<<
กรกฏาคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
9 กรกฏาคม 2559
 
 
Tennyson & Rudyard : The Inside JobThe Inside JobTennyson Coleridge และ Rudyard Dumas เป็นเพื่อนกัน  ในฐานะที่พวกเขารู้จักกันมาก่อนแล้ว การกล่าวคำทักทายที่พวกเขาพูดในช่วงตอนต้นของการสนทนานั้นเป็นคำทักทายแบบไม่เป็นทางการ

พวกเขาถกประเด็นเรื่องดินฟ้าอากาศในประเทศอังกฤษช่วงฤดูร้อน

Tennyson ถาม Rudyard ว่าเขาทำอะไรในช่วงวันสุดสัปดาห์   Rudyard บอกว่าเขาช่วยพ่อทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระงานของย่า

หลังจากนั้น พวกเขาคุยกันเรื่องเกมคอมพิวเตอร์ "Medal of Honor "

สุดท้าย พวกเขาเล่นเกมสัญลักษณ์ของเสียง1. Listen and then insert the missing words!

2. Then, chose that part of speech of the missing word! If you don't know the part of speech then you should look up the word in your dictionary and find out.


01. 00:05 How are you __________ ?

_______________ is ____ (a/an) _____________ (preposition/adverb)


02. 00:11 I'm ________, thank you.

____________ is ____(a/an) _____________ (noun/adjective)


03. 00:14 I'm very _______, thank you.

____________ is ____(a/an) _____________ (countable noun/adjective/preposition)


04. 00:17 I'm quite _______ today.

____________ is ____(a/an) _____________ (countable noun/adjective/preposition/adverb)


05. 00:20 It's over _______ degrees in my sitting room today today.

____________ is ____(a/an) _____________ (quantifier/CNoun/NCNoun/adjective)


06. 00:26 Instead, we _____ chat in this room.

____________ is ____(a/an) _____________ (preposition/adverb/modal verb/main verb)


07. 00:30 This room is much ________ than my sitting room.

____________ is ____(a/an) _____________ (Proper Noun/CNoun/NCNoun/comparative adjective/superlative adjective/adverb)


08. 00:34 Yes. It's the first week of ________.

____________ is ____(a/an) _____________ (quantifier/Proper Noun/CNoun/NCNoun/)


09. 00:39 It's the beginning of ________ in England.

____________ is ____(a/an) _____________ (quantifier/common noun/Proper Noun/comparative adjective)


10. 00:42 The weather is getting __________.

____________ is ____(a/an) _____________ (NCNoun/comparative adjective/preposition/superlative adjective/adverb/modal verb)


11.00:46 However, the weather will be much hotter in July and __________.

____________ is ____(a/an) _____________ (Proper Noun/comparative adjective/preposition/superlative adjective/adverb)


12.00:54 However, in England, in the summer, it ________ sometimes.

____________ is ____(a/an) _____________ (CNoun/NCNoun/comparative adjective/preposition/adverb/modal verb/main verb)


13.01:01 There are usually lots of summer ___________.

____________ is ____(a/an) _____________ (quantifier/CNoun/NCNoun/adverb/modal verb/main verb)


14.01:06 Rudyard, what did you do at _____ weekend?

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier)


15.01:12 I helped my father with a _____ for my grandmother.

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier/CNoun/NCNoun/comparative adjective)


16.01:17 What chore did you help _____ father with?

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier/CNoun/NCNoun/comparative adjective)


17.01:22 I'll ________ you.

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier/adverb/modal verb/main verb)


18.02:07 Rudyard, ______ I look at your Medal of Honor box set?

____________ is ____(a/an) _____________ (comparative adjective/preposition/superlative adjective/modal verb/main verb)


19.02:14 Of course. ______ it is.

____________ is ____(a/an) _____________ (comparative adjective/superlative adjective/adverb/modal verb/main verb)


20.02:28 Would it be okay if I were to look __________ the box?

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier/comparative adjective/preposition/modal verb/main verb)


21.02:33 Of course. __________ go ahead.

