มีปัญหา ปรึกษา Dr.ปาน@com
 
Magic Project: ประกันคุณภาพ กศน.สมุทรปราการ By ดร.ปาน กิมปี

Magic Project: ประกันคุณภาพ กศน.สมุทรปราการ
ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการประกันคุณภาพของกศน.สมุทรปราการไม่ใช่เป็นความบังเอิญ แต่เป็นความตระหนักและความพยายามมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานนับปี หากเริ่มการย้อนรอยที่เป็นทางการอาจเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 ที่ผอ.กุลธร เลิศสุริยะกุล ผอ.ศนจ.สมุทรปราการ ผอ.ศบอ. และชาวกศน.ทุกๆ คน หยิบจอบ หยิบเสียมเพื่อปลูกการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนให้เป็นระบบเป็นรากฐานของการประกันคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการประกันคุณภาพได้ดำเนินการมาด้วยวิถีปฏิบัติของกศน.อยู่แล้ว) และตามความคาดหวังในผลงานกศน.ของผู้รับบริการและเครือข่าย
ในช่วงสัปดาห์วันที่ 23-27 เมษายน 2550 ผอ.กุลธรและคณะได้พาศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมงาน กศน.ในพื้นที่ครบทั้ง 6 อำเภออีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นหนักถึงความก้าวหน้าการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งได้พบว่า กศน.สมุทรปราการได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน สร้างความเข้าใจร่วมกันในความมุ่งมั่นการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบแนวทางหลักของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ปรับปรุง พัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาบางตัวเข้ามาเพิ่มเติม มีแนวทางการเสนอ SAR แล้ว เป็นผลงานที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ซึ่งพร้อมที่จะรายงานให้เป็นฉบับสมบูรณ์เท่านั้น จึงได้มีการสนทนาเพื่อเสนอกรอบแนวทางการเขียน SAR เพราะทุกอย่างมีข้อมูล 40-60% แล้ว ที่ประชุมของชาวกศน.แต่ละอำเภอจึงมีแรงปรารถนาที่อยากให้จบเล่ม อยากเห็นฉบับ SAR ฉบับแรกของแต่ละศบอ. จึงได้เกิดพลังนัดหมายกันว่าแต่ละอำเภอ จะทุบหม้อข้าวหม้อแกงให้จบภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2550 ให้จงได้ (ถึงแม้บางศนอ.จะถูกกติกาใบเหลืองจากผอ.จังหวัดบ้าง)
ด้วยพลังฮึดและความมีวิสัยทัศน์ของผอ.ศนจ.และ คณะจึงได้นัดหมายว่าเราจะมาร่วมกันเสนอ SAR ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2550 เพื่อเป็นการทบทวนคุณภาพและการรายงานคุณภาพด้วยลายลักษณ์อักษรที่เป็นฉบับ SAR และเชื่อมต่อถึงการพัฒนาคุณภาพของปีต่อไป และยิ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเมื่อศนจ./ศบอ.ใกล้เคียงที่เดินทางไม่ยากนัก ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เช่น ผอ.ศิลป์ชัย ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ผอ.วราภรณ์ นครนายก ฉะเชิงเทรา ศูนย์ภาคตะวันออก ศกพ.(ส่วนกลาง) และยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกเมื่อ ดร.วิศนี ศิลตระกูล ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (ถึงแม้นัดหมายงานหลักไว้แล้ว 2 งาน ก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่มาร่วมงานครั้งนี้) อาจารย์บุญสม นาวานุเคราะห์ วิทยากรกิตติมศักดิ์ (งานนี้ขึ้นรถเมล์มาก็ยอม) อาจารย์วีรนุช ทองแดง จากสมศ. (ที่เมื่อประสานงานไปแล้ว ได้ยินน้ำเสียงที่เต็มใจที่จะมาร่วมงาน เมื่อผอ.สมศ.เห็นชอบแล้ว) ศึกษานิเทศก์ กศน. ภาคตะวันออก รวมทั้งอาจารย์จตุพร (แจ๋ว) สุทธิวิวัฒน์ (งานนี้ยินดีเป็นผู้ดำเนินรายการเพิ่มด้วย) บางท่านไม่ได้มาแต่ก็อนุเคราะห์รถตู้รับ-ส่งจากอ.ประทุมทิพย์ ศรีเมือง(กจ.) ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
เวทีการพัฒนาคุณภาพและช่วงเวลาสัมมนาได้มีการเสนอรายงานการพัฒนาคุณภาพครบทั้ง 6 อำเภอ และเพิ่มเติม ศบอ.เมืองชลบุรี (อ.กัลยาณี สมัครพงศ์ ผู้แทนของจังหวัด) เสนอผลด้วย และยังได้รับข้อคิดเห็นและหนทางดีๆ จาก อ.สุพรรณ เกษมสวัสดิ์ (ฉะเชิงเทรา ตัวแทนของ ผอ.กระวีกระวาด) รองกฤตชัย รักษาพล (ศกพ.) ผอ.สมศักดิ์ เรืองจิระอุไร (บางคล้า) และบุคคลสำคัญอีกหลายท่านที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้หมด
บทเรียนของเวทีสนทนาครั้งนี้ได้หลักกว้างๆ ของการประกันคุณภาพและเจาะลึกเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา การเสนอผลแต่ละมาตรฐาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพต่อไป อ.วีรนุชให้สาระสำคัญและข้อคิดเห็นของการประกันคุณภาพ และได้ฟังนิทานดีๆ ถึง 2 เรื่อง (และต่อไปพวกเราคงไม่โยน touch stone ลงทะเลดำง่ายๆอีกแล้ว) และยังมีบทเรียนอีกมากมายที่แต่ละท่านได้เก็บเกี่ยวได้ไว้ จากวิทยากรดังกล่าวและสมาชิกที่ประชุม ที่สามารถเรียกว่าได้ว่าเป็นวาระ Together for Quality
และเป็นที่น่ายินดีที่จังหวัด อำเภอ ที่ได้จัดทำรายงาน SAR ไปก่อนหน้านี้แล้ว (อย่างเช่น ฉะเชิงเทรา บางอำเภอของชลบุรี จันทบุรี ฯลฯ) เป็นการยืนยันความสำเร็จไปก่อนหน้านี้แล้ว ศบอ. ศนจ.ที่เหลือได้มีคำมั่นสัญญาและพันธะทางใจ จะจัดทำให้สำเร็จภายในเร็วๆวันนี้ เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.
และก็แน่นอนการเป็นนักเรียนท๊อปเทนในห้องก็แสนยาก (แต่ภูมิใจในความสำเร็จ) แต่การรักษาระดับท๊อปเทนเป็นเรื่องที่ดูเหมือนยากกว่า ขอให้แต่ละท่านดูแล รักษาคุณภาพต่อไป หาหนทางวิธีการทำงานที่ดียิ่งขึ้น(Better ways) ต่อไป ทุกท่านควรได้รับดอกกุหลาบงามๆ กลับบ้านไปทุกคน โดยเฉพาะอาจารย์เบ็ญจพร ราชวิริยารักษ์ อาจารย์มาลัย ศักดิ์ตระกูลกล้า ผอ.ศบอ. และน้องๆครูกศน.ทุกคนที่ไม่มีแม้เวลาที่จะปิดทองหลังพระเสียด้วยซ้ำ และบุคคลสำคัญที่เป็น Man of the Match คือ ผอ.กุลธร เลิศสุริยะกุล (ที่ดีใจและตื่นเต้นจนเกือบตกเวที แต่มาดยังดีเช่นเดิม) จนต้องเรียกว่างานเวทีนี้เป็น Magic Project

ดร.ปาน กิมปี 10 พ.ค. 50
บันทึกสาระย่อยๆนี้ ได้ประมวลจากเหตุการณ์เวทีประกันคุณภาพของศนจ.สมุทรปราการและพันธมิตรในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมคัลเลอร์ลีฟวิ่ง สมุทรปราการCreate Date : 10 พฤษภาคม 2550
Last Update : 14 กรกฎาคม 2551 21:36:39 น. 120 comments
Counter : 3577 Pageviews.  
 
 
 
 
สวัสดียามเช้าคะ
แวะมาทักทาย
ว่าง ๆ เชิญที่ blog goodpeople na ka
แล้วจะมาเยี่ยมใหม่คะ
 
 

โดย: goodpeople วันที่: 10 พฤษภาคม 2550 เวลา:10:37:06 น.  

 
 
 
นักศึกษา ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี มรภ.เพชรบุรี
 
 

โดย: เชิดชัย ธุระแพง IP: 61.7.190.218 วันที่: 25 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:10:09 น.  

 
 
 
คือ ตอนนี้ผม อยากซื้อ วุฒิ ม.3 ตัวจิง ของจิง ถูกต้องตามกฏหมาย ใครมี ขาย แอดมาคุยนะครับ darling_natee@hotmail.com ออน24ชม. ครับ
 
 

โดย: น้ำ IP: 58.9.17.254 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:18:36:27 น.  

 
 
 
ตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่หรือเปล่าค่ะ
ถ้ายังไม่เปิด จะเปิดช่วงไหนคะ
บ้านอยู่แถวบางปูนะ!
 
 

โดย: น้ำตาล IP: 124.120.239.168 วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:16:48:47 น.  

