✿ รวมโค้ด ที่ใช้ประจำ 2 ✿

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้หารูป เลยเอาโค้ดมาแจก

รวบรวมจากเว็บต่างๆ

จำนวนผู้ชมออนไลน์

<script type="text/javascript" src="//fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"></script> คน
จำนวนผู้ชมทั้งหมด

รวม <script src="//fastwebcounter.com/secure.php?s=url บล๊อคของคุณ"></script> คน
เปลี่ยน Logo Bloggang

<script>document.images[0].src="URL ของรูป"</script>
ถ้าไม่ต้องการให้มีรูปอะไรเลย

<script>document.images[0].src="images/spacer.gif"</script>
ข้อความต้อนรับ

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
alert("ข้อความที่จะทักทาย")
// End -->
</script>
ข้อความบอกลา

<Script Language="VBScript"> Sub Window_onUnLoad() alert("ข้อความที่จะบอกลา") End Sub </Script>

Show IP Address

<script src="//websociety.biz/script/ip.php"></script>

LOCK IP ADDRESS ให้ไปที่หน้าอื่น

<script
language="javascript">
var ip = '<!--#echo var="REMOTE_ADDR"-->'
if (ip == '202.155.241.245') { alert("หน้านี้เราไม่ให้คุณเข้า ");
alert("คุณต้องออกจากหน้านี้ไป ");
if (confirm("หน้านี้จะย้ายคุณออกไปที่ หน้าแรกbloggang"))
{href="//www.bloggang.com " } else {
("ขณะนี้กำลังเปลี่ยนหน้าอยู่");
{href="//www.bloggang.com " }} } </script>

ปิดหน้า BROWSER

<a href="javascript:window.close();">คลิ๊กที่นี่เพื่อปิดหน้านี้ </a>
โค้ดนับคนมาคอมเม้นต์ แล้วมีข้อความวิ่งบอก ว่าเป็นคนที่เท่าไหร

<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML))CommentCount++;CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById(i ).innerHTML;beforeHtml = '<fieldset style="border: สีของกรอบใหญ่solid1px;padding:4"><legend align=center(left)style="border: สีของกรอบเล็ก solid 1px;padding:2;background:none"><marquee direction=liftscrollamount=5><font color=..สีของข้อความ>..พิมพ์ข้อความ..'+i+'</marquee></font></legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>marquee direction

วิ่งจากขวามาซ้ายให้ใส่ Lift ให้ข้อความวิ่งจากซ้ายมาขวาให้ใส่ Right

scrollamount

ความเร็วของข้อความ ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งวิ่งเร็ว
ทำรูปภาพให้มีเงา

<img
id="reflect" src="urlของภาพ"><script language="JavaScript">
function f1(){
setInterval("mdiv.filters.wave.phase+=10",100);
}
if (document.all){
document.write('<img id=mdiv src="'+document.all.reflect.src+'"
style="filter:wave(strength=3,freq=3,phase=0,lightstrength=30) blur()
flipv()">')
window.onload=f1
}
</script>
บอกว่าเข้ามาในหน้านี้กี่ครั้งแล้ว

<SCRIPT>
function GetCookie (name) {
var arg = name + "=";
var alen = arg.length;
var clen = document.cookie.length;
var i = 0;
while (i < clen) {
var j = i + alen;
if (document.cookie.substring(i, j) == arg)
return getCookieVal (j);
i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1;
if (i == 0) break;
}
return null;
}
function SetCookie (name, value) {
var argv = SetCookie.arguments;
var argc = SetCookie.arguments.length;
var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null;
var path = (argc > 3) ? argv[3] : null;
var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null;
var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false;
document.cookie = name + "=" + escape (value) +
((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) +
((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) +
((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +
((secure == true) ? "; secure" : "");
}
function DeleteCookie (name) {
var exp = new Date();
exp.setTime (exp.getTime() - 1);
var cval = GetCookie (name);
document.cookie = name + "=" + cval + "; expires=" + exp.toGMTString();
}
var expDays = 30;
var exp = new Date();
exp.setTime(exp.getTime() + (expDays*24*60*60*1000));
function amt(){
var count = GetCookie('count')
if(count == null) {
SetCookie('count','1')
return 1
}
else {
var newcount = parseInt(count) + 1;
DeleteCookie('count')
SetCookie('count',newcount,exp)
return count
}
}
function getCookieVal(offset) {
var endstr = document.cookie.indexOf (";", offset);
if (endstr == -1)
endstr = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
document.write("คุณเข้ามาในหน้านี้เป็นครั้งที่ " + amt() + " ")
</SCRIPT>
ปุ่มสั่นหน้าจอ

