Cp ram เปิดยุทธศาสตร์ 2564 เดินหน้านำอาหารปลอดภัยเคียงคนไทยสู่ภัยโควิด
บริษัท ซีพีแรม จำกัด
โดยมีนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีแรม จำกัด
ซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานตามมาตรฐานโลก
ยังคงเดินหน้าในการเป็นผู้นำด้าน Food provider ของประเทศไทย
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยและพบได้ ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
อาทิเ ข้าวกล่อง ข้าวปั้น โอนิกิริ ซาลาเปา ขนมจีบ
และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา เลอแปง
ได้ผนึกกำลังกับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ "อิ่มคุ้ม"
ออกมาสู้วิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปีที่ผ่านมาปี 2563 บริษัท ซีพีแรม จำกัดได้ขยายตลาดเพิ่มขึ้น 10%
และในปี 2564 ปีนี้ ทางบริษัท ซีพีแรม จำกัดมีศักยภาพและพร้อมที่จะเร่งดำเนินการด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
อีกทั้งประกาศเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้า
“VG for Love”
อาหารสำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก (Plant Based Diet)
ครบ 5 ประเภทรายแรกของไทย
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
เปิดเผยว่า
ในปี 2563 เป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลก
เศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบนั้นเช่นกัน
หลายธุรกิจชะลอตัว หลายธุรกิจก็ปิดตัวลง รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายครั้งด้วยกัน
ซีพีแรมร่วมกับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น
ดำเนินโครงการเมนู "อิ่มคุ้ม" ซึ่งเป็นเมนูอาหารพร้อมรับประทานในราคาปกติทั่วไป
แต่อร่อยและมีปริมาณมากจนกินอิ่มในกล่องเดียวหรือชิ้นเดียว
ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเยี่ยมโครงการเมนู "อิ่มคุ้ม" เป็นโครงการช่วยลดค่าครองชีพผู้บริโภค
อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ภายใต้การจัดการของซีพีแรมให้เดินหน้าต่อไปภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจได้
ส่งผลดีให้พนักงานซีพีแรมและพนักงานของคู่ค้า
ตลอดห่วงโซ่อุปทานยังทำงานเต็มเวลาปกติ
ไม่มีการลดคนหรือลดเวลาทำงานลง
โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มุ่งผลลัพธ์ช่วยเหลือทางสังคม
มากกว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
แม้ว่าซีพีแรมจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายปี 2563 ที่ตั้งไว้
ยังคงสามารถรักษายอดขายในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังสามารถบรรลุเป้าหมายด้านอื่นๆ อาทิ การพัฒนาสินค้าใหม่มากกว่า 338 รายการ การได้รับรางวัลเกียรติยศมากกว่า 13 รางวัล ฯลฯสำหรับปี 2564 ซีพีแรมคาดการณ์ว่า
วิกฤตเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีต่อเนื่อง แต่จะคลี่คลายลงบ้างตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป โครงการเมนู "อิ่มคุ้ม" ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักของซีพีแรม โดยเพิ่มขึ้นอีก 50% และยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคมมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ซีพีแรมกำหนดเป้าหมายการขยายตลาดเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่แล้ว เป็นมูลค่า 21,310 ล้านบาทในปี 2564 และลงมือสร้างโรงงานเบเกอรี่แห่งใหม่ ที่จังหวัดชลบุรี ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท มีกำลังผลิต 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งโรงงานใหม่แห่งนี้จะสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในกลางปี 2565 นับเป็นโรงงานเบเกอรี่แห่งที่ 6 หรือโรงงานแห่งที่ 16 ของซีพีแรมนอกจากนี้ซีพีแรมยังกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายาการพัฒนา
สู่ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(UNSDG) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกด้าน
ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นเช่น โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต
เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญของเกษตรกรเสมือนคู่ชีวิต
และดำเนินการตามแนวทาง Food3S
โดยซีพีแรมได้แนะนำและส่งเสริมการปลูกสู่เกษตรกรคู่ชีวิต
พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก
และการเก็บเกี่ยวกะเพราให้ได้ผลดี มีผลผลิตต่อไร่สูง
เมื่อผลผลิตออกแล้ว
ซีพีแรมยังรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป

สำหรับเป้าหมายโครงการปี 2564
ซีพีแรมจะขยายผลไปสู่เกษตรกรพืชผักชนิดอื่นๆ
เช่น ผักคะน้า เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น 30%
รวมถึงมูลค่าการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 10%
และโครงการเรียนฟรีมีรายได้ (ปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม)
เป็นโครงการที่ซีพีแรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชน
จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

โดยจัดการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม
และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และจัดการศึกษาในระบบ “ทวิภาคี”
เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไป
มุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ตรง
สนองตอบความต้องการของสถานประกอบการเป็นสำคัญ

สำหรับเป้าหมายปี 2564 ก็คือ
การมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจำนวน 60 ทุน
มีรายได้ระหว่างเรียน 100%
และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีอาชีพรองรับหลังจบการศึกษา 100%นายวิเศษ ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า
จากการที่สังคมไทยและทั่วโลกมีแนวโน้มการบริโภคอาหาร
ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ
พร้อมกับร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
ตลอดห่วงโซ่อาหาร
ซีพีแรม จึงได้พัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ออกมาตอบสนองความต้องการ
กลุ่มผู้บริโภค
โดยขณะนี้ได้ออกมาวางตลาดแล้ว
ก็คือ อาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า “ VG for Love”
อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก
“Plant Based Diet”
ซึ่งมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก
กล่าวคือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหาร
“VG for Love” แบ่งประเภทอาหารเป็น 5 ประเภท
ได้แก่ หมายเลข 1 อาหารเจ
หมายเลข 2 อาหารวีแกน
หมายเลข 3 อาหารมังสวิรัติกับนม
หมายเลข 4 อาหารมังสวิรัติกับไข่
และ หมายเลข 5 อาหารมังสวิรัติกับนมและ ไข่
ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์ “สีฟ้า”ปิดผนึกมิดชิด
เพื่อคงสภาพความสด ใหม่ สะอาด และความปลอดภัยทางอาหารสูงสุด
โดยบรรจุภัณฑ์ “สีฟ้า” นี้
ได้รับการออกแบบจากแนวคิด “The Blue Planet”
กล่ววคือ โลกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในสุริยจักรวาลที่เป็นสีฟ้า
เวลามองดูจากนอกโลก“VG for Love”
ได้วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางแม็คโคร ,7-Eleven(online)
ร้านค้าชั้นนำ ในกรุงเทพมหานรและปริมณฑล
อีกทั้งพร้อมจะขยายจุดจำหน่ายคลอบคลุมทั่วประเทศ
ภายในเดือนมีนาคม 2564

Create Date : 18 กุมภาพันธ์ 2564
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2564 12:24:13 น. 7 comments
Counter : 404 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณSertPhoto, คุณนกสีเทา


 
สวัสดีครับ

เมนูน่าสนใจดีครับ

ขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้ในบล็อกนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:41:37 น.  

 
โควิดรอบนี้
บางคนเจอวิกฤต
บางคนก็เจอโอกาสนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:20:58:25 น.  

 
มี.ค.64 มีการฉีดวัคซีนโควิด การท่องเที่ยวน่าจะกลับมา การบริโภคน่าจะมากขึ้นโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:23:03:20 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:5:55:35 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง สวัสดียามเช้า ยินดีที่ได้รู้จักครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:6:43:06 น.  

 
ขอบคุณครับที่แวะไปให้กำลังใจ


โดย: SertPhoto วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:8:37:33 น.  

 
น่ากินทุกกล่องค่ะ


โดย: นกสีเทา วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:0:31:56 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

จากเพื่อนถึงเพื่อน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
18 กุมภาพันธ์ 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add จากเพื่อนถึงเพื่อน's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.