ที่ใดมีธรรมะ...ที่นั่นจะพบกับทางออกของชีวิต ^_^
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
24 กุมภาพันธ์ 2560
 
All Blogs
 
4. การขออโหสิกรรม 

การขออโหสิกรรม

 

“ปลดกรรมทั้งปวง”

 

                “ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง

 

เมตตาสั่งสอนว่า”  “การขอและให้อโหสิกรรม

 

อาจจะแก้ไขอดีตไม่ได้  แต่สามารถเปลี่ยนอนาคต

 

ได้แน่นอน”

 

                เมื่อได้สร้างบุญสำเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นจาก

 

ทาน  ศีล  ภาวนา

 

                ก็ให้รู้จักใช้บุญนั้นให้เป็นประโยชน์เกิดผลมาก

 

(วิธีสร้างบุญแบบได้อานิสงส์บุญมาก  เขียนไว้

 

ละเอียดแล้วในอีกเล่มในชุดเดียวกันชื่อ

 

“สร้างบุญแบบฉลาดให้ได้บุญมาก  ดี  สุข  รุ่งเรือง

 

รวยทันตาเห็น!”  ลองหาอ่านดูจะเข้าใจและทำได้

 

ทุกคนแบบง่ายดาย)

 

                เราต้องเชื่อมบุญหรืออุทิศบุญแบบเจาะจง

 

ไปให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้ง  เพื่อเป็นการขอ

 

อโหสิกรรมต่อเขา  เพื่อให้เขายินดีพอใจ

 

ให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆ 

 

ที่เขาเข้ามามีส่วนทำให้เราต้องทุกข์ทรมานหรือมี

 

ปัญหาเรื่องเงิน  เรื่องงาน  การทำการค้า 

 

เรื่องครอบครัว  ความรัก  และทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ใน

 

ขณะนี้

 

บทขออโหสิกรรม  (อย่างย่อ)

 

                “ขอให้บุญกุศลความดีทั้งหลายทั้งปวงที่

 

ข้าพเจ้าได้กระทำมา  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

จงเป็นการชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม  เศษเวรเศษกรรม

 

ทั้งหลายทั้งปวง  ระหว่างข้าพเจ้ากับ.......................

 

............................ขอให้...............................ได้โปรดให้

 

อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า  และขอให้วิบากกรรมชั่ว

 

ที่มีต่อกันจงเป็นอันยุติการส่งผล  นับตั้งแต่บัดนี้

 

เป็นต้นไป  ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ”

 

                ***  ช่องว่างที่เว้นไว้  กล่าวชื่อนาม-สกุล  คู่กรณี

 

ผู้ที่มีวิบากเวรกรรมต่อกัน  หรือต่อคนทั่วไปก็ได้

 

ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู

 

“ประกาศให้อโหสิกรรม”

 

ฉบับพระอาจารย์  ภาสกร  ภูริวฑฺฒโน  (ภาวิไล)

 

                “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขออาราธนา

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์  พระธรรมเจ้า

 

ทุกๆ  พระองค์  พระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆ  พระองค์

 

พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์  พระอรหันต์-

 

สาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์  ท่านท้าวพระยายมราช

 

ท่านท้าวจตุโลกบาล  และพระสยามเทวาธิราช

 

ทุกๆ  พระองค์

 

                ขอจงโปรดเมตตากรุณา  เสด็จมาเป็น

 

สักขีพยาน  และร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรม

 

แก่กันและกัน  และแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้า

 

มาแล้วทั้งหลายทั้งปวง  ในทุกกัป  ทุกกัลป์

 

ทุกอสงไขย  จนถึงปัจจุบันชาติ

 

                ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้

 

อโหสิกรรมแก่ตนเอง  ตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้อง

 

ปู่ย่าตายาย  ลุงป้าน้าอา  บุตรธิดา  ภรรยาสามี

 

ลูกหลานเหลนทั้งหลาย  ญาติมิตรสหายทั้งหลาย

 

หมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลาย  คู่แข่งคู่ค้า  คู่รักคู่แค้น

 

คู่บุญคู่กรรมทั้งหลาย  ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

 

อุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลาย

 

                ตลอดจนพรหมเทพ  เทวดา  มนุษย์  สรรพสัตว์

 

สรรพวิญญาณ  สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

 

ทั้งปวง  ทุกท่าน  ทุกพระองค์  ที่เคยเข่นฆ่า  ทำร้าย

 

รังแก  ปล้นจี้  ลักขโมย  เบียดบังยักยอก  ข่มขืน

 

ผิดประเวณี  โกหกหลอกลวง  ต้มตุ๋น  คดโกง

 

ตระบัดสัตย์  เสียดสี  ด่าว่า  บังคับฝืนใจ  ให้กินเหล้า

 

เมายา  ทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลอื่น

 

                และสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าในชาตินี้

 

ภพนี้หรือในภพชาติใดๆ  ก็ตาม  ในทุกกัป  ทุกกัลป์

 

ทุกอสงไขย  ทั้งเจตนา  หรือไม่เจตนาทั้งต่อหน้า

 

