Business, Management, Skill, Experiences--แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ บริหาร และอื่น ๆ
Group Blog
 
All blogs
 
เงื่อนไขการขาย / การกำหนดราคาขาย FOB, CIF, CFR

เงื่อนไขการขาย / การกำหนดราคาขาย FOB, CIF, CFR

เงื่อนไขการขาย / การกำหนดราคาขาย FOB, CIF, CFR

ในการซื้อ-ขายสินค้า (โดยเฉพาะธุรกิจนำเข้า – ส่งออก) จะมีเงื่อนไขในการขาย / เงื่อนไขราคาหลายรูปแบบ ผมถูกถามหลายครั้ง (ต้องยอมรับว่าในบางครั้ง ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน) เพราะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า – ส่งออก รวมถึงการซื้อขายสินค้าในปริมาณมาก ๆ บ่อยครั้ง สุดท้าย ผมจึงได้รวบรวมเงื่อไขการขายต่าง ๆ ไว้ เพื่อดูเอง ... แต่คิดว่า ถ้านำมาแบ่งปันไว้ในนี้ จะมีประโยชน์กับอีกหลายคน จึงรวบรวมนำมา Post ไว้ครับ

1. E.X.W หรือ Ex-Work หรือ Ex-Factory ผู้ขายสิ้นสุดความรับผิดชอบเพียงแค่หน้าโรงงาน ดังนั้นหน้าที่ต่อจากนี้ทั้งหมดจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว

2. F.A.S (Free Alongside Ship) = Ex-Work + Inland Transit to Port คือผู้ขายจะรับผิดชอบจัดหายานพาหนะส่งสินค้าจนถึงท่าเรือหรือสนามบิน ค่าใช้จ่ายต่อจากนั้นก็จะเป็นของผู้ซื้อทั้งหมด

3. F O B (Free on Board) = F.A.S + Export Handling Charge เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดเช่น ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจน ค่ายกสินค้า ลงเรือ ตั้งแต่โรงงานจนถึงสินค้าขึ้นเรือ ณ ท่าเรือต้นทางอย่างเรียบร้อย หรือเครื่องบิน
FOB : free on board loading port
คือ ราคาสินค้าเพียงอย่างเดียวค่ะ เหมือนเราไปรับเองหน้าโรงงาน ถ้าไม่ไปรับเอง พวกค่าขนส่ง และค่าประกันสินค้าเสียหายขณะขนส่งผู้ซื้อจะต้องออกค่าใช้จ่ายนี้เองค่ะ

แต่ไม่รวมค่าระว่างและค่าประกันสินค้า ภาระการรับความเสี่ยงภัยและความเสียหายของสินค้าตกเป็นของผ้ซื้อเมื่อสินค้าผ่านกาบเรือโดยค่าใช้จ่าย 2 ประเภทหลังผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกเอง

ผู้ขายมีหน้าที่ : ส่งมอบสินค้าบนเรือ, จัดหาใบอนุญาตส่งออก, ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆและจ่ายค่าขนส่งสินค้าขึ้นบนเรือ
(ราคาหน้าโรงงาน + ค่าขนส่งจนถึงท่าเรือต้นทาง + ค่าใช้จ่ายในการส่งออก)

ผู้ซื้อมีหน้าที่ : จ่ายค่าระวางบรรทุก ค่าประกันภัย ค่าภาษีขาออกและค่าขนถ่ายสินค้าลงเรือ

4. CFR หรือ CNF หรือ C&F F.O.B + Ocean or Air Freight คือราคา F.O.B. บวกด้วยค่าระวางถึงเมืองปลายทาง ภาระความรับผิดชอบเหมือนกับกรณี CIF เพียงแต่ไม่มีเรื่องของการประกันเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ภาระการรับความเสี่ยงภัยและความเสียหายในสินค้าตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อสินค้าผ่านกาบเรือ
CFR : cost & freight discharging port
คือ ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ แต่ไม่รวมค่าประกันสินค้าเสียหายขณะขนส่ง ถ้าผู้ซื้อต้องการประกันในส่วนนี้ต้องออกค่าใช้จ่ายเองค่ะ

