พัฒนาความคิด พิชิตความสำเร็จ
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2553
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
15 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(ใหม่)

รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน
1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
1.1 สายงานด้านพื้นฐานทั่วไปและสถานที่
1101 พนักงานทั่วไป บ 1-2, 2/หน.
1102 คนสวน บ 1-2, 2/หน.
1103 พนักงานสถานที่ บ 1-2
1104 แม่บ้าน บ 1-2
1105 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1-2, 2/หน.
1106 ผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ 2/หน.
1107 ผู้ดูแลหมวดนอกโรงงาน บ 2/หน.
1108 ผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บ 1-2
1109 ผู้รักษาราชอุทยาน บ 1-2, 2/หน.
1110 พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ บ 1-2, 2/หน.
1111 พนักงานดูแลโบราณสถาน บ 1-2
1112 นายประตูกษาปณ์ บ 1-2
1113 พนักงานประจำตึก บ 1-2
1114 พนักงานเปล บ 1-2
1115 พนักงานซักฟอก บ 1-2
1116 บริกร บ 1-2, 2/หน.
1117 พนักงานบริการ บ 1-2, 2/หน.
1118 พนักงานรับรอง บ 1-2, 2/หน.
1119 พนักงานรับโทรศัพท์ บ 1-2

1.2 สายงานด้านการเกษตร
1201 พนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 1-2
1202 พนักงานปราบศัตรูพืช บ 1-2
1203 พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1-2, 2/หน.
1204 พนักงานรีดนมโค บ 1-2
1205 พนักงานเลี้ยงผึ้งและไหม บ 1-2
1206 พนักงานเลี้ยงสัตว์ บ 1-2
1207 พนักงานชลประทาน บ 1-2

1.3 สายงานด้านงานเรือ
1301 กะลาสี บ 1-2, 2/หน.
1302 สรั่งปากเรือ บ 1-2
1303 พนักงานเรือกล บ 1-2
1304 พนักงานเรือยนต์ บ 1-2
1305 พนักงานเรือตรวจ บ 1-2
1.4 สายงานด้านการเขียน การพิมพ์ และเอกสารข้อมูล
1401 พนักงานเขียนโฉนด บ 1-2
1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต บ 1-2
1403 พนักงานเดินหมาย บ 1-2
1404 พนักงานตรวจปรู๊ฟ บ 1-2
1405 พนักงานโรงพิมพ์ บ 1-2, 2/หน.
1406 ผู้ช่วยพนักงานแยกสี บ 1-2
1407 พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ บ 1-2
1408 พนักงานเข้าเล่ม บ 1-2
1409 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1-2, 2/หน.
1410 พนักงานเก็บเอกสาร บ 1-2
1411 พนักงานซ่อมเอกสาร บ 1-2
1412 พนักงานจัดเก็บแผนที่ บ 1-2
1413 พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน บ 1-2

1.5 สายงานอื่น
1501 พนักงานจัดรถเข้าชั่ง บ 1-2
1502 พนักงานบัตรยานพาหนะ บ 1-2
1503 พนักงานจำหน่ายบัตร บ 1-2
1504 พนักงานเก็บเงิน บ 1-2
1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา บ 1-2
1506 พนักงานบันทึกเสียง บ 1-2
1507 พนักงานวัดระดับน้ำ บ 1-2, 2/หน.
1508 พนักงานประตูน้ำ บ 1-2
1509 พนักงานผลิตน้ำประปา บ 1-2
1510 พนักงานกลั่นน้ำ บ 1-2
1511 ควาญช้าง บ 1-2, 2/หน.

