แจก code ตารางสี ค่ะ อันนี้เด็ดสุดค่ะ

แจกโค้ดตารางสี

คลิกที่สี ก็ก็อบโค้ดด้านล่างไปใช้ได้เลยค่ะ
นี่เป็นเพียงรูปภาพตัวอย่างค่ะ

ถ้าต้องตารางสีนี้

นำโค้ดนี้ไป วางที่ Script area ค่ะ

หรือทดสอบโค้ดดูก่อน

.......

แอ๊นเขียนมาเองเลยค่ะ อิอิ<style type="text/css" media="screen">
body {
margin : 10px;
padding: 0px;
background: #f3f3f3;
font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt;
color: #666;
}

#content {
width:228px;
background : #fff;
border : 1px solid #ccc;
clear : both;
margin : 0px 3px;
padding : 15px;
}
#paypal {
width:228px;
background : #fff;
border : 1px solid #ccc;
clear : both;
margin : 0px 3px;
padding : 15px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
// Start
function setcolor(color) {
document.shockzone.c.value = color;
document.shockzone.c.style.backgroundColor = color
}
function settextcolor(color) {
document.shockzone.tc.value = color;
document.shockzone.tc.style.backgroundColor = "#"+color
}
// End -->
</script>
<div align="center"><div id="content">
<a href =//www.keerinoy.bloggang.com target=_blank><font color=#FF0099 size=2><u>คลิกเลือกสี</u></font></a>
<form action="flashgen.php" name="shockzone" method="POST">
<img name="colorpicker"src="//www.bloggang.com/data/keerinoy/picture/1191059964.gif" width="229" height="145" border="0" usemap="#m_colorpicker" alt=""><map name="m_colorpicker">
<area shape="rect" coords="1,133,12,144" href="javascript:setcolor('#FF00FF')">
<area shape="rect" coords="1,121,12,132" href="javascript:setcolor('#00FFFF')">
<area shape="rect" coords="1,109,12,120" href="javascript:setcolor('#FFFF00')">
<area shape="rect" coords="1,97,12,108" href="javascript:setcolor('#0000FF')">
<area shape="rect" coords="1,85,12,96" href="javascript:setcolor('#00FF00')">
<area shape="rect" coords="1,73,12,84" href="javascript:setcolor('#FF0000')">
<area shape="rect" coords="1,61,12,72" href="javascript:setcolor('#FFFFFF')">
<area shape="rect" coords="1,49,12,60" href="javascript:setcolor('#CCCCCC')">
<area shape="rect" coords="1,37,12,48" href="javascript:setcolor('#999999')">
<area shape="rect" coords="1,25,12,36" href="javascript:setcolor('#666666')">
<area shape="rect" coords="1,13,12,24" href="javascript:setcolor('#333333')">

<area shape="rect" coords="1,1,12,12" href="javascript:setcolor('#000000')">
<area shape="rect" coords="13,1,24,12" href="javascript:setcolor('#000000')">
<area shape="rect" coords="13,13,24,24" href="javascript:setcolor('#000033')">
<area shape="rect" coords="13,25,24,36" href="javascript:setcolor('#000066')">
<area shape="rect" coords="13,37,24,48" href="javascript:setcolor('#000099')">
<area shape="rect" coords="13,49,24,60" href="javascript:setcolor('#0000CC')">
<area shape="rect" coords="13,61,24,72" href="javascript:setcolor('#0000FF')">
<area shape="rect" coords="25,1,36,12" href="javascript:setcolor('#003300')">
<area shape="rect" coords="25,13,36,24" href="javascript:setcolor('#003333')">
<area shape="rect" coords="25,25,36,36" href="javascript:setcolor('#003366')">
<area shape="rect" coords="25,37,36,48" href="javascript:setcolor('#003399')">
<area shape="rect" coords="25,49,36,60" href="javascript:setcolor('#0033CC')">
<area shape="rect" coords="25,61,36,72" href="javascript:setcolor('#0033FF')">
<area shape="rect" coords="37,1,48,12" href="javascript:setcolor('#006600')">
<area shape="rect" coords="37,13,48,24" href="javascript:setcolor('#006633')">
<area shape="rect" coords="37,25,48,36" href="javascript:setcolor('#006666')">
<area shape="rect" coords="37,37,48,48" href="javascript:setcolor('#006699')">