____________ is ____(a/an) _____________ (preposition/exclamation)


22.02:45 There are __________ disks inside the box.

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier/CNoun/NCNoun/main verb)


23.03:08 ______ first game is Medal of Honor Allied Assault.

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier)


24.03:35 Most of the game is about the ___________ of France in 1944. 

____________ is ____(a/an) _____________ (Proper Noun/CNoun/NCNoun/exclamation/superlative adjective)


25.03:42 However, at the beginning of the game, there is a mission in Algiers and then there is a mission in a ____________ base in Norway.

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier/Proper Noun/CNoun/NCNoun)


26.03:57 After those _________, the game becomes about the liberation of Normandy. 

____________ is ____(a/an) _____________ (determiner/quantifier/CNoun/NCNoun/modal verb/main verb)


27.04:04 Normandy is ___ France.

____________ is ____(a/an) _____________ (comparative adjective/preposition/exclamation/superlative adjective)


28.04:10 I will show you a __________ of Medal of Honor: Allied Assault from Amazon's website.

____________ is ____(a/an) _____________ (Proper Noun/CNoun/NCNoun/exclamation/superlative adjective)


29.04:25 I'll make the picture _________.

____________ is ____(a/an) _____________ (Proper Noun/CNoun/NCNoun/comparative adjective/preposition/exclamation/superlative adjective)


Answer the questions!

1. 00:04 Complete the gaps.

_________ (exclamation) Rudyard. ______ (adverb) _______ (verb) ________ (pronoun) today?


2. 00:12  Rudyard says, "Hello, Tennyson. I'm fine, thank you."

(a) What part of speech is "fine"?

"fine" is ___(Determiner) ____________________(part of speech).

(b) What part of speech is " 'm "?

" 'm " is the short version of the _______________ (first/second/third) person __________ (singular/plural) of the _________ (present/past) simple of the verb "_________".

(c) Who is the activity of the verb happening to in this sentence?

The activity of the verb is happening to _______ (the subject / the direct object) of the sentence.

(d) Is the verb in this sentence being used as a transitive or intransitive verb?

The verb ____ must be being used as  __________________(a transitive/an intransitive) verb because there is no __________________ (subject/direct object) in the sentence.


3. 00:14 Tennyson says, "I'm very well, thank you."

(a) What part of speech is "very"?

"very" is ___(Determiner - a/an) ____________________(adverb/adjective).

(b) What part of speech is "well"?

"well" is ___(Determiner - a/an) ____________________(part of speech).

(c) Who is the activity of the verb happening to in this sentence?

The activity of the verb is happening to _______ (the subject / the direct object) of the sentence.

(d) Is the verb in this sentence being used as a transitive or intransitive verb?

The verb ____ must be being used as  __________________(a transitive/an intransitive) verb because there is no __________________ (subject/direct object) in the sentence.


4. 00:27 "Instead, we can chat in this room."

(a) Is there a direct object in this sentence? ______ (Yes/No).

(b) As there ________ (is/isn't) a direct object, the verb "chat" must be being used ___ (determiner - a/an) _________________ (transitive/intransitive) verb.

(c) Research question. Look in a learners' dictionary. Are we allowed to use "chat" as a transitive verb? _____ (Yes/No)

(d) Therefore, in English, are we allowed to make a sentence using the verb "chat" that has a direct object?  _____ (Yes/No)


5. 00:42(a) In what tense/aspect is this sentence?

This sentence is in the ____________________ (present/past) tense ______________________ (simple/perfect/continuous) aspect.

(b) What is the main verb in this sentence?

The main verb in this sentence is "____".

(c) Does this sentence have a direct object? ______ (Yes/No)

(d) Does this sentence have an adjective? ______ (Yes/No)

(e) is the syntax of this sentence SVO or SVA? _________ (SVO/SVA)

(f) Is the verb in this sentence being used as a transitive or intransitive verb?

The verb ____ must be being used as  __________________(a transitive/an intransitive) verb because there _______ (is/isn't) a direct object in the sentence.

(g) What is another verb that Tennyson could have used instead of the main verb that he used in this sentence?

