❂ พลุกระจายบนหน้าจอ+ฟองอากาศ ❂
พลุกระจายบนหน้าจอ


คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง
<script
language="JavaScript1.2">
<!--
var ns=document.layers?1:0
var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
amount=14;
if (ns){
for (i=0; i < amount; i++)
document.write("BGCOLOR='#FFFFF0' CLIP='0,0,1,1'></LAYER>");
}
else if (ie4||ns6){
document.write("<div id='ieCov'
style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for (i=0; i < amount; i++)
document.write("<div id='iestars"+i+"'
style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:1;height:1;background:#ffffff;font-size:1;z-index:10'></div>");
document.write("</div></div>");
}
Clrs=new
Array('ff0000','00ff00','ffffff','ff00ff','ffa500','ffff00','00ff00','ffffff','ff00ff')
sClrs=new Array('ffa500','00ff00','FFAAFF','fff000','fffffF')
Xpos=300;
Ypos=150;
initialStarColor='00ff00';
step=5;
currStep=0;
explosionSize=120;
function Fireworks(){
var
WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight-100:window.document.body.clientHeight-100;
var
WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-100:window.document.body.clientWidth-100;
var Yscroll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
for (i=0; i < amount; i++){
if (ie4||ns6)
var layer=ns6?document.getElementById("iestars"+i).style :
eval("iestars"+i).style;
else if (ns)
var layer=document.layers["nsstars"+i]
var randCol=Math.round(Math.random()*8);
var randSz=Math.round(Math.random()*2);
layer.top = Ypos +
explosionSize*Math.sin((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)
layer.left= Xpos +
explosionSize*Math.cos((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)
if (currStep < 110){ if
(ns){layer.bgColor=initialStarColor;layer.clip.width=1;layer.clip.height=1}
else{layer.background=initialStarColor;layer.width=1;layer.height=1;layer.fontSize=1}
}
else{ if
(ns){layer.bgColor=Clrs[randCol];layer.clip.width=randSz;layer.clip.height=randSz}
else{layer.background=Clrs[randCol];layer.width=randSz;layer.height=randSz;layer.fontSize=randSz}
}
}
if (currStep > 220) { currStep=0; Ypos =
50+Math.round(Math.random()*WinHeight)+Yscroll; Xpos =
50+Math.round(Math.random()*WinWidth); for (i=0; i < sClrs.length;
i++) { var newIcol=Math.round(Math.random()*i); }
initialStarColor=sClrs[newIcol];
explosionSize=Math.round(80*Math.random()+100);
}
currStep+=step;
setTimeout("Fireworks()",20);
}
Fireworks();
// -->
</script>
ฟองอากาศลอยขึ้น


คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง
<script
language="JavaScript1.2">
<!-- Begin
var no = 15; // image number or falling rate
var speed = 2; // the lower the number the faster the image moves
var snow = new Array();
snow[0] = "//www.bloggang.com/data/keerinoy/picture/1194966376.gif"
snow[1] = "//www.bloggang.com/data/keerinoy/picture/1194966376.gif"
snow[2] = "//www.bloggang.com/data/keerinoy/picture/1194966376.gif"
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 1800;
if (ns4up||ns6up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height =
self.innerHeight;
} else if (ie4up) { doc_width = document.body.clientWidth; doc_height =
document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
j = 0;
for (i = 0; i < no; ++ i) { dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables yp[i] =
Math.random()*doc_height; am[i] = Math.random()*20; // set amplitude
variables stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables if (ns4up) { // set
layers if (i == 0) { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\"
left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\">+ "\" border=\"0\"></layer>"); } else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\"
visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\"
border=\"0\">"); } } else if (ie4up||ns6up) { if (i ==
0) { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION:
absolute; Z-INDEX: "+ i +"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;
width:1;\"><img src=\"" + snow[j] + "\"
border=\"0\"></div>"); } else { document.write("<div
id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i
+"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img
src=\"" + snow[j] + "\" border=\"0\"></div>"); } } if (j ==
(snow.length-1)) { j = 0; } else { j += 1; }
}
function snowNS() { // Netscape main animation function for (i = 0; i
< no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] -= sty[i]; if (yp[i]
< -50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] =
doc_height; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 +
Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height =
self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top =
yp[i]+pageYOffset; document.layers["dot"+i].left = xp[i] +
am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed);
}
function snowIE_NS6() { // IE main animation function for (i = 0; i
< no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] -= sty[i]; if (yp[i]
< -50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] =
doc_height; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 +
Math.random(); doc_width =
ns6up?window.innerWidth-5:document.body.clientWidth; doc_height =
ns6up?window.innerHeight-5:document.body.clientHeight; } dx[i] +=
stx[i]; if (ie4up){ document.all["dot"+i].style.pixelTop =
yp[i]+document.body.scrollTop; document.all["dot"+i].style.pixelLeft =
xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } else if (ns6up){
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+pageYOffset;
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] +
am[i]*Math.sin(dx[i]); } } setTimeout("snowIE_NS6()", speed);
}
if (ns4up) { snowNS();
} else if (ie4up||ns6up) { snowIE_NS6();
}
// End -->
</script>
โค้ดอื่นๆ

