*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้าราชการตำรวจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายไม่ได้จริง ๆ หรือตามที่มีข่าว พ.ต.ท.นายหนึ่ง วิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงเสนอแนะให้การตรากฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์กะบะ ที่ห้ามผู้โดยสารนั่งที่กะบะท้ายในเชิงข้อเสนอแนะว่า การตรากฎหมายจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเสียก่อน

ปรากฎว่ามีการตั้งกรรมการสอบวินัย โดยกล่าวหาว่ากระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อนโยบายรัฐบาล รวมถึงต่อต้านไม่เคารพกฎหมาย ฯลฯ อะไรมากมาย

ผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของผู้บังคับบัญชานั้น ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย รวมถึงขัดต่อหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อีกทั้ง หากข้าราชการไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ หรือวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐได้เลย ก็จะเป็นการลดทอนความเป็นคนของข้าราชการนั้นเอง ทำให้ข้าราชการ กลายเป็นหุ่นยนต์ หรือเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งเท่านั้น ไม่มีศักดิศรีความเป็นคนหลงเหลืออยู่เลย


ความจริงแล้ว ข้าราชการ ก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่เสียภาษีให้กับรัฐ และมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป แต่จะมีข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะการทำให้เสื่อมทรามทางวินัยอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างร้ายแรง แต่ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วไป ข้าราชการก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนับแต่รัฐธรรมนูญ ปี 2550 เป็นต้นมา ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการในการแสดงความคิดเห็นและการรวมตัวเป็นองค์กรแรงงาน เช่นเดียวกับ สหภาพแรงงานด้วย แม้จะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิไม่เท่ากับแรงงานในภาคเอกชนก็ตาม

นอกจากนี้ ข้าราชการ ยังมีสิทธิในการเข้ากลุ่มและทำกิจกรรมกับพรรคการเมืองได้ โดยรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 เป็นต้นมา ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพในการเข้าทำกิจกรรมทางการเมืองได้ด้วย ภายใต้ข้อจำกัดบางปรการ ที่เบาบางมาก เช่น

ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยยมารยาททางการเมืองของ ข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2499

ระเบียบดังกล่าว กำหนดไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนจะนิยมหรือเป็นสมาชิก ในพรรคการเมืองใดๆ ที่ต้งัโดยชอบดว้ยกฎหมาย และจะไปในการประชุมของพรรคการเมืองน้นั เป็นการ ส่วนตวัก็ได้แต่ในทางที่เกี่ยวกบั ประชาชนและในหน้าที่ราชการจะตอ้งกระท าตัวเป็ นกลาง ปฏิบัติตาม นโยบายของรัฐบาลโดยไม่ค านึงถึงพรรคการเมือง และต้องไม่กระทา การอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ดังต่อไปน้ี

(1) ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2 หรือ ข้าราชการการเมือง
(2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง
(3) ไม่วิพากษ์จิารณ์การกระทำ ของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน
(4) ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่ สาธารณสถานใดๆ อันเป็ นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
(5) ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการหรือในเวลาราชการหรือ ในสถานที่ราชการ
(6) ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
(7) ไม่บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทา การ ในทางให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกใน พรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบดว้ยกฎหมาย
(8) ไม่ทำการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพยส์ินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง 1 มาตรา 82 (9) “ต้องวางตัวเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวขอ้ งกับประชาชน กับจะตอ้ งปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ ข้าราชการด้วย”
(9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมือง ใดๆ ให้เป็ นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน หรือเขียน จดหมายหรือบทความไปลงหนงัสือพิมพ์หรือพิมพห์ นงัสือหรือใบปลิวซ่ึงจะจา หน่ายแจกจ่าย ไปยังประชาชน อันเป็ นข้อความที่มีลักษณะของการเมือง
(10) ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทา กิจการ ต่างๆ อาทิเช่น วิ่งเต้น ติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองเพื่อให้น าร่าง พระราชบญั ญตัิหรือญตัติเสนอสภาฯ หรือต้งักระทูถ้ามรัฐบาล
(11) ในระยะเวลาที่มีการสมคัรรับเลือกต้้งสมาชิกสภาผแู้ทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดย ปริ ยาย ที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ัง และในทางกลับกัน ไม่กีดกนั ตา หนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกต้ง

เมื่อวิเคราะห์การกระทำของ พ.ต.ท. รายดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุผลทางวิชาการ กฎหมาย กติกาสากล และเหตุผลที่ต้องการให้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการสร้างกติกาประชาธิปไตย การที่ข้าราชการ เป็นประชาชนที่เสียภาษี และการเสนอแนะทางกฎหมายโดยการเสนอแนะให้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อนตรากฎหมายใด ๆ จึงเห็นว่า การวิพากษ์วิจารณ์ของ พ.ต.ท. รายนี้ ไม่ถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัย แต่ประการใด และแม้จะมีวินัยห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ก็จะต้องถือว่า วินัยนั้น ขัดต่อหลักการรัฐธรรมนูญ และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น

ผมจึงเห็นว่า การสั่งการให้ตั้งกรรมการวินัยสำหรับ พ.ต.ท. รายนี้ ไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายใด ๆCreate Date : 05 เมษายน 2560
Last Update : 5 เมษายน 2560 20:49:54 น. 1 comments
Counter : 844 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

 
สวัสดีนะคะ แวะมาเยี่ยมนะจ้าาา

sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 3951724 วันที่: 28 มิถุนายน 2560 เวลา:16:28:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.