กรกฏาคม 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
18 กรกฏาคม 2555
 
 

E-procurement

E-PROCUREMENT

E-PROCUREMENT คืออะไร

 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)

 

คือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา และการจัดซื้อรวมแบบออนไลน์ รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผู้ค้า การทำ E-Catalog และการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อที่เป็น Web Based Application เพื่อทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ใช้ระยะเวลาจัดหาพัสดุน้อยลง และได้พัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการจัดหาและสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานได้

 

ขั้นตอนของระบบ E-Procurement

 

1. ค้นหาสินค้า/บริการที่จะซื้อผ่าน E-Catalog
2. เลือกหมวดสินค้าที่ต้องการจะซื้อผ่าน E-Shopping List
3. จัดประกาศเชิญชวนผ่าน Web-Site
4. ผู้ขายเสนอคุณสมบัติของสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (E-RFP)
5. ผู้ซื้อตรวจสอบราคากลาง (E-RFQ) และ Track Record ของผู้ขาย
6. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
7. ประกาศผล ผู้ชนะและส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ
8. จ่ายเงินตรงด้วยระบบ E-Payment

 

องค์ประกอบของระบบ E-Procurement

 

1. ระบบ E-Catalog เป็นมาตรฐานระบบ Catalog ที่รวบรวมรายละเอียดของสินค้าและบริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้า/ผู้รับจ้าง (Suppliers) ที่มีคุณสมบัติในการทำธุรกรรมสามารถเข้ามาทำการแจ้งและปรับปรุงรายการสินค้า/บริการของตนเองได้
2. ระบบ e-RFP (Request for Proposal)/ e-RFQ (Request for Quotation) เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีสอบราคาหรือวิธีตกลงราคา
3. ระบบ e-Auction แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
3.1 Reverse Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลซื้อให้ได้ราคาต่ำสุด
3.2 Forward Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นของหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการประมูลขายแบบผู้ชนะ คือ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

E-Procurement คืออะไร

 

 

E-Procurement หรือ Electronic Procurement  คือ กระบวนการจัดซื้อ–จัดจ้างออนไลน์ ดำเนินการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่ผสมผสานการทำงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น  กระบวนการของ E-Procurement โดยทั่วไปจะมีกระบวนการทั้งหมด 8 ขั้นตอน แต่ขั้นตอนสำคัญที่ E-Procurement ช่วยลดเวลา และกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ขั้นตอน 2 ข้อขั้นต้น 

 

            1. การคัดเลือกผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย                        2. ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

 

            3. ขออนุมัติการสั่งซื้อ                                          4. ออกใบสั่งซื้อให้ผู้ผลิต /ผู้จำหน่าย

 

            5. ระบุจำนวนและระยะเวลาในการส่งมอบ                 6. จัดส่งสินค้า

 

            7. ออกใบแจ้งหนี้ /ใบเรียกชำระเงิน                        8. ชำระค่าสินค้าและบริการ

 

E-Marketplace กับ E-Procurement

             E-Marketplace ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการขั้นต้นของ E-Procurement คือ กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย
และกระบวนการติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา กระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในเว็บไซต์  E-Marketplace โดยสามารถคัดเลือก
สินค้าผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการได้จาก E-Catalog และสามารถติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย ถือได้ว่า
เว็บไซต์ E-Marketplace มีส่วนช่วยให้กระบวนการ E-Procurement ดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น


ประโยชน์ของ E-marketplace ด้าน E-Procurement

 

 • ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม

   

 • ลดต้นทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

   

 • มีอำนาจในการต่อรองกับผู้ขายมากยิ่งขึ้น

   

 • สามารถควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ขั้นตอนไม่ซับซ้อนสะดวกและรวดเร็วขึ้น

   

 • เลือกสินค้า ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  และตรงตามความต้องการมากที่สุด

   

 

 

 E-Procurement ข้อดีต่างๆของผู้ซื้อและผู้ผลิต

E-Procurement ข้อดีต่างๆของผู้ซื้อ

 