2. กลุ่มงานสนับสนุน
2.1 สายงานด้านการเงิน ธุรการและการพิมพ์
2101 พนักงานการเงินและบัญชี ส 1-4, 4/หน.
2102 พนักงานวิเคราะห์ราคางาน ส 1-4, 4/หน.
2103 พนักงานการภาษี ส 1-2
2104 พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ส 1-2
2105 พนักงานขาย ส 1-2
2106 พนักงานพัสดุ ส 1-4, 4/หน.
2107 พนักงานแสตมป์ ส 1-3
2108 พนักงานธุรการ ส 1-4, 4/หน.
2109 พนักงานธุรการการบิน ส 1-2
2110 พนักงานออกของ ส 1-2
2111 พนักงานพิมพ์แบบ ส 1-3, 3/หน.
2112 พนักงานพิมพ์ออฟเซท ส 1-3
2113 พนักงานพิมพ์ ส 1-4
2114 พนักงานลิขิต บ 1-2

2.2 สายงานด้านข้อมูล สถิติ วิจัยและการศึกษา
2201 พนักงานรหัส ส 1-2
2202 พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล ส 1-3
2203 พนักงานประเมินผล ส 1-2
2204 พนักงานสถิติ ส 1-4
2205 พนักงานทะเบียนตำบล ส 1-2
2206 พนักงานสำรวจ ส 1-4, 4/หน.
2207 พนักงานสมุทรศาสตร์ ส 1-2
2208 พนักงานวิจัย ส 1-2
2209 พนักงานการศึกษา ส 1-3
2210 พนักงานห้องสมุด ส 1-3

2.3 สายงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสอน และการแสดง
2301 พนักงานสื่อสาร ส 1-2
2302 พนักงานวิทยุ ส 1-2
2303 พนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น ส 1-2
2304 พนักงานกระจายเสียงภาษาต่างประเทศ ส 1-2
2305 พนักงานหนังสือพิมพ์จีน ส 1-2
2306 พนักงานฉายภาพยนตร์ ส 1-2
2307 พนักงานขยายเสียง ส 1-2
2308 พนักงานนำชม ส 1-2, 2/หน.
2309 พนักงานแปล ส 1-2
2310 พนักงานแปลอักษรโบราณ ส 1-2
2311 ล่ามภาษาต่างประเทศ ส 1-2
2312 ล่ามภาษาจีน ส 1-2
2313 ครูสอนดนตรี ส 1-2
2314 ครูสอนศิลปพื้นเมือง ส 1-2
2315 ครูสอนภาษาจีน ส 1-2
2316 ครูสอนชาวเขา ส 1-2
2317 ครูพี่เลี้ยง ส 1-2
2318 พี่เลี้ยง ส 1-2
2319 ครูสอนศาสนาอิสลาม ส 1-2
2320 ผู้ชำนาญการอิสลาม ส 1-2
2321 นักร้อง ส 1-2
2322 นักดนตรี ส 1-2
2323 นาฏศิลปิน ส 1-2
2324 ครูช่วยสอน ส 1-3
2325 ผู้สอนวิชาชีพ ส 1-3
2326 ผู้สอนการถนอมอาหาร ส 1-2
2327 ผู้สอนคนพิการ ส 1-2

2.4 สายงานด้านการสาธารณสุข
2401 พนักงานช่วยการพยาบาล ส 1-2
2402 พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ส 1-2
2403 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1-2
2404 ผู้ช่วยพยาบาล ส 1-4
2405 พยาบาล ส 1-4
2406 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ส 1-4
2407 ผู้ช่วยเภสัชกร ส 1-4
2408 พนักงานเภสัชกรรม ส 1-2
2409 พนักงานประจำห้องยา ส 1-2
2410 ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา ส 1-2
2411 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 1-2
2412 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส 1-2
2413 พนักงานเอ็กซเรย์ ส 1-2
2414 พนักงานจุลทัศนกร ส 1-2
2415 พนักงานห้องเฝือก ส 1-2
2416 พนักงานห้องผ่าตัด ส 1-2
2417 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส 1-2
2418 พนักงานผ่าและรักษาศพ ส 1-2
2419 พนักงานประจำห้อง ส 1-2
2420 พนักงานหอผู้ป่วย ส 1-2
2421 พนักงานบัตรรายงานโรค ส 1-2
2422 พนักงานสุขภาพชุมชน ส 1-2
2423 พนักงานเยี่ยมบ้าน ส 1-2, 2/หน.
2424 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ส 1-2
2425 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส 1-2
2426 พนักงานปราบแมลง ส 1-2
2427 พนักงานระบาดวิทยา ส 1-2
2428 พนักงานบำบัดโรคเรื้อน ส 1-2
2429 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ส 1-2
2430 พนักงานกายภาพบำบัด ส 1-2
2431 พนักงานอาชีวบำบัด ส 1-2
2432 พนักงานเวชศาสตร์การบิน ส 1-2
2433 โภชนากร ส 1-3
2434 แพทย์ประจำบ้าน ส 1-2