ตัวหนังสือห่างกัน


<style>p{letter-spacing:2px;}</style>ฝนตกในหน้าเวป<script language="JavaScript">
<!-- Begin
//จำนวน เม็ดฝน
var no = 50;
//ความเร็วของฝน
var speed = 10;

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var s, x, y, sn, cs;
var a, r, cx, cy;
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
else
if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
x = new Array();
y = new Array();
r = new Array();
cx = new Array();
cy = new Array();
s = 8;
for (i = 0; i < no; ++ i) {
initRain();
if (ns4up) {
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");
//ปรับสีของเม็ดฝน1
document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</font></layer>");
}
else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");
//ปรับสีของเม็ดฝน2
document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</layer>");
}
}
else
if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
//ปรับสีของเม็ดฝน3
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</font></div>");
}
else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
//ปรับสีของเม็ดฝน4
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</font></div>");
}
}
}
function initRain() {
a = 6;
r[i] = 1;
sn = Math.sin(a);
cs = Math.cos(a);
cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;
cy[i] = Math.random() * doc_height + 1;
x[i] = r[i] * sn + cx[i];
y[i] = cy[i];
}
function makeRain() {
r[i] = 1;
cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;
cy[i] = 1;
x[i] = r[i] * sn + cx[i];
y[i] = r[i] * cs + cy[i];
}
function updateRain() {
r[i] += s;
x[i] = r[i] * sn + cx[i];
y[i] = r[i] * cs + cy[i];
}
function raindropNS() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
updateRain();
if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
makeRain();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
document.layers["dot"+i].top = y[i];
document.layers["dot"+i].left = x[i];
}
setTimeout("raindropNS()", speed);
}
function raindropIE() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
updateRain();
if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
makeRain();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i];
}
setTimeout("raindropIE()", speed);
}
if (ns4up) {
raindropNS();
}
else
if (ie4up) {
raindropIE();
}
// End -->
</script>

เปลี่ยนสีพื้นหลังโดยกรอกรหัสสี


คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function test(form) {
if (form.text.value == "")
alert("พิมพ์รหัสสีลงในช่องว่างนี่เลยจ้า")
else {
document.bgColor=(""+form.text.value+"");
}
}
// End -->
</SCRIPT>

คลิกขวามี POP UP<head>
<script language="JavaScript">
function right(e) {
if (navigator.appName == ''Netscape'' && (e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == ''Microsoft Internet Explorer'' &&
(event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert("เขียนข้อความตรงนี้ ");
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>
</head>
เปลี่ยนตัวอักษรตรงคอมเม้น<style> #comment_detail_border div{font-family:"ชื่อฟอนท์";font-size:20pt;}</style>
อักษรขึ้นทีละตัว<script language="JavaScript1.2">
var it=0
function initialize(){
mytext=typing.innerText
var myheight=typing.offsetHeight
typing.innerText=''
document.all.typing.style.height=myheight
document.all.typing.style.visibility="visible"
typeit()
}
function typeit(){
typing.insertAdjacentText("beforeEnd",mytext.charAt(it))
if (it<mytext.length-1){
it++
setTimeout("typeit()",100)
}
else
return
}
if (document.all)
document.body.onload=initialize
</script>
<font face="ms sans serif" size="2"> <small><span id="typing" style="visibility:hidden" align="left">
<font face="MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif" size="1" color="#0000FF">ข้อความจ้า</font></span></small>
</font>
คลิ๊กภาพแล้วมี URL ขึ้นมา<script>
function selectCode(f){ document.forms[f].elements[0].focus();
document.forms[f].elements[0].select(); } </script> <script
language="JavaScript"> var isReady = false; function
showAddress(What){ if (isReady){ document.Which.Where.value = What;
document.Which.Where.focus(); document.Which.Where.select(); }else{
alert("หน้านี้ยัง LOAD กรุณารอสักครู่ "); } }
function clearAddress(){ if (isReady){ document.Which.Where.value = '';
}else{ alert("หน้านี้ยัง LOAD กรุณารอสักครู่ "); } }
</script>

Create Date : 13 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2550 22:39:07 น. 0 comments
Counter : 1126 Pageviews.

รักษ์บ้านเกิด
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]


เริ่มนับ 11 ตุลาคม 50

หน้าหลัก   เว็บบอร์ด
code   code สี
comments   ดูหลังไมค์
แปลไทย   ทดสอบ CODE
convert   lobnee


 ความจริงใจ :: คือ เพื่อนที่ดีที่สุด ::VCD ตำรวจฆ่าประชาชน Version 2
l track1 l track2 l
l track3 l track4 l

Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
13 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add รักษ์บ้านเกิด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.