“ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง
สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย
ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ
และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
*พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒
เดินทางไกลกับไซอิ๋ว (๒๗) บทที่ ๒๔ นัตถิกทิฏฐิ "น้องชาย" ของอุทเฉททิฏฐิบทที่ ๒๔
นัตถิกทิฏฐิ "น้องชาย" ของอุทเฉททิฏฐิ


ศิษย์และอาจารย์ออกจากถ้ำกิมเต๊าต๋องก็บ่ายหน้าไปสู่ไซที รอนแรมมาถึงฝั่งแม่น้ำจื๊อป๊อฮ้อ ที่มีน้ำสีเขียวเยือกเย็น ศิษย์และอาจารย์ลงเรือจ้างของหญิงเฒ่า ครั้นถึงกลางลำน้ำ พระถังกับโป้ยก่ายกระหายน้ำเป็นกำลัง จึงได้วักน้ำดื่ม หญิงเฒ่าเจ้าของเรือมองหน้าพระถังกับโป้ยก่ายแล้วหัวเราะ เพราะว่าผู้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำจื๊อป๊อฮ้อแล้วจะตั้งครรภ์ไม่ว่าหญิงหรือชาย ศิษย์และอาจารย์ขึ้นฟากฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปพักที่บ้านของหญิงเฒ่า

พระถังกับโป้ยก่ายรู้สึกจุกเสียดในท้อง ต่างร้องครวญครางอ้อนวอนถามถึงยาแก้การตั้งครรภ์ หญิงชราเจ้าของบ้านที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไซเหลียงหรือว่าเมืองแม่ม่ายนี้ จึงบอกยาแก่พระถังว่า แต่เดิมใครตั้งครรภ์ขึ้นแล้ว ประสงค์จะทำลายครรภ์ให้ไปดื่มน้ำในสระโละทัยจั๊ว ข้างถ้ำถั้วยี้ต๋อง ภูเขาเก๊ยเฮียงซัว สักอึกหนึ่ง แล้วท้องก็จะยุบหายเป็นปกติ

แต่หญิงเฒ่าเล่าว่า บัดนี้ได้มีเต้าหยินรูปหนึ่งนามว่ายู่อี่จินเซียน มาจับจองถ้ำ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักจิ๋วเซียนอาน ย่อมเป็นการยากที่ใคร ๆ จะไปตักน้ำนั้นมา หากว่าไม่มีของกำนัลแก่เต้าหยิน

ฝ่านเห้งเจียรู้เช่นนั้น จึงเหาะไปที่สำนักจิ๋วเซียนอาน เพื่อขอน้ำในสระโละทัยจั๊วมาให้แก่พระถังและโป้ยก่าย แทนที่จะได้โดยง่าย กลับสู้รบกันกับยู่อี่จินเซียนเต้าหยินพัลวัน เพราะว่าเต้าหยินองค์นั้นที่แท้เป็นอาของอั้งฮั้ยยี้ ที่เห้งเจียทำให้เป็นสานุศิษย์ของพระโพธิสัตว์กวนอิม

เต้าหยินยู่อี่จินเซียนเป็นน้องของปีศาจงู้หม้ออ๋อง ผูกอาฆาตเห้งเจียที่ทำให้หลานของตนเป็นเช่นนั้น จึงได้โอกาสจะแก้แค้นแทนหลาน

เห้งเจียเห็นมิเป็นการ ก็เหาะกลับไปยังหมู่บ้านหญิงเฒ่า ไปพาซัวเจ๋งมาช่วย ตัวเองรบล่อ แล้วให้ซัวเจ๋งตักน้ำในสระ พอเห้งเจียได้ทีก็รวบอาวุธของยู่อี่จินเซียนมาหักเป็นสองท่อน ซัวเจ๋งก็ตักน้ำได้ ทั้งสองก็เหาะกลับมา เอาน้ำให้พระถังกับโป้ยก่ายดื่ม ครรภ์ก็ตก ศิษย์และอาจารย์ก็ปรกติดังเดิม น้ำวิเศษจากสระที่เหลือ หญิงเฒ่าขอเก็บเอาไว้ใส่ในโลงศพของตนรูป :(หัวเราะ) พระภิกษุยวนฉ่างตั้งครรภ์ สัปดนจริง ๆ

นาม : ฮื่อ โป้ยก่ายด้วย มืดแปดด้านเลยเรา ?

