Education is never die
 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง

การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จำเป็นต้องตรงกับตำรา แต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์

การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ
ความรู้ความจำ (Knowledge)
ความเข้าใจ (Comprehension)
การนำไปใช้ (Application)
การวิเคราะห์ (Analysis)
การสังเคราะห์ (Synthesis)
การประเมินค่า (Evaluation)
และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้

กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน


กระบวนการแบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ ด้วยกันคือ
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน
เป็นระยะที่ผู้สอนต้องสังเกต/สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จากนั้นตกลงร่วมกัน เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียด ผู้สอนสร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนซึ่งมีหลายวิธี โดยอาจศึกษาเรื่องจากการบอกเล่าของผู้ใหญ่หรือผู้รู้ จากประสบการณ์ของผู้เรียน/ผู้สอน จากเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ จากการเล่นของผู้เรียน จากความคิดที่เกิดขึ้น จากวัตถุสิ่งของที่ผู้สอนนำมาในห้องเรียน หรือจากตัวอย่างโครงงานที่ผู้อื่นทำไว้แล้ว เป็นต้น เมื่อเกิดความสนใจแล้วก็จะถึงการกำหนดหัวข้อโครงงาน โดยนำเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมาอภิปรายร่วมกัน แล้วกำหนดเรื่องนั้นเป็นหัวข้อโครงงาน ทั้งนี้จะต้องคำนึงว่าการกำหนดหัวข้อโครงงานนั้นจะกระทำหลังจากการตรวจสอบสมมติฐานเสร็จสิ้นแล้ว
ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน
เป็นขั้นที่ผู้เรียนกำหนดหัวข้อคำถาม หรือประเด็นปัญหา ที่ผู้เรียนสนใจอยากรู้ แล้วตั้งสมมติฐานมาตอบคำถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ จนค้นพบคำตอบด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1 ผู้เรียนกำหนดปัญหาที่จะศึกษา
2 ผู้เรียนตั้งสมมติฐานเบื้องต้น
3 ผู้เรียนตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้น
4 สรุปข้อความรู้จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้สอนควรให้กำลังใจผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติม สิ่งที่ไม่ควรกระทำคือการตำหนิหรือกล่าวโทษ ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกำลังใจจนสามารถตั้งสมมติฐานใหม่ได้ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามสมมติฐาน ให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเองเมื่อได้องค์ความรู้ใหม่แล้ว ผู้เรียนจะนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ในการทำกิจกรรมตามความสนใจต่อไปได้ ผู้เรียนอาจใช้ความรู้ที่ค้นพบเป็นพื้นฐานของการกำหนดประเด็น ปัญหาขึ้นมาใหม่เพื่อ
กำหนดเป็นโครงงานย่อย ศึกษารายละเอียดในเรื่องนั้นต่อไปอีก
ระยะที่ 3 ขั้นสรุป
เป็นระยะสุดท้ายของโครงงานที่ผู้เรียนค้นพบคำตอบของปัญหาแล้ว และได้แสดงให้ผู้สอนเห็นว่าได้สิ้นสุดความสนใจในหัวข้อโครงงานเดิม และเริ่มหันเหความสนใจไปสู่เรื่องใหม่ ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำงานตลอดโครงงานแก่คนอื่นๆ มีกิจกรรมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนดำเนินการในขั้นตอนนี้ ดังนี้
1. ผู้เรียนเขียนรายงานเป็นรูปแบบงานวิจัยเล็กๆ
2. ผู้เรียนนำเสนอผลงาน (แสดงเป็นแผงโครงงาน) ให้ผู้สนใจรับรู้ สรุปและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้


ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีดังนี้

1. ขั้นนำเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ กำหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เกม รูปภาพ หรือการใช้เทคนิคการตั้งคำถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนของโครงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้
2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน
4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีครู ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน

แนวทางการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มี 2 แนวทาง ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมตามความสนใจ


เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่สนใจอยากรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อมในสังคม หรือจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ยังต้องการคำตอบ ข้อสรุป ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา รวบรวมความสนใจแก่ผู้เรียน
2) กำหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อเรื่อง
3) กำหนดวัตถุประสงค์
4) ตั้งสมมติฐาน
5) กำหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้
6) กำหนดเค้าโครงของโครงงาน
7) ตรวจสอบสมมติฐาน
8) สรุปผลการศึกษาและการนำไปใช้
9) เขียนรายงานเชิงวิจัยง่ายๆ
10) จัดแสดงผลงาน