Instead of the verb "_____", Tennyson could have used the verb "__________" because "________" means the same as "________" when "___________"

is used as a _______________(transitive/intransitive) verb.

(h) If a sentence has the syntax SVO (where the O is a direct object) are we allowed to use an intransitive verb as the V? _________ (Yes/No)

(i) If a sentence has the syntax SVA are we allowed to use a transitive verb as the V? _________ (Yes/No)

(j) If a sentence is in the passive voice (syntax: OV(S)) are we allowed to use an intransitive verb as the V? _________ (Yes/No)


6. 00:46 (a) Does Tennyson use a comparative or superlative adjective in this sentence?

(b) In this sentence, Tennyson uses a _______________________ (comparative/superlative) adjective.

(c) The _______________________ (comparative or superlative) that he uses is "____________".

(d) Research question. Look in a learners' dictionary. "much" is _____ (a/an) __________________ (part of speech).

(e) Therefore "much _____________" is ____ (a/an) _______________ (part of speech) followed by a _______________________ (comparative/superlative) adjective.


7. 00:54 However, ....

(a) Which noun phrases in this sentence are immediately preceded by a preposition?

The noun phrases that are immediately preceded by prepositions in this sentence _____ (is/are) "_____________" (proper noun) and "________________" (determiner + noun).

(b) Does this sentence have a direct object? ______ (Yes/No)

(c) Does "sometimes" give more information about the frequency with which it rains? ______ (Yes/No)

(d) "sometimes" is _____ (a/an) ____________________ (part of speech)

(e) Is the verb "rain" in this sentence being used as a transitive or intransitive verb?

The verb ____ must be being used as  __________________(a transitive/an intransitive) verb because there _______ (is/isn't) a direct object in the sentence.

(f) Research question. Look in a learners' dictionary. Are we allowed to use "rain" as a transitive verb? _____ (Yes/No)

(g) Therefore, in English, are we allowed to make a sentence using the verb "rain" that has a direct object?  _____ (Yes/No)


8. 01:00 There .....

(a) What tense/aspect does Rudyard use in this sentence?

In this sentence Rudyard uses the _____________ (present/past) tense ____________________ (simple/perfect/continuous) aspect.

(b) Why does he use that tense/aspect?

Rudyard uses that tense/aspect because he is ___________ ____ __________ .

(c) What part of speech is "usually"?

"usually" is _____ (a/an) _____________________ (determiner/adverb/adjective).

(d) What word is "usually" giving more information about in this sentence?

"usually" is giving more information about ______ ________ __________ (the main verb/lots of showers).
(e) What part of speech is "lots of"?

"lots of" is ____ (a/an) ____________________ (adverb/quantifier).

(f) With what types of nouns can we use "lots of"?

We can use "lots of" with _____________________________ (only uncountable nouns/countable nouns in singular form and uncountable nouns/countable nouns in plural form and uncountable nouns).

9. 01:06 Why does Tennyson use the determiner "the" before the noun "weekend"?

Tennyson uses the determiner "the" before the noun "weekend" because __________________________________ (he is referring specifically to the previous weekend/he is referring to weekends in general).


10. 01:11 I......

(a) What tense/aspect does Rudyard use in this sentence?

Rudyard uses the _______________ (present/past) tense ______________________ (simple/perfect) aspect in this sentence.

(b) is "my father" preceded by a preposition? _____ (Yes/No)

(c) Doe this sentence have a direct object? _____ (Yes/No)

(d) What is the main verb in this sentence?

The main verb in this sentence is "________".

(e) Is the main verb being used as a transitive or an intransitive verb?

The main verb in this sentence is being used as ____ (a/an) ________________ (transitive/intransitive) verb.

(f) In this sentence, is "with a chore" the direct object or a preposition phrase?

"with a chore" is ______________ (a preposition phrase/the direct object). 

(g) Choose "SVO" or "SVA" as the syntax describing this sentence. __________ (SVA/SVO)

(h) In this sentence, is "for my grandmother" the direct object or a preposition phrase?

"for my grandmother" is ______________ (a preposition phrase/the direct object).


