Welcome to Lucky Lekky's home

 
พฤศจิกายน 2558
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
10 พฤศจิกายน 2558
 

สอนวิธีการใช้โปรแกรม Express ตอน 2

การใช้งานโปรแกรมบัญชี Express สำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น

1.       การบันทึกตารางข้อมูล เช่น เพิ่มหมวดสินค้า,หน่วยนับ,คลังสินค้า

การเพิ่มหมวดสินค้า เมนู เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หมวดสินค้า

การเพิ่มหน่วยนับ เมนู เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หน่วยนับ

การเพิ่มคลัง เมนู เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-คลัง

2.       บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ มี สินค้า,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,ค่าใช้จ่าย,รายได้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้ เมนู ขาย->รายละเอียดลูกหนี้

รายละเอียดเจ้าหนี้ เมนู ซื้อ->รายละเอียดเจ้าหนี้

รายละเอียดสินค้า เมนู สินค้า->รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมนู ซื้อ->รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกค่าใช้จ่ายในเมนูซื้อ ผู้ใช้จะต้องกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆก่อน ที่สัมพันธ์กับผังบัญชีเช่น

1401-03-001 อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รหัสบัญชีที่สัมพันธ์คือ รหัสบัญชีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

1401-03-002 คอมพิวเตอร์ HP รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือ รหัสบัญชีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

5310-15 ค่าไฟฟ้า รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือรหัสบัญชีค่าไฟฟ้า

รายละเอียดรายได้อื่น ๆ เมนู ขาย->รายละเอียดรายได้อื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าที่ตัดสต๊อค ใน เมนู ขายโดยรายละเอียดรายได้ จะต้องสัมพันธ์กับผังบัญชี เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.       บันทึกยอดยกมาบัญชี,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,เช็ครับ,เช็คจ่าย,สินค้า

บัญชียกมา เมนู บัญชี->ยอดยกมา/ยอดปีที่แล้ว->บันทึกยอดยกมา

เจ้าหนี้ยกมา เมนู การเงิน->จ่ายเงิน-บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา

ลูกหนี้ยกมา เมนู การเงิน->รับเงิน-บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา

เช็ครับยกมา เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็ครับ

เช็คจ่ายยกมา เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็คจ่าย

สินค้า เมนู การเงิน->สินค้า->รายละเอียดสินค้า->เลือกรายการสินค้าแล้วกด F8 (กรณีใช้แบบเฉลี่ย) กด F7 (กรณีใช้แบบ FIFO)

สินทร้พย์ถาวร เมนู บัญชี->รายการทรัพย์สิน (เพิ่มรายการยอดยกมา จากปีก่อน ๆทั้งนี้ให้ใส่มูลค่าค่าเสื่อมสะสมยกมาด้วย

4.       บันทึกตั้งหนี้->จ่ายเงิน->ผ่านเช็คจ่าย

ตั้งเจ้าหนี้ เมนู ซื้อ->ซื้อเชื่อ

จ่ายเงิน เมนู การเงิน->จ่ายเงิน->จ่ายชำระหนี้

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงิน ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้วเพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

ผ่านเช็คจ่าย กรณีที่มีการจ่ายเช็คให้บันทึกผ่านเช็คจ่ายโดยนำข้อมูลจาก Bank Statement มาทำการผ่านเช็ค โดยเข้าเมนู การเงิน->ธนาคาร->ผ่านเช็คจ่าย

5.       บันทึกซื้อ,ค่าใช้จ่าย (ไม่ได้เครดิต แต่จ่ายด้วยเงินสดหรือเช็คหรือโอนเงิน)

ซื้อเงินสด เมนู ซื้อ->ซื้อเงินสด

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงินให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้วเพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

6.       กรณีที่มีการส่งคืนหรือได้รับลดหนี้

ส่งคืนหรือลดหนี้ เมนู การเงิน-จ่ายเงิน-ส่งคืน/ลดหนี้

7.       บันทึกขายสด

บันทึกขายสด เมนู ขาย->ขายเงินสด

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

8.       บันทึกขายเชื่อ->วางบิล->รับชำระหนี้->นำเงินสดฝากธนาคารหรือนำเช็คฝากธนาคาร->ผ่านเช็ครับ

บันทึกขายเชื่อ เมนู ขาย->ขายเชื่อ

บันทึกวางบิล เมนู การเงิน->รับเงิน->วางบิล

บันทึกรับเงิน เมนู การเงิน->รับเงิน->รับชำระหนี้

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้วเพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