2.การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้


เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนเลือกทำ
โครงงานตามสาระการเรียนรู้ จากหน่วยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน นำมาเป็นหัวข้อโครงงาน มีขั้นตอนที่
ผู้สอนดำเนินการดังต่อไปนี้
1) เริ่มจากศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู
2) วิเคราะห์หลักสูตร
3) วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา เพื่อแยกเนื้อหา จุดประสงค์ และกิจกรรมให้เด่นชัด
4) จัดทำกำหนดการสอน
5) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
6) ผลิตสื่อ จัดหาแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
7.1) แจ้งจุดประสงค์ เนื้อหาของหลักสูตรให้ผู้เรียนทราบ
7.2) กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงค์ในหลักสูตร
7.3) จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ
7.4) ผู้สอนใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
♦ ทำไมผู้เรียนจึงสนใจอยากเรียนเรื่องนี้ (แนวคิด/แรงดลใจ)
♦ ผู้เรียนสนใจเกี่ยวกับอะไรบ้าง (กำหนดเนื้อหา)
♦ ผู้เรียนอยากเรียนรู้เรื่องนี้เพื่ออะไร (กำหนดจุด ประสงค์)
♦ ผู้เรียนจะทำอย่างไรจึงจะเรียนรู้ได้ในเรื่องนี้ (กำหนดวิธีศึกษา/กิจกรรม)
♦ ผู้เรียนจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการศึกษาครั้งนี้ (กำหนดสื่ออุปกรณ์)
♦ ผู้เรียนจะไปศึกษาที่ใดบ้าง (กำหนดแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูล)
♦ ผลที่ผู้เรียนคาดว่าจะได้รับคืออะไรบ้าง (สรุปความรู้/สมมติฐาน)
♦ ผู้เรียนจะทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าผลงานของผู้เรียนดีหรือไม่ดีอย่างไร จะให้ใครเป็นผู้ประเมิน (กำหนดการวัดและประเมินผล)
♦ ผู้เรียนจะเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไร (นำเสนอผลงาน รายงาน)
7.5) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตามที่ตกลงกันไว้ (จากคำถามที่ผู้สอนซักถาม) ภายใต้กรอบเวลาในแต่ละครั้ง ถ้ายังไม่สำเร็จให้ศึกษาต่อในคาบต่อไป
7.6) ผู้เรียนทุกคนต้องสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยการเรียนของผู้เรียนและสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้แก่เพื่อนๆ และผู้สอนได้
7.7) ผู้เรียนเขียนรายงานเชิงวิจัยแบบง่ายๆ และแสดงแผงโครงงาน
8) ผู้สอนจัดแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
9) ผู้สอนเขียนบันทึกผลการเรียนรู้

ที่มา : //mark.oacomtech.com/6project.html


Create Date : 27 พฤษภาคม 2550
Last Update : 27 พฤษภาคม 2550 13:16:01 น. 45 comments
Counter : 8527 Pageviews.

 
แผนการจัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน


โดย: วันเพ็ญ IP: 203.172.199.254 วันที่: 27 กันยายน 2550 เวลา:16:37:55 น.  

 
เป็นสื่อที่ดีและสามารถนำไปเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้


โดย: วันดี วัฒนชัย IP: 125.27.170.166 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา:7:13:12 น.  

 


โดย: กมลทิพย์ IP: 203.172.199.254 วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:11:31:52 น.  

 
ขอบคุณนะ


โดย: อาจารย์ IP: 118.172.225.197 วันที่: 27 มีนาคม 2551 เวลา:14:09:26 น.  

 
ขอบคุณมากมาย


โดย: 55 IP: 118.173.143.67 วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:16:28:56 น.  

 
สมัครเป็นสมาชิก


โดย: อรนุช ขันธบุญ IP: 117.47.227.219 วันที่: 15 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:26:04 น.  