2.5 สายงานด้านการเกษตร ทรัพยากร วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
2501 พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยาง ส 1-2
2502 พนักงานตรวจสอบข้าว ส 1-4
2503 พนักงานทดลองเกษตร ส 1-2
2504 พนักงานเคหะกิจเกษตร ส 1-3
2505 พนักงานการเกษตร ส 1-4, 4/หน.
2506 พนักงานการประมง ส 1-2
2507 พนักงานส่งน้ำ ส 1-2
2508 ผู้ช่วยพนักงานผลิตทดลอง ส 1-2
2509 พนักงานผลิตทดลอง ส 1-2
2510 พนักงานประจำห้องทดลอง ส 1-2
2511 พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 1-4
2512 พนักงานปฏิบัติการทดลอง ส 1-2
2513 พนักงานวิทยาศาสตร์ ส 1-2
2514 พนักงานตรวจสอบร่องน้ำ ส 1-2, 2/หน.
2515 พนักงานอุทกวิทยา ส 1-2
2516 พนักงานทดสอบดิน ส 1-2
2517 พนักงานเรือนรุกขรังสี ส 1-2
2518 พนักงานสวนป่า ส 1-2
2519 พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1-2
2520 พนักงานส่งเสริมพลังงาน ส 1-2
2521 พนักงานพัฒนาพลังงาน ส 1-2
2522 นักพัฒนาพลังงาน ส 1-2
2523 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม ส 1-3
2524 นักเทคนิคอุตสาหกรรม ส 1-3

2.6 สายงานด้านงานเรือ
2601 ผู้ช่วยสหโภชน์ ส 1-2
2602 สหโภชน์ ส 1-2
2603 สรั่งเรือ ส 1-4
2604 นายท้ายเรือ ส 1-3
2605 นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 1-4
2606 นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 1-3
2607 นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส 1-4
2608 พนักงานอู่เรือ ส 1-2

2.7 สายงานเฉพาะในพระราชฐาน
2701 พนักงานประกอบเครื่องเสวย ส 1-2, 2/หน.
2702 พนักงานเชิญเครื่องเสวย ส 1-2
2703 เจ้าหน้าที่ราชูปโภค ส 1-2
2704 พนักงานพระภูษา ส 1-2
2705 พนักงานชาวที่ ส 1-2, 2/หน.
2706 เจ้าหน้าที่พระราชพิธี ส 1-2
2707 พราหมณ์ ส 1-2, 2/หน.
2708 มหาดเล็ก ส 1-2
2709 เจ้าหน้าที่ตำรวจวัง ส 1-2

2.8 สายงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และความปลอดภัย
2801 พนักงานปราบปรามทางน้ำ ส 1-2
2802 พนักงานควบคุม ส 1-2, 2/หน.
2803 พนักงานพินิจ ส 1-2, 2/หน.
2804 พนักงานอาณาบาล ส 1-3
2805 พนักงานสืบราชการลับ ส 1-2
2806 พนักงานดับเพลิง ส 1-2
2807 พนักงานกู้ภัย ส 1-2
2808 พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ส 1-2