บันทึกฝากเงินสด เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ฝากเงินสด

บันทึกผ่านเช็ครับ เมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คผ่าน

(ในการผ่านเช็ครับ มีวิธีอื่น ๆ อีกเช่น มีSlip เป็นหลักฐานในการนำเช็คไปฝาก เข้าเมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คนำฝาก->ใช้ใบนำฝาก)

9.       บันทึกรับคืน/ลดหนี้

บันทึกรับคืน/ลดหนี้ เมนู การเงิน->รับเงิน->รับคืน/ลดหนี้

10.    การเบิกจ่ายสินค้าเพื่อผลิตหรือเบิกใช้งาน

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->จ่ายสินค้าภายใน->จ่ายสินค้าภายใน//เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต

11.    รับสินค้าจากการผลิต

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->ปรับปรุงยอดสินค้า->รับสินค้าจากการผลิต

12.    บันทึกนำเงินฝากธนาคาร,ถอนเงิน

บันทึกถอนเงินสด เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ถอนเงินสด

บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->โอนเงินระหว่างบัญชี

13.    บันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยไม่ได้เชื่อมต่อจากระบบซื้อขาย การเงิน สินค้า

เมนู บัญชี->ลงประจำวัน->สมุดรายวัน

14.    เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ จะต้องทำรายการต่าง ๆ ดังนี้

14.1  สร้างผังบัญชี             เมนูบัญชี->ผังบัญชี

14.2  สร้างสมุดธนาคาร    เมนู ธนาคาร->รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

14.3   กำหนดวิธีการจ่ายเงินและรับเงิน

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบขายและลูกหนี้->วิธีการรับชำระหนี้

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบซื้อและเจ้าหนี้->วิธีการจ่ายชำระหนี้

15.    บันทึกรายการทรัพย์สินถาวร

เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการทรัพย์สินจะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรที่ซื้อมา (มูลค่าก่อน VAT) เพื่อให้เกิดการบันทึกค่าเสื่อมราคา(โดยระบบเชื่อมต่อไปยังบัญชีอัตโนมัติ)

เมนูบัญชี->รายการทรัพย์สิน

16.    การใช้คีย์บอร์ด เพื่อการเพิ่ม,แก้ไข,ลบหรือ อื่น ๆ

Alt+A              =             เพิ่ม

Alt+E             =             แก้ไข

Alt+D             =             ลบ

Shift+F2        =             เครื่องคิดเลข

Alt+l                =           การค้นหาข้อมูลแบบ list

F2                  =             ใช้ในเมนู บัญชี ->ลงรประจำวัน เมื่อบันทึกถึงรายการสุดท้ายและไม่ต้องการบันทึกด้วยการกดคีย์ตัวเลข ให้กด F2 โปรแกรมจะคำนวณยอดผลต่างใส่ในช่องจำนวนเงิน เมื่อกด F2

ทิปและเทคนิคอื่นในโปรแกรมบัญชี Express

§ ในเมนูใดๆ หากต้องการ  แก้ไข เพิ่ม ลบ รายละเอียด เช่นรายการสินค้า รายการชำระโดยอื่นๆ รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภาษีซื้อ  ให้คลิ๊กขวาที่บรรทัดรายละเอียด

§ ในกรณีที่อยู่ในเมนูซื้อสด บันทึกค่าใช้จ่าย อื่น หรือจ่ายชำระหนี้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กรอกจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อบันทึกบัญชี และระบบจะเชื่อมต่อไปยังระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อกรอกรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

§ ในบางครั้งหากต้องการตรวจดูรายการซื้อเชื่อหรือขายเชื่อว่าได้จ่ายชำระหรือรับชำระหรือไม่ ด้วยเอกสารใบใด เมื่ออยู่ในเมนูซื้อเชื่อหรือขายเชื่อเลือกเอกสารที่ต้องการตรวจดู แล้วเลือก Sheet การชำระเงินหากปรากฎเลขที่เอกสาร และจำนวนเงินที่ชำระ แสดงว่ามีการชำระเงินแล้ว
 

Create Date : 10 พฤศจิกายน 2558
0 comments
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2558 15:53:16 น.
Counter : 305 Pageviews.

 
Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Lucky Lekky
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add Lucky Lekky's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com