<<
ตุลาคม 2553
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
1 ตุลาคม 2553
 
 

ประวัติของงผู้สอน วิชา ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต

ประวัติย่อ พ.อ.เศรษฐพงค์
มะลิสุวรรณ


การศึกษา


• ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม


Ph.D. in Electrical Engineering (Telecommunications) จาก State University
System of Florida; Florida Atlantic University, USA


• ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)


MS in EE (Telecommunications) จาก The George Washington University, USA


• ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า (เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์)


MS in EE จาก Georgia Institute of Technology, USA


• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม (เกียรตินิยมเหรียญทอง)


จาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26, จปร. รุ่น 37)
BS.EE. (Telecommunication Engineering)


• มัธยมปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกียรติประวัติด้านการศึกษา


• จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม อันดับที่ ๑
ด้วยเกียรตินิยมเหรียญทอง


• ได้รับเกียรตินิยมปริญญาเอก Outstanding Academic Achievement จาก Tau Beta Pi
Engineering Honor Society และ Phi Kappa Phi Honor Society


• ได้รับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกจาก EMI R&D LAB (Collaboration between
Florida Atlantic University and Motorola, Inc.) หลักสูตรประกาศนียบัตร


• หลักสูตรการรบร่วมรบผสม (Joint and Combined Warfighting Course), National
Defense University, Norfolk ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนต่อต้านก่อการร้ายสากล
(Counter Terrorism Fellowship Program) กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา


• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Defense Resourse Management)
โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval
Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา


• หลักสูตร Streamlining Government Through Outsourcing Course โดยทุน
International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate
School ประเทศสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งและหน้าที่ปัจจุบัน


• ประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


• กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)


• ผู้ช่วยเลขานุการในคณะประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)


• กองบรรณาธิการ NGN Forum สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


• บรรณาธิการวารสาร International Journal of Telecommunications, Broadcasting,
and Innovation Managementประธานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลเรื่องการบริหารคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี
Dynamic Spectrum Allocation เพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)


• อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


• รองศาสตราจารย์ Business School, TUI University International, USA.
(Accredited Internet Distance Learning University)


• รองศาสตราจารย์ American University of London (Internet Distance Learning
University)


• กรรมการกำกับมาตรฐานในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม, วิศวกรรมซอฟท์แวร์,
เกมส์และมัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการสารสนเทศ ในหลายมหาวิทยาลัย
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน


• อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยนเรศวร,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และมหาวิทยาลัยรังสิต ตำแหน่งและหน้าที่สำคัญในอดีต


• ผู้บังคับหมวด กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์


• อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


• ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


• ช่วยราชการสำนักงานเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารบก


• ปฏิบัติหน้าที่ใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ๑.
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเลขานุการ ประธานกรรมการฯ ๒. ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแล
การดำเนินงานและโครงการอนุกรรมการบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว
เตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


• อนุกรรมาธิการ ทรัพยากรน้ำ ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนช.


• ที่ปรึกษาโครงการดาวเทียมเพื่อความมั่นคงศูนย์พัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
กระทรวงกลาโหม


• หัวหน้าโครงวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้การจัดสร้างพื้นที่ทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสอบเทียบสายอากาศ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สนับสนุนโครงการโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)


• อนุกรรมการ การประชาสัมพันธ์ สื่อทางอินเทอร์เน็ต ศาลยุติธรรมที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเกมส์คอมพิวเตอร์
(ออนไลน์) ในสภาผู้แทนราษฎร


• กรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร
และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.)


• คณะทำงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
และกำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


• ที่ปรึกษาในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO Board)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


• อนุกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


• นักวิจัย Visiting Researcher, Asian Center for Research on Remote Sensing
(ACRoRS); Asian Institute of Technology (AIT)


• นักวิจัย Visiting Researcher, FAU EMI R&D LAB, Boca Raton, Florida, USA


• ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


• ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา กระทรวงกลาโหม


• ผู้ประเมินนักวิจัยดีเด่นประจำปี ของสภาวิจัยแห่งชาติ


• Adjunct Professor, School of Information Technology, Southern Cross
University, Australia


• Adjunct Professor, Southern Cross University, Australia (Cooperation with
Narasuan University, Thailand)


• Adjunct Professor, University of Canberra, Australia (Cooperation with
Narasuan University, Thailand) ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ


• วารสารวิจัยระดับนานาชาติ ๒๒ ฉบับ


• วารสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ๖๓ ฉบับ
 

Create Date : 01 ตุลาคม 2553
1 comments
Last Update : 1 ตุลาคม 2553 10:01:26 น.
Counter : 1561 Pageviews.

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน ติวเลขออนไลน์

 

โดย: swkt (tewtor ) 11 เมษายน 2554 15:21:45 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

 

iBomb
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add iBomb's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com