โค้ดอักษรสีรุ้ง

ใช้ตกแต่งบล๊อก ค่ะ


ทำตัวอักษรสีรุ้งสวยมากค่ะ

<script type="text/javascript"><!-- Begin

/*
* Notes on hue
*
* This script uses hue rotation in the following manner:
* hue=0 is red (#FF0000)
* hue=60 is yellow (#FFFF00)
* hue=120 is green (#00FF00)
* hue=180 is cyan (#00FFFF)
* hue=240 is blue (#0000FF)
* hue=300 is magenta (#FF00FF)
* hue=360 is hue=0 (#FF0000)
*
* Notes on the script
*
* This script should function in any browser that supports document.getElementById
* It has been tested in Netscape7, Mozilla Firefox 1.0, and Internet Explorer 6
*
* Accessibility
*
* The script does not write the string out, but rather takes it from an existing
* HTML element. Therefore, users with javascript disabled will not be adverely affected.
* They just won't get the pretty colors.
*/

/*
* splits par.firstChild.data into 1 span for each letter
* ARGUMENTS
* span - HTML element containing a text node as the only element
*/
function toSpans(span) {
var str=span.firstChild.data;
var a=str.length;
span.removeChild(span.firstChild);
for(var i=0; i<a; i++) {
var theSpan=document.createElement("SPAN");
theSpan.appendChild(document.createTextNode(str.charAt(i)));
span.appendChild(theSpan);
}
}

/*
* creates a rainbowspan object
* whose letters will be colored [deg] degrees of hue
* ARGUMENTS
* span - HTML element to apply the effect to (text only, no HTML)
* hue - what degree of hue to start at (0-359)


* deg - how many hue degrees should be traversed from beginning to end
of the string (360 => once around, 720 => twice, etc)
* brt - brightness (0-255, 0 => black, 255 => full color)
* spd - how many ms between moveRainbow calls (less => faster)
* hspd - how many hue degrees to move every time moveRainbow is called (0-359, closer to 180 => faster)
*/
function RainbowSpan(span, hue, deg, brt, spd, hspd) {
this.deg=(deg==null?360:Math.abs(deg));
this.hue=(hue==null?0:Math.abs(hue)%360);
this.hspd=(hspd==null?3:Math.abs(hspd)%360);
this.length=span.firstChild.data.length;
this.span=span;
this.speed=(spd==null?50:Math.abs(spd));
this.hInc=this.deg/this.length;
this.brt=(brt==null?255:Math.abs(brt)%256);
this.timer=null;
toSpans(span);
this.moveRainbow();
}

/*
* sets the colors of the children of [this] as a hue-rotating rainbow starting at this.hue;
* requires something to manage ch externally
* I had to make the RainbowSpan class because M$IE wouldn't let me attach this prototype to [Object]
*/
RainbowSpan.prototype.moveRainbow = function() {
if(this.hue>359) this.hue-=360;
var color;
var b=this.brt;
var a=this.length;
var h=this.hue;

for(var i=0; i<a; i++) {

if(h>359) h-=360;

if(h<60) { color=Math.floor(((h)/60)*b); red=b;grn=color;blu=0; }
else if(h<120) { color=Math.floor(((h-60)/60)*b); red=b-color;grn=b;blu=0; }
else if(h<180) { color=Math.floor(((h-120)/60)*b); red=0;grn=b;blu=color; }
else if(h<240) { color=Math.floor(((h-180)/60)*b); red=0;grn=b-color;blu=b; }
else if(h<300) { color=Math.floor(((h-240)/60)*b); red=color;grn=0;blu=b; }
else { color=Math.floor(((h-300)/60)*b); red=b;grn=0;blu=b-color; }

h+=this.hInc;

this.span.childNodes[i].style.color="rgb("+red+", "+grn+", "+blu+")";
}
this.hue+=this.hspd;
}
// End -->
</script>

<h3 id="r1"> welcome by rakbankerd </h3>
<script type="text/javascript">
var r1=document.getElementById("r1"); //get span to apply rainbow
var myRainbowSpan=new RainbowSpan(r1, 0, 360, 255, 50, 18); //apply static rainbow effect
myRainbowSpan.timer=window.setInterval("myRainbowSpan.moveRainbow()", myRainbowSpan.speed);
</script>
เปลียนเป็นข้อความของตัวเองที่ต้องการที่ตัวอักษรสีน้ำเงิน เป็นภาษอังกฤษ

ทดสอบโค้ดด้านข้างค่ะ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿แสดงตัวหนังสือ แบบ Matrix


<style type="text/css">
.matrix
{ font-family:Lucida Console, Courier, Monotype; font-size:10pt;
text-align:center; width:10px; padding:0px; margin:0px;}
</style>

<script type="text/javascript" language="JavaScript">

<!--
var rows=11; // must be an odd number
var speed=50; // lower is faster
var reveal=2; // between 0 and 2 only. The higher, the faster the word appears
var effectalign="default" //enter "center" to center it.