ผู้ขายมีหน้าที่ : จัดหาสินค้าให้ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ทำสัญญารับขนและชำระค่าระวางเรือที่ขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง ส่งมอบสินค้าบนเรือจัดหาใบอนุญาตส่งออก ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียม จ่ายค่าขนสินค้าขึ้นเรือและลงจากเรือ

ผู้ซื้อมีหน้าที่ : ต้องจ่ายค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆเองในทันทีทีสินค้าถึงปลายทาง

5. CIF (Cost, Insurance, Freight) = C.F.R +Insurance คือราคา CFR รวมค่าพรีเมียม การประกันสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างตั้งแต่โรงงานจนกระทั่งสินค้นค้านั้นถึงเมืองท่าปลายทาง ผู้ขายมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนกว่าสินค้านั้นจะถึงเมืองท่าปลายทาง
CIF : Cost insuranced freight discharging port
คือ ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ + ค่าประกันภัยสินค้าเสียหายในขณะขนส่งค่ะ

ผู้ขายมีหน้าที่ : จัดหาสินค้าให้ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ทำหน้าที่เหมือน C&F ทุกประการเพียงแต่เพิ่มหน้าที่ในการจัดทำสัญญาประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งพร้อมทั้งชำระเบี้ยประกันด้วย

ผู้ซื้อมีหน้าที่ : รับมอบสินค้า ณ ท่าเรือปลายทางที่ตกลงกันไว้ รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าลง รวมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าลำเลียง ค่าท่า และค่าภาษีขาเข้า

6. DDU (Delivered Duty Unpaid) ผู้ขายสิ้นสุดภาระเมื่อได้ส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายจะต้องจ่ายทั้งหมด ยกเว้นเรื่องภาษีนำเข้าที่ผุ้ซื้อจะต้องจ่ายเอง

7. DDP (Delivered Duty Paid) ผู้ขายดำเนินการส่งสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่าจะถึงมือผู้รับ รวมถึงจ่ายภาษีนำเข้าด้วย

8. Door to Door การกรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของผู้ส่งออก และผู้ส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้นำเข้า โดยตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จ่ายภาษีนำเข้า


การ BREAK DOWN ราคา FREIGHT และ ราคาสินค้าเมื่อส่งเข้าเรือที่เรียกว่า FOB นั้น ผู้ขายต้องทำให้แก่ผู้ซื้อนำไปใช้ผ่านพิ ธีการศุลกากร และเพื่อลงบัญชี ค่าบริการ และ ค่าสินค้าแยกจากกัน ค่าสินค้า FOB นั้นเมื่อรวมแล้วเทียบเคียงกับอีกฝั่งหนึ่งจะได้รู้ดุลการค้า FREIGHT ก็จะถือเป็นดุลบริการ เป็นเรื่องที่ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อต้องร้องขอแก่ผู้ส่งออกอยู่แล้วเมื่อซื้อสินค้าในราคราที่สูงกว่า FOB เช่น CFR ก็ต้องแยก 2 บรรทัด CIF ก็ต้องแยก 3 บรรทัด
CIF AND INTEREST ก็ต้อ งแยก 4 บรรทัด แต่ถ้าซื้อสินค้าราคาหน้าโรงงาน EXW ก็ยังจะต้องสมมุตหลอกว่าให้เป็นราคาบวกอีก 3% จึงจะถือเป็น FOB แล้วสมมุติอีกว่าบวกอีก 10% ของ FOB เป็นค่า FREIGHT แล้ว บวกอีก 1% ของ FOB จึงจะถือว่าเป็นราคาฐานที่ CIF ให้ ผู้ลงบัญชีภาครัฐในประเทศผู้นำเข้าใช้ลงบัญชีกระแสรายวันกันได้ มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องการจะหลบเลี่ยงภาษีเมื่อมีการขอให้สำแดงเช่นนั้น เพราะยังไงก็ต้องเสียภาษีขาเข้าจากฐานราคา CIF ทั้งนั้น แม้แต่ดอกเบี้ยปนมายังต้องสำแดงตัดออกจะได้เสียภาษีแค่CIF ราคา CIF นี้เมื่อได้แล้วต้องเอาราคานี้มาบวกด้วยอัตราอากรตามพิกัดศุลกากรว่ามันต้องบวกอีกเท่าไร เช่นบวกอีก 60 % ก็กลายเป็น 160 แล้วบวกด้วยภาษีอื่น ๆ ถ้ามี เช่นบวกอีก 3 % ก็กลายเป็น 163 แล้วถ้าเป็นการนำเข้าที่เมืองไทย ก็ต้องบวกด้วย ภาษีสรรพสามิตอีก เช่นอีก 30% และ บวกด้วยภาษีเพื่อมหาดไทยอีก 10 % ของภาษีมหาดไทย พอได้เงินทั้งหมดก็เอามาคิด VAT จากเงินทั้งก้อนนั้นอีก 7%