11. 01:35 What preposition is helpful for describing Rudyard's position this picture? __________________ (inside/on top of/in front of/behind).

Rudyard is ___________ the box.


12. 01:42 What preposition is helpful for describing the box's position this picture? __________________ (inside/on top of/in front of/behind).

The box is ___________ Rudyard.


13. 01:47 What preposition is helpful for describing Rudyard's position this picture? __________________ (inside/on top of/in front of/behind).

Rudyard is ___________ the box.


14. 01:51 What preposition is helpful for describing Rudyard's position this picture? __________________ (inside/on top of/in front of/behind).

Rudyard is ___________ the ________ (box/photocopier).


15. 01:55 What preposition is helpful for describing Rudyard's position this picture? __________________ (inside/on top of/in front of/behind).

Rudyard is ___________ the ________ (box/photocopier).


16. 01:59 What preposition is helpful for describing Rudyard's position this picture? __________________ (inside/on/in front of/behind).

Rudyard is sitting __ a ________ (noun).


17. 02:08 (a) What is the main verb in this sentence?

The main verb in this sentence is "_______________".
(b) In this sentence, is "at your Medal of Honor box set" the direct object or a preposition phrase?

In this sentence is "at your Medal of Honor box set" is _________________ (the direct object/a preposition phrase).

(c) Does this sentence have a direct object? ____ (Yes/No)

(d) Does that mean that "look" must be an intransitive verb? _____ (Yes/No).

(e) Are we allowed, in English, to use "look" as the main verb when a sentence has a direct object? _____ (Yes/No).

(f) In this sentence, what part of speech is "your"?

"your" is ____ (a/an) _______________________ (determiner/adverb).

(g) Research question. How do we spell "honor" in UK English?

"honor" is the American spelling of the word that is spelt "______________" in UK English.


18. 02:16 "Here it is."

What part of speech is the word "here"?

"here" is ____ (a/an) _____________________ (noun/adjective/adverb).


19. 02:28 (a) In this sentence is Tennyson talking about doing an action in the past or in the future?

In this sentence is Tennyson talking about doing an action ______________ (in the past/in the future).

(b) Find a modal verb in this sentence.

The only modal verb in this sentence is "_________".


20.3:00 In this sentence why does Rudyard need to use the plural of "game" - "games".

Rudyard uses the plural "games" because inside the box there _____ (is/are)  ________ (number) games. 


21.3:00 In this sentence why does Rudyard need to use the plural of "expansion pack" - "expansion packs".

Rudyard uses the plural "expansion packs" because inside the box there _____ (is/are)  ________ (number) expansion packs. 


22. 03:14 It was....

(a) Is this sentence in the passive or active voice?

This sentence is in the ___________ (active/passive) voice.

(b) What is the main verb of this sentence?

The main verb of this sentence is ______________ (was('be')/'release').

(c) Is the company that released Medal of Honor (Electronic Arts) referred to in this sentence? _____ (Yes/No).

(d) Is something that Electronic Arts released referred to in this sentence? _____ (Yes/No).

(e) Choose the syntax of this sentence.

The syntax of this sentence (which is in the _______________ (active/passive) voice) is __________________________ (Direct Object + Verb + Preposition Phrase/ Subject + Verb + Preposition Phrase)

(f) Therefore, is the main verb a transitive or intransitive verb?

The main verb in this sentence must be ____ (a/an) ________________ (transitive/intransitive) verb because there is a _____________ (subject/direct object).
(g) Complete the gaps!

This sentence is an example of the requirement in English to use ____ (a/an) ________________ (transitive/intransitive) verb when there is a _____________ (subject/direct object).


23. 04:07 (Geography research question) In what part of France is Normandy?

Normandy is a region in the ___________________ (South-East/South/North-West) of France.

Answer the questions!

01.(00:31) What is the adjective used by Rudyard in this sentence?

The adjective used by Rudyard in this sentence is ________.

Is the adjective in its comparative or superlative form?

In this sentence, the adjective "___________" is used in its ___________ form.02. (00:43-00:51) In these sentences Tennyson uses a comparative adjective.

