<<< a_somjai a_somjai's blog === อ่านเขียนบล็อก อ่านเขียนโลก <<<== a_somjai อ่านเขียนบล็อก a_somjai a_somjai's blog
Group Blog
 
All Blogs
 
Tech Savvy Group กลุ่มไวเทค (005)

posted by a_somjai on 13 November 2005 @ 06:19 am. |Tech-savvy group | heavy internet users | กลุ่มไวเทค |


ในยุคแรก ๆ ที่มนุษย์เราเริ่มรู้จักไฟ รู้จักใช้ไฟและเข้าใจถึงวิธีการควบคุมไฟ นั้นหมายถึงการที่คนเรารู้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟแล้วนำประยุกต์ความรู้ความเข้าใจมาใช้เพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์นั้นเอง

การรู้และสามารคก่อไฟได้ในเงื่อนไขที่เหมาะสมแบบต่าง ๆ การนำประยุกต์จุดไฟไว้ใช้เองเพื่อให้แสงสว่างในสถานที่และเวลาแห่งความมืด การนำประยุกต์ใช้เพื่อการเผาไหม้เศษสิ่งของที่ตนไม่ต้องการคือการกำจัดให้พ้น ๆ ออกไปเสีย หรือการใช้ไฟเพื่อการให้ความร้อนในการหุงหาอาหาร เหล่านี้ล้วนอยู่ในกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจการมีและใช้เทคโนโลยีทั้งนั้น
"การเล่นกับไฟของคนกลุ่มแรก ๆ ไม่อาจพ้นไปจากผลลัพท์เบื้องต้นของการเข้าถึงเทคโนโลยี คือให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษ สุดแล้วแต่จุดประสงค์และความรู้เท่าถึงการณ์ของผู้ใช้"

ไม่ว่ามนุษย์และสังคมของเราจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีไปมากมายกว้างขวางเท่าใด กฏของการให้คุณและโทษของเทคโนโลยี่ทุกขอบเขตและทุกระดับก็ยังคงสถิตย์อยู่ด้วยเสมอ เช่นเดียวกับความรู้และความเข้าใจการมีการใช้ไฟของมนุษย์ยุคบุพกาล

ตัวอย่างเทคโนโลยีการมีการใช้ไฟดังยกมาข้างต้น เป็นคุณลักษณะการสั่งสมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีอย่างเข้าถึงและทันการอย่างก้าวหน้ามาก บนพื้นฐานของความต้องการแก้ไขปัญหาของมนุษย์แต่ละคนหรือของส่วนรวม อย่างต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ และคำศัพท์ที่ใช้เรียกคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะพูดถึงกันในที่นี้ก็คือ tech-savvy, tech savvy, technology savvy (savvy = know/understand)

กล่าวในแวดวงอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือสังคมออนไลน์ สิ่งที่ต้องกล่าวเจาะจงลงไปก็คือ "high technology"

High tech เป็น technology ระดับ/ประเภทส่วนที่งอกงามไปพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์อย่างก้าวหน้าและทันการ(กับความต้องการในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่พัฒนาซับซ้อนไปเรื่อย ๆ ไม่มีสิ้นสุด) ด้วยกฎแห่งการให้คุณและหรือให้โทษของเทคโนโลยีดังกล่าวมาแล้ว High tech จึงมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยง(ให้เกิดอัตราย)สูง แต่ไฮ-เทคก็มีดีที่มันจะหยิบยื่นโอกาสการทำกำไรสูงให้แก่ผู้ใช้มัน พูดอีกอย่างได้ว่า High tech อาจให้โทษมหันต์และอาจให้คุณอนัต์ได้เช่นกัน

High tech เป็นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิน และกระบวนการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หากจะว่าไปแล้วกิจกรรมของมนุษย์ในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของตนนั้น เทคโนโลยีได้จัดเตรียมไว้ก่อนแล้วซึ่งสองสิ่งคือทั้งวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไม่เพียงแต่ใช้ได้กับเรื่องของเครื่องจักรเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับด้านชีววิทยาอีกด้วย อย่างเช่นการดำเนินการวิจัยระบบเซลล์ เป็นต้น

ประเด็นต่อเนื่องของการศึกษาเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ด หรือ กิจกรรมหรือพฤติกรรมออนไลน์ของคนเรา ทำให้ต้องพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนแนวหน้าหรือหัวขบวนที่ถือธงนำไปกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิถีสังคมและวัฒนธรรมของสังคมโลกและสังคมกลุ่มย่อย เช่น สังคมอเมริกัน สังคมยุโรป สังคมเอเชีย มาจนถึง สังคมไทย และสังคมชุมชนออนไลน์ของคนใช้ภาษาไทย

เมื่อส้งคมมนุษย์ยุคบุพกาล มีกล่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังเช่น่ "นักเล่นกับไฟ" ฉันใด ในยุคปัจจุบันที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์/เล่นคอมพ์-เน็ต-มือถือ รวมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กล้องถ่ายภาพ การพิมพ์ การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ก็ต้องมี"กลุ่มคนที่รู้และเข้าใจเทคโนโลยี" ก่อนผู้อื่น ทำตัวเป็นเด็กแนว(หน้า)อยู่เสมอ ไม่ยอมล้าสมัย ไม่มีตกรุ่น คนเหล่านี้จัดเป็น Tech Savvy Group - กล่มไวไฟไฮเทค หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า "กลุ่มไวเทค"