โหงว :ย้อนไปคิดตั้งแต่ปีศาจต็อกกั๊ก "แรดนอเดียว" ชีวิตหลุดจากอัสมิมานะมาระดับหนึ่ง ก็เข้าสู่อีกระดับหนึ่ง ภวตัณหาในระดับนี้คือสายน้ำเขียว

นาม : จึงขันติและศีลกินเข้าก็ตั้งครรภ์ ภว - ภพ อุปมาด้วยการมีครรภ์

รูป :แล้วน้ำในสระโละทัยจั๊วของยู่อี่จินเซียน ?

โหงว : ยู่อี่จินเซียนคือนัตถิกทิฏฐิ

นาม : น้องของงู้หม้ออ๋อง - อุทเฉททิฏฐิ (จากบทที่ ๑๙ - การทดใช้มิจฉาสังกัปปะ)

โหงว : นัตถิกทิฏฐิมันแค้นว่า ปัญญาชักพาอั้งฮั้ยยี้ มิจฉาสังกัปปะไปเป็นสัมมาสังกัปปะ ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับมัน

รูป :ทำไมเปรียบนัตถิกทิฏฐิกับเต้าหยิน ?

นาม : ฮ่าย...ไม่มี ๆ นัตถิ ๆ พ่อแม่ไม่มี ทานไม่มีผล ฯลฯ ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไร แต่อาจล้างภพได้ชั่วคราวแม้มันจะเป็นพาล ๆ อยู่

รูป :จึงอุปมาว่าน้ำในสระของนัตถิกทิฏฐินั้น ทำให้ครรภ์ตกได้

นาม : ใช่แล้ว เมื่อชีวิตเกิดมีครรภ์ คือเกิดภพใดภพหนึ่งขึ้นภาวนา นัตถิ ๆ ๆ ไม่มี ๆ ๆ แม้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ใช้ได้ ใช้ปัญญากำกับเอาได้ ไม่ให้เป็นพาล

รูป : จึงให้เห้งเจียพาซัวเจ๋งไปตักน้ำ

นาม : นั่นคือ เมื่อมีทุกข์ ให้รวบรวมกำลังสมาธิด้วย ทำความรู้สึกว่า อะไร ๆ ก็ไม่มี อะไร ๆ ไม่มี

รูป :แม้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

โหงว : ก็ยังใช้ได้ในบางกรณี...เอ้า...ฟังต่อ

รูป :เดี๋ยว...แล้วยายเฒ่าขอน้ำที่เหลือไว้ใส่โลงศพเล่า อาจารย์?

โหงว :(หัวเราะ) นัตถิกทิฏฐิ บุญ - บาปไม่มี สำหรับคนพาล บางคนนั้นพา "เข้าโลง" ไปด้วย ไม่ยอมละ...

นาม : เท่า ๆ กับสัสสตทิฏฐิที่ยืนยันว่ามี ๆ ๆ

รูป :พาเข้าโลงกันทั้งสองทิฏฐิ ไม่ยอมเป็นสัมมาทิฏฐิ คือทางสายกลาง

นาม : ไม่ใช่มี หรือไม่ใช่ไม่มี อันเป็นความเห็นสุดโต่ง แต่ถ้าสิ่งนี้มี สิ่งนี้จะมี ถ้าสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จะดับ หัวใจพุทธธรรม

รูป :ดู ๆ เป็นเรื่องเล็ก ๆ ขี้ผง

นาม : แต่ "อิทัปปัจยตา" นี้ ขยายให้ครอบคลุมไปหมด นี่คือตะบองเท่าเข็มเสียบในรูหูของเห้งเจีย

รูป :ผู้ใดเข้าถึงมัน...

โหงว :ไม่มี "ผู้" เข้าถึงมันดอก มีแต่การซึมซาบถึง

นาม : ก็คือความได้ดังใจ

โหงว :จึงเรียกกันว่า ตะบอง "ยู่อี่" (ได้ดังใจ)

รูป :มโนหรจินดามณี ดุจได้แก้วมณีที่ทำให้สำเร็จการทุกสิ่งดังใจจง

โหงว : คือความเป็นเอง

นาม : คือพระสยัมภูวญาณ (ญาณรู้เห็นความเป็นเอง)

รูป :ขอให้เราตั้งใจปรารถนา...

โหงว :ปรารถนาที่จะสิ้นความปรารถนาในสิ่งที่ทั้งปวง เพื่อรู้แจ้งสุญญตา - ความสูญ


(จบบทที่ ๒๔ โปรดติดตามตอนต่อไป...)


** คัดจาก "เดินทางไกลกับไซอิ๋ว" โดย "เขมานันทะ" หน้า ๑๒๖ - ๑๓๐ )


Create Date : 19 สิงหาคม 2551
Last Update : 19 สิงหาคม 2551 8:22:05 น. 8 comments
Counter : 928 Pageviews.