What comparative adjective does he use?

What things is he comparing?

In these sentences, Tennyson uses the comparative adjective "____________".

He uses that comparative adjective because he is comparing________ versus __________.03.(01:05) Insert the missing words.

What ____ you do ___ ____ ________?

What preposition was used in this sentence in relation to a unit of time?

In this sentence the preposition _____ was used in relation to the unit of time.04. (02:28)

(a) What type of conditional clause is used in this sentence?

(b) Why is that type of conditional clause used in this sentence?05. (02:45)

In this sentence, which quantifier is used with a countable noun in its plural form?

In this sentence, the quantifier ______________ is used with a countable noun in its plural form.06. (03:13)

Why does Rudyard use the passive voice in this sentence?

In this sentence, Rudyard uses the passive voice because_____________07. (03:31)

In this sentence, what preposition does Tennyson use?
(Hint: preposition used for 'topics')

In this sentence, in order to ask ______ a topic, Tennyson uses the preposition '___'.08. (03:35)

When Rudyard replies, what preposition does he use when he gives information relating the topic of the game?

In order to give information relating to a topic, Rudyard uses the preposition '___'.

So, what preposition to do we often use for discussing 'topics'?

We often use the preposition ______ for discussing 'topics'?09. (03:47) (Geography research questions)

a) Why was Norway a good place for the Germans to have a submarine base in World War II?

b) Where is Algeria?10. (04:11)

What does Rudyard do to the noun 'Amazon' in this sentence?

Why? Rudyard adds _____ to Amazon because __________.11. (04:22) (Reading practice)
On what date (day/month) was the screenshot taken?

How do you know?

The screenshot was taken on ____ (day) _______ (month).

I know that it was taken on that date because the page in the screenshot says, "___".12. (05:44)

Why does Tennyson use the present continuous in this sentence?

In this sentence, Tennyson uses the present continuous because ______________.13. (08:16)

Why does Rudyard use the present continuous in this sentence?

In this sentence, Rudyard uses the present continuous because ________________.14. (08:33)

When we write a date, what words do we omit from the way in which we say a date?

Compared to when we say a date, when we write a date we omit the words ___ and ____.15. (08:48)

What is the adjective used in this sentence?

Is the adjective in its comparative or superlative form?

The adjective used in this sentence is ________.

In this sentence, the adjective "___________" is used in its ____________ form.16. (09:14)

How would you say the time shown on the clock in conversational English?

In conversational English, I would say that the time shown on the clock is _________.17.(09:54)

Does Rudyard know all sound symbols (phonetic script)?

Rudyard says, "_____________________________".

This means that he _______ (does/doesn't) know all sound symbols (phonetic script).18. (10.01-10:20)

Why does Tennyson use "will" rather than "going to" to talk about the future in these sentences?

In these sentences, Tennyson uses "will" rather than "going to" to talk about the future because _______.19. (10:45-11:25)

Write the word 'in' using sound symbols (phonetic script).

In phonetic script the word 'in' is written as ___________.20. (10:45-11:25)

Write the vowel sound in 'ship' using a sound symbol (phonetic script).

In phonetic script, the vowel sound in 'ship' is written as ___________.21. (12:18)

Write the vowel sound in 'like' using a sound symbol (phonetic script).

In phonetic script, the vowel sound in 'like' is written as ___________.22. (12:45)

Write the word 'inside' using sound symbols (phonetic script).

In phonetic script, the word 'inside' is written as ________.23. Create a sentence using the preposition 'inside'._________________...........................................................................................................


Made in Thailand. Ⓒ 2016. Apple Cider. All rights reserved.

Video & Quizzes - Made in England Ⓒ 2016. EFL Fun English Grammar. All rights reserved.

The Video & Quizzes are reproduced by Apple Cider with the permission of EFL Fun English Grammar.

Create Date : 09 กรกฎาคม 2559
Last Update : 2 ตุลาคม 2559 14:24:43 น. 0 comments
Counter : 351 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 

TheAppleCider
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
New Comments
[Add TheAppleCider's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com