Group Blog
 
<<
มกราคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
10 มกราคม 2558
 
All Blogs
 
พื้นฐานบางส่วนของคอมพิวเตอร์
สารสนเทศที่ดี ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้

        1. ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้ไม่กล้าอ้างอิง หรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นยำ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้าง ข้อมูล ที่ออก แบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศ ส่วนใหญ่ มา จากข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้องซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบระบบจึงต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้

        2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ตี ความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ มีการออกแบบระบบการเรียนค้น และรายงานตามผู้ใช้

        3. ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย ในการดำเนินการจัดทำ สารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม

        4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากจึงจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการใช้รกัสหรือย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิว เตอร์

        5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์ การ ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ

การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

        การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใช้งาน

 ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของภาษาคอมพิวเตอร์

        ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษา ก็คือต้องมีคำสั่งต่อไปนี้
        1. คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล คำสั่งประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีใช้ในภาษา กับทั้งยังต้องแจกแจงละเอียดต่อไปด้วยว่า รับผ่านอุปกรณ์ใด และแสดงผลทางอุปกรณ์ใด
        2. คำสั่งคำนวณ โปรแกรมหรือคำสั่งที่เขียนจะหนีไม่พ้นคำสั่งที่สั่งให้ประมวลผลประเภท บวก ลบ คูณ หาร
        3. คำสั่งที่มีการเลือกทิศทาง หมายถึง สั่งให้มีการเปรียบเทียบ เช่น ถ้ามากกว่าให้ทำอย่างหนึ่ง ถ้าเท่ากันให้ทำอย่างหนึ่ง หรือน้อยกว่าให้ทำอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมีคำสั่งประเภทให้ทำงานเป็นวงซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกว่าจะมีการเปรียบเทียบค่า ซึ่งถ้าเป็นเท่านั้นเท่านี้ หรือมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ให้หยุดได้
        4. คำสั่งให้นำโปรแกรมหรือข้อมูลออกมาจาก และ/หรือส่งเข้าไปเก็บในสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกมาใช้ใหม่ได้ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาเครื่อง
        ภาษาเครื่อง เป็นภาษาที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ลักษณะทั่วไปก็คือใช้รหัสเป็นเลขฐานสองทั้งหมด ซึ่งนับว่ายุ่งยากกับผู้ใช้มาก แต่ก็เป็นภาษาเดียวที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ทันที

        คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นคำสั่งที่จะสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์รู้ว่าจะต้องทำอะไร เรียกส่วนนี้ว่า ออปโคด (Opcode หรือที่ย่อมาจากคำ Operation code) ส่วนที่สองจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าให้ไปนำข้อมูลมาจากที่ใด เรียกส่วนนี้ว่า โอเปอร์แรนด์(Operand) ในการเขียนด้วยคำสั่งภาษานี้ ผู้ทำโปรแกรมจะต้องจำที่อยู่ (Address) ของข้อมูลหรือที่เก็บข้อมูลเหล่านั้น (ซึ่งจะเป็นตัวเลขทั้งหมด)ได้ อาจมีตั้งแต่ 1-100,000 แล้วแต่ขนาดของเครื่อง ปกติกว่าจะจำได้ มักจะใช้เวลามากและแม้กระนั้นก็ยังผิดพลาดอยู่เสมอ เช่น ถ้าจะสั่งให้นำค่าที่หน่วยความจำเลขที่ 0184 บวกกับค่าที่อยู่ในหน่วยความจำ 8672 จะเขียนว่าภาษาโปรแกรม คือภาษาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสื่อสารชุดคำสั่งแก่เครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมสามารถใช้สร้างโปรแกรมที่ควบคุมพฤติกรรมของเครื่องจักร และ/หรือ แสดงออกด้วยขั้นตอนวิธี (algorithm) อย่างตรงไปตรงมา ผู้เขียนโปรแกรมซึ่งหมายถึงผู้ที่ใช้ภาษาโปรแกรมเรียกว่า โปรแกรมเมอร์ (programmer)