 
ดีมากค่ะเปิดโลกการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูที่เริ่มต้นสอนโครงงาน


โดย: อุบล ดวงแก้ว IP: 118.175.241.124 วันที่: 15 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:01:21 น.  

 
การสอนแบบโครงงานสามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระและเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่สุด ดีใจและภูมิใจที่มีคุณครูเห็นความสำคัญกับการสอนแบบโครงงาน


โดย: จรัสพร นาวานภากุล IP: 222.123.224.176 วันที่: 9 สิงหาคม 2551 เวลา:14:12:40 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงงานเพิ่มมากขึ้นและจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง


โดย: พัชรี เทพทอง IP: 114.128.66.46 วันที่: 15 ตุลาคม 2551 เวลา:12:17:54 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ได้รับความรู้เรื่องโครงงานกระจ่างมากขึ้น เปิดเทอมนี้จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนค่ะ


โดย: จรูญรัตน์ สนทนา IP: 202.149.25.197 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:10:34:43 น.  

 
ได้ความรู้มากครับ


โดย: เกษตรศิลปวิทยา IP: 117.47.175.56 วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:21:25:43 น.  

 
ได้ความรู้มาก ขอบคุณค่ะ


โดย: พิศ IP: 118.173.107.34 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:7:10:12 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดี และมีประโยชน์มาก


โดย: ครูอ้น IP: 125.26.55.161 วันที่: 7 เมษายน 2552 เวลา:20:59:04 น.  

 
เป็นประโยชน์แก่ทุกกลุ่มสาระค่ะ 085-4685499


โดย: กรกฎ ครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษค่ะ IP: 124.157.230.161 วันที่: 24 เมษายน 2552 เวลา:19:29:02 น.  

 
เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธกเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฃเธนเน‰เนเธšเธšเน‚เธ„เธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™...........
เน€เธ›เน‡เธ™เนเธ™เธงเธ—เธฒเธ‡เนƒเธ™เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฃเธนเน‰เธ—เธตเนˆเธ•เธฃเธ‡เน€เธ›เน‰เธฒเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ›เธŽเธดเธฃเธนเธ›เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธˆเธฃเธดเธ‡เน†เธ„เธฃเธฑเธš


โดย: vเธ„เธฃเธนเธญเน‰เธงเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡เธ‚เธญเธ™ IP: 125.26.157.89 วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:22:02:51 น.  

 
โครงงานสอนได้ทุกกล่สาระคะ......ดีมาก


โดย: ครูหน่ยหนองเอีย IP: 125.26.157.89 วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:22:12:54 น.  

 
การสอนแบบโครงงาน ผู้เรียนได้เรียนเต็มศักยภาพของตนเอง และสร้างองค์ความร็ด้วยตนเอง


โดย: อาจารย์อ้วน เมืองขอน IP: 125.26.157.89 วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:22:19:55 น.  

 
ดีมากคะได้ความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง


โดย: ครูใต้ IP: 117.47.200.52 วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:49:17 น.  

 
good


โดย: pitsamai IP: 125.25.77.145 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:41:32 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้ที่ละเอียด


โดย: น IP: 61.19.67.238 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:16:37 น.  

 
กำลัทำ คศ3 โดยการนำกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการมาจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการออกแบบการประเมินโครงการ บอกได้ไหมใครเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นท่ปรึกษา


โดย: ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ IP: 114.128.75.56 วันที่: 5 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:54:05 น.  

 
ขอตัวอย่างการสอนแบบโครงงานหน่อยครับ

ทำงานส่งอาจารย์ครับ


แต่หาตัวอย่างไม่ได้เลยครับ


ขอบคุณล่วงหน้านะครับ


โดย: phateam IP: 125.24.166.142 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:18:19:04 น.  

 
เมลย์นะครับ

pha_pd@hotmail.com

ขอบคุณนะครับ


โดย: phateam IP: 125.24.166.142 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:18:22:05 น.  

 
อยากให้ลงลักษณะตัวอย่างโครงงานเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการเรียน


โดย: โดยJarin Ps IP: 117.47.110.127 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:20:24:28 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้มากมาย หายโง่ คิดว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าค่ะ


โดย: นัยนา IP: 117.47.182.238 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:22:46:08 น.  

 
poppy


โดย: poppopop IP: 10.100.5.254, 118.175.78.103 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:13:15:49 น.  