 
 
 
ก็พูดตรงๆๆเลยนะคะ คือหนูเรียนไม่จบอ่ะคะ หนูเรียนอรรถวิทย์คะอยู่ปวส แต่ที่จริงต้องจบไปแร้วอ่ะ คะ
แต่หนูมีปัญหาทางบ้าน จึงอยากหะซื้อวุฒิ กศน.ของปวสอ่ะคะ ไม่ทราบว่ามันจะมีรึป่าวคะ ถ้ามีก้อติดต่อด่วนนะคะ 0841594193
 
 

โดย: หนูเล็ก IP: 124.120.117.26 วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:22:50:52 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ กศน ม6 ด่วนคับจาเอาไปสมัครเรียนมหาวิทยเอกชนคับ ติดต่อด่วนนะคับ B_A_S_S_LOVE_@hotmail.com หรือ 0834042092
 
 

โดย: คนอยากเรียน IP: 222.123.134.54 วันที่: 31 สิงหาคม 2550 เวลา:16:38:33 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.3 ค่ะ เบอร์โทรเรา0854954985 ให้ได้ไม่เกิน 2000 ค่ะ ด่วนมากๆค่ะ หรือใครรู้ว่าซื้อที่ไหนได้โทรมาบอกที่เบอร์นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 
 

โดย: บี 0854954985 IP: 125.24.134.7 วันที่: 3 กันยายน 2550 เวลา:12:35:07 น.  

 
 
 
ผมอยาดจะขอซื้อวุฒิ ปวส. อะครับมีที่ไหนขายบ้างช่วยบอกทีให้ได้ไม่เกิน2000บาทช่วยเมล์บอกที หรือที่ไหนขายก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ ที่เมล kentaro2528@hotmail.com
 
 

โดย: อยากเรียนแต่บ้านไม่มีฐานะ IP: 124.120.137.188 วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:13:11:42 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.6 เพราะต้องการนำวุมิไปสมัครงาน
อ่ะค่ะ ใครทราบช่วยบอกทีนะคะที่เบอร์ 089-678-8964
ดวนมากนะคะ หรือจะเมล์มาก็ได้ที่ iae_ba@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
 
 

โดย: ae IP: 124.121.175.188 วันที่: 25 กันยายน 2550 เวลา:20:49:38 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.6 ใครทราบหรือมี แอดเมล์ aomhockey@hotmail.com ราคาคุยกัน
 
 

โดย: aom IP: 124.120.235.222 วันที่: 26 กันยายน 2550 เวลา:7:36:01 น.  

 
 
 
ตอนนี้ อยากศึกษาต่อ ตองการ วุฒิ ปวส. มีมั้ย ติดต่อกลับ wung_word@hotmail.com
 
 

โดย: hot IP: 58.9.92.213 วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:16:30:19 น.  

 
 
 
ต้องการอยากจะซื้อวุฒิ ปวส.ค่ะ มีใครพอจะรู้มั่ง หยุดเรียนไปหลายปีเพราะป่วยเป็นโรคไต ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วก็เลยอยากซื้อวุฒิไปเรียนต่อที่มหาลัย ช่วยบอกด้วยนะค่ะจะเป็นพระคุณมากๆ 084-0008520 (ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ)
 
 

โดย: สาริศา IP: 210.203.182.11 วันที่: 19 ตุลาคม 2550 เวลา:2:48:20 น.  

 
 
 
ผมต้องการซื้อวุฒิ ปวส.ด้านการตลาด อ่ะครับ
จะเอาไปใช้สมัครเรียนต่ออ่ะครับ ช่วยหน่อยเถอะครับ
ทำแต่งานไม่มีเวลาเลย 086-892-2414 โทรมาได้น่ะครับ
หรือเอ็มมาคุยได้ครับ b_bad_bom@hotmail.com
 
 

โดย: บอมครับ IP: 124.121.7.172 วันที่: 22 ตุลาคม 2550 เวลา:13:36:00 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปวส. ซื้อได้จากที่ไหนบ้าง ราคาเท่าไหร่
จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงาน แต่ไม่มีโอกาศได้เรียน
ช่วยบอกหน่อย 087-2940663 อยากได้จริงๆ
 
 

โดย: ออนนี่ IP: 125.24.144.168 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:17:28 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ ม 6 อยากได้เอาไปสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลน่ะ ติดต่อมาที่ 0845344077
 
 

โดย: แอน IP: 58.136.169.161 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา:23:13:27 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปวส ติอต่อด่วนเลย 0895007076
จะเอาไปเรียนต่อครับ
 
 

โดย: โอ IP: 124.121.11.88 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา:15:47:36 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิม.6เอาไปสมัครเรียนแต่ต้องตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะคะ ใครสามารถทำได้เมลมาบอกกันที่namningA@hotmail.com หรือจะโทรมาก็ได้นะคะ ที่ 089-9542622คะ ราคาเท่าไหร่ก็คุยกันนะคะ
 
 

โดย: สาวดอกไม้ IP: 222.123.213.189 วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:14:09:08 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ ปวส.เอาไปเรียนต่อ มสธ.ราคาเท่าไหร่ติดต่อด้วยครับจะขอบคุณมาก เมลมานะครับ somnuk1999@yahoo.com
 
 

โดย: mo IP: 210.203.176.218 วันที่: 12 ธันวาคม 2550 เวลา:10:51:06 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิม.6เอาไปสมัครเรียนแต่ต้องตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะคะ ใครสามารถทำได้เมลมาบอกกันkukkikpig@yahoo.com หรือจะโทรมาก็ได้นะคะ ที่ 08-6644-2256 คะ ราคาเท่าไหร่ก็คุยกันนะ
 
 

โดย: need IP: 58.9.47.229 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:14:59:46 น.  

 
 
 
อยากได้ วุฒิ ม6 ที่ใช้สมัครเข้ามหาลัยเอกชนได้จิง
อยากได้ด่วนเลยค่ะ ติดต่อ 085-5507152
iyd-ot_@hotmail.com
 
 

โดย: มิ้น IP: 58.9.18.121 วันที่: 16 ธันวาคม 2550 เวลา:15:38:30 น.  

 
 
 
อยากได้ วุฒิ ม6 ที่ใช้สมัครเข้ามหาลัยเอกชนได้จิง
อยากได้ด่วนเลยค่ะ ติดต่อ poy_skyline@hotmail.comเอาไม่เกิด200บาท
 
 

โดย: poy IP: 58.8.79.157 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:17:12:28 น.  

 
 
 
โดนตำรวรจับนะ เสียเวลา เสียใจ เสียหน้า ด้วย
 
 

โดย: เป็นกำลังใจให้นะค่ะ IP: 58.8.35.34 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:18:34:31 น.  

 
 
 
คือ ตอนนี้ผม อยากซื้อ วุฒิ ม.3 ตัวจิง ของจิง ถูกต้องตามกฏหมาย ใครมี ขาย แอดมาคุยนะครับ w_gniy@hotmail.com
 
 

โดย: pp IP: 125.24.192.36 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:12:13:31 น.  

 
 
 
เราอยากซื้อวุฒิ กศน ม.6ใครมี ติดต่อ089-113-2239 ช่วยด้วยนะค่ะ ต้องการมากเลย
 
 

โดย: คนเดือดร้อน IP: 58.9.6.194 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:1:39:03 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ กศน ม.6 มาสมัครเรียนภาคพิเศษที่รามคับ
tanut_top@hotmail.com
 
 

โดย: top IP: 58.64.113.198 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:12:14:49 น.  

 
 
 
อยากได้วุฒิ กศน เช่นกัน ไม่ทราบว่าซื้อยังไง ให้ถูกต้องตามกฏหมาย
ติดต่อมาด้วยได้มั้ยอะค่ะ

papeedoo@hotmail.com
 
 

โดย: kenny** IP: 124.121.207.107 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:18:52:14 น.  

 
 
 
ของ ม 6
ไม่ทราบว่า จะซื้อยังไง ซื้อได้มั้ย ถูกต้องตามกฏหมายสุดๆ

ด่วนสุดๆ
จะเข้ามหาลัยแล้วววววววแง่วๆๆๆ

อยู่เขต บางปู จ๊า
 
 

โดย: kenny** IP: 124.121.207.107 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:18:58:54 น.  

 
 
 
ขอด้วยคน วุฒิ ม.6 ของจิงติดต่อ jiblittle@hotmail.com

บ้านอยู่บางปุเช่นกัน

thx.
 
 

โดย: jib IP: 220.240.16.33 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:19:39:50 น.  

 
 
 
เราอยากซื้อวุฒิ ม.6ใครมี ติดต่อ089-7899776 ช่วยด้วยนะค่ะ ต้องการมากเลย
 
 

โดย: pukkached@hotmail.com IP: 58.8.88.182 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:21:38:33 น.  

 
 
 
อยากซื้อวุฒิ ม.6 ถูกต้องตามกฏหมายค่ะ ด่วนมาก
ต้องการเอาไปเรียนต่อโรงเรียนเอกชนค่ะ
ช่วนหน่อยนะคะ จ่ายเท่าไหร่ก็ยอมค่ะ
ติดต่อกลับเมล์นี้เลยนะคะ nu_u_ann@hotmail.com
หรือไม่งั้นก็โทรมาเลยละกัน 0840069429
 
 

โดย: nannei IP: 124.121.32.130 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:20:01:42 น.  

 
 
 
ต้องกานซื้อวุฒิ ม.6 ติดต่อ0811440277 ต้องกานด่วน
ราคาว่ามาเลยคุยกันนะ
 
 

โดย: golf IP: 58.9.2.29 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:15:42:04 น.  

 
 
 
อยากได้วุฒิม.6 สมัครเข้าเรียน มหาลัยเอกชน

คัยรู้บอกด้วย nuu_som@hotmail.com
 
 

โดย: ส้ม IP: 124.121.142.72 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:23:44:13 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ เหมือนกันคะ จะเอาไปทำงาน ติดต่อด่วนคะ mylookchin89@hotmail.com
 
 

โดย: ทราย IP: 203.156.25.40 วันที่: 20 มกราคม 2551 เวลา:16:02:02 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม6 เหมือนกันคะจะเอาไปสมัครงานคะ ติดต่อด่วนคะ mylookchin@hotmail.com
 
 

โดย: sai IP: 203.156.25.40 วันที่: 20 มกราคม 2551 เวลา:16:06:02 น.  

 
 
 
ต้องการเหมือนกันคับ ม.6 ป.ว.ช ป.ว.ส ปริญญาตรีอย่างไหนก็ได้คับ จะเอาไปสมัครงาน ติดต่อ tonysengsri@yahoo.com หรือโทร 084-7364570ครับ.
 