ภาษาโปรแกรมในยุคแรกเริ่มนั้นเกิดขึ้นก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยถูกใช้เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องทอผ้าของแจ็กการ์ดและเครื่องเล่นเปียโน ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ หลายพันภาษาถูกสร้างขึ้นมา ส่วนมากใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ และสำหรับวงการอื่นภาษาโปรแกรมก็เกิดขึ้นใหม่ทุก ๆ ปี ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่อธิบายการคิดคำนวณในรูปแบบเชิงคำสั่ง อาทิลำดับของคำสั่ง ถึงแม้ว่าบางภาษาจะใช้การอธิบายในรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน หรือการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ

การพรรณนาถึงภาษาโปรแกรมหนึ่ง ๆ มักจะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ วากยสัมพันธ์ (รูปแบบ) และอรรถศาสตร์ (ความหมาย) บางภาษาถูกนิยามขึ้นด้วยเอกสารข้อกำหนด (ตัวอย่างเช่น ภาษาซีเป็นภาษาหนึ่งที่กำหนดโดยมาตรฐานไอโซ) ในขณะที่ภาษาอื่นอย่างภาษาเพิร์ลรุ่น 5 และก่อนหน้านั้น ใช้การทำให้เกิดผลแบบอ้างอิง (reference implementation) เป็นลักษณะเด่น


การจัดเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นั้น ภายในแล้วจะเก็บเป็นตัวเลขศูนย์และหนึ่ง (เลขฐานสอง) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมักถูกแทนสารสนเทศในชีวิตประจำวันเช่น ชื่อบุคคล เลขบัญชี หรือผลการวัด ดังนั้นข้อมูลแบบฐานสองจะถูกจัดการโดยภาษาโปรแกรม เพื่อทำให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นเหล่านี้

ระบบที่ข้อมูลถูกจัดการภายในโปรแกรมเรียกว่าชนิดข้อมูลของภาษาโปรแกรม การออกแบบและศึกษาเกี่ยวกับชนิดข้อมูลเรียกว่าทฤษฎีชนิด ภาษาโปรแกรมสามารถจัดออกได้เป็นกลุ่มภาษาที่มี การจัดชนิดแบบสถิตย์ และภาษาที่มี การจัดชนิดแบบพลวัต


ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level) ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล (compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง

ภาษาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งกลุ่มได้เป็นอีกสองประเภทคือ ภาษาที่มนุษย์อ่านออก (human-readable) และภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก (non human-readable) ภาษาที่มนุษย์อ่านออกถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและสื่อสารได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ) ส่วนภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออกจะมีโค้ดบางส่วนที่ไม่อาจอ่านเข้าใจได้

Smiley Smiley Smiley Smiley

หมวดบล็อก "วิทยาศาสตร์" ขอบคุณขอรับCreate Date : 10 มกราคม 2558
Last Update : 10 มกราคม 2558 4:40:58 น. 25 comments
Counter : 1981 Pageviews.

 
อรุณสวัสดิ์จ้ะ


โดย: Princess McPerry @The St.Mountain (Opey ) วันที่: 10 มกราคม 2558 เวลา:6:03:05 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
โหวตให้ท่านขุนแล้วจ้า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blogโดย: หอมกร วันที่: 10 มกราคม 2558 เวลา:22:27:38 น.  

 
สวัสดีค่า ท่านขุน ^^

วันนี้เป็นความรู้คอม ดีจังค่ะ
นุ่นเล่นได้แต่ไม่ีค่อยได้ศึกษา
บางทีก็เหวอไปเลยเวลามีปัญหาทางคอม

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่า

มีความสุขมากๆในวันหยุดพักผ่อนนะคะโดย: lovereason วันที่: 11 มกราคม 2558 เวลา:1:15:51 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ ท่านขุน^^
บางทีคอมก็ทำให้เราปวดหัวได้บ่อยๅ


โดย: สมุดบันทึกสีเทา วันที่: 11 มกราคม 2558 เวลา:21:38:35 น.  

 
ส่งกำลังใจให้ท่านขุนฯค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
.........................

ราตรีสวัสดิ์จากเมืองไทยนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:0:20:04 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ.. ตอน 10 โมง ค่ะ อิอิ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:10:09:26 น.  