<area shape="rect" coords="37,49,48,60" href="javascript:setcolor('#0066CC')">
<area shape="rect" coords="37,61,48,72" href="javascript:setcolor('#0066FF')">
<area shape="rect" coords="49,1,60,12" href="javascript:setcolor('#009900')">
<area shape="rect" coords="49,13,60,24" href="javascript:setcolor('#009933')">
<area shape="rect" coords="49,25,60,36" href="javascript:setcolor('#009966')">
<area shape="rect" coords="49,37,60,48" href="javascript:setcolor('#009999')">
<area shape="rect" coords="49,49,60,60" href="javascript:setcolor('#0099CC')">
<area shape="rect" coords="49,61,60,72" href="javascript:setcolor('#0099FF')">
<area shape="rect" coords="61,1,72,12" href="javascript:setcolor('#00CC00')">
<area shape="rect" coords="61,13,72,24" href="javascript:setcolor('#00CC33')">
<area shape="rect" coords="61,25,72,36" href="javascript:setcolor('#00CC66')">
<area shape="rect" coords="61,37,72,48" href="javascript:setcolor('#00CC99')">
<area shape="rect" coords="61,49,72,60" href="javascript:setcolor('#00CCCC')">
<area shape="rect" coords="61,61,72,72" href="javascript:setcolor('#00CCFF')">
<area shape="rect" coords="73,1,84,12" href="javascript:setcolor('#00FF00')">
<area shape="rect" coords="73,13,84,24" href="javascript:setcolor('#00FF33')">
<area shape="rect" coords="73,25,84,36" href="javascript:setcolor('#00FF66')">

<area shape="rect" coords="73,37,84,48" href="javascript:setcolor('#00FF99')">
<area shape="rect" coords="73,49,84,60" href="javascript:setcolor('#00FFCC')">
<area shape="rect" coords="73,61,84,72" href="javascript:setcolor('#00FFFF')">
<area shape="rect" coords="85,1,96,12" href="javascript:setcolor('#330000')">
<area shape="rect" coords="85,13,96,24" href="javascript:setcolor('#330033')">
<area shape="rect" coords="85,25,96,36" href="javascript:setcolor('#330066')">
<area shape="rect" coords="85,37,96,48" href="javascript:setcolor('#330099')">
<area shape="rect" coords="85,49,96,60" href="javascript:setcolor('#3300CC')">
<area shape="rect" coords="85,61,96,72" href="javascript:setcolor('#3300FF')">
<area shape="rect" coords="97,1,108,12" href="javascript:setcolor('#333300')">
<area shape="rect" coords="97,13,108,24" href="javascript:setcolor('#333333')">
<area shape="rect" coords="97,25,108,36" href="javascript:setcolor('#333366')">
<area shape="rect" coords="97,37,108,48" href="javascript:setcolor('#333399')">
<area shape="rect" coords="97,49,108,60" href="javascript:setcolor('#3333CC')">
<area shape="rect" coords="97,61,108,72" href="javascript:setcolor('#3333FF')">
<area shape="rect" coords="109,1,120,12" href="javascript:setcolor('#336600')">
<area shape="rect" coords="109,13,120,24" href="javascript:setcolor('#336633')">

