบคุณค่ะ


โดย: โดย เด็กฟิสิฟส์ IP: 125.25.58.231 วันที่: 22 มกราคม 2552 เวลา:13:25:20 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ กำลังหาอยู่พอดี


โดย: มด IP: 117.47.154.33 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:13:34 น.  

 
ขอบคุณมากครับกำลังหาอยู่พอดี


โดย: thekeng IP: 58.9.48.240 วันที่: 15 มีนาคม 2552 เวลา:14:55:06 น.  

 
หาอยู่ตั้งนานพึ่งจะเจอ


โดย: suwalak IP: 125.27.201.75 วันที่: 4 มกราคม 2553 เวลา:18:08:26 น.  

 
หาไม่เจอ


โดย: dsl IP: 10.0.2.250, 110.164.244.27 วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:13:02:37 น.  

 
ขอขอบคุณมากกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เลย น่า ค่า


โดย: จากไจ IP: 222.123.56.92 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:44:18 น.  

 
ขอขอบคุณหลายๆๆ เด้อ หามาตั้งนาน
เพิ่งเจอหนิแหละ ค่า ข้อมูล ดี มากๆๆ
แล้วที่ดีอีกอย่าง คือถึงไม่เปงสมาชิกก็แสดงความคิดเห็นได้ โอ๊ย ! ดีหลายๆๆ ขอหัยอยู่ยงคงกะพันอย่างนี้ต่อไป นะค่ะ ขอบคุนค่ะ แพนเก่ง


โดย: น้อง จุก IP: 222.123.56.92 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:54:07 น.  

 
ขอบคุณมากเลย มีข้อมูลทำรายงานแล้ว


โดย: kikky IP: 119.31.126.141 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:47:37 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: กล้วยไม้ IP: 110.49.82.76 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:9:35:44 น.  

 
มีสาระดี ขอบคุณมากคะ


โดย: aom IP: 202.143.138.145 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:25:19 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ถ้าเยอะกว่านี้จะดีมากๆๆเลย


โดย: ช่อฟ้า IP: 182.52.124.106 วันที่: 16 มกราคม 2554 เวลา:14:06:34 น.  

 
ขอบคุณคับสำหรับข้อมูล


โดย: jo IP: 110.49.234.236 วันที่: 22 กันยายน 2554 เวลา:11:35:28 น.  

 
ข้อมูลดีมากเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะ


โดย: star IP: 58.11.252.43 วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:21:38:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

merveillesxx
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]
สำส่อนทางการดูหนัง ฟังเพลงและเสพวรรณกรรม
New Comments
Friends' blogs
[Add merveillesxx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.