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">

<!-- Begin
function shake(n) {
if (parent.moveBy) {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
}
}
}
}
// End -->
</script>
<form>
<input type=button onClick="shake(2)" value="Shake Screen">

ข้อความร่วงลงมา

<SCRIPT language="JavaScript">

// FallT v1.0 By Maxx Blade - //www.maxxblade.co.uk
///////////// Only Edit these lines ////////////////
var no=5,speed=30,slider=30,fallmax=8,wind=0,fallwhat="ขอบคุณ ",fallsize=10,fallfont="Tahoma";
var colours=new Array("FF008A","FD54B0","FC87C7","FCB4DB","FDD6EB","FFFFFF");
//////////////////////////////////////////////////////
var o=new Array(), tog=1, dofallt=new Array();
var ns4=(document.layers)?1:0;
var ie4=(document.all)?1:0;
var ns6=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;
if(ie4) falllayer="document.all['gf'+i].style";
if(ns4) falllayer="document.layers['gf'+i]";
if(ns6) falllayer="document.getElementById('gf'+i).style";
function winWid(){ return (ns4||ns6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; }
function winHei(){ return (ns4||ns6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; }
function winOfy(){ return (ns4||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; }
function togFall(){ for(i=0;i<no;i++){ if(tog==1){ with(eval(falllayer)){ left=-500; } clearTimeout(dofallt[i]); }else{ fallt(i); } } tog*=-1 }
function newobj(q,t){
spin = parseInt(Math.random()*slider);
spin = (Math.random()>0.5) ? spin : -spin;
o[q] = new Array(parseInt(Math.random()*(winWid()-slider)),-30,spin,0.02+Math.random()/10,parseInt(1+Math.random()*fallmax),0);
if(t==1){
if(ns4){ document.write('<layer name="gf'+q+'" left="0" top="0" visibility="show">'+fallwhat+'</layer>'); }
if(ie4||ns6){ document.write('<span id="gf'+q+'" style="POSITION: absolute; Z-INDEX: -'+q+'; VISIBILITY: visible; TOP: 0px; LEFT: 0px; font-size: '+fallsize+'px; font-family: '+fallfont+';">'+fallwhat+'</span>'); }
}
}
function fallt(i){
if((o[i][1]>winHei()-(fallsize*1.5))||(o[i][0]>winWid()-slider-(fallsize*fallwhat.length))){ newobj(i,0); }
o[i][1] += o[i][4];
o[i][0]+=wind;
o[i][5] += o[i][3];
sizexy=Math.sin(o[i][5]);
lay=(ie4)?sizexy:parseInt(sizexy+1);
sizexy=(sizexy>0)?sizexy:0-sizexy;
with(eval(falllayer)){
top = o[i][1]+winOfy();
left = o[i][0]+o[i][2]*Math.cos(o[i][5]);
if(!ns4){
zIndex=lay;
color=colours[parseInt(sizexy*(colours.length-1))]
}
}
dofallt[i] = setTimeout("fallt("+i+")", speed);
}
for (i = 0; i < no; i++){ newobj(i,1); fallt(i); }
</SCRIPT>

