เทคนิคการติดต่อ ส่งออกสินค้า กับประเทศกัมพูชา อย่างไรให้ราบรื่น : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม ในแต่ละประเทศจะมีสภาพแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน การทําธุรกิจในแต่ละประเทศจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ ประเทศนั้นๆ ด้วย

วันนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้สรุปสําหรับในกรณีของประเทศกัมพูชาจากการศึกษาข้อมูลพบว่าวัฒนธรรมต่างๆค่อนข้างเหมือนกับไทย ดังนี้

10 DO’s / 10 สิ่งที่ควรปฏิบัติ

1. ควรแต่งกายด้วยสูทเสมอ

เมื่อเดินทางติดต่อธุรกิจในกัมพูชาควรแต่งสูทไม่ว่าอากาศจะร้อนมากเพียงใด ชายกัมพูชานิยมสวมสูทในทุกพิธีการและโอกาสเพราะแสดงถึงความมีอารยธรรมหากเป็นหญิงควรแต่งชุดสุภาพจะเป็นกางเกงหรือกระโปรงที่ไม่สั้นนัก

2. ควรทักทายอย่างถูกวิธี

คนกัมพูชาเหมือนคนไทยคือทักทายด้วยการไหว้แสดงความเคารพแต่ผู้ชายหลังจากไหว้แล้วจะเพิ่มการจับมือ เมื่อรับการจับมือจากผู้ที่อาวุโสกว่าแล้วผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าควรยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงความขอบคุณสําหรับไมตรีที่ได้รับจากผู้ที่อาวุโสกว่าสําหรับผู้หญิงกับผู้ชายไม่มีการจับมือใช้การไหว้อย่างเดียวการยิ้มให้กันและการยิ้มตอบเป็นการแสดงไมตรีต่อกันอย่างดี ก่อนการพูดจาหรือทักทาย

3. ควรหัดพูดทักทายด้วยภาษาขะแมร์

ขณะที่ทักทายโดยการไหว้หรือจับมือหาก ควรหัดพูดคําทักทายโดยคําทักทายก่อนเชิงคําถามว่า

- ชาย พูดว่า จุมเลียบซัว บาด(สวัสดีดีครับ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม)

- หญิง พูดว่า จุมเลียบซัว จ๊ะ(สวัสดีดีค่ะ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม)

คําตอบ สําหรับคําทักทาย

- ชาย พูดว่า จุมเลียบซัว บาด(สวัสดีดีครับ) สุขสบาย บาด(สบายดีครับ)

- หญิง พูดว่า จุมเลียบซัว จ๊ะ(สวัสดีดีค่ะ)สุขสบาย จ๊ะ (สบายดีค่ะ)

4. ควร กล่าวคำนำหน้านามอย่างถูกต้อง

คนกัมพูชาซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูง จะมีคํานําหน้านามที่เป็นนามพระราชทาน คือคําว่า "เอกอุดม"หรือ "His Excellency" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับคําว่า"ฯพณฯ" ในภาษาไทย ต้องเรียกนามพระราชทานนี้ก่อนเรียกนามทุกครั้งแทนคําว่าคุณหรือนาย

คนกัมพูชาซึ่งเป็นนักธุรกิจจะมีคํานําหน้านามที่เป็นนามพระราชทานคือคําว่า " อกญา" เทียบเท่ากับ "พระยา"และคําว่า"เนี๊ยะอกญา" เทียบเท่ากับ "เจ้าพระยา"ต้องเรียกนามพระราชทานนี้ทุกครั้งก่อนเรียกนาม หรือ อาจเรียกรวมกับคําว่า"โลก" ซึ่งแปลว่าท่าน โดยกล่าวเรียกชื่อบุคคลนั้นสั้นๆว่า"โลกอกญา" หรือ " โลก เนี๊ยะ อกญา" ผู้หญิง จะมีคํานําหน้านามว่า"โลกจุมเตียว" ซึ่งแปลว่า " คุณหญิง" ซึ่งมีคุณหญิงที่มีตราตั้ง หรือ คุณหญิงที่เรียกเพื่อเป็นการให้เกียรติ์เพราะสามีเป็นใหญ่หากไม่ทราบว่าจะเรียกคํานําหน้าที่ถูกต้องอย่างไร ก็ เรียก"โลกจุมเตียว" ไว้ก่อน ดีกว่าเรียกชื่อ เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติ์ซึ่งหากเจ้าตัวปฎิเสธว่าไม่ใช่ "โลกจุม เตียว" ให้เรียกว่าอย่างไรก็เรียกตามนั้น คนกัมพูชา บางคนมีคํานําหน้านามยาวมากเพราะเป็นทั้งคุณหญิง อกญาและอาจได้รับปริญญาเอก กิติมศักดิ์ (ดร. ในภาษาไทย ซึ่ง ในภาษากัมพูชา เรียกว่าบัณฑิต) อาจต้องเรียกว่า "โลกจุมเตียว อกญา บัณฑิต.....ต่อด้วยชื่อสกุล และชื่อตัว....)

