“เครือเจริญโภคภัณฑ์” มุ่งมั่นสร้าง “Human Capital” ให้กับประเทศไทย


ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า“Human Capital” หรือ “ทุนมนุษย์” นั้นเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐหรือเอกชนประสบความสำเร็จแต่การยกระดับและขีดความสามารถของ “คน” จนเกิดเป็น “ผลิตภาพ” ขึ้นมานั้นยังไม่อาจนำองค์กรไปสู่“ความยั่งยืน” ได้ ถ้าวันนี้ไม่สร้างผู้นำและคนรุ่นใหม่ให้มี “จิตสำนึกสาธารณะ”

ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังผู้นำรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น “เครือเจริญโภคภัณฑ์” จึงได้เดินหน้า “โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20คน ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “OneYoung World 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่2 เพื่อสร้างประสบการณ์ ปลูกพลังความคิดและจิตอาสาให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ได้ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยในปี 2015 กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลก OneYoung World เป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยมีผู้นำเยาวชนและบุคคลสำคัญของโลกเข้าร่วมกว่า1,300 คน จาก 196ประเทศ ซึ่งในปีนี้การประชุมจะจัดขึ้นที่เมือง Ottawa ประเทศแคนาดา

นางสาวศรินทร์ราวงศ์ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ หัวหน้าฝ่ายอาสาสมัครและพัฒนาผู้นำเพื่อความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดเผยถึงการส่งผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการที่จะพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับมุมมองและประสบการณ์ของผู้นำในระดับโลกเพราะในวันนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศต่างๆ ล้วนมองหาผู้นำที่มี “จิตสำนึกสาธารณะ”

“การที่เรามีผู้นำที่มีจิตสาธารณะก็จะมาช่วยพัฒนาเกี่ยวกับความยั่งยืน การพัฒนานี้ไม่ใช่เป็นการพัฒนาเฉพาะของบริษัทแต่มองไปถึงความยั่งยืนของประเทศ วันนี้โลกและประเทศของเรามีปัญหาต่างๆ มากมายผู้นำรุ่นใหม่จึงควรที่จะมีส่วนร่วมในพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ที่สอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยม3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนและเพื่อองค์กร ดังนั้นการส่งผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมในเวที One YoungWorld 2016 ในปีนี้ก็เพื่อที่จะให้น้อง ๆของเราได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น แล้วก็เห็นว่าทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและโลกของเราเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะมาผลักดันทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้นในประเทศไทยและในองค์กร เพราะฉะนั้นน้องๆกลุ่มนี้ นอกจากจะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำที่ดีในการทำงานแล้วก็ยังจะต้องเป็นผู้นำที่ดีในการที่จะสนับสนุนและผลักดันในเรื่องเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติ”

ตลอดเวลาที่ผ่านมา“เครือเจริญโภคภัณฑ์” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาตลอดโดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่การเติบโตด้านเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงมากมายดังนั้นผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหา สร้างความเจริญก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน

“การเข้าร่วมOne Young Worldจุดประสงค์คือการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของเครือฯ เพื่อให้ผู้นำของเราก้าวไปสู่ผู้นำระดับโลกเพราะเรามีบริษัทอยู่ในต่างประเทศอยู่ถึง 20 ประเทศ เราจึงต้องพัฒนาผู้นำของเราให้เป็นWorld Class ที่สู้และแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ จริงๆแล้วคนไทยก็เก่งอยู่แล้ว แต่เราต้องการที่จะพัฒนาไปอีกมุมมองหนึ่งว่า ผู้นำในอนาคตจะต้องมีจิตสาธารณะซึ่งน้องๆ กลุ่มนี้ต้องกลับมาช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาบริษัท เพราะจากการสำรวจข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กรุ่นใหม่นอกจากมีความต้องการที่จะทำงานในบริษัทที่มั่นคงแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือทำงานกับบริษัทที่เป็นคนดีของสังคม แล้วคนรุ่นใหม่ใน Gen Y จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้คนเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าและความสามารถที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมได้ไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ตาม”

สำหรับการจัดงาน“One Young World 2016” ในปีนี้มีประชุมการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขประเด็นปัญหาที่สำคัญของโลกใน 6 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษา, สันติภาพและความปลอดภัย, ธุรกิจระดับโลก,สิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน และ สุขภาพจิต

“สำหรับข้อตกลงจากทั้ง6 หัวข้อการประชุม ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถช่วยได้เกือบทุกเรื่อง อย่างแรกเลยที่ใกล้ตัวที่สุดเรื่องสิทธิมนุษย์ชนก็คือดูแลบริษัทและพนักงานให้ดี ขณะเดียวกันในบริษัทของเราเองก็มีหลายผลิตภัณฑ์มีทั้ง อาหาร ค้าปลีก การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์มากที่เขาจะเข้าไปช่วยพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั้ง6 เรื่อง ซึ่งเขาสามารถเสนอโครงการขึ้นมาได้ เพราะจริงๆ แล้วการทำงานของเราเปิดโอกาสให้น้องbottom up คือเสนอได้ว่าเมื่อไปเรียนรู้อะไรมาแล้วและอยากจะทำอะไร เราก็ create project ขึ้นมาทำในรูปแบบ actionlearning program ซึ่งปัจจุบันเรามีสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ CPLIหรือ CP Leadership Institute ที่จะสอนให้เขาต้องปฏิบัติจริงทำจริง รู้จริง ด้วยการที่เสนอโครงการมาแล้วนำมาปฏิบัติให้เกิดผล เห็น KPI ก็ทำให้เขาจะเป็น leadership ที่ดีขึ้น”