ชี้รูปแล้วสั่น

<style>
.shakeimage{position:relative}
</style>

<script language="JavaScript1.2">
//configure shake degree (where larger # equals greater shake)
var rector=3

var stopit=0
var a=1
function init(which){
stopit=0
shake=which
shake.style.left=0
shake.style.top=0
}

function rattleimage(){
if ((!document.all&&!document.getElementById)||stopit==1)
return
if (a==1){
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)+rector
}
else if (a==2){
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)+rector
}
else if (a==3){
shake.style.top=parseInt(shake.style.top)-rector
}
else{
shake.style.left=parseInt(shake.style.left)-rector
}
if (a<4)
a++
else
a=1
setTimeout("rattleimage()",50)
}
function stoprattle(which){
stopit=1
which.style.left=0
which.style.top=0
}
</script>

<center><img src= "urlรูป"class="shakeimage" ="init(this);rattleimage()" onMouseout="stoprattle(this)">
คลิ๊กเมาส์บนลิ้งค์แล้วมีALERTขึ้นมา

<a href="urlเวปจะไป" onClick="window.alert('ข้อความที่จะขึ้นในกล่อง')">ข้อความที่จะเขียนเป็นลิ้ง</a>

ใช้ MOUSE ชี้ที่ LINK แล้ว CURSOR เปลี่ยนแบบ

<a href="url บล๊อคคุณ" style="cursor:แบบcursor">ข้อความ LINK ของคุณ</a>
รูปแบบ CURSOR ที่คุณต้องการ

hand,crosshair,text,wait,move,

help,n-resize,s-resize,e-resize,w-resize,

ne-resize,nw-resize,se-resize,sw-resize
CURSOR


<style>A:hover {BACKGROUND-IMAGE: url(...); CURSOR: แบบCURSOR; COLOR: โค้ดสี; BACKGROUND-COLOR: โค้ดสี; TEXT-DECORATION: none}</style>
ข้อความวิ่งด้านบน

<script language="JavaScript">
var message="ข้อความ"
var message=message+" "
i="0"
var temptitle=""
var speed="150"
function titler(){
if (!document.all&&!document.getElementById)
return
document.title=temptitle+message.charAt(i)
temptitle=temptitle+message.charAt(i)
i++
if(i==message.length)
{
i="0"
temptitle=""
}
setTimeout("titler()",speed)
}

titler()
</script>

เปลี่ยน Title Bar ด้านบน

<script language="Javascript">
var tt = 0;
var FMess = new Array("ข้อความที่ 1","ข้อความที่ 2","ข้อความที่ 3")
function FTitle()
{
document.title = FMess[tt]
tt = (tt < (FMess.length -1)) ? tt + 1 : 0;
setTimeout('FTitle()',700);
}
FTitle();
</script>ข้อความตามเมาส์

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
<!--
var message='ข้อความ';
var messagecolor='#000000'


(0=perpetual)
var dismissafter=0

var amount=5,ypos=0,xpos=0,Ay=0,Ax=0,By=0,Bx=0,Cy=0,Cx=0,Dy=0,Dx=0,Ey=0,Ex=0;
if (document.layers){
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<layer name=ns'+i+' top=0 left=0><font face="Courier New" size=3 color='+messagecolor+'>'+message+'</font></layer>')}
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsmouse(evnt){xpos = evnt.pageX;ypos = evnt.pageY;makefollow()}
}
else if (document.all){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div id='inner' style='position:relative'>");
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<div id="text"'+i+' style="position:absolute;top:0px;left:0px;font-family:Courier New;font-size:16px;color:'+messagecolor+'">'+message+'</div>')}
document.write("</div>");
document.write("</div>");
function iemouse(){ypos = document.body.scrollTop + event.y;xpos = document.body.scrollLeft + event.x;makefollow()}
}
function makefollow(){
if (document.layers){
document.layers["ns0"].top=ay;document.layers["ns0"].left=ax;
document.layers["ns1"].top=by;document.layers["ns1"].left=bx;
document.layers["ns2"].top=cy;document.layers["ns2"].left=cx;
document.layers["ns3"].top=Dy;document.layers["ns3"].left=Dx;
document.layers["ns4"].top=Ey;document.layers["ns4"].left=Ex;
}
else if (document.all){
outer.all.inner.all[0].style.pixelTop=ay;outer.all.inner.all[0].style.pixelLeft=ax;
outer.all.inner.all[1].style.pixelTop=by;outer.all.inner.all[1].style.pixelLeft=bx;
outer.all.inner.all[2].style.pixelTop=cy;outer.all.inner.all[2].style.pixelLeft=cx;
outer.all.inner.all[3].style.pixelTop=Dy;outer.all.inner.all[3].style.pixelLeft=Dx;
outer.all.inner.all[4].style.pixelTop=Ey;outer.all.inner.all[4].style.pixelLeft=Ex;
}
}
function move(){
if (dismissafter!=0)
setTimeout("hidetrail()",dismissafter*1000)

