Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2550
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
24 กรกฏาคม 2550
 
All Blogs
 
รายงานพิเศษ วิกฤตทะเลกลืนแผ่นดิน: โครงการพัฒนาคือสาเหตุ (1)

ประชาไท – 23 ก.ค. 50 ปัจจุบัน “ปัญหาโลกร้อน” เป็นตัวกระตุ้นความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนไทยอย่างมากมาย เห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ ออกมารณรงค์และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูลมมรสุม ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งอย่างมากเช่นกันจากสาเหตุดังกล่าว ทำให้โครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะมีขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลในอนาคตดูจะอ่อนไหวมากที่จะถูกต่อต้านบนพื้นฐานของปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยเชื่อว่าหลายโครงการที่มีมาในอดีตเป็นต้นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง เช่น ท่าเรือ เขื่อนกันคลื่นและทรายปากแม่น้ำ หรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอื่นๆ เป็นต้นขณะที่โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากสาเหตุดังกล่าว กลับเพิ่มปัญหากัดเซาะให้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็น เขื่อนกันคลื่น รอดักทราย เป็นต้นล่าสุด กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม มีแผนจะก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ย่อมทำให้มีคนเป็นห่วงกังวลว่า จะยิ่งทำให้การกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น เป็นการซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แล้วด้วยลำพังแค่โครงการแก้ปัญหาชายปัญหาชายฝั่งพัง ด้วยสิ่งก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ ลงไปในน้ำ กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้น เพราะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะขยายออกไปเรื่อยๆในรายงานผลการสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุมบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2549 – มกราคม 2550 ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับที่ 28 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในเว็บไซด์ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ว่า ส่วนใหญ่มาจากโครงการพัฒนาชายฝั่งนั่นเองในผลการสำรวจดังกล่าว ระบุสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งทะเลว่า บางส่วนมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสคลื่น ลม ระดับน้ำทะเล แต่ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ของประชาชนตามแนวชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม เช่น การปรับถมพื้นที่ชายฝั่ง การก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งไปกีดขวางกระแสน้ำ ทำให้ชายฝั่งทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลง และพยายามปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลใหม่ตลอดเวลากิจกรรมส่วนใหญ่จะมีผลให้ทรายหรือตะกอนชายฝั่งลดปริมาณลง ต้องสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เป็นสาเหตุสำคัญของการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พบได้ทั้งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันจากข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พบแนวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะทุกจังหวัดริมชายฝั่งทะเล มากถึง 155 แห่ง มีระยะทางรวมประมาณ 600 กิโลเมตร หรือร้อยละ 21.3 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ แบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย 112 แห่ง ระยะทางประมาณ 490 กิโลเมตร และฝั่งอันดามัน 43 แห่ง ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตรปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากส่งผลให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ สิ่งปลูกสร้างแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ชายหาด เนินทราย ป่าชายเลน ป่าชายหาด ทัศนียภาพที่สวยงาม และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ จึงจำเป็นเร่งด่วนในการศึกษา ฟื้นฟู และรักษาแนวชายฝั่งทะเลให้กลับสู่ภาวะสมดุลใหม่ที่มีผลกระทบในระดับสามารถควบคุมได้

รูปพื้นที่ศึกษาบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
ในรายงานผลการสำรวจดังกล่าวระบุว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเล มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สด โดยในอดีตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อปรับสภาพชายฝั่งให้อยู่ในภาวะสมดุลอยู่ตลอดเวลาแต่การพัฒนาชายฝั่งทะเลในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอย่างรวดเร็วและเด่นชัด รวมทั้งชายฝั่งทะเลประเทศไทยด้วย ซึ่งกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่ไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรงหลายพื้นที่

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชายฝั่งทะเล
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอ่าวไทย

สำหรับการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอ่าวไทย เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่1) ชายฝั่งคงสภาพ (Stable coast) เป็นชายฝั่งที่มีการปรับสมดุลตามธรรมชาติ คือ ในฤดูกาลหนึ่งมีการกัดเซาะ แต่อีกฤดูกาลหนึ่งมีการสะสมตัวในอัตราที่เกือบเท่ากันหรือเท่ากัน2) ชายฝั่งสะสมตัว (Depositional coast) เป็นชายฝั่งมีการสะสมตะกอนในพื้นที่ ทำให้ชายฝั่งพอกพูนสูงขึ้น หรือมีพื้นที่งอกยื่นยาวออกไปในทะเล โดยตะกอนมาจากหลายแหล่ง เช่น จากบริเวณใกล้เคียงที่ถูกกัดเซาะ หรือมาจากทะเลในช่วงที่เกิดลมพายุพัดตะกอนเข้าหาฝั่ง หรือตะกอนแผ่นดินที่มากับแม่น้ำลำคลอง3) ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ (Erosional coast) เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้หินและตะกอนทั้งหลายที่ประกอบกันอยู่ในพื้นที่หลุดร่วงหรือเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม โดยคลื่นลม กระแสน้ำขึ้นน้ำลง รวมถึงสัตว์และมนุษย์ การกัดเซาะชายฝั่งทำให้พื้นที่ชายฝั่งหดหายไป หรือชายทะเลถอยร่นเข้าไปในแผ่นดินโดยอัตราการกัดเซาะชายฝั่งแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1.กัดเซาะรุนแรง มากกว่า 5 เมตรต่อปี และ2.กัดเซาะปานกลาง ตั้งแต่ 1 - 5 เมตรต่อปีโครงการพัฒนาคือตัวการ

ในรายงานผลการสำรวจยังได้ระบุด้วยว่า จากเหตุการณ์กัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทย ในช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2549 ต่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคม 2550 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานีการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในปีนี้ มีสาเหตุมาจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์ อันมีผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายฝั่งมากขึ้น และจากสภาพคลื่นลมแรง โดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 3 เมตร เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล โดยทำให้มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่รุนแรงมากขึ้นจากสภาพตามธรรมชาติสภาพการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางและตอนล่าง สาเหตุหลักไม่ได้เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากผลพวงของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเพื่อกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งรุนแรงและรวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติบางพื้นที่ถูกกัดเซาะลึกเข้ามาเป็นระยะทางมากกว่า 100 เมตร แนวการกัดเซาะมาถึงพื้นที่ชุมชน จนต้องมีการอพยพย้ายบ้านเรือนกันเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 10 ที่ผ่านมา เป็นช่วง 10 ปีที่ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง ในหลายรูปแบบ เช่น เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ป่าชายหาด มาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อปลา บ่อกุ้ง พื้นที่อุตสาหกรรม ท่าเรือ สะพานปลา พื้นที่ท่องเที่ยว การขยายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การปรับถมพื้นที่ริมทะเล การสร้างถนน พื้นที่นันทนาการ รีสอร์ท ที่อยู่อาศัย แหล่งชุมชน รวมไปถึงการลุกล้ำพื้นที่ชายฝั่งในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา พบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นบริเวณกว้าง มีการบุกรุกป่าชายเลน ป่าชายหาด เพื่อขุดบ่อปลา บ่อกุ้งขนาดใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นการทำลายความแข็งแรงของพื้นที่ ปีที่มีภาสะคลื่นลมรุนแรง จะทำให้คันดินบริเวณขอบบ่อพังทลายลง จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การกัดเซาะชายฝั่งมีความรุนแรงและเกิดการสูญเสียพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้ การก่อสร้างในลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็น

- โครงสร้างชายฝั่งที่สร้างไว้บนชายฝั่ง เช่น กำแพงกันคลื่นและเขื่อนแบบต่างๆ (Seawall) เช่น เขื่อนคอนกรีต เขื่อนหินทิ้ง

- โครงสร้างชายฝั่งที่สร้างยื่นออกจากชายฝั่ง เช่น ท่าเรือ เขื่อนกันทรายและคลื่นตามปากแม่น้ำปากคลองแบบต่างๆ (Jetty) ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบต่างๆ เช่น รอหรือเขื่อนดักทราย (Groin)

- โครงสร้างชายฝั่งที่สร้างไว้ในทะเล เช่น เขื่อนกันคลื่นแบบต่างๆ (Offshore Breakwater)โครงสร้างเหล่านี้มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่เป็นการเพิ่มสิ่งกีดขวางกระแสน้ำและการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ง ทำให้กระแสน้ำเกิดการเปลี่ยนทิศทาง และเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากชายฝั่งบางพื้นที่ขาดตะกอนไปหล่อเลี้ยง และพยายามที่จะปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลใหม่นั่นเอง
ที่มา : ประชาไท วันที่ : 24/7/2550
Create Date : 24 กรกฎาคม 2550
Last Update : 24 กรกฎาคม 2550 17:50:13 น. 2 comments
Counter : 2121 Pageviews.

 โดย: thank you IP: 58.9.100.78 วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:29:49 น.  

 
ที่ปากแม่น้ำหลังสวน จ.ชุมพร หมู่บ้านฝั่งกระโจมโดนพัดหายไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องมาดูแต่ก็หายไปเลย


โดย: nazimai IP: 112.142.241.212 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:12:37:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.