การคิดค่าระวางเรือ (Freight)

การคิดค่าระวางเรือ (Freight) เขาคิดเป็น 2 แบบครับ

1. FCL หรือ Full Container Load จะคิดค่าระวางเป็นต่อตู้คอนเทนเนอร์ครับ สำหรับผู้ที่ส่งสินค้าออกเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ราคาก็แตกต่างกันตามประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ครับ

2. LCL อันจะเป็นลักษณะที่ส่งของไปน้อยครับ คือถ้าใส่คอนเทนเนอร์ก็จะต้องไปรวมกับสินค้าของคนอื่นๆ จะคิดค่าระวาง 1 ใน 2 แบบ คือ คิดตามน้ำหนัก หรือจะ คิดตามปริมาตร อย่างไหนแพงกว่ากันบริษัทเรือก็จะคิดแบบนั้นครับ

นอกเหนือจากนี้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆอีกเช่น ค่าผ่านท่า ค่าเสี่ยงภัยสงคราม ค่าประกันการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ครับ

Base Freight --> หน่วยเป็น $US
BAF/FAF --> Bunker Adjustment Factor/Fuel Adju... = ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
CAF --->Currecy Adjust... = ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนของเงิน
CSS --> Container Security Surcharges = ค่ารักษาความปลอดภัยของตู้สินค้า
TSSD --> Terminal Secu.... = ค่ารักษาความปลอดภัยที่ท่าเรือ
THCL -->Terminal Handling Sur...= ค่ายก/วาง/เคลี่ยนย้าย ตู้ภายในท่า
Doc Fee ---> ค่าB/L หรือ ใบตราส่งสินค้า
CDDC, DDC, .....อีกมากมาย


ปัจจุบันนี้ มีการใช้เงื่อนไขการขายดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เฉพาะกับธุรกิจนำเข้า – ส่งออก แต่ได้มีการใช้กับธุรกิจภายในประเทศด้วย โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวสินค้าที่เป็น Raw Material ต่างๆ เช่น เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม ฯลฯ ดังนั้น การรู้กฏเกณฑ์ – เงื่อนไขดังกล่าวไว้ จึงมีประโยชน์นะครับ
Create Date : 03 กันยายน 2552
Last Update : 3 กันยายน 2552 17:54:45 น. 26 comments
Counter : 86227 Pageviews.

 
ขอบคุณฮะ
อ่านแล้วได้ความรู้ดีจัง


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:19:42:50 น.  

 
ดีมากค่ะที่แบ่งปันข้อมูลดีๆให้


โดย: น้อง IP: 124.121.192.105 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:12:23:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปันกันนะคะ ^^


โดย: พันธนาการแสงดาว IP: 124.120.190.53 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:29:57 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: พัชรินทร์ IP: 124.121.207.49 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:03:46 น.  

 
อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะ ขอบคุณมาก


โดย: กิ่งแก้ว IP: 125.27.126.61 วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:15:25:06 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: TOM IP: 180.180.123.152 วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:20:07:41 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีจัง


โดย: หมูน้อยแก้มใส IP: 210.1.4.194 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:20:07 น.  