if (document.layers){window.onMouseMove = nsmouse}
else if (document.all){window.document.onmousemove = iemouse}
ey = Math.round(Ey+=((ypos+20)-Ey)*2/2);ex = Math.round(Ex+=((xpos+20)-Ex)*2/2);
dy = Math.round(Dy+=(ey - Dy)*2/4);dx = Math.round(Dx+=(ex - Dx)*2/4);
cy = Math.round(Cy+=(dy - Cy)*2/6);cx = Math.round(Cx+=(dx - Cx)*2/6);
by = Math.round(By+=(cy - By)*2/8);bx = Math.round(Bx+=(cx - Bx)*2/8);
ay = Math.round(Ay+= (by - Ay)*2/10);ax = Math.round(Ax+= (bx - Ax)*2/10);
makefollow();
jumpstart=setTimeout('move()',10);
}
function hidetrail(){
if (document.all){
for (i2=0;i2<amount;i2++){
outer.all.inner.all[i2].style.visibility="hidden"
clearTimeout(jumpstart)
}
}
else if (document.layers){
for (i2=0;i2<amount;i2++){
temp="ns"+i2
document.layers[temp].visibility="hide"
clearTimeout(jumpstart)
}
}
}
window.onload=move;
//-->
</SCRIPT>

เข้าไดอารี่มากี่วิ นาทีแล้ว

<center>
<table border="0"> <tr> <td align="center"
valign="top"><font face="MS Sans
Serif"><strong>เปลี่ยนตรงนี้นะ
</strong></font></td> <td align="center"
valign="top"><form name="d"> <p><input type="text"
size="8" name="d2"></p> </form> </td> <td
align="center" valign="top"><font face="MS Sans
Serifl"><strong>ตรงเน้ด้วย</strong></font></td>
</tr> </table> <script> <!-- var milisec=0 var
seconds=0 document.d.d2.value='0' function display(){ if
(milisec>=9){ milisec=0 seconds+=1 } else milisec+=1
document.d.d2.value=seconds+"."+milisec setTimeout("display()",100) }
display() //--> </script>

เทคนิคเล็กๆ ในการทำตัวอักษร


<p align=right>ข้อความ</p>

ฃิดขวา


<p align=left>ข้อความ</p>

ชิดซ้าย


<b>ข้อความ</b>

ตัวหนา


<i>ข้อความ</i>

ตัวเอียง


<u>ข้อความ</u>

ขีดเส้นใต้


<sup>ข้อความ</sup>

ตัวยก


<sub>ข้อความ</sub>

ตัวล่าง


<strike>ข้อความ</strike>

ขีดเส้นทับ


<p align=center>ข้อความ</p>

กึ่งกลาง

Create Date : 17 ตุลาคม 2550
Last Update : 20 ตุลาคม 2550 0:02:30 น. 0 comments
Counter : 994 Pageviews.

รักษ์บ้านเกิด
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]


เริ่มนับ 11 ตุลาคม 50

หน้าหลัก   เว็บบอร์ด
code   code สี
comments   ดูหลังไมค์
แปลไทย   ทดสอบ CODE
convert   lobnee


 ความจริงใจ :: คือ เพื่อนที่ดีที่สุด ::VCD ตำรวจฆ่าประชาชน Version 2
l track1 l track2 l
l track3 l track4 l

Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
17 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add รักษ์บ้านเกิด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.