สารบัญย่อย ๒
ต่อจากสารบัญย่อย ๑

             11. มรณัสสติสูตร ... เราทั้งหลาย จักเป็นผู้ไม่ประมาท จักเจริญมรณัสสติ ฯลฯ ... [25 ส.ค. 55 00:01:32]
//www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y12560599/Y12560599.html
             ประกอบด้วย
                ๑. มูลปริยายสูตร
                ๒. สัพพาสวสังวรสูตร
                ๓. ธรรมทายาทสูตร
                ๔. ภยเภรวสูตร
                ๕. อนังคณสูตร

             12. พระสูตรหลักถัดไป คืออากังเขยยสูตรและวัตถูปมสูตร.
                ๖. อากังเขยยสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanathana&month=11-03-2013&group=2&gblog=1
                ๗. วัตถูปมสูตร  
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanathana&month=12-03-2013&group=2&gblog=2
                ๘. สัลเลขสูตร  
//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=thanathana&month=03-2013&date=12&group=2&gblog=3
                ๙. สัมมาทิฏฐิสูตร  
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanathana&month=12-03-2013&group=2&gblog=5
                ๑๐. สติปัฏฐานสูตร  
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanathana&month=12-03-2013&group=2&gblog=7
                ๑๑. จูฬสีหนาทสูตร  

             13. พระสูตรหลักถัดไป คือมหาสีหนาทสูตรและมหาทุกขักขันธสูตร.
                ๑๒. มหาสีหนาทสูตร 
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=3
                ๑๓. มหาทุกขักขันธสูตร 
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-03-2013&group=1&gblog=7
                ๑๔. จูฬทุกขักขันธสูตร 
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-03-2013&group=1&gblog=8
                ๑๕. อนุมานสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-03-2013&group=1&gblog=9
                ๑๖. เจโตขีลสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=13-03-2013&group=1&gblog=10
                ๑๗.  วนปัตถสูตร
                ๑๘. มธุปิณฑิกสูตร 
                ๑๙. เทฺวธาวิตักกสูตร 
                ๒๐. วิตักกสัณฐานสูตร

             14. พระสูตรหลักถัดไป คือกกจูปมสูตรและอลคัททูปมสูตร.
                ๒๑. กกจูปมสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=14-03-2013&group=1&gblog=16
                ๒๒. อลคัททูปมสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=03-04-2013&group=1&gblog=19
                ๒๓. วัมมิกสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=04-04-2013&group=1&gblog=22
                ๒๔. รถวินีตสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=04-04-2013&group=1&gblog=23
                ๒๕. นิวาปสูตร
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=04-04-2013&group=1&gblog=25
                ๒๖. ปาสราสิสูตร

             15. พระสูตรหลักถัดไป คือจูฬหัตถิปโทปมสูตรและมหาหัตถิปโทปมสูตร
                ๒๗. จูฬหัตถิปโทปมสูตร
                ๒๘. มหาหัตถิปโทปมสูตร
                ๒๙. มหาสาโรปมสูตร
                ๓๐. จูฬสาโรปมสูตร

             16. พระสูตรหลักถัดไป คือจูฬโคสิงคสาลสูตร.
                ๓๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร
                ๓๒.มหาโคสิงคสาลสูตร
                ๓๓. มหาโคปาลสูตร
                ๓๔. จูฬโคปาลสูตร
                ๓๕. จูฬสัจจกสูตร
                ๓๖. มหาสัจจกสูตร
                ๓๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร

             17. พระสูตรหลักถัดไป คือมหาตัณหาสังขยสูตร.
                ๓๘. มหาตัณหาสังขยสูตร
                ๓๙. มหาอัสสปุรสูตร
                ๔๐. จูฬอัสสปุรสูตร
                ๔๑. สาเลยยกสูตร
                ๔๒. เวรัญชกสูตร
                ๔๓. มหาเวทัลลสูตร
                ๔๔. จูฬเวทัลลสูตร

             18. พระสูตรหลักถัดไป คือจูฬธรรมสมาทานสูตร.
                ๔๕. จูฬธรรมสมาทานสูตร
                ๔๖. มหาธรรมสมาทานสูตร
                ๔๗. วีมังสกสูตร
                ๔๘. โกสัมพิยสูตร
                ๔๙. พรหมนิมันตนิกสูตร
                ๕๐. มารตัชชนียสูตร

จบมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จบพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒

             19.  พระสูตรหลักถัดไป คือกันทรกสูตร.
                ๑. กันทรกสูตร
                ๒. อัฏฐกนาครสูตร
                ๓. เสขปฏิปทาสูตร
                ๔. โปตลิยสูตร
                ๕. ชีวกสูตร
                ๖. อุปาลิวาทสูตร
                ๗. กุกกุโรวาทสูตร
                ๘. อภัยราชกุมารสูตร
                ๙. พหุเวทนิยสูตร
                ๑๐. อปัณณกสูตร

             20.  พระสูตรหลักถัดไป คือจูฬราหุโลวาทสูตร.
                ๑๑. จูฬราหุโลวาทสูตร
                ๑๒. มหาราหุโลวาทสูตร
                ๑๓. จูฬมาลุงโกยวาทสูตร
                ๑๔. มหามาลุงโกยวาทสูตร
                ๑๕. ภัททาลิสูตร

             21.  พระสูตรหลักถัดไป คือลฑุกิโกปมสูตร [พระสูตรที่ 16].
                ๑๖. ลฑุกิโกปมสูตร
                ๑๗. จาตุมสูตร
                ๑๘. นฬกปานสูตร
                ๑๙. โคลิสสานิสูตร
                ๒๐. กีฏาคิริสูตร
                ๒๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร
                ๒๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร
                ๒๓. มหาวัจฉโคตตสูตร
                ๒๔. ทีฆนขสูตร
                ๒๕. มาคัณฑิยสูตร

             22. พระสูตรหลักถัดไป คือสันทกสูตร [พระสูตรที่ 26]..
                ๒๖. สันทกสูตร
                ๒๗. มหาสกุลุทายิสูตร
                ๒๘. สมณมูณฑิกสูตร
                ๒๙. จูฬสกุลุทายิสูตร
                ๓๐. เวขณสสูตร
                ๓๑.ฆฏิการสูตร
                ๓๒. รัฐปาลสูตร
                ๓๓. มฆเทวสูตร
                ๓๔. มธุรสูตร
                ๓๕ โพธิราชกุมารสูตรไปที่ต่อที่สารบัญย่อย ๓Create Date : 16 มีนาคม 2556
Last Update : 23 มกราคม 2557 19:05:23 น.
Counter : 2988 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มีนาคม 2556

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
16 มีนาคม 2556
All Blog