ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
1 เมษายน 2560
 
All Blogs
 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3Rชื่อเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

ผู้ศึกษา :  นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์

ปีที่พิมพ์ : 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3R  เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3Rเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ3)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558  จำนวน ห้องเรียน  จำนวน 34 คน  ได้มาโดยการเลือก อย่างเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง การอ่าน และการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน   8  เรื่อง คือ แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน ชุด  แผนการจัดการจัดการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จำนวน30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (B) อยู่ระหว่าง 0.27 ถึง 0.39  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.90  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง  การอ่าน และการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3  ระดับ จำนวน 10  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (t) อยู่ระหว่าง  0.24 ถึง 0.37  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.86  สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผล  และ  T-test  Dependent


ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ มีประสิทธิภาพ  84.21/90.64 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  มีค่าเท่ากับ  0.5431 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 54.31

3.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและเทคนิค SQ3R ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ที่สอนโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและ เทคนิค SQ3Rโดยรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เทคนิค  SQ3R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษา การอ่านและการเขียน และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป
Create Date : 01 เมษายน 2560
Last Update : 1 เมษายน 2560 8:20:00 น. 1 comments
Counter : 555 Pageviews.

 
สวัสดีนะคะ แวะมาเยี่ยมนะจ้าาา

sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 3951724 วันที่: 28 มิถุนายน 2560 เวลา:16:29:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 102 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Yaimai Kids'shop | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.