 

โดย: ต้น IP: 58.8.48.60 วันที่: 27 มกราคม 2551 เวลา:23:56:01 น.  

 
 
 
อยากซื้อวุฒิ ม.6 ถูกต้องตามกฏหมาย ด่วนมาก
ต้องการเอาไปเรียนต่อโรงเรียนเอกชน จ่ายเท่าไหร่ก็ยอม
นิค 089 772 0092
 
 

โดย: ค IP: 203.147.2.190 วันที่: 31 มกราคม 2551 เวลา:17:31:17 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปว สไปสมัครงานครับมีขายที่ไหนบ้างครับ ให้ 10000-20000 บาท
089-8840541
 
 

โดย: กิจ IP: 202.151.4.104 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:11:13 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.6 เอาไปเรียนต่อ มหาลัยเอกชน ติดต่อกลับ koozab@hotmail.com ด่วน
 
 

โดย: Mham IP: 125.24.88.85 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:10:04 น.  

 
 
 
ไครรู้ว่าวุฒิ ม.6 ซื้อได้ที่ไหนโทรมาด่วนครับ 0850445821 ต้องการมากครับ
 
 

โดย: เฟี้ยว IP: 124.121.193.19 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:51:08 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม6 หรือ ปวช ค่วน (กศน ม.6 ก็ได้) เพื่อไปเรียนต่อ มีอายุแล้วครับ เพิ่งมีเงินและโอกาส จึงรอไม่ไหว ราคาไม่เกี่ยง และเป็นความลับสุด กรุณาติดต่อ นิค 089 772 0072
 
 

โดย: นิค IP: 203.147.2.190 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:00:01 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม6 หรือเทียบให้เร็วที่สุด ติดอยู่ที่เดิม 3 วิชา ใครพอช่วยได้บ้าง จะเอาไปเรียน ปวส เอกชนหลักสูตร 8 เดือนต่อ ติดต่อได้ 08408953414 หรือ nim_ttt@hotmail.com
 
 

โดย: วาย IP: 58.8.160.169 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:43:09 น.  

 
 
 
อยากได้วุฒิ ปวส.ค่ะ ไปเรียนต่อ ป.ตรี ค่ะ

leklek76@hotmail.com
 
 

โดย: เล็ก IP: 58.147.17.134 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:04:28 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม6 ตัวจิงๆๆๆๆๆ เพื่อไปเรียนต่อ
ถูกต้องตามกฏหมาย ด่วนมาก ใครสามารถทำได้เมลมาบอกกันที่DoraemoN0132@hotmail.com
ด่วนๆๆๆๆๆสุดๆๆๆๆๆคับบบบบบบบบบบบบบบบ
 
 

โดย: DoraemoN0132 IP: 58.8.34.12 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:23:13 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิม.6ก.ศ.น ก้อได้ ถูกต้องตามกฎหมาย ด่วนๆๆๆๆๆ

เพราะจะรีบไปสมัครเรียนแล้วค่ะ ใครทำได้ช่วยหน่อย

เถอะน่ะค่ะ ราคาตกลงกันได้ค่ะ ติดต่อมาที่

mimeen_2731@hotmail.com ราคาตกลงกันได้คะ
 
 

โดย: mimeen IP: 125.26.218.90 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:1:53:41 น.  

 
 
 
ต้องการ วุฒิ ปวช ตัวจริง ตรวจสอบถูกต้อง จะใช้เรียนต่อ ปริญญาตรี ติดต่อด่วน
pikcham@yahoo.com
 
 

โดย: Pik IP: 124.121.234.188 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:28:36 น.  

 
 
 
ม6 เรียนปีครึ่ง
ปวส เรียนปีครึ่ง
ได้รับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการจริง
ได้ความรู้ ไปใช้ในการดำรงค์ชีวิตได้จริง มีเกียติมีศักดิ์ศรี ไม่ตอ้งเตรียมตัวเข้าคุก ค่าใช้จ่ายไม่กี่ตังค์หรอกครับ ติดต่อได้ที่ การศึกษานอกโรงเรียนทุกเขต
และ กรมอาชีวะครับ
n007
 
 

โดย: n007 IP: 202.149.24.129 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:30:24 น.  

 
 
 
ดิฉันจบม.3 ต้องการซื้อวุฒิปวช และปวส เพื่เรียนต่อปริญญา อยากทราบรายระเอียด และใช้เรียนต่อเมืองนอกได้ไหมค่ะ
noi_26th@yahoo.com
 
 

โดย: สายสุนีย์ ชัยนา IP: 85.156.230.236 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:31:48 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิกศน.ม.6ด่วน ราคาไม่เกี่ยงค่ะ....เท่าไหร่ก็ได้ จะนำไปสมัครงานค่ะ ด่วนสุดๆๆๆๆๆ
เมล์มาบอกได้เลยนะคะ
 
 

โดย: kenloxy@hotmail.com IP: 124.120.11.247 วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:34:49 น.  

 
 
 
มีใครได้ไหม พวกขอซื้อวุฒิอะครับ ผมก็อยากได้บ้าง ผมอายุ 23จะ24 แล้วอยากได้วุฒิ ม.6เหมือนกัน จะไปเรียน มหาลัยอะครับ เรียนกศน มันไม่ยากหรอกครับรู้ แต่เสียเวลาเปล่าๆ เพราะแทบไม่ได้ความรู้อะไรเลยจริงๆ จากประสบการณ์ของเพื่อนๆผมไม่มีใครได้ไรเลย เรียนกศน แทบจะเสียเวลาเปล่า ถ้าคิดจะเอาไปต่อมหาลัย ไปเรียนมหาลัยเลยยังดีกว่า เลือกสายยังไงก็เริ่มใหม่แทบจะทุกอย่าง ใครได้จริง ติดต่อมานะครับ ที่

have-a-nicedays@hotmail.com

add msn มา หรือส่งเมล พร้อมเบอร์ติดต่อ มาก็ได้ครับจะรีบติดต่อไป ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเรียนเทอมนี้เลย ใกล้จะเปิดรับกันแล้ว ไม่ทันก็ปีหน้าล่ะครับ เหอๆ ขอบคุณครับ
 
 

โดย: ...มีใครได้ไหม IP: 125.25.205.55 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:8:29:30 น.  

 
 
 
มีใครได้ไหม พวกขอซื้อวุฒิอะครับ ผมก็อยากได้บ้าง ผมอายุ 23จะ24 แล้วอยากได้วุฒิ ม.6เหมือนกัน จะไปเรียน มหาลัยอะครับ เรียนกศน มันไม่ยากหรอกครับรู้ แต่เสียเวลาเปล่าๆ เพราะแทบไม่ได้ความรู้อะไรเลยจริงๆ จากประสบการณ์ของเพื่อนๆผมไม่มีใครได้ไรเลย เรียนกศน แทบจะเสียเวลาเปล่า ถ้าคิดจะเอาไปต่อมหาลัย ไปเรียนมหาลัยเลยยังดีกว่า เลือกสายยังไงก็เริ่มใหม่แทบจะทุกอย่าง ใครได้จริง ติดต่อมานะครับ ที่

have-a-nicedays@hotmail.com

add msn มา หรือส่งเมล พร้อมเบอร์ติดต่อ มาก็ได้ครับจะรีบติดต่อไป ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเรียนเทอมนี้เลย ใกล้จะเปิดรับกันแล้ว ไม่ทันก็ปีหน้าล่ะครับ เหอๆ ขอบคุณครับ
 
 

โดย: ...มีใครได้ไหม IP: 125.25.205.55 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:8:29:54 น.  

 
 
 
อยากซื้อวุฒิปวชหรือม.6ก็ได้ค่ะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะ
looktarn_tarn@hotmail.com
 
 

โดย: tarn IP: 202.91.18.205 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:11:52:12 น.  

 
 
 
อยากได้วุฒิม.3แบบไม่ต้องเรียน เอาแบบทีถูกต้องตามกฎหมายนะคะ เพื่อไปเรียนต่อ ใครช่วยได้ แอดมาคะ
 
 

โดย: kai1706.mju@hotmail.com IP: 203.113.17.166 วันที่: 2 มีนาคม 2551 เวลา:16:57:25 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปวช(สาขาไรก้อได้)ช่วยติดต่อกลับหน่อยคับ
 
 

โดย: emotion_rock@hotmail.com IP: 210.86.146.177 วันที่: 3 มีนาคม 2551 เวลา:13:13:43 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.3 ค่ะด่วนมาดราคาเท่าไหร่ว่ามา 0837159935
 
 

โดย: neoy IP: 58.8.233.21 วันที่: 3 มีนาคม 2551 เวลา:23:28:34 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.3กับม.6 ที่ได้รับรองจากกระทรวงสึกษาธิการที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปสมัครเรียนเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้จริง ด่วนมากๆราคาเท่าไรว่ามาเร็วได้ยิ่งดี ติดต่อ เมล bnamphueng@hotmail.com โทร 029590707ห้อง507 ด่วนๆ
 
 

โดย: น้ำ IP: 124.121.182.157 วันที่: 4 มีนาคม 2551 เวลา:15:33:57 น.  

 
 
 
อยากได้วุฒิ ม.3 - ม.6 เอามาเรียนต่อใครที่พอจะหาให้ได้ช่วยติดต่อมาด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
 
 

โดย: weeraphatr_n@hotmail.com IP: 202.91.19.192 วันที่: 8 มีนาคม 2551 เวลา:10:41:57 น.  

