กุมภาพันธ์ 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
25 กุมภาพันธ์ 2554
 
 

โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทำฝายกั้นน้ำ)

ประเภทโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษา

การพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ นักศึกษาหมู่เรียน 531240502

หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงจากสังคมภายนอก เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน การสร้างเสริมนิสัยให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของนักศึกษา การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ถือเป็นพันธะกิจหนึ่งของมหาลัยฯ ที่จะต้องดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ การทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาออกมาเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้มีความพร้อมในการทำงานรับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต ด้วยเหตุผลนี้เองนักศึกษาสาขาการบัญชีการเงินจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม การเข้าร่วมโครงการ “สร้างฝายกั้นน้ำเพื่อพ่อหลวง” นี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ “สร้างฝายกั้นน้ำเพื่อพ่อหลวง”
1. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. เป็นกิจกรรมที่ช่วยรณรงค์เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
4. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในชมรมวิศวกรรมเคมี และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกความอดทน
5. เพื่อเรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดอุปสรรคได้อย่างมีเหตุผล
6. เพื่อให้นักศึกษารู้จักนำหลักวิชาการที่ได้ศึกษามา มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมาย
1. สร้างฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 ฝาย
2. ทุกคนร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ำ
3. ก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
4. เห็นคุณค่าของน้ำ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประกอบด้วย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีการเงิน จำนวน 9 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 9 คน

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

สถานที่ดำเนินงาน
หมู่บ้านห้วยถ้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงาน
สามารถสร้างฝายหิน ซึ่งเป็นฝายกึ่งถาวร ได้จำนวน 1 ฝาย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
1. ค่าอาหาร 1,000 บาท
2. ค่าน้ำมันรถยนต์ 500 บาท
3. ค่ารถโดยสาร 900 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,400 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักศึกษาได้ออกทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบจากประสบการณ์ทำงาน จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อนักศึกษาจบออกไปทำงานในอนาคต
2. นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละ และมีความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น
3. เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเรียนของนักศึกษาลงได้
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักศึกษา
5. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ทำ และได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6. ดินชื้น ป่าก็ชื้น เป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้
7. ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง
8. เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง
9. ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำ ทำให้น้ำใสขึ้น
10. ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ขั้นตอนการทำฝายกั้นน้ำ

ขั้นตอนที่ 1 ตัดไม้ไผ่


ขั้นตอนที่ 2 นำไม้ที่ตัดมาตอกเป็นหลักของฝาย

ขั้นตอนที่ 3 นำไม้ไผ่มาทำเป็นฝากขั้นตอนที่ 4 ช่วยกันนำหินมาเรียงในฝายที่เตรียมไว้ให้เต็ม
 

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2554
12 comments
Last Update : 1 มีนาคม 2554 14:16:17 น.
Counter : 1629 Pageviews.

 

 

โดย: toeyao 17 มีนาคม 2554 0:04:29 น.  

 

 

โดย: veerar 17 มีนาคม 2554 0:07:46 น.  

 

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะคะ


 

โดย: brackleyvee 17 มีนาคม 2554 1:46:37 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะ กิจกรรมดีๆอย่างนี้ต้องสนับสนุน

 

โดย: บาร์บี้แสนสวย 17 มีนาคม 2554 7:19:22 น.  

 

 

โดย: bigtiger.crochet 17 มีนาคม 2554 8:11:36 น.  

 

สุขสันติวันเกิด

แสงทอง ส่องเจิดจ้า..................ราศี
กำเนิด วันนี้ดี.....................มากหน้า
พบความ สุขเท่าทวี.......วันรุ่ง เรืองนา
สุขภาพแกร่ง รวยค้า...คิดค้นคือคนดี

 

โดย: ต้นกล้า อาราดิน 17 มีนาคม 2554 11:43:55 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเเละมีความสุขในทุกๆวันครับ

 

โดย: Don't try this at home. 17 มีนาคม 2554 18:18:57 น.  

 

ขอให้สุข สดชื่น สดใส
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
มีกิจกรรมดีๆ ทำตลอดไปนะคะ ^^

Happy Birth Day

 

โดย: sierra whiskey charlie 17 มีนาคม 2554 20:16:02 น.  

 

 

โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว 17 มีนาคม 2554 20:39:32 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
*******
*****
***
* 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 17 มีนาคม 2554 20:42:25 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะคะ

 

โดย: คิตตี้น้อยสีชมพู 17 มีนาคม 2554 22:18:47 น.  

 

Photobucket

 

โดย: pinkyrose 17 มีนาคม 2554 22:19:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 

flookblog
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add flookblog's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com