และลับหลัง  ทั้งที่รู้และไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า

 

ทั้งหลายทุกข์กายก็ดี  ทุกข์ใจก็ดี  ข้าพเจ้าขอ

 

อโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลาย

 

ทั้งปวงจนหมดสิ้น  ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่

 

พระนิพพาน

 

                การอาฆาตพยาบาท  สาปแช่ง  จองเวร

 

จองกรรมใดๆ  ที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือ

 

ผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้  หรือในภพชาติใดๆ

 

ก็ตาม  ข้าพเจ้าให้อโหสิกรรม  ยกเลิก  ให้เป็นโมฆะ

 

ทั้งสิ้น  เพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกัน

 

นับแต่บัดนี้  ตราบจนถึงพระนิพพาน

 

                ขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากัน

 

ในที่นี้  ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อ  พ่อเกิด  แม่เกิด

 

พรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย

 

จงทราบว่า  บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรม

 

แก่กันและกันแล้ว  และจะไม่เอาการกระทำ

 

ทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลาย

 

เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไป

 

                ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดี

 

กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์

 

พระธรรมเจ้าทุกๆ  พระองค์  พระอริยสงฆ์เจ้า

 

ทุกๆ  พระองค์  พระปัจเจกพุทธเจ้า  ทุกๆ  พระองค์

 

พระอรหันต์สาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์  ท่านท้าว

 

พระยายมราช  ท่านท้าวจตุโลกบาล  และพระสยาม

 

เทวาธิราชทุกๆ  พระองค์  ที่โปรดเมตตากรุณา

 

เสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของ

 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

                โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ

 

                ด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้  ขอให้

 

เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า

 

จงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดย

 

ง่ายเทอญ

 

                โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ

 

                ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิ

 

(3  ครั้ง)

 

                ขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวง

 

จงยุติการส่งผล  (3  ครั้ง)

 

                ขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวง

 

จงส่งผลสำเร็จ  (3  ครั้ง)

 

                โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ

 

                ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดา

 

สรรพสัตว์สรรพวิญญาณ  สรรพเจ้ากรรมนายเวร

 

ทั้งหลายทั้งปวง  จงสำเร็จมรรคผล  นิพพาน

 

ในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันนี้เทอญ”

 

                มาถึงบัดนี้เราได้รู้สำนึก  ได้ทำการ

 

ขออโหสิกรรมเพื่อปลดกรรมลดกรรมที่ทำมาแล้ว

 

มีการเตรียมความพร้อมของตนเองที่จะพบกับ

 

ความสมบูรณ์  ความร่ำรวยในชีวิต  หลังจากนี้

 

มารู้จักวิธีการแก้ไขในเรื่องเงิน  งาน  และอาชีพ

 

โรคเวรโรคกรรม  ความสัมพันธ์แบบเร่งด่วนกัน

 

ทั้งหมดได้รับความเมตตาจากเหล่าครูบาอาจารย์

 

ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้มีนิมิตหลายท่านทั้งที่เป็น

 

พระสงฆ์และฆราวาส

 

                “ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าดีและเกิดผลมาก”

 

จากหนังสือปาฏิหาริย์..เชื่อมบุญ..ปลดกรรม..ชีวิตดีฉับพลัน

 

โดย  ธ.ธรรมรักษ์

 

พิมพ์ที่  บริษัท  ส.เอเชียเพรส  (1989)  จำกัด

 

จัดทำโดย  สำนักพิมพ์เสบียงบุญ  ในโครงการบุญ  ธ.ธรรมรักษ์

 
Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560 17:00:22 น. 0 comments
Counter : 273 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นาคสีส้ม
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
วัตถุประสงค์ของ blog นี้ :

เนื่องจากส่วนตัวเป็นคนชอบได้หนังสือธรรมะมาจาก
ที่ต่างๆ และมักชอบซื้อมาอ่านเป็นประจำเสมอ
เลยทำให้หนังสือกองเต็มบ้านมากมาย
เวลาจะนำไปบริจาค ก็มักจะเสียดาย เพราะ
บางครั้ง บางที ก็หยิบเล่มเก่าๆมาอ่านอีกรอบ
เวลาใครมาขอรับบริจาคอะไรต่างๆ
มักจะหวงไว้ ไม่ค่อยส่งต่อหนังสือให้ใคร

จนมาคิดว่า ไม่ควรจะหวงไว้
เพราะเนื้อหาค่อนข้างมีประโยชน์
นำมาปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
เลยอยากจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นๆ

เลยจัดทำ blog นี้ขึ้นมาค่ะ
ไว้เก็บรวบรวมเนื้อหาที่ได้อ่านแล้ว
มาเก็บไว้ที่นี่ ส่วนหนังสือก็จะนำไปบริจาค
ให้คนอื่น ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ

สำหรับเล่มไหนที่เพื่อนๆคิดว่าสนุก
ก็สามารถแนะนำได้นะคะ ^__^
Friends' blogs
[Add นาคสีส้ม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.