 
 
 
เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธงเธธเธ” เธ›เธงเธŠ เน€เธญเธฒเน„เธ›เธชเธฒเธกเธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธญเธฐ เธ‚เธญเนเธšเธšเธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเน„เธ”เน‰เธ™เธฐ เน€เธญเธฒเนเธšเธš เธŠเธฑเธงเธญเธฐ 084105-63-69
 
 

โดย: เธ‚เธญเธ”เนˆเธงเธ™เน† IP: 124.120.210.150 วันที่: 8 มีนาคม 2551 เวลา:23:55:22 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปวส.ช่างยนต์ ที่ถูกต้อง จะเอาไปสมัครงานด่วน ใครทราบกรุณาเมลมาที่karaked5@yahoo.co.th หรือ0819892558
 
 

โดย: kato IP: 202.149.25.225 วันที่: 11 มีนาคม 2551 เวลา:21:03:28 น.  

 
 
 
ผมต้องการซื้อวุฒิ ม.6 ด่วนมาก

ติดต่อ 081-420-4102

keng_kathy@hotmail.com
 
 

โดย: xxyy IP: 124.121.93.227 วันที่: 13 มีนาคม 2551 เวลา:22:46:30 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปวส เพื่อไปสมัครเรียนเอกชนมีใครสามารถทำได้บ้างต้องสามารถนำไปใช้สมัครเรียนได้จริง สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้ 0864195377 ต้องการด่วนนะคะเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้ว
 
 

โดย: มะนาว IP: 203.146.186.2 วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:13:05:13 น.  

 
 
 
เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ‹เธทเน‰เธญเธงเธธเธ’เธดเธก.6เธซเธฃเธทเธญเธก.3เธ.เธจ.เธ™ เธเน‰เธญเน„เธ”เน‰ เธ–เธนเธเธ•เน‰เธญเธ‡เธ•เธฒเธกเธเธŽเธซเธกเธฒเธข เธ”เนˆเธงเธ™เน†เน†เน†เน†เน†

เน€เธฃเธตเธขเธ™เธกเธฒเธซเธฅเธฒเธขเน€เธ—เธญเธกเนเธฅเน‰เธงเน„เธกเนˆเธˆเธšเธชเธฑเธเธ—เธต

เน€เธžเธฃเธฒเธฐเน€เธฃเธฒเน€เธญเธฒเนเธ•เนˆเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™

เธชเนˆเธงเธ™เน€เธ‡เธดเธ™เธœเธกเนƒเธซเน‰5000เธชเนˆเธงเธ™เธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธžเธฒเน€เธฃเธฒเธซเธฒเธ‹เธทเน‰เธญเธงเธธเธ’เธดเน„เธ”เน‰เธ™เธฐเน€เธฃเธฒเนƒเธซเน‰500เน‚เธ—เธฃเธกเธฒเธ„เธธเธขเธเธฑเธšเธœเธกเธ™เธฐ089-928-4523เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เธฑเธš
 
 

โดย: ton IP: 58.9.77.12 วันที่: 17 มีนาคม 2551 เวลา:0:02:52 น.  

 
 
 
เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ‹เธทเน‰เธญเธงเธธเธ’เธด เธเธจเธ™ เธก6 เธ”เนˆเธงเธ™เธ„เธฑเธšเธˆเธฒเน€เธญเธฒเน„เธ›เธชเธกเธฑเธ„เธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเน€เธญเธเธŠเธ™เธ„เธฑเธš เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธ”เนˆเธงเธ™เธ™เธฐเธ„เธฑเธš ..เธ–เธนเธเธ•เน‰เธญเธ‡เธ•เธฒเธกเธเธŽเธซเธกเธฒเธข เธ”เนˆเธงเธ™เน†เน†เน†เน†เน† ...เนƒเธซเน‰เธฃเธฒเธ„เธฒ6000 089-9284523

 
 

โดย: ton IP: 58.9.85.210 วันที่: 17 มีนาคม 2551 เวลา:21:55:10 น.  

 
 
 
ลองโทรมาคุยกัน 0861744700
 
 

โดย: สนใจติดต่อน่ะ IP: 58.136.178.140 วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:7:36:55 น.  

 
 
 
โทรมาคุยกันได้ว่าชอบวุฒิไหน
0800242594
อ.หนุ่ม
 
 

โดย: อ.หนุ่ม IP: 125.26.30.189 วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:10:08:58 น.  

 
 
 
ใครสนใจ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญาตรี ติดต่อก่อน 31 มีนาคม 2551 เฉพาะใช้ศึกษาต่อ ที่ 086-1744700
 
 

โดย: ดล IP: 117.47.147.143 วันที่: 26 มีนาคม 2551 เวลา:11:18:04 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิม.6 ด่วนเลยใช้ศึกษาต่อหรือว่าใครมีคำแนะนำยังไงเมลล์มาบอกเราบ้างนะต้อองการมากจิง ๆ ตอนนี้อยู่อุดรเมลล์มาบอกหน่อยนะ
 
 

โดย: i-anime IP: 124.157.229.41 วันที่: 31 มีนาคม 2551 เวลา:20:12:50 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิม.6 ด่วนเลยใช้ศึกษาต่อหรือว่าใครมีคำแนะนำยังไงเมลล์มาบอกเราบ้างนะต้อองการมากจิง ๆ ตอนนี้อยู่อุดรเมลล์มาบอกหน่อยนะi-anime_one@hotmail.com
 
 

โดย: i-anime IP: 124.157.229.41 วันที่: 31 มีนาคม 2551 เวลา:20:13:20 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.6 ที่ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อสมัครเรียน
ด่วนมาก ติดต่อ Kongasa@yaho,com ja_scale@hotmail.com
 
 

โดย: nija IP: 202.149.25.225 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:4:15:39 น.  

 
 
 
เรามีเรื่องจะมาเตือน ระวังให้ดีนะโดนหลอกมาแล้ว เราก้อลงไว้อย่างนี้ มีคนอ้างว่าชื่ออาจารย์หนุ่มติดต่อมา บอกว่าทำได้ แต่ให้เราโอนเงินไปให้ครึ่งนึงก่อน เราก้อด้วยความที่อยากได้เลยโอนไป ทุกวันนี้มันปิดโทรศัพท์ไปเลย ดูให้ดีๆนะ เมล์มันนำหน้าประมาณว่า adsun 3 มันจะบอกว่าทำได้ทุกวุฒิ ระวังจาเป็นแบบเรา
 
 

โดย: min IP: 58.8.151.219 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:23:25:35 น.  

 
 
 
แต่ยังอยากได้อยู่นะคะวุฒิ จะเอาไปศึกษาต่อ ติดของเก่าอยู่แค่ 3 วิชาเอง ใครมีสถาบันที่ช่วยแก้เกรดที่ถูกกฏหมายติดต่อมาเลยค่ะ nim_ttt@hotmail.com 0840953414
 
 

โดย: min IP: 58.8.151.219 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:23:27:49 น.  

 
 
 
เราอยากได้วุฒิ ปวช. อยากได้จิงๆๆๆคับคัยมีช่วยบอกเราทีนะเรากำลังมีปัญหากับที่บ้าน อยากเรียนต่อมากๆๆๆๆ maxim_moveday@hotmail.com 0851458067
 
 

โดย: แม็ก IP: 58.64.53.168 วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:11:23:44 น.  

 
 
 
เรียน จบ ม 3 แล้ว เกเร

เคย เรียน กศน แล้ว 1 เทรม

ต้อง การ ชื้อ วุฒิ ม 6 เพื่อ ไป เรียน ต่อ มหาวิทยาลัย

รา คา ไม่ เกี่ยง คับ 20000-30000 up ก้ ได้ ติด ต่อ มา ที่

086-8481800 ขอบ คุน ไว้ ณ ที่ นี้ ด้วย คับ

 
 

โดย: อยากเรียนต่อ IP: 118.174.62.109 วันที่: 10 เมษายน 2551 เวลา:12:03:19 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ กศน. ม.6 ค่ะ เพราะจะเอาไปสมัครงาน ใครรู้ที่ช่วยเมล์มาบอกทีนะคะต้องการด่วนมาก ๆ พร้อมราคาด้วยนะคะ E-mail : Nam3521@hotmail.com
 
 

โดย: nnn IP: 124.121.61.244 วันที่: 17 เมษายน 2551 เวลา:11:57:19 น.  

 
 
 
จาซื้อกานทามมัยเรีนยเอาก้อหมดเรื่อง


กศนเรียนแค่ม่ายกี่ปีเอง
 
 

โดย: shrwn IP: 124.120.208.169 วันที่: 21 เมษายน 2551 เวลา:11:51:58 น.  

 
 
 
คนชื่อดล เบอร์0861744700 กับ 0878085385 หลอกลวง
 
 

โดย: คนโง่ IP: 125.26.19.252 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:17:59:16 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม. 6 ค่ะ จะเอาไปเรียนต่อ ด่วนมาก ๆ หรือสำหรับใครที่หาซื้อได้แล้วยังไงเล่าให้ฟังหรือแนะนำหน่อยนะคะอายุมากแล้วแต่อยากเรียนต่อค่ะกลัวสายไปกว่านี้ค่ะถ้ามียังไงติดต่อกลับมานะคะ ด่วนมากค่ะ
 
 

โดย: เม๊ะ IP: 124.157.185.52 วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:14:38:26 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม. 6 ค่ะ จะเอาไปเรียนต่อ ด่วนมาก ๆ หรือสำหรับใครที่หาซื้อได้แล้วยังไงเล่าให้ฟังหรือแนะนำหน่อยนะคะอายุมากแล้วแต่อยากเรียนต่อค่ะกลัวสายไปกว่านี้ค่ะถ้ามียังไงติดต่อกลับมานะคะ ด่วนมากค่ะ
i-anime_one@hotmail.com
 
 

โดย: เม๊ะ IP: 124.157.185.52 วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:14:39:21 น.  

 
 
 
คนชื่อดล เบอร์0861744700 ได้จิงป่าว กลัวถูกหลอกจัง ไครโดนหลอกแล้วเข้ามาเตือนหน่อยนะคับจะเป็นพระคุนอย่างมาก
 
 

โดย: กลัวโดนหลอก IP: 58.8.47.195 วันที่: 1 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:04:15 น.  