2.9 สายงานอื่น
2901 พนักงานการเมือง ส 1-2
2902 พนักงานเหรียญกษาปณ์ ส 1-2, 2/หน.
2903 พนักงานพัฒนาชนบท ส 1-2
2904 พนักงานบริการน้ำมันหล่อลื่น ส 1-2, 2/หน.
2905 พนักงานจัดหาที่ดิน ส 1-4, 4/หน.
2906 ผู้ช่วยพนักงานที่ราชพัสดุ ส 1-2
2907 พนักงานขุดแต่งโบราณสถาน ส 1-2
2908 พนักงานดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ส 1-2
2909 พ่อบ้าน-แม่บ้าน ส 1-2
2910 พนักงานจัดการสโมสร ส 1-2
2911 พนักงานจัดการหอพัก ส 1-2
2912 ผู้ดูแลสนามบิน ส 1-2
2913 พนักงานขับรถยนต์ ส 1-2, 2/หน.
2914 พนักงานขับรถโดยสาร ส 1-2
2915 พนักงานประกอบอาหาร ส 1-2, 2/หน.
2916 พนักงานพิธีสงฆ์ ส 1-2

3. กลุ่มงานช่าง
3.1 สายงานด้านแบบและแผนที่
3101 ช่างเขียน ช 1-4
3102 ช่างเขียนแบบ ช 1-3
3103 ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่ ช 1-2
3104 ช่างเขียนแผนที่ ช 1-2, 2/หน.
3105ช่างเขียนแผนที่ด้วยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ช 1-2
3106 ช่างพิมพ์แผนที่ ช 1-2
3107 พนักงานคัดลอกแบบ ช 1-2

3.2 สายงานด้านไฟฟ้า สื่อสาร และอิเลคทรอนิคส์
3201 ช่างไฟฟ้า ช 1-4
3202 ช่างอิเลคทรอนิคส์ ช 1-2
3203 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ช 1-2
3204 ช่างมาตรวัดไฟฟ้า ช 1-2, 2/หน.
3205 ช่างสายไฟฟ้า ช 1-2
3206 ช่างสื่อสาร ช 1-4
3207 ช่างวิทยุ ช 1-3
3208 พนักงานวิทยุและทัศนสัญญาณ ช 1-2

3.3 สายงานด้านการก่อสร้าง เครื่องยนต์ เครื่องกล และโลหะกรรม
3301 ช่างสำรวจ ช 1-4, 4/หน.
3302 ช่างรังวัด ช 1-2
3303 ช่างก่อสร้าง ช 1-4, 4/หน.
3304 ผู้ช่วยช่างไม้ ช 1-2
3305 ช่างไม้ ช 1-4, 4/หน.
3306 ช่างปูน ช 1-4, 4/หน.
3307 ช่างฝีมือสนาม ช 1-4
3308 ช่างสี ช 1-4
3309 ช่างเคาะพ่นสี ช 1-2
3310 ช่างผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ช 1-2
3311 ช่างตกแต่งสถานที่ ช 1-2
3312 ผู้ดูแลช่างก่อสร้างและตกแต่ง ช 3/หน.
3313 พนักงานบำรุงทาง ช 1-2
3314 ช่างเครื่องมือกล ช 1-4, 4/หน.
3315 ช่างเครื่องจักรกล ช 1-4, 4/หน.
3316 พนักงานเครื่องจักรกล ช 1-3
3317 พนักงานคุมเครื่องยนต์และจักรกล ช 1-2
3318 ช่างเครื่องยนต์ ช 1-4, 4/หน.
3319 ลูกมือช่างเครื่องบิน ช 1-2
3320 ช่างกลึง ช 1-3
3321 ช่างเชื่อม ช 1-4
3322 ช่างฝีมือโรงงาน ช 1-4, 4/หน.
3323 ช่างกลโรงงาน ช 1-4
3324 ช่างเหล็ก ช 1-3
3325 ช่างหล่อ ช 1-3, 3/หน.
3326 ช่างฝีมือโลหะ ช 1-3
3327 ช่างชุบเคลือบผิวทางเคมี ช 1-2
3328 ช่างทำรูปลอยตัว ช 1-3, 3/หน.
3329 ช่างทำตัวเหรียญกษาปณ์ ช 1-3, 3/หน.
3330 ช่างตีตราเหรียญกษาปณ์ ช 1-3, 3/หน.
3331 ช่างทำเครื่องมือ ช 1-3, 3/หน.
3332 ช่างปรับซ่อมเครื่องมือสำรวจ ช 1-4
3333 ช่างซ่อมบำรุง ช 1-4
3334 ช่างจัดสถานที่พิธีการ ช 1-2
3335 ช่างฝีมือทั่วไป ช 1-3