1. สามารถกำหนดและสร้างพันธมิตรต่างๆกับผู้ผลิตรายใหม่ๆทั่วโลก
2. กำหนดความสัมพันธ์กับพันธมิตรของเราให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้มีอำนาจและการต่อรองทางธุรกิจมากขึ้น
3. ลดการกระจายของสารสนเทศต่างๆได้
4. สามารถส่งรูปภาพที่ต้องการส่งไปให้กับผู้ผลิตหลาย ๆ ที่ในเวลาเดียวกัน
5. สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของแต่ละกระบวนการลงได้
6. ทำให้ได้รับการประมูลจากผู้ผลิตเร็วขึ้น และทำให้การเจรจาต่างๆต่อรองได้ผลดีกว่าเดิม

 

E-Procurement ข้อดีต่างๆของผู้ผลิต

 

1. สามารถเพิ่มยอดการขายได้
2. สามารถขยายตลาด และทำให้ได้รับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
3. ดำเนินการบริหารของการขาย และกิจกรรมของการตลาดในต้นทุนที่ต่ำ
4. เวลาในกระบวนการต่างๆสั้นลง
5. สามารถพัฒนาให้พนักงาน บุคลากร มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
6. ทำให้กระบวนการประมูลได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

         โดยระบบของ e-Porcurement นั้นจะช่วยให้องค์กรองตนสามารถลดงานที่ไม่จำเป็นต่อองค์กรลง และทำให้ฝ่ายจัดซื้อมีเวลาในการวางแผนในช่วงส่วนของการจัดซื้อแบบ Strategic sourcing (วางแผนเชิงกลยุทธ์) ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญมาก นอกจากouhการที่มีข้อมูลทางธุรกรรมต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบ Electronic ทำให้บริษัทนั้นสามารถนำข้อมูลต่างๆไปเชื่อมโยงกับระบบอื่น เพื่อเป็นการวางแผนที่ดีขึ้น เช่น เมื่อรานำข้อมูลจากระบบ ของ e-Porcurement เชื่อมโยงกับระบบ Inventory เมื่อถึงจุดของการสั่งซื้อ เราสามารถไปกำหนดให้ระบบนั้นสร้างใบ Po และส่งไปยังผู้ขายได้แบบ Auto (อัตโนมัติ) หรือการนำไปเชื่อมกับระบบของ e-Payment ได้ เมื่อผู้ขอซื้อนั้น ได้รับสินค้ามาและทำการบันทึกรับในระบบของ e-Porcurement แล้วจะสามารถกำหนดให้ระบบทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายโดยอัตโนมัติได้ เป็นต้น

 

กระบวนการทำงาน E-Procurement

                ระบบสั่งซื้อออนไลน์จะช่วยให้หน่วยงานจัดซื้อกลางขององค์กรยังคงสามารถรวมศูนย์การ     บริหารควบคุมข้อมูล และรูปแบบการวางกลยุทธ์สำหรับการจัดซื้อจัดหา รวมถึงการเจรจาต่อรองไว้ โดยให้แต่ละหน่วยงานอื่นๆ สามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการจากแค็ตตาล็อคออนไลน์ที่แสดงข้อมูลสินค้าที่ฝ่ายจัดซื้อได้คัดเลือกผู้ขายและต่อรองราคาไว้ให้แล้ว โดยมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเหมือนการทำเอกสารแบบดั่งเดิม และได้วิธีที่ง่ายกว่า ดังนี้

                1. เริ่มจากให้พนักงานกรอกความต้องการซื้อสินค้า ในแบบฟอร์มผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
                2. จากนั้นเข้าสู่ระบบการอนุมัติ (Workflow Approval) ที่ทำโดยฝ่ายจัดซื้อ 
                3. ระบบส่งข้อมูลไปยัง Supplier และส่งมาให้พนักงานที่สั่งสินค้าตรวจรับ 
                4. บันทึกข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

 

 
 

Create Date : 18 กรกฎาคม 2555
0 comments
Last Update : 18 กรกฎาคม 2555 14:55:14 น.
Counter : 2041 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

 

ingruthai
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add ingruthai's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com