 
สวัสดีค่า...
อนึ่ง,...(คือจะคุยตั้งแต่เมื่อวานทีนึงแล้ว ลืมอ่ะ...) คือภาพประกอบนิยายค่อนข้างอัตคัตหน่อยนะคะ จึงอาจจะดูซ้ำ ๆ กันบ้าง และอาจจะไม่ตรงตามเนื้อหาสักเท่าไหร่ แต่ก็อยากใส่ไว้ไม่ให้เรื่องราวหรือบล็อกดูแน่นพรืดมีแต่ตัวหนังสือ...

ภาพ(เกือบ)ทุกภาพได้มาจากเว็บแมนไซเบอร์ - mancyber.com ค่ะขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


โดย: แม่ไก่ วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:8:40:24 น.  

 
สวัสดีครับปี้แม่ไก่

หมิงหมิงสบายดีแล้วครับ
หลับดีตั้งแต่ขว๋ายๆของตะวา
จนมะค่ำก็ยังหลับปุ๋ยครับ


โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:9:49:37 น.  

 
เป็นตอนที่ชอบที่สุดในไซอิ๋วเลย 55 เรื่องแม่น้ำคนท้องเนี่ย อ่านทีไรก็ขำภาพตือโป๊ยก่ายท้องแก่


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:11:29:21 น.  

 
สวัสดีครับแม่ไก่

ช่วงนี้งานยุ่งเหรอครับ


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:12:25:10 น.  

 
กลับมาแล้วค่า
กลับมาพร้อมกับความเป็นคนบ้านนอก ที่ไม่ยอมหล่นหายระหว่างทาง
ดีใจที่รู้สึกอย่างนี้
สบายดีมั้ยคะ
คิดถึงคุณแม่ไก่จังเลย
ดูแลสุขภาพนะคะ


โดย: โมกสีเงิน วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:16:07:55 น.  

 

จองที่ห้า ก็ได้ครับ

อ่านธรรมมะตอนดึกๆ รู้สึกสงบ

และมีสมาธิจังครับ

หรือว่ากลางวันเราวุ่นเกินไป หรือว่าใจเรามีเรื่องคิดวุ่นวายมากมาย

อืม ผมเลยรู้สึกว่าช่วงเวลาตอนดึกๆ มีความเงียบเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะครับ


โดย: ธรรม (ห่วงใย ) วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:1:51:51 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาส่งความระลึกถึงคุณแม่ไก่นะคะโดย: หอมกร วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:8:36:39 น.  

 


คุณพระรักษานะคะ คุณแม่ไก่

มีแต่ความสุขค่ะ


โดย: ทิวาจรดราตรี วันที่: 26 สิงหาคม 2551 เวลา:22:57:04 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
แม่ไก่
Location :
ลำปาง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 168 คน [?]
**หลังไมค์เจ้า**

Cute Clock Click!เออสิ,มาอยู่ใยในโลกกว้าง
เฉกชลคว้างมาเมื่อไรไม่นึกฝัน
ยามจากไปก็เหมือนลมรำพัน
โบกกระชั้นสู่หนไหนไม่รู้เลย


รุไบยาต ~ โอมาร์ คัยยัม
สุริยฉัตร ชัยมงคล : แปล
Latest Blogs


~ เดเปอโร รักยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก/เคท ดิคามิลโล/เขียน งามพรรณ เวชชาชีวะ/แปล ~

~สูญมนุษย์วันสิ้นโลก/Z for Zachariah/Robert C. O'Brien/เขียน วิลาส วศินสังวร/แปล ~

~ บ้านใหม่บนดิน The People of Sparks/ฌานน์ ดูโปร เขียน/แสงตะวัน แปล~

~ บ้านริมทะลสาบ/เข็มพลอย~

~ อาคม/ชลนิล~

~กลรักเกมเลือด/กีโยม มุสโซ เขียน/จรัมพร หาญพล แปล~

~ห้วงลวงรัก/กีโยม มุสโซ เขียน/จรัมพร หาญพล แปล~

~ ไพรีนฤมิต/ญนันธร~

~ รื่นรักรมย์ลวง@หัวหิน/กิ่งฉัตร~

~ เมียเจ้า/Amy Tan (นรา สุภัคโรจน์/แปล)~

~ความฝันครั้งที่สอง/ว.วินิจฉัยกุล~


สารบัญหนังสือ: รวมลิงก์หนังสือที่รีวิวในบล็อก # ๑ + ๒Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add แม่ไก่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.