5. ควรเรียกชื่อให้ถูกต้อง

การเรียงลําดับชื่อของคนกัมพูชาหลังจากคําว่าMr. / Mrs. / Miss. หรือ Oknha/NeakOknha/H.E Oknha / H.E Neak Oknha / Chumteav/ Chumteav Oknha / แล้วจะเริ่มด้วยนามสกุล ชื่อกลาง และชื่อตัวในการเอ่ยชื่อหากเป็นคําสุภาพต้องอ่านเต็ม เช่น H.E Neak Oknha Ly Yong Phat อ่านว่าเอกอุดมเนี๊ยะอกญา ลี ยง พัด หรือ เนี๊ยะอกญา ลี ยง พัด

6. ควรใช้ล่ามของตนเองในการเจรจาธุรกิจ

แม้ว่าคู่ค้าหรือบุคคลที่คุณกําลังเจรจาด้วยจะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้อย่างดีแต่สิ่งที่พูดกันอาจเข้าใจแตกต่างกันได้การใช้ล่ามที่มีคุณภาพจะช่วยให้งานนั้นราบรื่น ไม่เกิดการเข้าใจผิด

7. ควรเข้าร่วมงานพิธีที่ได้รับเชิญ

การเชิญแขกเข้าร่วมพิธีงานมงคลถือว่าเป็นการให้เกียรติ์อย่างสูง และแสดงถึงมิตรไมตรี ที่ผู้ถูกเชิญต้องไปร่วม แม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดงานก็ยังดีกว่าการไม่เข้าร่วมเลย

8. ควรนัดรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารร่วมกันจะสร้างความเป็นกันเองการผลัดเปลี่ยนกันยกแก้วอวยพรถือว่าเป็นมารยาทที่คุณต้องทําระหว่างการรับประทานอาหาร

การนัดรับประทานอาหารควรนัดทานมื้อค่ำซึ่งถือว่าเป็นอาหารมื้อสําคัญและมีบรรยากาศของการผ่อนคลายมากกว่ามื้ออื่นๆ

9. ควรมีของฝากเมื่อพบกัน

การให้ของฝากหรือของขวัญเป็นการแสดงน้ำใจและมิตรภาพ ไม่จําเป็นต้องเป็นของมีราคาแพงแต่ควรห่ออย่างสวยงามเพื่อแสดงความตั้งใจ

10. ควรทำใจยอมรับกับค่าน้ำชาหรือค่าอํานวยความสะดวก(วัฒนธรรมรากเหง้า)

การทําธุรกิจในกัมพูชาจะมีค่าน้ำชาหรือค่าวิ่งงาน (รดกา)ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ผู้จะไปทําธุรกิจต้องรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการประกอบการที่คนไทยจะมีความเข้าใจดีอยู่แล้ว

ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1169 สายตรงการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรืออ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ //goo.gl/4NcSk8 DITP Connect: Mobile Application

และหากผู้ประกอบการท่านใด สนใจทำธุรกิจส่งออกสามารถเข้าไปอ่าน “5 ขั้นตอนง่ายๆ กับการส่งออก”รวมถึงวัดระดับผู้ประกอบการด้วยการทำแบบทดสอบง่ายกับ “Quiz to success”และพบกับคำถามที่พบบ่อยพร้อมคำตอบใน “FAQ” ที่ //goo.gl/9qrDkB ได้แล้ววันนี้ค่ะ

ที่มา://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/92258/92258.pdf&title=92258
Create Date : 07 มิถุนายน 2559
Last Update : 7 มิถุนายน 2559 10:47:20 น. 0 comments
Counter : 513 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สมาชิกหมายเลข 3214596
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2559
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
7 มิถุนายน 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3214596's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.