3.4 สายงานด้านการต่อเรือและเครื่องเรือ
3401 ผู้ช่วยช่างไม้ขยายแบบ ช 1-2
3402 ช่างไม้ขยายแบบ ช 1-2
3403 ผู้ช่วยช่างต่อเรือเหล็ก ช 1-2
3404 ช่างต่อเรือเหล็ก ช 1-2, 2/หน.
3405 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญการต่อเรือเหล็ก ช 1-2
3406 ช่างเครื่องเรือ ช 1-3
3407 ช่างเครื่องเรือกลลำน้ำ ช 1-2
3408 ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ช 1-4
3409 ช่างเครื่องเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ช 1-2
3410 สรั่งช่างกล ช 1-4
3411 พนักงานคานเรือ ช 1-2
3412 พนักงานขุด ช 1-2, 2/หน.
3413 ผู้ช่วยพนักงานควบคุมเรือขุด ช 1-2
3414 พนักงานควบคุมเรือขุด ช 1-2
3415 พนักงานทดลองอุปกรณ์เรือ ช 1-2

3.5 สายงานด้านขับเครื่องจักรกลและล้อเลื่อน
3501 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช 1-2
3502 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 1-2
3503 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 1-2
3504 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช 1-2
3505 พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา ช 1-2
3506 พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดหนัก ช 1-2

3.6 สายงานด้านอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และแหล่งน้ำ
3601 ช่างอุตสาหกรรม ช 1-2
3602 ช่างเจาะระเบิด ช 1-2
3603 ช่างเหมืองแร่ ช 1-2
3604 ช่างแต่งแร่ ช 1-2
3605 ช่างเจาะตรวจลองแร่ ช 1-2
3606 พนักงานช่างเจาะทางธรณีวิทยา ช 1-2
3607 พนักงานช่วยเจาะและระบายน้ำ ช 1-2
3608 ผู้ช่วยช่างเจาะ ช 1-2
3609 ช่างเจาะสำรวจ ช 1-3, 3/หน.
3610 ช่างเจาะบ่อบาดาล ช 1-4, 4/หน.
3611 ช่างระบบน้ำ ช 1-2
3612 ช่างต่อท่อ ช 1-2, 2/หน.
3613 ช่างประปา ช 1-3
3614 ผู้ควบคุมหน่วยเจาะ ช 4/หน.

3.7 สายงานด้านศิลปวัตถุ หัตถกรรม และงานฝีมือ
3701 ช่างศิลป์ ช 1-3
3702 ช่างวิจิตรศิลป์ ช 1-2
3703 ช่างประณีตศิลป์ ช 1-4
3704 ช่างซ่อมเอกสารและศิลปวัตถุ ช 1-2
3705 ผู้ช่วยช่างปั้น ช 1-2
3706 ช่างปั้น ช 1-3
3707 ช่างทำแบบเครื่องปั้นดินเผา ช 1-2
3708 ช่างชุบเคลือบผิวทางเครื่องปั้นดินเผา ช 1-2
3709 ช่างเตาเผา ช 1-2
3710 ช่างทำหีบดิน ช 1-2
3711 ช่างทอง ช 1-3, 3/หน.
3712 ผู้ช่วยช่างต้นแบบสิ่งทอ ช 1-2
3713 ช่างต้นแบบสิ่งทอ ช 1-2, 2/หน.
3714 ช่างทดสอบสิ่งทอ ช 1-3
3715 ช่างทอผ้า ช 1-2, 2/หน.
3716 ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ ช 1-2, 2/หน.
3717 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ ช 1-2
3718 ช่างตัดเย็บผ้า ช 1-2
3719 ช่างเย็บและตกแต่ง ช 1-2
3720 ช่างพรม ช 1-2
3721 ช่างถ่ายภาพ ช 1-3
3722 ช่างซ่อมสร้างเครื่องโขน ช 1-2
3723 ช่างเครื่องดนตรี ช 1-2
3724 ช่างครุภัณฑ์ ช 1-3
3725 ช่างเย็บหนัง ช 1-2
3726 ช่างทำฟัน ช 1-2
3727 ช่างตัดผม ช 1-2
3728 พนักงานสตั๊ฟส์ ช 1-2