<area shape="rect" coords="109,25,120,36" href="javascript:setcolor('#336666')">
<area shape="rect" coords="109,37,120,48" href="javascript:setcolor('#336699')">
<area shape="rect" coords="109,49,120,60" href="javascript:setcolor('#3366CC')">
<area shape="rect" coords="109,61,120,72" href="javascript:setcolor('#3366FF')">
<area shape="rect" coords="121,1,132,12" href="javascript:setcolor('#339900')">
<area shape="rect" coords="121,13,132,24" href="javascript:setcolor('#339933')">
<area shape="rect" coords="121,25,132,36" href="javascript:setcolor('#339966')">
<area shape="rect" coords="121,37,132,48" href="javascript:setcolor('#339999')">
<area shape="rect" coords="121,49,132,60" href="javascript:setcolor('#3399CC')">
<area shape="rect" coords="121,61,132,72" href="javascript:setcolor('#3399FF')">
<area shape="rect" coords="133,1,144,12" href="javascript:setcolor('#33CC00')">
<area shape="rect" coords="133,13,144,24" href="javascript:setcolor('#33CC33')">
<area shape="rect" coords="133,25,144,36" href="javascript:setcolor('#33CC66')">
<area shape="rect" coords="133,37,144,48" href="javascript:setcolor('#33CC99')">
<area shape="rect" coords="133,49,144,60" href="javascript:setcolor('#33CCCC')">
<area shape="rect" coords="133,61,144,72" href="javascript:setcolor('#33CCFF')">
<area shape="rect" coords="145,1,156,12" href="javascript:setcolor('#33FF00')">

<area shape="rect" coords="145,13,156,24" href="javascript:setcolor('#33FF33')">
<area shape="rect" coords="145,25,156,36" href="javascript:setcolor('#33FF66')">
<area shape="rect" coords="145,37,156,48" href="javascript:setcolor('#33FF99')">
<area shape="rect" coords="145,49,156,60" href="javascript:setcolor('#33FFCC')">
<area shape="rect" coords="145,61,156,72" href="javascript:setcolor('#33FFFF')">
<area shape="rect" coords="157,1,168,12" href="javascript:setcolor('#660000')">
<area shape="rect" coords="157,13,168,24" href="javascript:setcolor('#660033')">
<area shape="rect" coords="157,25,168,36" href="javascript:setcolor('#660066')">
<area shape="rect" coords="157,37,168,48" href="javascript:setcolor('#660099')">
<area shape="rect" coords="157,49,168,60" href="javascript:setcolor('#6600CC')">
<area shape="rect" coords="157,61,168,72" href="javascript:setcolor('#6600FF')">
<area shape="rect" coords="169,1,180,12" href="javascript:setcolor('#663300')">
<area shape="rect" coords="169,13,180,24" href="javascript:setcolor('#663333')">
<area shape="rect" coords="169,25,180,36" href="javascript:setcolor('#663366')">
<area shape="rect" coords="169,37,180,48" href="javascript:setcolor('#663399')">
<area shape="rect" coords="169,49,180,60" href="javascript:setcolor('#6633CC')">
<area shape="rect" coords="169,61,180,72" href="javascript:setcolor('#6633FF')">

<area shape="rect" coords="181,1,192,12" href="javascript:setcolor('#666600')">
<area shape="rect" coords="181,13,192,24" href="javascript:setcolor('#666633')">
<area shape="rect" coords="181,25,192,36" href="javascript:setcolor('#666666')">
<area shape="rect" coords="181,37,192,48" href="javascript:setcolor('#666699')">
<area shape="rect" coords="181,49,192,60" href="javascript:setcolor('#6666CC')">
<area shape="rect" coords="181,61,192,72" href="javascript:setcolor('#6666FF')">
<area shape="rect" coords="193,1,204,12" href="javascript:setcolor('#669900')">
<area shape="rect" coords="193,13,204,24" href="javascript:setcolor('#669933')">
<area shape="rect" coords="193,25,204,36" href="javascript:setcolor('#669966')">
<area shape="rect" coords="193,37,204,48" href="javascript:setcolor('#669999')">
<area shape="rect" coords="193,49,204,60" href="javascript:setcolor('#6699CC')">
<area shape="rect" coords="193,61,204,72" href="javascript:setcolor('#6699FF')">
<area shape="rect" coords="205,1,216,12" href="javascript:setcolor('#66CC00')">
<area shape="rect" coords="205,13,216,24" href="javascript:setcolor('#66CC33')">
<area shape="rect" coords="205,25,216,36" href="javascript:setcolor('#66CC66')">
<area shape="rect" coords="205,37,216,48" href="javascript:setcolor('#66CC99')">
<area shape="rect" coords="205,49,216,60" href="javascript:setcolor('#66CCCC')">