/***********************************************
* The Matrix Text Effect- by Richard Womersley (
//www.mf2fm.co.uk/rv)
***********************************************/

var w3c=document.getElementById && !window.opera;;
var ie45=document.all && !window.opera;
var ma_tab, matemp, ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;
var m_coch=new Array();
var m_copo=new Array();
window.onload=function() {
 if (!w3c && !ie45) return
  var matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];
  ma_txt=(w3c)?matrix.firstChild.nodeValue:matrix.innerHTML;
  ma_txt=" "+ma_txt+" ";
  columns=ma_txt.length;
  if (w3c) {
    while (matrix.childNodes.length) matrix.removeChild(matrix.childNodes[0]);
    ma_tab=document.createElement("table");
    ma_tab.setAttribute("border", 0);
    ma_tab.setAttribute("align", effectalign);
    ma_tab.style.backgroundColor="#000000";
    ma_bod=document.createElement("tbody");
    for (x=0; x<rows; x++) {
      ma_row=document.createElement("tr");
      for (y=0; y<columns; y++) {
        matemp=document.createElement("td");
        matemp.setAttribute("id", "Mx"+x+"y"+y);
        matemp.className="matrix";
        matemp.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(160)));
        ma_row.appendChild(matemp);
      }
      ma_bod.appendChild(ma_row);
    }
    ma_tab.appendChild(ma_bod);
    matrix.appendChild(ma_tab);
  } else {
    ma_tab='<ta'+'ble align="'+effectalign+'" border="0" style="background-color:#000000">';
    for (var x=0; x<rows; x++) {
      ma_tab+='<t'+'r>';
      for (var y=0; y<columns; y++) {
        ma_tab+='<t'+'d class="matrix" id="Mx'+x+'y'+y+'">&nbsp;</'+'td>';
      }
      ma_tab+='</'+'tr>';
    }
    ma_tab+='</'+'table>';
    matrix.innerHTML=ma_tab;
  }
  ma_cho=ma_txt;
  for (x=0; x<columns; x++) {
    ma_cho+=String.fromCharCode(32+Math.floor(Math.random()*94));
    m_copo[x]=0;
  }
  ma_bod=setInterval("mytricks()", speed);
}

function mytricks() {
  x=0;
  for (y=0; y<columns; y++) {
    x=x+(m_copo[y]==100);
    ma_row=m_copo[y]%100;
    if (ma_row && m_copo[y]<100) {
      if (ma_row<rows+1) {
        if (w3c) {
          matemp=document.getElementById("Mx"+(ma_row-1)+"y"+y);
          matemp.firstChild.nodeValue=m_coch[y];
        }
        else {
          matemp=document.all["Mx"+(ma_row-1)+"y"+y];
          matemp.innerHTML=m_coch[y];
        }
        matemp.style.color="#33ff66";
        matemp.style.fontWeight="bold";
      }
      if (ma_row>1 && ma_row<rows+2) {
       

matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-2)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-2)+"y"+y];
        matemp.style.fontWeight="normal";
        matemp.style.color="#00ff00";
      }
      if (ma_row>2) {
         
matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-3)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-3)+"y"+y];
        matemp.style.color="#009900";
      }
      if (ma_row<Math.floor(rows/2)+1) m_copo[y]++;
      else if (ma_row==Math.floor(rows/2)+1 && m_coch[y]==ma_txt.charAt(y)) zoomer(y);
      else if (ma_row<rows+2) m_copo[y]++;
      else if (m_copo[y]<100) m_copo[y]=0;
    }
    else if (Math.random()>0.9 && m_copo[y]<100) {
      m_coch[y]=ma_cho.charAt(Math.floor(Math.random()*ma_cho.length));
      m_copo[y]++;
    }
  }
  if (x==columns) clearInterval(ma_bod);
}

function zoomer(ycol) {
  var mtmp, mtem, ytmp;
  if (m_copo[ycol]==Math.floor(rows/2)+1) {
    for (ytmp=0; ytmp<rows; ytmp++) {
      if (w3c) {
        mtmp=document.getElementById("Mx"+ytmp+"y"+ycol);
        mtmp.firstChild.nodeValue=m_coch[ycol];
      }
      else {
        mtmp=document.all["Mx"+ytmp+"y"+ycol];
        mtmp.innerHTML=m_coch[ycol];
      }
      mtmp.style.color="#33ff66";
      mtmp.style.fontWeight="bold";
    }
    if (Math.random()<reveal) {
      mtmp=ma_cho.indexOf(ma_txt.charAt(ycol));
      ma_cho=ma_cho.substring(0, mtmp)+ma_cho.substring(mtmp+1, ma_cho.length);
    }
    if (Math.random()<reveal-1) ma_cho=ma_cho.substring(0, ma_cho.length-1);
    m_copo[ycol]+=199;
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
  }
  else if (m_copo[ycol]>200) {
    if (w3c) {
      mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol);
      mtem=document.getElementById("Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
    }
    else {
      mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol];
      mtem=document.all["Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
    }
    mtmp.style.fontWeight="normal";
    mtem.style.fontWeight="normal";
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
  }
  else if (m_copo[ycol]==200) m_copo[ycol]=100+Math.floor(rows/2);
  if (m_copo[ycol]>100 && m_copo[ycol]<200) {
    if (w3c) {
      mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol);
      mtmp.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
      mtem=document.getElementById("Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
      mtem.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
    }
    else {
      mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol];
      mtmp.innerHTML=String.fromCharCode(160);
      mtem=document.all["Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
      mtem.innerHTML=String.fromCharCode(160);
    }
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
  }
}
// -->
</script>


<div id="matrix"> welcome by rakbankerd </div>

โดยให้แก้ไขตรงตัวอักษร สีน้ำเงิน ให้เป็นข้อความของตัวเอง

 
ทดสอบโค้ดด้านข้างค่ะ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

Create Date : 02 กันยายน 2550
Last Update : 2 กันยายน 2550 4:31:41 น. 0 comments
Counter : 2313 Pageviews.

Valentine's Month


 
รักษ์บ้านเกิด
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]


เริ่มนับ 11 ตุลาคม 50

หน้าหลัก   เว็บบอร์ด
code   code สี
comments   ดูหลังไมค์
แปลไทย   ทดสอบ CODE
convert   lobnee


 ความจริงใจ :: คือ เพื่อนที่ดีที่สุด ::VCD ตำรวจฆ่าประชาชน Version 2
l track1 l track2 l
l track3 l track4 l

Group Blog
 
<<
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add รักษ์บ้านเกิด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.