 
 
 
ช่วยตอบที่ว่ามีวุฒิการศึกษาขายได้จริงๆหรอ และสามารถใช้ถูกต้องตามกฏหมายได้จริงๆหรอ เพราะตอนนี้อยากได้วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวส เพื่อการศึกษาต่อ ช่วยส่งอีเมล์มาแนะนำหน่อยนะค่ะ ว่าห่ซื้อได้ที่ไหน ติดต่ออย่างไร
 
 

โดย: ปอย IP: 58.97.34.122 วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:13:51 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ ม.6 ที่สมัครเรียนต่อได้จริง
ราคาไม่เกี่ยง
แอดมาได้ musikapan@hotmail.com
 
 

โดย: อิอิ IP: 124.121.40.187 วันที่: 4 พฤษภาคม 2551 เวลา:3:12:31 น.  

 
 
 
คนชื่อดลเราไม่รู้หรอกน่ะ
ว่าหลอกลวงหรือเป่า
เพราะเราเคยไปเจอเค้าครั้งนึงอ่า
ดูเค้าเหมือนไม่โกหกน่ะ
แต่ดูหลายกระทู้แร้วคนๆๆนี้อ่า
ไม่น่าซื้อเรย


เตือน!!!!!
 
 

โดย: คนดีว้ย IP: 124.120.215.110 วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:20:12 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ กศน ม.6 จะเอาไปเรียนต่อ ติดต่อกลับด่วน
tel 02776496120
 
 

โดย: อาร์ม IP: 58.8.21.236 วันที่: 8 พฤษภาคม 2551 เวลา:4:21:22 น.  

 
 
 
ต้องการทำวุฒิปรึกษาเราได้ สำหรับคนเดือดร้อนนะ

เราทำมาแล้ว ทำได้จริงๆ ไม่หลอกลวง 0866155410
 
 

โดย: คนทำมาแล้ว IP: 125.26.20.218 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:16:17 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ กศน ม.6 จะเอาไปเรียนต่อ ติดต่อกลับด่วน
0835958270
 
 

โดย: เดีย IP: 222.123.157.167 วันที่: 14 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:08:24 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ กศน ม.6 จะเอาไปเรียนต่อ ติดต่อกลับด่วน
0835958270
 
 

โดย: เดีย IP: 222.123.157.167 วันที่: 14 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:09:51 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปวส. ที่สามารถไปสมัครเรียนต่อได้มาก ๆ คับ เพราะมีเหตุผลหลายอย่างที่ต้องการ
1. โกหกแม่ยายว่าเรียนจบ ปวส.
2. เอาวุฒิไปสมัครงาน
3. อยากเรียนต่อด้วยคับ
......ติดต่อกลับด้วยนะคับ //www.piyapat_bow@hotmail.com

...กอบกุนก๊าบ...


 
 

โดย: ต้นเตย IP: 124.120.210.182 วันที่: 14 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:16:46 น.  

 
 
 
ใครเคยทำกับคนชื่อดล อยากคุยด้วยค่ะ เรากำลังทำอยู่จ้ายเงินไปแล้วด้วย เสียใจมาก จะทำยังไงดี ทิ้งเมล์ไว้นะค่ะ เด๋วแอดไปหา
 
 

โดย: อยากรู้ IP: 58.10.222.112 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:0:18:46 น.  

 
 
 
เรามาช่วยกันตามจับไอ้ ดล จับมัน

ใครที่เคยโดนไอ้ ดล หลอกโทรหาผม เพื่อรวมตัวกัน ปรึกษากัน หลายคนๆเพือ จับมันเข้าคุก ไอ้หมอนี้มันจะนัดพวกเราไปเสียเงินหั้ยมัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์ หน้าเซ็นทรัล พารากอน สถานีขนส่น สถานีรถไฟ ตามจุดต่างๆ มันจะรบกล้องวงจอนปิด ตามจุดต่างๆ มันจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องวงจอนปิด ผมคิดว่าที่ๆ มันนัดเจอผมน่าจะมีกล้อง วงจอน ตรงจุดนั้นมันรบกล้องวงจอนไม่ได้แน่ อยู่ที่เราจะขอหั้ยเขาเปิดหั้ยตำรวจ ดูได้หรือเปล่า เปิดย้อนไปวันที่ ที่มันนัดผมไปจ่ายเงิน

เรามาช่วยกันอย่าปล่อยหั้ยมันลอยนวล เดียวมันต้องไปทำกับคนไม่รู้อีกเท่าไร

โทรหาผมเพื่อปรึกษากันจับครับ มือถือ 080 2993609
pct 02775479764 ชือ แบงค์
 
 

โดย: เรามาช่วยกันตามจับไอ้ ดล จับมัน IP: 124.121.229.66 วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:23:28 น.  

 
 
 
ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ คนนี้ การพูดจาน่าเชื่อถือมาก โดนหลอกมาแล้ว หลายร้อยคน ลักษณะการหลอกของมันสุดยอดมากครับ
ไอ้คนชื่อ ดล มันหลอกครับ มันหลอกมาหลายคนแล้วครับ ผมเองเก็มันหลอกเหมือกันครับ ไอ้หมอนี่ แรกๆ มันจะพูดจาเข้ามาตี สนิดกับเรา มันจะใช้เวลา ในการพูดคุยกับเราเป็นระยะเวลานาน จนกว่าเราจะเชือถือมัน มันจะพูดจาน่าเชื่อถือมาก มันพูดเหมือนมันมีความรู้ ความชำนานการปลอมวุฒิมาก มันบอกว่ามันทำมานาน มันรู้จักผู้ใหญ่ มันจะพูดจนเราเชือใจมัน แล้วมันจะคอยโทรมาคุย มาถามเราหั้ย เราตกลง มันจะพยายามพูดชวนเชื่อชวน จนเ รา หลังจากนั้น พอเราตกลง มันก็จะ นัดเราไป จ่ายเงินก่อน ครึ่งหนึ่ง ครึ่งแรกมันจะหลอกหั้นเราจ่ายหั้ยได้ โดยมันจะบอกว่าต้องเอาไปจ่ายผู้ใหญ่ก่อน
ใครที่เคยโดนไอ้ ดล หลอก โทรหาผม เพื่อรวมตัวกัน ปรึกษากัน หลายคนๆเพือ จับมันเข้าคุก ไอ้หมอนี้มันจะนัดพวกเราไปเสียเงินหั้ยมัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์ หน้า เอ็มโพเลียน เซ็นทรัล พารากอน สถานีขนส่น สถานีรถไฟ ตามจุดต่างๆ มันจะรบกล้องวงจอนปิด ตามจุดต่างๆ มันจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องวงจอนปิด ผมคิดว่าที่ๆ มันนัดเจอผมน่าจะมีกล้องวงจอนปิด ตรงจุดนั้นมันรบกล้องวงจอนไม่ได้แน่ อยู่ที่เราจะขอหั้ยเขาเปิดหั้ยตำรวจ ดูได้หรือเปล่า เปิดย้อนไปวันที่ ที่มันนัดผมไปจ่ายเงิน
อย่า คิดว่าช่างมันปล่อยมันไป เลยครับ คนที่โดนไอ้หมอนี่หลอกมันเยอะมากครับ อย่าหั้ยมันสุขสบายด้วยการมาหลอกพวกเรา มันสุขสบายแต่พวกเราเดือดร้อง เสียใจ เจ็บใจ เดือดร้องพ่อแม่เรา คุณยอมมันหรอ ครับ เรามัวแต่คิดแบบนี้ คุณรู้ไหมมันต้องไปหลอกคนอีกเท่าไร ลองคิดถึงตอนที่พวกคุณโดนหลอก ดูบางซิครับ เราต้องร่วมมือกัน รามาช่วยกันอย่าปล่อยหั้ยมันลอยนวล เดียวมันต้องไปทำกับคนไม่รู้อีกเท่าไร

ลักษณะคนร้าย ไอ้ ดล มันมีรูปร่าง สูงใหญ่ หนา สูงประมาน 180 ตัวหนา ผมดำหยิกเล็กน้อง ผมหยักโสก ผมไม่เส้นไม่ยาวประมานรอทรงสูง หน้าหยิกๆ ผิวหน้ามันจะหยาบๆ มีหลุม หน้ามันดูหนา สีผิวไม่ดำไม่ขาว แต่ตัววันนัดเจอ จะถือกระเป๋าสีดำใส่เอกสาร แต่ตัวน่าเชือถือ ชอบไปนัดเจอแล้วพูดคุย หลอกหั้ยตายใจ คำพูดที่มันใช้บ่อ มันชอบพูดภาษาอังกฦษ ตบท้าย เช่น วอลรี่, ซับพอด, เครดิต, สกรีน
วอลรี่ เช่น น้องไม่ต้องวอลรี่ นะ น้องไม่ต้องวอรี่ อะไรประมานนี้
ซับพอด เช่น พี่ซับพอด อะไรปนะมานนี้
เครดิต เช่น เดียวพี่จะหั้ยเครดิตน้อง อะไร ประมานนี้
สกรีน เช่น พี่ต้องตั้งสกรีนลูกค้า ก่อน อะไรประมานนี้ ครับ

โทรหาผมเพื่อปรึกษากันจับมันครับ มือถือ 080 2993609
pct 02775479764 ชื่อ แบงค์
 
 

โดย: ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ คนนี้ IP: 124.121.229.66 วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:46:28 น.  

 
 
 
ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ คนนี้

การพูดจาน่าเชื่อถือมาก โดนหลอกมาแล้ว หลายร้อยคน ลักษณะการหลอกของมันสุดยอดมากครับ

ไอ้คนชื่อ ดล มันหลอกครับ มันหลอกมาหลายคนแล้วครับ ผมเองเก็มันหลอกเหมือกันครับ ไอ้หมอนี่ แรกๆ มันจะพูดจาเข้ามาตี สนิดกับเรา มันจะใช้เวลา ในการพูดคุยกับเราเป็นระยะเวลานาน จนกว่าเราจะเชือถือมัน มันจะพูดจาน่าเชื่อถือมาก มันพูดเหมือนมันมีความรู้ ความชำนานการปลอมวุฒิมาก มันบอกว่ามันทำมานาน มันรู้จักผู้ใหญ่ มันจะพูดจนเราเชือใจมัน แล้วมันจะคอยโทรมาคุย มาถามเราหั้ย เราตกลง มันจะพยายามพูดชวนเชื่อชวน จนเ รา หลังจากนั้น พอเราตกลง มันก็จะ นัดเราไป จ่ายเงินก่อน ครึ่งหนึ่ง ครึ่งแรกมันจะหลอกหั้นเราจ่ายหั้ยได้ โดยมันจะบอกว่าต้องเอาไปจ่ายผู้ใหญ่ก่อน
ใครที่เคยโดนไอ้ ดล หลอก โทรหาผม เพื่อรวมตัวกัน ปรึกษากัน หลายคนๆเพือ จับมันเข้าคุก ไอ้หมอนี้มันจะนัดพวกเราไปเสียเงินหั้ยมัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์ หน้า เอ็มโพเลียน เซ็นทรัล พารากอน สถานีขนส่น สถานีรถไฟ ตามจุดต่างๆ มันจะรบกล้องวงจอนปิด ตามจุดต่างๆ มันจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องวงจอนปิด ผมคิดว่าที่ๆ มันนัดเจอผมน่าจะมีกล้องวงจอนปิด ตรงจุดนั้นมันรบกล้องวงจอนไม่ได้แน่ อยู่ที่เราจะขอหั้ยเขาเปิดหั้ยตำรวจ ดูได้หรือเปล่า เปิดย้อนไปวันที่ ที่มันนัดผมไปจ่ายเงิน
อย่า คิดว่าช่างมันปล่อยมันไป เลยครับ คนที่โดนไอ้หมอนี่หลอกมันเยอะมากครับ อย่าหั้ยมันสุขสบายด้วยการมาหลอกพวกเรา มันสุขสบายแต่พวกเราเดือดร้อง เสียใจ เจ็บใจ เดือดร้องพ่อแม่เรา คุณยอมมันหรอ ครับ เรามัวแต่คิดแบบนี้ คุณรู้ไหมมันต้องไปหลอกคนอีกเท่าไร ลองคิดถึงตอนที่พวกคุณโดนหลอก ดูบางซิครับ เราต้องร่วมมือกัน รามาช่วยกันอย่าปล่อยหั้ยมันลอยนวล เดียวมันต้องไปทำกับคนไม่รู้อีกเท่าไร

ลักษณะคนร้าย ไอ้ ดล มันมีรูปร่าง สูงใหญ่ หนา สูงประมาน 180 ตัวหนา ผมดำหยิกเล็กน้อง ผมหยักโสก ผมไม่เส้นไม่ยาวประมานรอทรงสูง หน้าหยิกๆ ผิวหน้ามันจะหยาบๆ มีหลุม หน้ามันดูหนา สีผิวไม่ดำไม่ขาว แต่ตัววันนัดเจอ จะถือกระเป๋าสีดำใส่เอกสาร แต่ตัวน่าเชือถือ ชอบไปนัดเจอแล้วพูดคุย หลอกหั้ยตายใจ คำพูดที่มันใช้บ่อ มันชอบพูดภาษาอังกฦษ ตบท้าย เช่น วอลรี่, ซับพอด, เครดิต, สกรีน
วอลรี่ เช่น น้องไม่ต้องวอลรี่ นะ น้องไม่ต้องวอรี่ อะไรประมานนี้
ซับพอด เช่น พี่ซับพอด อะไรปนะมานนี้
เครดิต เช่น เดียวพี่จะหั้ยเครดิตน้อง อะไร ประมานนี้
สกรีน เช่น พี่ต้องตั้งสกรีนลูกค้า ก่อน อะไรประมานนี้ ครับ

โทรหาผมเพื่อปรึกษากันจับมันครับ มือถือ 080 2993609
pct 02775479764 ชื่อ แบงค์
 
 

โดย: ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ คนนี้ IP: 124.121.229.66 วันที่: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:48:57 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ กศน ม.6 จะเอาไปเรียนต่อ ม.เอกชน

ติดต่อกลับ 0860 367367
 
 

โดย: ^^ IP: 124.120.162.170 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:2:47:07 น.  

 
 
 
เราโดนคนชื่อดลโกงเหมือนกัน อยากฆ่ามันมากมาย แต่ไม่รู้จะทำยังไง กลุ้มใจมาก
 
 

โดย: k IP: 58.10.222.19 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:01:46 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ กศน. ม.6 เพิ่อศึกษาต่อราชฎัก
ติดต่อ 087-9892057 ด่วนมาก
 
 

โดย: // IP: 58.97.34.122 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:20:06 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ กศน. ม.6 เพิ่อศึกษาต่อราชฎัก
ติดต่อ 087-9892057 ด่วนมาก
 
 

โดย: // IP: 58.97.34.122 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:20:59 น.  

 
 
 

ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ คนนี้

การพูดจาน่าเชื่อถือมาก โดนหลอกมาแล้ว หลายร้อยคน ลักษณะการหลอกของมันสุดยอดมากครับ

ไอ้คนชื่อ ดล มันหลอกครับ มันหลอกมาหลายคนร้อยแล้วครับ ผมเองเก็เคยโดนมันหลอกเหมือกันครับ ไอ้หมอนี่ แรกๆ มันจะพูดจาเข้ามาตี สนิดกับเรา มันจะใช้เวลา ในการพูดคุยกับเราเป็นระยะเวลานาน จนกว่าเราจะเชือถือมัน มันจะพูดจาน่าเชื่อถือมาก มันพูดเหมือนมันมีความรู้ ความชำนานการปลอมวุฒิมาก มันบอกว่ามันทำมานาน มันรู้จักผู้ใหญ่ มันจะพูดจนเราเชือใจมัน แล้วมันจะคอยโทรมาคุย มาถามเราหั้ย เราตกลง มันจะพยายามพูดชวนเชื่อชวน จนเ รา หลังจากนั้น พอเราตกลง มันก็จะ นัดเราไป จ่ายเงินก่อน ครึ่งหนึ่ง ครึ่งแรกมันจะหลอกหั้นเราจ่ายหั้ยได้ โดยมันจะบอกว่าต้องเอาไปจ่ายผู้ใหญ่ก่อน
ใครที่เคยโดนไอ้ ดล หลอก โทรหาผม เพื่อรวมตัวกัน ปรึกษากัน หลายคนๆเพือ จับมันเข้าคุก ไอ้หมอนี้มันจะนัดพวกเราไปเสียเงินหั้ยมัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์ หน้า เอ็มโพเลียน เซ็นทรัล พารากอน สถานีขนส่น สถานีรถไฟ ตามจุดต่างๆ มันจะรบกล้องวงจอนปิด ตามจุดต่างๆ มันจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องวงจอนปิด ผมคิดว่าที่ๆ มันนัดเจอผมน่าจะมีกล้องวงจอนปิด ตรงจุดนั้นมันรบกล้องวงจอนไม่ได้แน่ อยู่ที่เราจะขอหั้ยเขาเปิดหั้ยตำรวจ ดูได้หรือเปล่า เปิดย้อนไปวันที่ ที่มันนัดผมไปจ่ายเงิน
อย่า คิดว่าช่างมันปล่อยมันไป เลยครับ คนที่โดนไอ้หมอนี่หลอกมันเยอะมากครับ อย่าหั้ยมันสุขสบายด้วยการมาหลอกพวกเรา มันสุขสบายแต่พวกเราเดือดร้อง เสียใจ เจ็บใจ เดือดร้องพ่อแม่เรา คุณยอมมันหรอ ครับ เรามัวแต่คิดแบบนี้ คุณรู้ไหมมันต้องไปหลอกคนอีกเท่าไร ลองคิดถึงตอนที่พวกคุณโดนหลอก ดูบางซิครับ เราต้องร่วมมือกัน รามาช่วยกันอย่าปล่อยหั้ยมันลอยนวล เดียวมันต้องไปทำกับคนไม่รู้อีกเท่าไร

ลักษณะคนร้าย ไอ้ ดล มันมีรูปร่าง สูงใหญ่ หนา สูงประมาน 180 ตัวหนา ผมดำหยิกเล็กน้อง ผมหยักโสก ผมไม่เส้นไม่ยาวประมานรอทรงสูง หน้าหยิกๆ ผิวหน้ามันจะหยาบๆ มีหลุม หน้ามันดูหนา สีผิวไม่ดำไม่ขาว แต่ตัววันนัดเจอ จะถือกระเป๋าสีดำใส่เอกสาร แต่ตัวน่าเชือถือ ชอบไปนัดเจอแล้วพูดคุย หลอกหั้ยตายใจ คำพูดที่มันใช้บ่อ มันชอบพูดภาษาอังกฦษ ตบท้าย เช่น วอลรี่, ซับพอด, เครดิต, สกรีน
วอลรี่ เช่น น้องไม่ต้องวอลรี่ นะ น้องไม่ต้องวอรี่ อะไรประมานนี้
ซับพอด เช่น พี่ซับพอด อะไรปนะมานนี้
เครดิต เช่น เดียวพี่จะหั้ยเครดิตน้อง อะไร ประมานนี้
สกรีน เช่น พี่ต้องตั้งสกรีนลูกค้า ก่อน อะไรประมานนี้ ครับ

โทรหาผมเพื่อปรึกษากันจับมันครับ มือถือ 080 2993609
pct 02775479764 ชื่อ แบงค์

 
 

โดย: ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ IP: 124.120.96.203 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:22:27 น.  

 
 
 
ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ คนนี้

การพูดจาน่าเชื่อถือมาก โดนหลอกมาแล้ว หลายร้อยคน ลักษณะการหลอกของมันสุดยอดมากครับ

ไอ้คนชื่อ ดล มันหลอกครับ มันหลอกมาหลายคนร้อยแล้วครับ ผมเองเก็เคยโดนมันหลอกเหมือกันครับ ไอ้หมอนี่ แรกๆ มันจะพูดจาเข้ามาตี สนิดกับเรา มันจะใช้เวลา ในการพูดคุยกับเราเป็นระยะเวลานาน จนกว่าเราจะเชือถือมัน มันจะพูดจาน่าเชื่อถือมาก มันพูดเหมือนมันมีความรู้ ความชำนานการปลอมวุฒิมาก มันบอกว่ามันทำมานาน มันรู้จักผู้ใหญ่ มันจะพูดจนเราเชือใจมัน แล้วมันจะคอยโทรมาคุย มาถามเราหั้ย เราตกลง มันจะพยายามพูดชวนเชื่อชวน จนเ รา หลังจากนั้น พอเราตกลง มันก็จะ นัดเราไป จ่ายเงินก่อน ครึ่งหนึ่ง ครึ่งแรกมันจะหลอกหั้นเราจ่ายหั้ยได้ โดยมันจะบอกว่าต้องเอาไปจ่ายผู้ใหญ่ก่อน
ใครที่เคยโดนไอ้ ดล หลอก โทรหาผม เพื่อรวมตัวกัน ปรึกษากัน หลายคนๆเพือ จับมันเข้าคุก ไอ้หมอนี้มันจะนัดพวกเราไปเสียเงินหั้ยมัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์ หน้า เอ็มโพเลียน เซ็นทรัล พารากอน สถานีขนส่น สถานีรถไฟ ตามจุดต่างๆ มันจะรบกล้องวงจอนปิด ตามจุดต่างๆ มันจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องวงจอนปิด ผมคิดว่าที่ๆ มันนัดเจอผมน่าจะมีกล้องวงจอนปิด ตรงจุดนั้นมันรบกล้องวงจอนไม่ได้แน่ อยู่ที่เราจะขอหั้ยเขาเปิดหั้ยตำรวจ ดูได้หรือเปล่า เปิดย้อนไปวันที่ ที่มันนัดผมไปจ่ายเงิน
อย่า คิดว่าช่างมันปล่อยมันไป เลยครับ คนที่โดนไอ้หมอนี่หลอกมันเยอะมากครับ อย่าหั้ยมันสุขสบายด้วยการมาหลอกพวกเรา มันสุขสบายแต่พวกเราเดือดร้อง เสียใจ เจ็บใจ เดือดร้องพ่อแม่เรา คุณยอมมันหรอ ครับ เรามัวแต่คิดแบบนี้ คุณรู้ไหมมันต้องไปหลอกคนอีกเท่าไร ลองคิดถึงตอนที่พวกคุณโดนหลอก ดูบางซิครับ เราต้องร่วมมือกัน รามาช่วยกันอย่าปล่อยหั้ยมันลอยนวล เดียวมันต้องไปทำกับคนไม่รู้อีกเท่าไร

ลักษณะคนร้าย ไอ้ ดล มันมีรูปร่าง สูงใหญ่ หนา สูงประมาน 180 ตัวหนา ผมดำหยิกเล็กน้อง ผมหยักโสก ผมไม่เส้นไม่ยาวประมานรอทรงสูง หน้าหยิกๆ ผิวหน้ามันจะหยาบๆ มีหลุม หน้ามันดูหนา สีผิวไม่ดำไม่ขาว แต่ตัววันนัดเจอ จะถือกระเป๋าสีดำใส่เอกสาร แต่ตัวน่าเชือถือ ชอบไปนัดเจอแล้วพูดคุย หลอกหั้ยตายใจ

คำพูดที่มันใช้บ่อ มันชอบพูดภาษาอังกฦษ ตบท้าย เช่น วอลรี่, ซับพอด, เครดิต, สกรีน
วอลรี่ เช่น น้องไม่ต้องวอลรี่ นะ น้องไม่ต้องวอรี่ อะไรประมานนี้
ซับพอด เช่น พี่ซับพอด อะไรปนะมานนี้
เครดิต เช่น เดียวพี่จะหั้ยเครดิตน้อง อะไร ประมานนี้
สกรีน เช่น พี่ต้องตั้งสกรีนลูกค้า ก่อน อะไรประมานนี้ ครับ

โทรหาผมเพื่อปรึกษากันจับมันครับ มือถือ 080 2993609
pct 02775479764 ชื่อ แบงค์
 
 

โดย: ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ IP: 124.120.96.203 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:55:27 น.  

 
 
 
ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ คนนี้

การพูดจาน่าเชื่อถือมาก โดนหลอกมาแล้ว หลายร้อยคน ลักษณะการหลอกของมันสุดยอดมากครับ

ไอ้คนชื่อ ดล มันหลอกครับ มันหลอกมาหลายคนร้อยแล้วครับ ผมเองเก็เคยโดนมันหลอกเหมือกันครับ ไอ้หมอนี่ แรกๆ มันจะพูดจาเข้ามาตี สนิดกับเรา มันจะใช้เวลา ในการพูดคุยกับเราเป็นระยะเวลานาน จนกว่าเราจะเชือถือมัน มันจะพูดจาน่าเชื่อถือมาก มันพูดเหมือนมันมีความรู้ ความชำนานการปลอมวุฒิมาก มันบอกว่ามันทำมานาน มันรู้จักผู้ใหญ่ มันจะพูดจนเราเชือใจมัน แล้วมันจะคอยโทรมาคุย มาถามเราหั้ย เราตกลง มันจะพยายามพูดชวนเชื่อชวน จนเ รา หลังจากนั้น พอเราตกลง มันก็จะ นัดเราไป จ่ายเงินก่อน ครึ่งหนึ่ง ครึ่งแรกมันจะหลอกหั้นเราจ่ายหั้ยได้ โดยมันจะบอกว่าต้องเอาไปจ่ายผู้ใหญ่ก่อน
ใครที่เคยโดนไอ้ ดล หลอก โทรหาผม เพื่อรวมตัวกัน ปรึกษากัน หลายคนๆเพือ จับมันเข้าคุก ไอ้หมอนี้มันจะนัดพวกเราไปเสียเงินหั้ยมัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์ หน้า เอ็มโพเลียน เซ็นทรัล พารากอน สถานีขนส่น สถานีรถไฟ ตามจุดต่างๆ มันจะรบกล้องวงจอนปิด ตามจุดต่างๆ มันจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องวงจอนปิด ผมคิดว่าที่ๆ มันนัดเจอผมน่าจะมีกล้องวงจอนปิด ตรงจุดนั้นมันรบกล้องวงจอนไม่ได้แน่ อยู่ที่เราจะขอหั้ยเขาเปิดหั้ยตำรวจ ดูได้หรือเปล่า เปิดย้อนไปวันที่ ที่มันนัดผมไปจ่ายเงิน
อย่า คิดว่าช่างมันปล่อยมันไป เลยครับ คนที่โดนไอ้หมอนี่หลอกมันเยอะมากครับ อย่าหั้ยมันสุขสบายด้วยการมาหลอกพวกเรา มันสุขสบายแต่พวกเราเดือดร้อง เสียใจ เจ็บใจ เดือดร้องพ่อแม่เรา คุณยอมมันหรอ ครับ เรามัวแต่คิดแบบนี้ คุณรู้ไหมมันต้องไปหลอกคนอีกเท่าไร ลองคิดถึงตอนที่พวกคุณโดนหลอก ดูบางซิครับ เราต้องร่วมมือกัน รามาช่วยกันอย่าปล่อยหั้ยมันลอยนวล เดียวมันต้องไปทำกับคนไม่รู้อีกเท่าไร

ลักษณะคนร้าย ไอ้ ดล มันมีรูปร่าง สูงใหญ่ หนา สูงประมาน 180 ตัวหนา ผมดำหยิกเล็กน้อง ผมหยักโสก ผมไม่เส้นไม่ยาวประมานรอทรงสูง หน้าหยิกๆ ผิวหน้ามันจะหยาบๆ มีหลุม หน้ามันดูหนา สีผิวไม่ดำไม่ขาว แต่ตัววันนัดเจอ จะถือกระเป๋าสีดำใส่เอกสาร แต่ตัวน่าเชือถือ ชอบไปนัดเจอแล้วพูดคุย หลอกหั้ยตายใจ

คำพูดที่มันใช้บ่อย มันชอบพูดภาษาอังกฦษ ตบท้าย เช่น วอลรี่, ซับพอด, เครดิต, สกรีน
วอลรี่ เช่น น้องไม่ต้องวอลรี่ นะ น้องไม่ต้องวอรี่ อะไรประมานนี้
ซับพอด เช่น พี่ซับพอด อะไรปนะมานนี้
เครดิต เช่น เดียวพี่จะหั้ยเครดิตน้อง อะไร ประมานนี้
สกรีน เช่น พี่ต้องตั้งสกรีนลูกค้า ก่อน อะไรประมานนี้ ครับ

โทรหาผมเพื่อปรึกษากันจับมันครับ มือถือ 080 2993609
pct 02775479764 ชื่อ แบงค์
 
 

โดย: ตามจับคนร้าย ชื่อ ดล แสบจริงๆครับ IP: 124.120.96.203 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:56:58 น.  

 
 
 
สนใจเรื่องวุฒิต่อพี่เค้าที่ transcript_real@hotmail.com

เราทำมาแล้วได้จิงๆ แรกๆก็ไม่ค่อยเชื่อใจ แต่พอลองคุย

ลองปรึกษาก็โอเคเลย ตอนนี้เราเอาไปสมัครเรียนแล้ว

ไม่มีปัญหาอะไรเลย..........

ใครจะเชื่อไม่เชื่อเราไม่สนใจ เราไม่ได้มาโฆษณาให้แต่

เราอยากใช้วิธีนี้แทนคำขอบคุณพี่ๆเค้าที่ช่วยทำให้เรา แค่นี้

จริงๆ
 
 

โดย: น้ำ IP: 125.26.20.63 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:58:32 น.  

 
 
 
ช่ายๆ ไอ้คนชื่อ ดล มันหลอกทำวุฒิ เราเองก็โดนเสียใจมาก อยากหั้ยมันตายจริงๆ หลอกได้เนียนมากขอบอก มันพุดน่าเชือถือมาก เพื่อนๆระวังเอาไว้ อ้คนนี้หลอกเก่งมาก มันเอาเงินเราไป 22000 พ่แม่มันไม่สังสอน หรืองั้ยเทียวมาหาหลอกชาวบ้าน
มันชอบพูดว่าน้องไม่ต้อง วอลรี่
วอรี่ วอลรี่ หมึนไปวอลรี่ ในคุกนะไอ้ สา ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
 

โดย: ออย IP: 124.120.96.203 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:48:37 น.  

 
 
 
ช่ายๆ ไอ้คนชื่อ ดล มันหลอกทำวุฒิ เราเองก็โดนเสียใจมาก อยากหั้ยมันตายจริงๆ หลอกได้เนียนมากขอบอก มันพุดน่าเชือถือมาก เพื่อนๆระวังเอาไว้ ไอ้คนนี้หลอกเก่งมาก มันเอาเงินเราไป 22000 พ่อแม่มันไม่สังสอน หรืองั้ยเทียวมาหาหลอกชาวบ้าน
มันชอบพูดว่าน้องไม่ต้อง วอลรี่
วอรี่ วอลรี่ หมึนไปวอลรี่ ในคุกนะไอ้ สาดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไอ้คนชื่อ ดล นี้มันตัวกินไก่ จริงๆ เล ว ได้ใจ หลอกได้โครตเนียน พ่อมันเกิมาเพื่อหลอกชาวบ้านจริงๆ ไอ้กวย
 
 

โดย: ออย IP: 124.120.96.203 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:53:32 น.  

 
 
 
เราก็โดนคนชื่อ ดล หลอกแต่เราโดนไปมากกว่าเธอ เราโดนมันหลอกไป 28000 มันหั้ยเราจ่ายก่อนครึ่งแรก แล้วไปมันก็นัดไปจ่ายอีก ครั้งที่สอง แล้วมันก็บอกหั้ยไป รอรับวุฒิ แล้วมันก็หนีไปเลย เราเสียใจมาก นรก ส่งมันมาเกิดจริงเลย ไอ้ชิงหมา มาเกิด
 
 

โดย: เม IP: 124.120.96.203 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:03:28 น.  

 
 
 
มันยังมี ผู้หญิงอีกคนนึงที่เปนคนรับเรื่องทุกอย่าง เราก้อเคยโดยหลอก ขอแช่งให้มันไม่ตายดี ไอ้พวกนี้ ที่ชอบหลอกลวง
 
 

โดย: aaa IP: 118.172.174.170 วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:19:48 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิปวช ด่วนเลยใช้ศึกษาต่อหรือว่าใครมีคำแนะนำยังไงเมลล์มาบอกเราบ้างนะต้อองการมากจิง ๆ ตอนนี้อยู่อุดรเมลล์มาบอกหน่อยนะ
0810990650
 
 

โดย: ไพ IP: 58.137.54.35 วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:59:34 น.  

 
 
 
เราว่านะอดทนเรียนเอาดีกว่าช้าหน่อยแต่ชัวร์อย่างน้อยเราก็ไม่เสียทั้งเงินและเสียทั้งความรู้สึกและมันก็ไม่สนิทใจด้วยที่ใช้วุฒิปลอมที่จะทำอะไรจะมานั้งกังวลว่าจะสมัครเรียนได้หรือไม่เพราะระหว่างนั้งเราอาจจะถูกตรวจสอบในภายหลังว่าเป็นการปลอมใครจะรับผิดชอบในตัวของเราอายมากกว่าเดิมกลับจะทำให้เราเสียเวลามากขึ้นอีกนะเชื่อเราเถอะเพราะว่าอนแรกเราคิดที่จะทำเหมือนกันแต่เห็นหลายคนถูกหลอกกันมากมายเปลี่ยนใจไปลงเรียนเทอมหน้าดีกว่าเพราะวันนี้สายไปหนึ่งเทอมก็ยังดีกว่าการใช้ชีวิตทุกวันต้องไปนั้งในคุกครึ้งตัว ถ้าใครจะไปเรียนเราอาจจะเจอกันในเทอมหน้านะที่ กศน สมุทรปราการ
 
 

โดย: นก IP: 58.97.34.122 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:37:26 น.  

 
 
 
ใครสนใจจะจ้างผมสืบมั่งครับ...เดีญ่วผมจัดให้
ค่าสืบแล้วแต่สัทธรา เดี๋ญวผมตามตัวให้ครับ หุหุ
ขอลายละเอียดต่างๆ ใครสนใจจะให้ผมตามตัว นายที่ชื่อดลให้ ทิ้งเอ้มไว้เลย แล้วบอกรายละเอียดทิ้งไว้นะครับ ..

พอดีผ่านมาเห้นโดนไปหลายต้องเอาคืนให้สาสม
 
 

โดย: IT SEE U IP: 203.153.180.2 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:45:00 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ปวส. ด่วนค่ะ

ราคาเท่าไรก็ได้
024367048
 
 

โดย: tuk IP: 203.149.16.33 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:23:19 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิ ปวส ครับ จะไปต่อ ปตรี 086-8318003
 
 

โดย: น็อต IP: 117.47.24.82 วันที่: 3 มิถุนายน 2551 เวลา:10:40:11 น.  

 
 
 
ซื้อวุฒิได้จริงเหรอ ทำได้ยังไง วุฒิการศึกษานะ ไม่ใช่ขนม สินค้า บ้าหรือเปล่าเที่ยวหาซื้อวุฒิเนี่ย
 
 

โดย: งง IP: 125.24.4.50 วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:11:02:01 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุมิ ม.6

ราคาถูกๆจะเอาไปทำงาน

ติดต่อ 0802998820
 
 

โดย: ton IP: 124.121.23.189 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:18:08:45 น.  

 
 
 
พอดีผมเรียนไม่จบอ่ะครับ

ผมอยากซื้อวุฒิ ม.3 มากเลยจะไปเรียนต่ออ่ะครับ

ผมอยู่เชียงราย โรงเรียนแถวเชียงราย

โรงเรียนไหนขาย ช่วยโทรมาที่ 080-6706778

หน่อยนะครับ

ผมอยากเรียนต่อ
 
 

โดย: dek_za_maoo@hotmail.com IP: 222.123.19.173 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:15:50:57 น.  

 
 
 
ร.ร ไหน

ขายวุฒิฯมั้งคับ


เอา ม.3 - ม.6

เอาเเบบเรียนต่อได้อ่ะ

โทร 085-0717791
 
 

โดย: chay IP: 58.9.80.29 วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:8:08:13 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิม.6กศน.เอาไปเรียนต่อค่ะ
เอาแบบของจริงนะค่ะ
ราคายอมจ่ายค่ะ
เอาแบบด่วน ๆ
ติดต่อมานะค่ะ
084-5800749
ni_by_scbt@msn.com
 
 

โดย: นิ IP: 125.27.9.111 วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:18:51:42 น.  

 
 
 
วุดมอหก อารายกะได้

เรียนได้จิง

ติดต่อด่วนเรยคระ

suwimol_amp@hotmail.com


 
 

โดย: มุ๋น้อย IP: 58.8.109.175 วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:15:24:14 น.  

 
 
 
เรื่องพวกนี้นะครับปลอมวุฒินะสำหรับผมมันเรื่องง่ายมาก
แต่ผมขอเตือนคนที่กำลังทำผิดนะครับ สำหรับคนที่ไปสมัครงานปลอมวุฒิไม่ใช่ปัญหาใหญ่อาไรเลย แต่ถ้าคุณปลอมแล้วแต่สมองไม่ถึงกับวุฒิที่ปลอมก็จะจับได้ง่ายมาก เช่น นายก.อยากสมัครงานในตำแหน่งช่างซับพอร์ตแต่ไม่มีความรู้สักเท่าให้ แล้วให้ปลอมเป็นปริญญาก็ไม่ถูกใช่ไหมครับ ระวังพวกหลอกลวงด้วยละกานขอเตือนด้วยความหวังดี
 
 

โดย: คนหวังดี IP: 125.27.67.88 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:5:17:05 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิม.3ราคาถูกจะเอาไปสมัครงาน ช่วยหน่อยน่ะ
 
 

โดย: 7777 IP: 118.174.146.30 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:22:00:55 น.  

 
 
 
ต้องการวุฒิม.3ราคาถูกจะเอาไปสมัครงาน ช่วยหน่อย0873235905
 
 

โดย: 7777 IP: 118.174.146.30 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:22:02:48 น.  

 
 
 
1231123123121321313232132
 
 

โดย: ดหกดกหด IP: 222.123.213.250 วันที่: 2 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:29:55 น.  

 
 
 
อยากได้ วุฒิ ปวส.มากๆเลย.ค่ะ ช่วยติดต่อกลับ
089-7778410 ด้วยนะค้ะ ราคาเท่าไหร่ ก็ได้
เพราะจะต้องสมัครงาน
 
 

โดย: pussycat IP: 202.57.173.71 วันที่: 4 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:30:08 น.  

 
 
 
ต้องการซื้อวุฒิ ม.6 ด่วนมาก เอาไปเรียนต่อ
ติดต่อกลับด่วนค่ะ nankatanya@gmail.com
 
 

โดย: 55555 IP: 125.24.199.51 วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:40:41 น.  

 
 
 
เอาของจริงนะค่ะ
 
 

โดย: 555555 IP: 125.24.199.51 วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:46:05 น.  


rokryg
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add rokryg's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com