<area shape="rect" coords="205,61,216,72" href="javascript:setcolor('#66CCFF')">
<area shape="rect" coords="217,1,228,12" href="javascript:setcolor('#66FF00')">
<area shape="rect" coords="217,13,228,24" href="javascript:setcolor('#66FF33')">
<area shape="rect" coords="217,25,228,36" href="javascript:setcolor('#66FF66')">
<area shape="rect" coords="217,37,228,48" href="javascript:setcolor('#66FF99')">
<area shape="rect" coords="217,49,228,60" href="javascript:setcolor('#66FFCC')">
<area shape="rect" coords="217,61,228,72" href="javascript:setcolor('#66FFFF')">
<area shape="rect" coords="13,73,24,84" href="javascript:setcolor('#990000')">
<area shape="rect" coords="13,85,24,96" href="javascript:setcolor('#990033')">
<area shape="rect" coords="13,97,24,108" href="javascript:setcolor('#990066')">
<area shape="rect" coords="13,109,24,120" href="javascript:setcolor('#990099')">
<area shape="rect" coords="13,121,24,132" href="javascript:setcolor('#9900CC')">
<area shape="rect" coords="13,133,24,144" href="javascript:setcolor('#9900FF')">
<area shape="rect" coords="25,73,36,84" href="javascript:setcolor('#993300')">
<area shape="rect" coords="25,85,36,96" href="javascript:setcolor('#993333')">
<area shape="rect" coords="25,97,36,108" href="javascript:setcolor('#993366')">
<area shape="rect" coords="25,109,36,120" href="javascript:setcolor('#993399')">

<area shape="rect" coords="25,121,36,132" href="javascript:setcolor('#9933CC')">
<area shape="rect" coords="25,133,36,144" href="javascript:setcolor('#9933FF')">
<area shape="rect" coords="37,73,48,84" href="javascript:setcolor('#996600')">
<area shape="rect" coords="37,85,48,96" href="javascript:setcolor('#996633')">
<area shape="rect" coords="37,97,48,108" href="javascript:setcolor('#996666')">
<area shape="rect" coords="37,109,48,120" href="javascript:setcolor('#996699')">
<area shape="rect" coords="37,121,48,132" href="javascript:setcolor('#9966CC')">
<area shape="rect" coords="37,133,48,144" href="javascript:setcolor('#9966FF')">
<area shape="rect" coords="49,73,60,84" href="javascript:setcolor('#999900')">
<area shape="rect" coords="49,85,60,96" href="javascript:setcolor('#999933')">
<area shape="rect" coords="49,97,60,108" href="javascript:setcolor('#999966')">
<area shape="rect" coords="49,109,60,120" href="javascript:setcolor('#999999')">
<area shape="rect" coords="49,121,60,132" href="javascript:setcolor('#9999CC')">
<area shape="rect" coords="49,133,60,144" href="javascript:setcolor('#9999FF')">
<area shape="rect" coords="61,73,72,84" href="javascript:setcolor('#99CC00')">
<area shape="rect" coords="61,85,72,96" href="javascript:setcolor('#99CC33')">
<area shape="rect" coords="61,97,72,108" href="javascript:setcolor('#99CC66')">