 
อ่านแล้วนึกถึงสมัยเรียนเลยค่ะ หนอนเรียนจบเอกเทคโลยีทางการศึกษามา เนื้อหาเหมือนข้อมูลข้างบนเป๊ะ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:10:11:26 น.  

 
เห็นด้วยกับเม้นท์ข้างบนเลยค่ะว่าอ่านแล้วคิดถึงสมัยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เลย ^_^


โดย: AdrenalineRush วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:19:06:05 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog

พี่ขุนหวัดดีตอนค่ำ ๆ ค่า กินไรยังคะ


โดย: mariabamboo วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:20:17:10 น.  

 
เหมือนรื้อเรื่องตอนเรียนมาทบทวนอีกรอบเลยค่ะท่านขุน
พอมีการออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูป สะดวกเยอะเลย
เดี๋ยวนี้การใช้งานก็แทบจะทุกวัยซะแล้วสิ

อรุณสวัสดิ์ค่าท่านขุน (ถูกเวลาทางโน้นไหมเนี่ย)
งบหมดแล้ว เดี๋ยวมาใหม่


โดย: กาบริเอล วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:20:35:11 น.  

 
อ้า....หิมะทางยาว...บางกอกยามนี้ยังไม่หนาวพอจะมีละอองหิมะโปรยปราย

แต่ก็มีสายลมพัดพอให้หัวกระเจิงนะเจ้าคะ

รักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะท่านขุน อิฉันเพิ่งจะหายหงอม...ป่วยนะเจ้าคะ ไม่ใช่ชรา


โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:21:17:09 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ถปรร Photo Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะท่านขุน


โดย: Close To Heaven วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:22:54:18 น.  

 
อิฉันป่วยด้วยนะเจ้าคะ


โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:20:40:43 น.  

 
ขอบคุณท่านขุนฯสำหรับกำลังใจค่ะ
ราตรีสวัสดิ์นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:23:46:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ อิอิ..โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:8:46:31 น.  

 
สวัสดีกลางสัปดาห์ค่ะท่านขุน


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog


โดย: กาบริเอล วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:8:58:21 น.  

 
ช่วงนี้อิฉันดูว่างนะเจ้าคะ

แวะมาเยี่ยมเยียนท่านขุนได้บ่อย


โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:14:40:00 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะท่านขุนโดย: เนินน้ำ วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:19:10:06 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:21:10:33 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: Opey วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:10:16:55 น.  

 
สัขสันต์วันเกิดนะคะ ขอให้ดี
มีสติ สงบ และมีความสุขมากๆ ค่ะ


โดย: หนอน (nonnoiGiwGiw ) วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:15:40:16 น.  

 
สวัสดี ท่านขุน มาให้กำลังใจหาข้อมูลดีๆมาให้เราอ่านนานๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:23:28:48 น.  

 
มาส่งกำลังใจค่ะท่านขุน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:11:48:07 น.  

 ^ ^


โดย: Megeroo วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:12:22:55 น.  

 
หายแว๊บๆ แต่กลับมาแล้วค่า


โดย: mariabamboo วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:20:56:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
Brighten your day
Location :
Western United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

"ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ส่งผล
คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง
เมื่อใดบาปให้ผล คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น"
ขุ.ธ. 25/15/24
เวลา 4.57PM :sat,Mar 29,2557BlogGang Popular Award # 9


BlogGang Popular Award # 10


BlogGang Popular Award # 11


BlogGang Popular Award # 12
"เปลียนล็อกอินใหม่....
เพราะว่าอะไรจึงได้ขอเปลียน
ก็ไม่แน่ใจว่าทำไม.. จากเดิมล็อกอิน ขุนเพชรขุนราม
อยากเปลียนเป็นพี่ขุน...ทั่นขุน... ..ขอไปมันไม่ผ่าน...
เลยขอเป็น"
Brighten your day.....


◎◎◎หนังสือ "ชีวิต อัยการ"โดย อ.ฟ้าขาว


"หม่อมอุ๋ย"ชี้ 8 เหตุผลไม่ต้องการให้ "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นนายกฯอีก


"วิธีลงคลิปยูทูป ในบล็อก เล่นอัตโนมัติ

Friends' blogs
[Add Brighten your day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.