kruaun
Location :
สุรินทร์ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
“อาจารย์ของพระอรหันต์ ยังไม่จำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์เลย ดังนั้น อย่ากังวลเลย หากเราคิดว่าเราเก่งไม่พอที่สร้างลูกศิษย์เก่งๆ ขอเพียงแต่เรามีกระบวนการพัฒนา ส่งเสริม และให้โอกาสเขาอย่างเหมาะสม และถูกวิธี ให้เขาเติบโตเต็มศักยภาพที่ดี”---รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากหนังสือแด่เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต

****************************

No one can make you feel inferior without your consent. by Eleanor Roosevelt.

ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกต้อยต่ำได้...
ถ้าคุณไม่ยินยอม (เอลานอร์ รูสเวลต์)

**************************

ครูอั๋น สอนคณิตศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
--------------------------------

"ชีวิตนี้ลูกยกให้พวกเขา...แต่ชีวิตหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาและพวกมันทำไว้กับลูก ลูกขอเอาคืน!"
---วรดา/ด้วยแรงอธิษฐาน/กิ่งฉัตร

รู้นะว่าถ้าเอาความแค้นนำทางมันไม่ดี...
แต่บางทีถ้าตั้งใจว่าจะต้องดีกว่า ดีกว่า...
มันก็เหมือนเป็นแรงขับให้เราก้าวหน้าได้เช่นกัน

แค่ตั้งใจทำดีก็แล้วกัน

+++++++++++++++++++++++++++++

มีคนเคยถามว่า "ทำไมมาเป็นครู"
คำตอบที่ผมภูมิใจและตอบได้อย่างเต็มปากที่สุด คือ
"ผมอยากเป็นครู เลยเลือกมาเป็นครู"


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"เจ้าเป็นคนพูดเองนะว่า อำนาจมันมาแล้วมันก็ไป แล้วเจ้ายังจะแสวงหามันทำไมเล่า"
---เศกขรเทวี เพลิงพระนาง

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗

สัจธรรมง่ายๆ ที่ใครๆ ก็พากันทำไม่ได้

ถ้าอยากมีชีวิตที่เลวลงอย่างคิดไม่ถึง
คุณแค่หมั่นทำเลวที่ไม่เคยแม้จะอยู่ใรความคิด

หากปรารถนาชีวิตที่ดีขึ้นอย่างคิดไม่ถึง
คุณต้องทำดีมากกว่าที่คิดว่าตัวเองจะทำได้

มีชีวิตที่คิดไม่ถึง/ดังตฤณ
----------------เริ่มนับ 30 เม.ย.53----------------- free counters ===== Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add kruaun's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 
รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

บทสรุป/บทคัดย่อ
รายงานผลการปฏิบัติงาน


นฤพนธ์  สายเสมา.  (2552).  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (ตุลาคม 2551 – เมษายน 2552).  สุรินทร์: โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม.


รายงานการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (ตุลาคม 2551 – เมษายน 2552) จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ให้เป็นระบบ มีระเบียบ และสามารถอ้างอิงได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประเมินเพื่อการทบทวนตนเอง เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองโดยแท้จริง ซึ่งทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเรียนการสอน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน


ขั้นตอนการจัดทำรายงาน มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการทำงาน ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 3 รายงานการปฏิบัติงาน และขั้นที่ 4 นำเสนอผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามคำสั่งปฏิบัติราชการ (2) แบบประเมินการสอนของครู (โดยนักเรียน) (3) แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ) (4) แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาค และปลายภาคเรียนที่ 1 (6) แบบบันทึกปริมาณงานการทำสำเนาเอกสาร (7) แบบบันทึกการบริการวิชาการ


สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ได้ดังนี้


1.      ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้


1.1     สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


1.1.1      สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค41202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1
– 4 จำนวน 4 ห้องเรียน รวมจำนวน 16 ชั่วโมง ได้ดำเนินการโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 เรื่อง รวม 80 แผน เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 เรื่อง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.65 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านร้อยละ 99.42 และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความผ่านร้อยละ 99.42 โดยนักเรียนประเมินของครูโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค41202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการอยู่ในระดับมาก โดยมีผล เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการมอบหมายงานและการตรวจงาน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนด้านตัวครูผู้สอน, ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการใช้สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก


1.1.2      สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (ค42102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมจำนวน 2 ชั่วโมง ได้ดำเนินการโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 เรื่อง รวม 40 แผน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.18 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านร้อยละ 100 และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความผ่านร้อยละ 100 โดยนักเรียนประเมินของครูโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (ค42102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน


1.2     ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ มีผลการทดสอบดังนี้

 


1.2.1      ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธาภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการทดสอบปรากฏว่า นักเรียนได้คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน สูงสุด 17 คะแนน มัธยฐาน 9 คะแนน ฐานนิยม 7 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ 8.81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อย 22.02 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.68 คะแนน

 


1.2.2      ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 36 คน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และได้คะแนนต่ำสุด 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีมัธยฐานเท่ากับ 18 คะแนน ฐานนิยมเท่ากับ 17 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ 20.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.69 โดยสาระที่ปรากฏในเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สำคัญ คือ พีชคณิต (ลำดับและอนุกรม) และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น (ความน่าจะเป็น สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในแต่ละสาระ กล่าว คือ สาระพีชคณิต คะแนนเต็ม 23 คะแนน นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยได้ 11.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.85 และสาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยได้ 4.95 จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.46

 


1.2.3      ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบจำนวน 220 คน ทำคะแนนได้สูงสุด 60 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 29.06 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.66 คะแนน มัธยฐาน 27.50 คะแนน และฐานนิยาม 25.00 คะแนน

 


1.3     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


1.3.1      กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ผ่านทุกคน


1.3.2      กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนจำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ และมีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านคิดเป็นร้อยละ 100


1.3.3      กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียนจำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ผู้รายงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 97.73


2.      ผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


2.1     ผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การส่งเสริมนักเรียน (4) การป้องกันและช่วยเหลือ และ (5) การส่งต่อนักเรียน ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ


2.2     ผลการปฏิบัติงานครูเวรประจำวันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนีย-บัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ ครบถ้วนสมบูรณ์ ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ


3.      การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ) ผู้รายงานได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานครบทุกมาตรฐาน และมีผลปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ 2


4.      การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ปฏิบัติได้ครบทุกมาตรฐาน ผลการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ


5.      ผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


5.1  ด้านการบริหารวิชาการ ผู้รายงานปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการจำนวน 5 งาน ได้แก่ (1) งานวัดผล ประเมินผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (2) งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน (3) งานแนะแนว/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (5) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (งานห้องสมุด) ผลการปฏิบัติงานทุกอย่างอยู่ในระดับน่าพอใจ โดยงานวัดผลฯ ปฏิบัติหน้าที่ถึงเดือนสิงหาคมเท่านั้น


5.2  ด้านการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานจำนวน 4 งาน ได้แก่ (1) งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน (2) งานรับนักเรียน (3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และ (4) งานเวรรักษาการณ์และป้องกันอัคคีภัย ผลการปฏิบัติงานทุกอย่างอยู่ในระดับน่าพอใจ


5.3  ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้รายงานได้ปฏิบัติงานงานพัสดุ (งานสำเนาเอกสาร) ผลการปฏิบัติงานทุกอย่างอยู่ในระดับน่าพอใจ


6.      งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (งานเฉพาะกิจ) ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และของหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือได้ครบถ้วน ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย เป็นที่น่าพอใจ


7.      งานบริการวิชาการ ผู้รายงานได้บริการวิชาการแก่บุคลากรของโรงเรียน และบุคลากรอื่นๆ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ โปรแกรม GSP โปรแกรมทะเบียนวัดผล (Student2544) การวัดผลการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา การจัดรูปแบบการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 ราย คำสำคัญ:   รายงานการปฏิบัติงาน, รายงานการประเมินตนเอง, รายงานการปฏิบัติหน้าที่,
Self-study Report, Self Assessment Report, SAR

 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Create Date : 01 มิถุนายน 2552
Last Update : 21 ตุลาคม 2552 16:56:39 น. 2 comments
Counter : 1785 Pageviews.

 
กำลังเตรียมประเมิน3500ค่ะ หาตัวอย่างรายงานกคศ.3มีมั้ยคะwimon78@gmail.com


โดย: ครูมล IP: 110.49.141.174 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:12:07:51 น.  

 
555+ ครูแอน เขียนสวยหรูมา 13 ปี งานก็มีทั้งผลงานนักเรียนระดับเขต ระดับภาค ผลงานนวัตกรรมระดับภาค ได้ครูดีเด่นครูต้นแบบ ผลNT นักเรียน ขึ้น...แปลก แฮะ ไม่มีผลอะไร เลย แล้วมันจะให้เขียนทำไมฟ่ะ อิ อิ..


โดย: ครุแอน IP: 117.47.190.50 วันที่: 18 เมษายน 2553 เวลา:15:06:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.