<area shape="rect" coords="61,109,72,120" href="javascript:setcolor('#99CC99')">
<area shape="rect" coords="61,121,72,132" href="javascript:setcolor('#99CCCC')">
<area shape="rect" coords="61,133,72,144" href="javascript:setcolor('#99CCFF')">
<area shape="rect" coords="73,73,84,84" href="javascript:setcolor('#99FF00')">
<area shape="rect" coords="73,85,84,96" href="javascript:setcolor('#99FF33')">
<area shape="rect" coords="73,97,84,108" href="javascript:setcolor('#99FF66')">
<area shape="rect" coords="73,109,84,120" href="javascript:setcolor('#99FF99')">
<area shape="rect" coords="73,121,84,132" href="javascript:setcolor('#99FFCC')">
<area shape="rect" coords="73,133,84,144" href="javascript:setcolor('#99FFFF')">
<area shape="rect" coords="85,73,96,84" href="javascript:setcolor('#CC0000')">
<area shape="rect" coords="85,85,96,96" href="javascript:setcolor('#CC0033')">
<area shape="rect" coords="85,97,96,108" href="javascript:setcolor('#CC0066')">
<area shape="rect" coords="85,109,96,120" href="javascript:setcolor('#CC0099')">
<area shape="rect" coords="85,121,96,132" href="javascript:setcolor('#CC00CC')">
<area shape="rect" coords="85,133,96,144" href="javascript:setcolor('#CC00FF')">
<area shape="rect" coords="97,73,108,84" href="javascript:setcolor('#CC3300')">
<area shape="rect" coords="97,85,108,96" href="javascript:setcolor('#CC3333')">

<area shape="rect" coords="97,97,108,108" href="javascript:setcolor('#CC3366')">
<area shape="rect" coords="97,109,108,120" href="javascript:setcolor('#CC3399')">
<area shape="rect" coords="97,121,108,132" href="javascript:setcolor('#CC33CC')">
<area shape="rect" coords="97,133,108,144" href="javascript:setcolor('#CC33FF')">
<area shape="rect" coords="109,73,120,84" href="javascript:setcolor('#CC6600')">
<area shape="rect" coords="109,85,120,96" href="javascript:setcolor('#CC6633')">
<area shape="rect" coords="109,97,120,108" href="javascript:setcolor('#CC6666')">
<area shape="rect" coords="109,109,120,120" href="javascript:setcolor('#CC6699')">
<area shape="rect" coords="109,121,120,132" href="javascript:setcolor('#CC66CC')">
<area shape="rect" coords="109,133,120,144" href="javascript:setcolor('#CC66FF')">
<area shape="rect" coords="121,73,132,84" href="javascript:setcolor('#CC9900')">
<area shape="rect" coords="121,85,132,96" href="javascript:setcolor('#CC9933')">
<area shape="rect" coords="121,97,132,108" href="javascript:setcolor('#CC9966')">
<area shape="rect" coords="121,109,132,120" href="javascript:setcolor('#CC9999')">
<area shape="rect" coords="121,121,132,132" href="javascript:setcolor('#CC99CC')">
<area shape="rect" coords="121,133,132,144" href="javascript:setcolor('#CC99FF')">
<area shape="rect" coords="133,73,144,84" href="javascript:setcolor('#CCCC00')">

<area shape="rect" coords="133,85,144,96" href="javascript:setcolor('#CCCC33')">
<area shape="rect" coords="133,97,144,108" href="javascript:setcolor('#CCCC66')">
<area shape="rect" coords="133,109,144,120" href="javascript:setcolor('#CCCC99')">
<area shape="rect" coords="133,121,144,132" href="javascript:setcolor('#CCCCCC')">
<area shape="rect" coords="133,133,144,144" href="javascript:setcolor('#CCCCFF')">
<area shape="rect" coords="145,73,156,84" href="javascript:setcolor('#CCFF00')">
<area shape="rect" coords="145,85,156,96" href="javascript:setcolor('#CCFF33')">
<area shape="rect" coords="145,97,156,108" href="javascript:setcolor('#CCFF66')">
<area shape="rect" coords="145,109,156,120" href="javascript:setcolor('#CCFF99')">
<area shape="rect" coords="145,121,156,132" href="javascript:setcolor('#CCFFCC')">
<area shape="rect" coords="145,133,156,144" href="javascript:setcolor('#CCFFFF')">
<area shape="rect" coords="157,73,168,84" href="javascript:setcolor('#FF0000')">
<area shape="rect" coords="157,85,168,96" href="javascript:setcolor('#FF0033')">
<area shape="rect" coords="157,97,168,108" href="javascript:setcolor('#FF0066')">
<area shape="rect" coords="157,109,168,120" href="javascript:setcolor('#FF0099')">
<area shape="rect" coords="157,121,168,132" href="javascript:setcolor('#FF00CC')">
<area shape="rect" coords="157,133,168,144" href="javascript:setcolor('#FF00FF')">