 
ละเอียดดีมากเลยค่ะ..มีประโยชน์มากๆ
ขอบคุณนะค่ะ


โดย: buddy IP: 202.176.81.233 วันที่: 24 มิถุนายน 2554 เวลา:10:13:05 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลมีประโยชน์มากครับ


โดย: kasipath IP: 110.168.41.244 วันที่: 29 กรกฎาคม 2554 เวลา:10:06:03 น.  

 
ขอบคุึณสำหรับข้อมูลดีดี นะค่ะ


โดย: PRISS IP: 58.9.138.56 วันที่: 15 ธันวาคม 2554 เวลา:14:27:58 น.  

 
ขอบคุณมากๆคะ กำลังจะสอบเลย ได้ความรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยคะ


โดย: siamherbal วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:1:34:01 น.  

 
Thanks for your information


โดย: apple IP: 14.207.205.154 วันที่: 7 มกราคม 2555 เวลา:20:59:21 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: น้ำ IP: 125.25.249.109 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:08:09 น.  

 
เขียนหนังสือได้ดีมากครับ ขอบคุณครับ


โดย: สปส IP: 58.11.207.89 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:6:21:08 น.  

 
ควรจะมีวิธีทำด้วย และตัวอย่างด้วย


โดย: จิดารัฐติกาล สงวนโสตร IP: 180.183.72.16 วันที่: 25 เมษายน 2556 เวลา:18:26:37 น.  

 
ขอบคุณครับ ได้ความรู้ดีครับ


โดย: D. Chanchai IP: 180.222.148.101 วันที่: 26 มิถุนายน 2556 เวลา:14:21:01 น.  

 
ยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านนำเข้า ส่งออก รวมทั้งชิปปิ้ง ทุกปัญหา และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลก arnon@sfsgl.com


โดย: arnanda IP: 115.87.206.117 วันที่: 28 มิถุนายน 2556 เวลา:18:31:24 น.  

 
thx


โดย: dd106 IP: 49.0.119.219 วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:12:45:41 น.  

 
ในกรณีซื้อสินค้ามากจากต่างประเทศ เทอม CIF อยากทราบว่า Insurance จะครอบคลุมที่จุดไหนคะ


โดย: Ampika IP: 61.19.47.218 วันที่: 27 กันยายน 2556 เวลา:14:41:40 น.  

 
thankโดย: noi IP: 124.120.185.139 วันที่: 25 ตุลาคม 2556 เวลา:8:52:15 น.  

 
ขอคุณครับที่แบ่งปันความรู้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับ


โดย: DAM IP: 124.120.252.25 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:25:31 น.  

 
ครับ อ่านแล้วเข้าใจดี จังแต่บางเรื่องก็งง อยู่


โดย: nan IP: 171.96.240.37 วันที่: 8 สิงหาคม 2557 เวลา:14:56:46 น.  

 
ยังงงตรง CFR อ่ะครับ


โดย: Ter IP: 1.47.139.225 วันที่: 28 สิงหาคม 2558 เวลา:10:16:47 น.  

 
เวลาส่งตั๋วเห็นระบุ TERMเป็น FOB,CIF,DDU,DDP งงครับ


โดย: ชิปปิ้งใหม่ IP: 203.209.123.114 วันที่: 3 มีนาคม 2559 เวลา:11:31:15 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีๆที่แบ่งปันครับ


โดย: ป้อม IP: 223.205.16.48 วันที่: 14 เมษายน 2559 เวลา:23:55:29 น.  

 
ขอบุณสำหรับข้อมูลดี๊ๆค้าบบ ได้คว่ามรู้ขึ้นเยอะเลย


โดย: Vanta Black IP: 180.183.247.88 วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:13:58:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

byonya
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
I am not a perfect, but simple!

 
 
Custom Search 
 

Website น่าสนใจ  
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บการศึกษา Eduzones.com

Business Web Directory .biz - Business Directory
 


Word of the Day

This Day in History

Quote of the Day

Hangman
Friends' blogs
[Add byonya's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.