3.8 สายงานด้านการสอนงานช่าง
3801 ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช 1-3
3802 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 1-3
3803 ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ ช 1-2
3804 ผู้สอนการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช 1-2
3805 ผู้สอนงานช่างไม้ ช 1-2
3806 ผู้สอนงานแกะสลักไม้ ช 1-2
3807 ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า ช 1-2
3808 ผู้สอนผลิตภัณฑ์หวายและไม้ไผ่ ช 1-2, 2/หน.
3809 ผู้สอนงานเครื่องปั้นดินเผา ช 1-2
3810 ผู้สอนงานเครื่องเขิน เครื่องเงินและเครื่องถม ช 1-2
3811 ผู้สอนงานเครื่องประดับและอัญมณี ช 1-2
3812 ผู้สอนงานเจียระไนพลอย ช 1-2
3813 ผู้สอนการฟอกหนัง ช 1-2
3814 ผู้สอนวิชาการทำรองเท้า ช 1-2
3815 ผู้สอนวิชาการพิมพ์ ช 1-2
3816 ผู้สอนวิชาช่างเครื่องยนต์ ช 1-2

3.9 สายงานอื่น
3901 ช่างเครื่องระบบกำเนิดไอน้ำและน้ำร้อน ช 1-2
3902 พนักงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช 1-2
3903 ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น ช 1-2
3904 พนักงานเครื่องสูบน้ำ ช 1-2
3905 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ช 1-2
3906 ช่างยูนิตทันตกรรม ช 1-2
3907 ช่างปรับซ่อมเครื่องครุภัณฑ์สำนักงาน ช 1-2
3908 พนักงานพิมพ์แบบเรียนแบรลล์ ช 1-2
3909 ช่างเป่าแก้ว ช 1-3
3910 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ช 1-3
3911 พนักงานเครื่องยก ช 1-2
3912 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1-2

4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
4.1 สายงานด้านศิลปหัตถกรรมไทย
4101 นายช่างประณีตศิลป์ ท 1-2

4.2 สายงานด้านเครื่องกล
4201 ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล ท 1

4.3 สายงานด้านการบิน
4301 ช่างวิทยุการบิน ท 1
4302 ช่างอิเลคโทรนิกส์การบิน ท 2
4303 ผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน ท 3/หน.
4304 ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน ท 1
4305 ช่างเครื่องบิน ท 2-3, 3/หน.
4306 สารวัตรช่างเครื่องบิน ท 3
4307 นักบิน ท 3, 3/หน.
4308 ผู้ควบคุมหน่วยการบิน ท 3/หน.
จากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลว 31 มี.ค. 2553 หรือโหลดฉบับเต็มได้จาก //www.ocsc.go.th
 

Create Date : 15 กรกฎาคม 2553
1 comments
Last Update : 15 กรกฎาคม 2553 11:58:11 น.
Counter : 2445 Pageviews.

 

ทักทายยามบ่ายจ้า อิอิ :)

 

โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว 15 กรกฎาคม 2553 14:44:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


อาจารย์มารบูรพา
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add อาจารย์มารบูรพา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.