Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2550
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
25 กรกฏาคม 2550
 
All Blogs
 
วิกฤตทะเลกลืนแผ่นดิน: โครงการพัฒนาคือสาเหตุ (2)

วิกฤตทะเลกลืนแผ่นดิน: โครงการพัฒนาคือสาเหตุ (2)ในรายงานผลการสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุมบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ตั้งแต่จ.ชุมพรถึงจ.ปัตตานี ระหว่างเดือนธ.ค. 49 – ม.ค.50 ของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ระบุพื้นที่สำรวจรวม 5 จังหวัด 31 อำเภอ 113 ตำบลที่ติดชายฝั่งทะเล เป็นการสำรวจทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ สรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดแต่เนื่องจากผลการสำรวจแต่ละพื้นที่มีรูปประกอบจำนวนมาก เพื่อให้เห็นภาพความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวม ดังนั้นในการนำเสนอครั้งนี้จึงขอแบ่งการนำเสนอผลกระทบในแต่ละจังหวัดออกเป็นตอนๆ คือ

ตอนที่ 1 รายงานพิเศษ วิกฤตทะเลกลืนแผ่นดิน: โครงการพัฒนาคือสาเหตุ (1)

ตอนที่ 2 จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

ตอนที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตอนที่ 4 จังหวัดสงขลาและปัตตานี

ตอนที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิญติดตามอ่านตอนที่สองก่อน ดังนี้.........................................................................วิกฤตทะเลกลืนแผ่นดิน: โครงการพัฒนาคือสาเหตุ (2)จังหวัดชุมพรพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 250 กม. พบการกัดเซาะปานกลาง รวมระยะทาง 16.6 กม. ส่วนชายฝั่งที่มีการสะสมตัวรวมระยะทางยาว 11 กิโลเมตร ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอดีต ส่วนใหญ่มาจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างท่าเรือ สะพานปลา เขื่อนกันทรายและคลื่นตามปากคลอง ทำให้เริ่มมีการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤติ ยังสามารถป้องกันและหาแนวทางแก้ไขได้สำหรับพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งมี 4 พื้นที่ คือ

1. ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

2. ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

3. ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

4. บ้านหัวแหลม ตำบลบางมะพร้าว และบ้านจมูกโพรง ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

........................

1.ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
กัดเซาะสันทรายชายฝั่งลึกประมาณ 20 เซนติเมตร และพบการกัดเซาะแนวถนนเลียบชายฝั่ง เนื่องจากแนวถนนอยู่บนแนวสันทรายปัจจุบัน จึงเกิดการกัดเซาะได้ง่าย


สภาพการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สภาพการกัดเซาะชายฝั่งและถนนบ้านหน้าทับ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2. ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
กัดเซาะสันทรายชายฝั่งลึกประมาณ 30 เซนติเมตร บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงในตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง เนื่องจากถนนอยู่ชิดกับแนวสันทรายปัจจุบัน จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงมรสุม

สภาพการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณถนนเลียบชายหาดทุ่งวัวแล่น และการสะสมตัวของทรายและขยะ3. ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
สภาพท่าเทียบเรือประมงในตำบลด่านสวี ที่ถูกลมรุนแรงพัดศาลาริมน้ำตกลงไปในทะเล และความเสียหายของขอบรั้วสะพานท่าเทียบเรือประมงที่ถูกพัดพังเสียหาย (รูปที่ 9)


สภาพความเสียหายของศาลาริมน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำด่านสวีสภาพความเสียหายของสะพาน บริเวณท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำด่านสวี
4. ตำบลบางมะพร้าว และตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
กัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 14 บ้านหัวแหลม ตำบลบางมะพร้าว และบ้านจมูกโพรง ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน ทางด้านใต้เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหลังสวนประมาณ 1 กิโลเมตร การกัดเซาะชายฝั่ง ทางด้านเหนือเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหลังสวน บริเวณเขตชุมชนริมชายฝั่งทะเล ในเขตตำบลบางมะพร้าว และ ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรลักษณะการกัดเซาะชายฝั่งด้านใต้เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหลังสวน

สภาพการกัดเซาะและลักษณะการป้องกันชายฝั่งบริเวณชุมชนปากน้ำหลังสวน
ตำบลบางมะพร้าว และ ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ต่อ) สภาพคลื่นลมแรงพัดพาทุ่นลอยขาดเข้ามาในปากคลองหลังสวน และลักษณะการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณถนนเลียบชายฝั่งบริเวณด้านใต้ปากคลองหลังสวน จังหวัดชุมพร


ทุ่นลอยถูกพัดขาดเข้ามาในปากคลองหลังสวนถนนริมทะเลอำเภอหลังสวนถูกกัดเซาะได้รับความเสียหาย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 162 กิโลเมตร มีชายฝั่งถูกกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี เพียงบริเวณเดียวคือ ชายฝั่งบ้านพอด – บ้านปากคลองคราม ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ปัจจุบันยังมีการกัดเซาะที่รุนแรงอยู่พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งปานกลาง 7 แห่งในอำเภอท่าชนะ 4 แห่ง อำเภอไชยา 2 แห่ง และอำเภอดอนสัก 1 แห่ง รวมกัน 15.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งที่อำเภอท่าชนะและอำเภอไชยา รวมความยาวเท่ากับ 9.2 กิโลเมตรสาเหตุการกัดเซาะ เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ โดยเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งทะเลมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งการพัฒนาเมือง การขยายระบบสาธารณูปโภค การปรับถมถนนริมทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนเป็นนากุ้ง ดังนั้น จำเป็นต้องเร่งวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการสำหรับพื้นที่ที่พบการกัดเซาะชายฝั่งมี 3 พื้นที่ คือ

- ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี1. ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณน้ำทะเลขึ้นสูงที่พบบริเวณชายหาดตำบลท่าชนะ ลักษณะการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณถนนเลียบชายฝั่ง เนื่องจากการถมทะเลสร้างถนน


ปริมาณน้ำทะเลขึ้นสูงในตำบลท่าชนะถนนริมทะเลในตำบลท่าชนะที่ถูกกัดเซาะได้รับความเสียหาย2.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวด้านทิศเหนือของตำบลลีเล็ด ตำบลท่าชนะ และลักษณะการสะสมตัวของขยะจำนวนมากบริเวณด้านในอ่าว


สภาพการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลลีเล็ดสภาพการสะสมตัวของขยะจำนวนมากบริเวณด้านในอ่าว3. ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการกัดเซาะบริเวณด้านในอ่าวบ้านพอด ตำบลดอนสัก ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะเป็นประจำ และการใช้ท่อซิเมนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณด้านในอ่าวบ้านพอด


ชายฝั่งบ้านพอด ตำบลดอนสัก มีการกัดเซาะในบริเวณอ่าวด้านในเป็นประจำ
การใช้ท่อซิเมนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณด้านในอ่าวบ้านพอด

ที่มา : ประชาไท วันที่ : 24/7/2550Create Date : 25 กรกฎาคม 2550
Last Update : 25 กรกฎาคม 2550 12:19:32 น. 2 comments
Counter : 7682 Pageviews.

 
นับล่างทั้ง 4 ภาพ เป็นภาพชายฝังทะเลของ ชุมชนท้องอ่าว อ.ดอนสัก ต.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี ต่างหาก ไม่ตำบลอย่างที่ว่า


โดย: บาส IP: 182.53.175.189 วันที่: 26 มิถุนายน 2554 เวลา:17:27:33 น.  

 
สู้ๆนะคะ อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคที่มาขัดขวางคนไทย ชาวหัวหินเป็นกำลังใจให้


โดย: เฟรม IP: 192.168.11.241, 110.77.226.61 วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:14:01:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.