Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2555
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
6 พฤษภาคม 2555
 
All Blogs
 
เปิดชื่อ 10 อันดับรัฐมนตรีที่ปชช.พอใจและ 10 อันดับรมต. โลกลืม

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ  เรื่อง ประเมินความพอใจของประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา และการปรับคณะรัฐมนตรีในสายตาประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี พะเยา  เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ นครพนม  สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นครราชสีมา ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 2,259 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม  2555 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7


10 อันดับรัฐมนตรีที่ประชาชนพอใจการทำงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา
ลำดับที่   รายนามคณะรัฐมนตรี ค่าร้อยละ
1 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 64.8
2 ร้อยตำรวจเอก  เฉลิม  อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี 57.6
3 นายชุมพล  ศิลปอาชา (รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 53.6
4 พลเอก  ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  รองนายกรัฐมนตรี 50.5
5 พลตำรวจเอกประชา  พรหมนอก (รมว.กระทรวงยุติธรรม) 48.5
6 นายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง (รมว.กระทรวงการคลัง) 48.2
7 นายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง รองนายกรัฐมนตรี 47.9
8 นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐรองนายกรัฐมนตรี  47.0
9 นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ (รมว.กระทรวงมหาดไทย) 46.0
10 พลอากาศเอก  สุกำพล  สุวรรณทัต (รมว.กระทรวงคมนาคม) 44.3
11 นายวิทยา  บุรณศิริ (รมว. กระทรวงสาธารณสุข) 44.3
12 นางสุกุมล  คุณปลื้ม (รมว.กระทรวงวัฒนธรรม) 43.1
13 นายปลอดประสพ  สุรัสวดี (รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 42.4
14 นายสุชาติ  ธาดาธำรงเวช (รมว.กระทรวงศึกษาธิการ) 40.5
15 นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล (รมว.กระทรวงการต่างประเทศ) 40.4
16 นายธีระ  วงศ์สมุทร (รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 39.9
17 นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ (รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 39.6
18 มรว. พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัฒน์  (รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม) 39.6
19 นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์ (รมช. กระทรวงการคลัง) 39.5
20 นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ (รมช. กระทรวงสาธารณสุข) 38.9
21 พลตำรวจโท  ชัจจ์  กุลดิลก (รมช. กระทรวงคมนาคม) 38.8
22 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ(รมว. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 38.7
23 นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ (รมว. กระทรวงคมนาคม) 38.1
24 นายฐานิสร์  เทียนทอง (รมช. กระทรวงมหาดไทย) 37.5
25 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ (รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ) 36.8
26 นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ (รมช. กระทรวงมหาดไทย) 35.5
27 นายศักดา  คงเพชร  (รมช. กระทรวงศึกษาธิการ) 35.4
28 นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี 35.2
29 นางนลินี  ทวีสิน  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี 35.1
30 นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ) 35.1
31 นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ (รมช. กระทรวงพาณิชย์) 35.1
32 นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ (รมว. กระทรวงพาณิชย์) 33.2
33 นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี 33.1
34 นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ (รมช. กระทรวงคมนาคม) 32.5
35 นายภูมิ  สาระผล (รมช. กระทรวงพาณิชย์) 32.5
36 นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ (รมว.กระทรวงแรงงาน) 32.5
37 นายอารักษ์  ชลธารนนท์ (รมว. กระทรวงพลังงาน) 31.5
38 นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  (รมช.กระทรวงการคลัง) 31.3

ายชื่อรัฐมนตรีที่ไม่เป็นที่รู้จักในการรับรู้ของประชาชน

ลำดับที่ รายชื่อรัฐมนตรีที่ไม่เป็นที่รู้จัก ค่าร้อยละ

1 นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ (รมช. กระทรวงคมนาคม) 38.1
2 นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  (รมช.กระทรวงการคลัง) 38.0
3 นายอารักษ์  ชลธารนนท์ (รมว. กระทรวงพลังงาน) 37.1
4 นายภูมิ  สาระผล (รมช. กระทรวงพาณิชย์) 36.3
5 นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี 35.7
6 นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ) 35.5
7 นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ (รมว. กระทรวงพาณิชย์) 35.5
8 นายศักดา  คงเพชร  (รมช. กระทรวงศึกษาธิการ) 32.6
9 นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ (รมช. กระทรวงสาธารณสุข) 32.0
10 มรว. พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัฒน์  (รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม) 31.1


กลุ่มตัวอย่าง : ตัวอย่างร้อยละ 49.7 เป็นชาย ร้อยละ 50.3 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 5.2 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 23.7 อายุระหว่าง 20–29 ปี ร้อยละ 25.2 อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 25.3 อายุระหว่าง 40–49 ปี และ ร้อยละ 20.6 อายุ 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 86.3 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 12.6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 1.1 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่างร้อยละ 41.3 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ 29.8 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.8 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 4.7 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.8 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 6.9 ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษา ในขณะที่ร้อยละ 2.7 ระบุว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพเปิดชื่อ 10 อันดับรัฐมนตรีที่ปชช.พอใจและ 10 อันดับรมต. โลกลืม

ที่มา นสพ มติชน
Create Date : 06 พฤษภาคม 2555
Last Update : 6 พฤษภาคม 2555 13:44:38 น. 1 comments
Counter : 870 Pageviews.

 
ว่าจะไม่เม้นเรื่องการเมืองแร้วว แต่อดไม่ได้ แบบว่าใครจะว่าไงก้อช่างแต่หนูชอบนายก ไม่เกี่ยวกับสีอะไรนะเจ้าค๊ะ


โดย: skyandsky วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:37:33 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Brighten your day
Location :
Western United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

"ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ส่งผล
คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง
เมื่อใดบาปให้ผล คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น"
ขุ.ธ. 25/15/24
เวลา 4.57PM :sat,Mar 29,2557BlogGang Popular Award # 9


BlogGang Popular Award # 10


BlogGang Popular Award # 11


BlogGang Popular Award # 12
"เปลียนล็อกอินใหม่....
เพราะว่าอะไรจึงได้ขอเปลียน
ก็ไม่แน่ใจว่าทำไม.. จากเดิมล็อกอิน ขุนเพชรขุนราม
อยากเปลียนเป็นพี่ขุน...ทั่นขุน... ..ขอไปมันไม่ผ่าน...
เลยขอเป็น"
Brighten your day.....


◎◎◎หนังสือ "ชีวิต อัยการ"โดย อ.ฟ้าขาว


"หม่อมอุ๋ย"ชี้ 8 เหตุผลไม่ต้องการให้ "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นนายกฯอีก


"วิธีลงคลิปยูทูป ในบล็อก เล่นอัตโนมัติ

Friends' blogs
[Add Brighten your day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.