 
ขออนุญาตนำไปอ้างอิงเพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ค่ะ


โดย: ครูพิมพ์ IP: 113.53.34.129 วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:13:04:08 น.  

 
ดีมากเป็นแนวทางการสอนโครงงานได้ดีเชียวหล่ะ


โดย: KruJang IP: 125.25.201.201 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:16:49:50 น.  

 
เป็นข้อมูลของการสอนแบบโครงงานที่ดีค่ะ


โดย: ครูมยุรี IP: 118.173.43.184 วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:12:30:33 น.  

 
เป็นข้อมูลที่ชัดเจน เด่นชัดมาก สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี


โดย: สนีย์ อะภรรัมย์ IP: 119.31.126.141 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:29:00 น.  

 
ดีมากค่ะ ขอตัวอย่างแผนการสอนแบบโครงงานด้วยค่ะ
อีเมล napa-naranok@windowslive.com


โดย: ครูนภา IP: 125.26.103.186 วันที่: 23 มีนาคม 2553 เวลา:13:00:18 น.  

 
ได้รับความรู้มากนะคะ


โดย: พยอม หวังชื่น IP: 125.26.125.50 วันที่: 29 เมษายน 2553 เวลา:9:30:12 น.  

 
เขียนได้ชัดเจน/ มีประโยชน์สำหรับครูมากค่ะ..ขอบคุณมากมายที่ให้ความรู้สู่กัน


โดย: preeda IP: 118.172.192.218 วันที่: 5 ธันวาคม 2553 เวลา:7:08:59 น.  

 


โดย: jodtabean (loveyoupantip ) วันที่: 6 สิงหาคม 2554 เวลา:4:06:03 น.  

 
ขอบคุณหลายๆเด้อ
5555


โดย: เพชร ป.6 ร.ร. กาฬสินธุ์...สัย IP: 49.228.249.100 วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:20:53:53 น.  

 
ขอบคุณที่ทำให้ได้รับความรู้ ซึ่งนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก


โดย: อมรา ปัตรประกร IP: 223.207.25.217 วันที่: 15 ตุลาคม 2554 เวลา:13:45:43 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
อยากได้ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคะ ขอบคุณคะ
janjira3223@gmail.com


โดย: ครละ IP: 110.49.248.65 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา:14:42:55 น.  

 
อยากได้เยอะกว่านี้นะคะ


โดย: โสพล IP: 110.49.232.227 วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:19:06:40 น.  

 
ขอบคุณสิ่งดี ดี ที่อมตะ นิรันกาล


โดย: คนเดิน IP: 110.168.51.67 วันที่: 15 เมษายน 2555 เวลา:18:29:02 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลที่สั้น อ่านเข้าใจง่าย กำลังคิดจะทำผลงานทางวิชา การสอนแบบโครงงานแบบกำหนดหัวข้อ


โดย: สุกัญญา แพร่ IP: 118.172.132.213 วันที่: 26 เมษายน 2555 เวลา:19:40:15 น.  

 
ได้รับความรู้มากคะ ขอบคุณคะ


โดย: ลัคนา ขอนแก่น IP: 1.2.209.18 วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:42:11 น.  

 
ได้รับความรู้ที่แม่นย่ำและเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: วรรณา จันทบุรี IP: 10.0.4.224, 203.172.220.93 วันที่: 17 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:00:45 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะได้รับความรู้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน


โดย: ณปภัช สาระอาภรณ์ IP: 113.53.221.254 วันที่: 30 มิถุนายน 2555 เวลา:23:20:27 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับรายละเอียดการสอนแบบโครงงานเปิดเทอมนี้ก็จะนำไปสอนนักเรียนหลังจากที่อบรม utq 2128ผ่านมาแล้วทีนี้จะนำไปใช้ในทางวิชาการที่ถูกต้องอีกครั้ง


โดย: ธาริกา เจียมประเสริฐบุญ IP: 118.174.160.173 วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:0:35:27 น.  

 
ขอบคุณมากคะ


โดย: ลัค IP: 1.2.234.183 วันที่: 10 ธันวาคม 2555 เวลา:20:48:21 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 
 

krupeter
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add krupeter's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com