การส่งผู้นำรุ่นใหม่จากทุกกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมในเวทีการประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลกในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปลูกฝัง“จิตสาธารณะ” พัฒนาบุคลากรให้ “เก่ง” และเป็น “คนดี” แล้ว ทุนและศักยภาพที่เกิดขึ้นนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะยกระดับให้ธุรกิจของคนไทยก้าวไปหยัดยืนในเวทีการค้าระดับโลกควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศด้วยความสมดุลและยั่งยืนได้

“เครือเจริญโภคภัณฑ์มองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวตามปรัชญาและค่านิยม 3 ประโยชน์ที่ว่าประเทศชาติและประชาชนมาก่อนองค์กรเราจึงพัฒนาบุคคลากรโดยให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้ออกไปเรียนรู้ เพราะซีพีเป็นบริษัทระดับโลกเป็นบริษัทของคนไทยที่ไปแข่งขันได้ระดับโลกได้ เราจึงต้องสร้างผู้นำคนไทยให้เป็นผู้นำระดับโลกแล้วเราก็อยากสร้างผู้นำของเราให้มองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ซึ่งก็จะสะท้อนภาพกลับมาว่าถ้าเราเป็นบริษัทที่ดี ผู้ถือหุ้นก็รักเรา ลูกค้าก็รักเรา คนในประเทศก็รักเรา วันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่ได้มองแค่เรื่องของธุรกิจแต่มองว่าเรากำลังสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติเพราะสุดท้ายต่อให้เรามีเงิน มีทรัพยากร แต่เราไม่มีคนดีเราก็ไปสู่ความยั่งยืนไม่ได้ ประเทศชาติก็เช่นกัน เราจึงมองไปถึงการสร้างคนให้ประเทศสร้างให้คนไทยสามารถแข็งขันบนเวทีโลกได้”

ไม่เพียงแต่การส่งคนรุ่นใหม่ไปสู่เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในระดับโลกเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาองค์กรและประเทศชาติแล้ว “เครือเจริญโภคภัณฑ์”ยังมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ActionLearning ที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาโดย “สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์”หรือ “CP Leadership Institute” เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ขับเคลื่อนสังคมตามปรัชญาขององค์กร

“สังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ทั้ง 3ด้านนี้จะต้องเติบโตขึ้นไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เราจึงพยายามพัฒนาผู้นำของเราทุกรุ่นทุกช่วงอายุตั้งแต่ Gen Y ไปจนถึง Baby Boomer เรามองว่าคนที่อยู่ในGen Baby Boomer เป็นผู้มีประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่มีความใหม่ มีความเก่งเรื่องเทคโนโลยี ถ้าคนรุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์จากผู้ใหญ่มาก็จะเป็นเด็กที่เก่งและก้าวไกลมาก ทางเครือจึงได้ตั้งสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อพัฒนาบุคลากรของเรา ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติแบบ ActionLearning ทำไมเราถึงเน้นเรื่อง Action Learning เพราะการลงมือทำลงมือจริงปฏิบัติจริงนั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด”

ตัวอย่างหนึ่งของสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเวทีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านนวัตกรรมหรือInnovationForum ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดในการนำนวัตกรรมไปพัฒนาสังคมจากไอเดียเล็กๆ ในที่ประชุม จนเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่แอปพลิเคชั่น “Autistic Application” เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้เสริมสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติกก็เป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดขึ้นมาจาก “จิตสาธารณะ” ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม

“และล่าสุดก็คือผลงานจากแนวคิดของกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ชุดแรกที่ได้เข้าร่วมในOneYoung World ในปี 2015 ที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาก็ได้ถูกนำมาสานต่อจนเกิดเป็น โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXTED ภายใต้ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน3,342 แห่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่คนรุ่นใหม่ของเราไม่ได้คิดถึงแค่องค์กรด้านเดียวแต่คิดไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน”

ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ถ่ายทอดมุมมองให้กับผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก“One Young World 2016” เอาไว้สั้นๆแต่กระชับว่า One Young World มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนซึ่งในวันนี้ทั่วโลกมองว่าภาคเอกชนเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้

“ผู้นำมีหน้าที่ๆจะแก้ปัญหา และสร้างความยั่งยืนความเจริญก้าวหน้า ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในมุมที่กว้างกว่าตนเองและผู้นำที่ดีจะมองภาพรวมเป็นหลักมากกว่าภาคส่วนตัวถึงจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้”นายศุภชัยกล่าวทิ้งท้าย.
Create Date : 14 ตุลาคม 2559
Last Update : 14 ตุลาคม 2559 12:10:23 น.
Counter : 817 Pageviews.

0 comments

ควายน้อยดีใจได้ไปโรงเรียน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ฉันเขียนภาษาไทย
ตุลาคม 2559

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog