มีปัญหา ปรึกษา Dr.ปาน@com
 
 

ประวัติ ดร.ปาน กิมปี

1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ ดร.ปาน นามสกุล กิมปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 24/23 ม.กฤษดาวิลเลจ 9 ซอยบรมราชชนนี 34 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์มือถือ 089-9865599
สถานที่ทำงาน สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
e-mail peterparnk@hotmail.com
//www.pankimpee.blogspot.com

2. ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
การศึกษา
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2515
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2520
ระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด. พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2540
(ระหว่างศึกษาปริญญาเอกได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิของบริษัท พานาโซนิก ประเทศญี่ปุ่น)
การฝึกอบรม
การวางแผนและการวิจัยประยุกต์ หลักสูตร 6 เดือน ณ ศูนย์อินโนเทค (INNOTECH) ประเทศฟิลิปปินส์
การวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดย สกศ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก (University of Edinburgh)ประเทศอังกฤษ
การพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมของเด็กและสตรี จัดโดย UNICEF และ ESCAP
การศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้และนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครูตรีโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม กรมสามัญศึกษา
นักวิชาการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ,,
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสถิติ ,,
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก ,,
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ ,,
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.
ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,,
คณะกรรมการสถานศึกษา สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สำนักงาน กศน. อดีตคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
กรรมการมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
สมาชิกวิสามัญตลอดชีพ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาชิกตลอดชีพสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย
สมาชิกตลอดชีพสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

3. ผลงานวิชาการ
บทความ เสนอบทความในเอกสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ เช่น
ปาน กิมปี. ตัวอย่างของมรดกทางปัญญาที่ชุมชน อบต. วัฒนานคร. เดลินิวส์. (16 กรกฎาคม
2546) : 14
ปาน กิมปี. การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย การนำวิชาการไปสู่ประสบการณ์. เดลินิวส์.
(22 มิถุนายน 2544) : 11.
ปาน กิมปี. ชุมชนเข้มแข็ง : คำตอบอยู่ที่ชุมชน. http : //www.google.com
ปาน กิมปี. เครือข่ายการเรียนรู้. ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. หน้า 81 – 85. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ม.ป.ท.) : 2546.
ปาน กิมปี. ความเชื่อมั่นในคุณภาพของงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย : การประกันคุณภาพการศึกษา. ใน วรรัตน์ อภินันท์กูล (บรรณาธิการ)
แนวคิดและทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน. หน้า 228-243. กรุงเทพฯ :
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.


ปาน กิมปี. องค์การเอื้อการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน.
ใน ห้าสิบปี ศ.อ.ศ.อ. (ศนอ.) : รากฐานของการศึกษานอกโรงเรียนและการพัฒนา
ชนบทไทย, 2547 : 210 – 213.
ปาน กิมปี. เรียนไม่รู้จบ: พลังเรียนรู้รากหญ้าชุมชนวัฒนานคร. เดลินิวส์ (12 กุมภาพันธ์ 2548): 38.
ปาน กิมปี. เปิดประเด็น : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน.
วารสารครุศาสตร์ 35 (กรกฎาคม – กันยายน 2549) : 128-135.
งานวิจัย
ปาน กิมปี. การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเอง
ของชุมชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ปาน กิมปี. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการนิเทศเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการ
การวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2543, 2544.
ปาน กิมปี. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. งานวิจัย
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการ
วัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามนโยบายกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546.
(ปาน กิมปี ประธานคณะทำงาน)
ปาน กิมปี และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องพลังเครือข่ายชุมชนต่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด. โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน, 2543.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ. การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา ในภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ. เสนอสำนักงบประมาณ, 2543. (ปาน กิมปี คณะนักวิจัย)


จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ. การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณคนดีมี
คุณธรรม. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคุณธรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2549 (ปาน กิมปี คณะนักวิจัย)

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ. แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทย
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
อย่างครบวงจร. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2550 (ปาน กิมปี คณะนักวิจัย)
สำนักงาน กศน. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ
2551. (ปาน กิมปี คณะวิจัย)

ตำรา หนังสือ เช่น

ปาน กิมปี. หน่วยที่ 13 การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบ. ในประมวลสาระชุดวิชา
การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ. หน้า 150 – 197. ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.

ปาน กิมปี. การบริหารกับการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน. เอกสารประกอบการอบรม
ทางไกลตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากรมการศึกษานอก
โรงเรียนเพื่อรองรับปฏิรูปการศึกษา. พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันการศึกษาและพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร ; นครราชสีมา, 2544.

ปาน กิมปี. หน่วยที่ 13 การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ. ในประมวลสาระชุดวิชา
การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ. หน้า 113 –
174. ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.

ปาน กิมปี และกรรณิการ์ แย้มเกษร. หน่วยที่ 13 การจัดประชุมการศึกษานอกระบบและ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการเรียนรู้และเทคนิค
การฝึกอบรม. หน้า 581 – 636. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-
ธิราช, นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.

ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ และปาน กิมปี. หน่วยที่ 14 การวิจัยเชิงปฏิบัติในการศึกษานอก
ระบบ. ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ.
หน้า 199 – 244. ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.

ประสบการณ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความตีพิมพ์ลงวารสาร (Peer Review)
วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

Create Date : 24 พฤศจิกายน 2553   
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2553 20:32:14 น.   
Counter : 1714 Pageviews.  rokryg
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add rokryg's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com