ความสำคัญของ Tech Savvy Group คือกลุ่มมคนในสังคมที่ไวต่อการรับเอาเทคโนโลยีด้วยการมีใช้สิ่งก้าวหน้าใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการ เก่าทันการณ์ และเท่าทันกาล มีเรื่องเกี่ยวข้องที่น่าสนใจหลายประเด็น หลากหลายมุมมอง เริ่มตั้งแต่ข้อพิจารณาคุณสมบัติคนกลุ่มนี้ด้านองค์ประกอบทางประชากรก็มีเรื่องให้ดูกันมากมายแล้ว ได้แก่เรื่อง เพศ(ชาย-หญิง-อื่น ๆ) วัย(เด็กก่อนวัยรุ่น วัยแรกรุ่น วัยโรยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทำงาน ผู้ใหญ่เลยวัยทำงาน) การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของพวกเขา (การบริโภคสินค้าและบริการ การใช้เวลาว่าง กิจกรรมตามความสนใจ) เป็นต้น

และแน่นอน หาก(ใคร)สามารถแยกแยะกลุ่มคนเหล่านี้ได้ถูกต้องชัดเจนแล้ว (ใครหรือองค์กรนั้น ๆ)ก็ย่อมสามารถกำหนด(หรือควบคุม)ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเป็นไปได้ในอนาคต เพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายของคน ๆ นั้นหรือองค์กรนั้น ๆ เช่น อยากรู้ส่วนตัวเพื่อปรับตัวอยู่กับสังคมร่วมสมัย รู้เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ(สุดท้ายคือทำกำไร) รู้เพื่อการควบคุมและการจัดการทางสังคม(เช่น รัฐ ราชการ)

หากจะอธิบายให้เข้าใจสั้น ๆ ง่าย ๆ ใช้เวลาน้อย ๆ ก็ต้องขอยกตัวอย่าง
=> เห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ตอนนี้ ที่ว่าด้วยการสอนเด็กนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ไหม? นั้นแหละการสร้าง Tech Savvy Group
=> เห็นการเปิด Contents ต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้ใช้ออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ของผู้ให้บริการต่าง ๆ หรือเวปไชต์ยอดนิยมของเมืองไทย ไหม? อย่างเมื่อหลายเดือนก่อนหน้า นอกจากเพิ่มบริการเกมส์ออนไลน์ (Game Room) เพื่อให้บริการสมาชิกแล้ว ไม่กี่วันมานี้ Pantip.com ก็เพิ่มบริการ ฟังเพลงออนไลน์ (Pantip music station) เข้ามาอีกแล้ว และเพื่อให้เข้าถึงหล่าผีบล็อก ปีศาจเน็ต (bloggers, tech-savvy group, heavy internet users) ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ชาวบล็อกแก๊งจะเห็นลิงค์ฟังเพลงออนไลน์ปรากฏในหน้าHome ของบล็อกแก๊งเรียบร้อยแล้ว


สุดท้ายวันนี้ ขอเรียนว่า Tech Savvy Group ที่สำคัญที่สุดคือ "กลุ่มเด็กและเยาชน" ดังนั้นถ้าคนอ่านบล็อกบ้านนี้สังเกตุสักนิด จะพบว่ากลุ่มบล็อกหมวดชีวิตออนไลน์ของฉันที่ว่าด้วยการเล่นเน็ดของเยวชน จะเขียนไว้ในหัวข้อตอนต่าง ๆ ที่มีรหัสต่อท้ายชื่อตอน กำกับไว้ด้วยเลข (003/xx) เสมอ ส่วนภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับ Tech Savvy Group จะเขียนในหัวข้อตอนที่กำกับด้วย (005) หากสนใจก็เลือกอ่านได้ สุดแล้วแต่ความสนใจ


photo by Demos


Create Date : 13 พฤศจิกายน 2548
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2548 16:12:42 น. 7 comments
Counter : 3522 Pageviews.

 
ตามมาดูด้วยคนครับ


โดย: ตี๋น้อย (Zantha ) วันที่: 13 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:12:22 น.  

 
จู่ๆ ก็นึกถึงหนังเรื่อง Quest For Fire ขึ้นมา...

ปล.เชียงใหม่ตอนนี้ ทำไมมันฮ้อนจะอี้...


โดย: KMS&หมาป่าสำราญ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:12:59 น.  

 แวะมาดูหลัง กับขาอ่อน พริตตี้จ๊ะ


โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา:10:26:44 น.  

 
แวะมาอ่านค่า

หวัดดีคืนวันจันทร์นะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา:22:47:35 น.  

 รูปที่ไปแปะในบล๊อคเรา "แฟน" เหรอจ๊ะ

ว่างๆ แวะมาจิบชาที่บล๊อคนะโดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2548 เวลา:10:54:40 น.  

 
เด็กเทพล


โดย: saflove001 IP: 125.24.76.227 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:09:10 น.  

 
เศษแก้วยังบาดคม
เศษอารมณ์ยังบาดใจ
เศษเหล็กยังขายได้
แล้วเศษใจใครจะเอา

กลอนหนุกๆนะค่ะ


โดย: ฟาง บีม น่ารักค่ะๆๆ IP: 125.24.76.227 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:10:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

a_somjai
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

 • NEW! 2013
  กลับบลูส์บ้านบ้าน • ... --- • --- • สถิติ


 • Friends' blogs
  [Add a_somjai's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.