<area shape="rect" coords="169,73,180,84" href="javascript:setcolor('#FF3300')">
<area shape="rect" coords="169,85,180,96" href="javascript:setcolor('#FF3333')">
<area shape="rect" coords="169,97,180,108" href="javascript:setcolor('#FF3366')">
<area shape="rect" coords="169,109,180,120" href="javascript:setcolor('#FF3399')">
<area shape="rect" coords="169,121,180,132" href="javascript:setcolor('#FF33CC')">
<area shape="rect" coords="169,133,180,144" href="javascript:setcolor('#FF33FF')">
<area shape="rect" coords="181,73,192,84" href="javascript:setcolor('#FF6600')">
<area shape="rect" coords="181,85,192,96" href="javascript:setcolor('#FF6633')">
<area shape="rect" coords="181,97,192,108" href="javascript:setcolor('#FF6666')">
<area shape="rect" coords="181,109,192,120" href="javascript:setcolor('#FF6699')">
<area shape="rect" coords="181,121,192,132" href="javascript:setcolor('#FF66CC')">
<area shape="rect" coords="181,133,192,144" href="javascript:setcolor('#FF66FF')">
<area shape="rect" coords="193,73,204,84" href="javascript:setcolor('#FF9900')">
<area shape="rect" coords="193,85,204,96" href="javascript:setcolor('#FF9933')">
<area shape="rect" coords="193,97,204,108" href="javascript:setcolor('#FF9966')">
<area shape="rect" coords="193,109,204,120" href="javascript:setcolor('#FF9999')">
<area shape="rect" coords="193,121,204,132" href="javascript:setcolor('#FF99CC')">

<area shape="rect" coords="193,133,204,144" href="javascript:setcolor('#FF99FF')">
<area shape="rect" coords="205,73,216,84" href="javascript:setcolor('#FFCC00')">
<area shape="rect" coords="205,85,216,96" href="javascript:setcolor('#FFCC33')">
<area shape="rect" coords="205,97,216,108" href="javascript:setcolor('#FFCC66')">
<area shape="rect" coords="205,109,216,120" href="javascript:setcolor('#FFCC99')">
<area shape="rect" coords="205,121,216,132" href="javascript:setcolor('#FFCCCC')">
<area shape="rect" coords="205,133,216,144" href="javascript:setcolor('#FFCCFF')">
<area shape="rect" coords="217,73,228,84" href="javascript:setcolor('#FFFF00')">
<area shape="rect" coords="217,85,228,96" href="javascript:setcolor('#FFFF33')">
<area shape="rect" coords="217,97,228,108" href="javascript:setcolor('#FFFF66')">
<area shape="rect" coords="217,109,228,120" href="javascript:setcolor('#FFFF99')">
<area shape="rect" coords="217,121,228,132" href="javascript:setcolor('#FFFFCC')">
<area shape="rect" coords="217,133,228,144" href="javascript:setcolor('#FFFFFF')">
</map><br>
<INPUT type="text" size="7" name="c" maxlength="7" value="#009900">
Create Date : 30 กันยายน 2550
Last Update : 30 กันยายน 2550 3:38:51 น. 0 comments
Counter : 1277 Pageviews.

รักษ์บ้านเกิด
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]


เริ่มนับ 11 ตุลาคม 50

หน้าหลัก   เว็บบอร์ด
code   code สี
comments   ดูหลังไมค์
แปลไทย   ทดสอบ CODE
convert   lobnee


 ความจริงใจ :: คือ เพื่อนที่ดีที่สุด ::VCD ตำรวจฆ่าประชาชน Version 2
l track1 l track2 l
l track3 l track4 l

Group Blog
 
<<
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
30 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add รักษ์บ้านเกิด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.