Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2555
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
8 พฤศจิกายน 2555
 
All Blogs
 
การขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ

การขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ

คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
จากแนวทางประกอบการพิจารณาในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไว้ดังนี้ ได้ให้ความเห็น ชอบแล้วเมื่อ 9 กรกฎาคม 2544 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ ดังนี้
1.บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
2.มีความประพฤติดีโดยจะต้องผ่าการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม,ตรวจสอบพฤติการณ์
ทางด้านการเมือง,ยาเสพติด,ความมั่นคงของประเทศ และหมายจับต่างประเทศ
3.มีอาชีพเป็นหลักฐาน(ต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากกองแรงงานต่างด้าวหรือ
แรงงานจังหวัด และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด)ดังนี้

3.1กรณีเข้ามาเพื่อทำงานต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 80,000บาท โดยมี
หนังสือรับรองรายได้จากบริษัทหรือนายจ้างที่ทำงานอยู่ หรือเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติตั้งแต่ 100,000บาทขึ้นไป
และมีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3.2 กรณีอยู่ในราอาณาจักรไทยเพื่อเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม เช่น สมรสกับบุคคล
ที่มีสัญชาติไทย หรือ มีบุตรเกิดในประเทศไทย หรือจบการศึกษาใน ระดับ
อุดมศึกษาภายในประเทศไทยจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า
เดือนละ 30,000บาท และมีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับจากได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
หรือมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ที่ยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในราชอาณาจักรไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.มีความรูภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง(พูดและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ)
และจะต้องร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบีมีได้ และจำต้องผ่าการสัมภาษณ์จาก

5.1 กรณีผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะทำงานพิจารณา
กลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

5.2 กรณีผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
ระดับมอบหมายเป็นประชาชนจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการหรือรองผู้ว่าราชการ จังหวัดที่ได้รับ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นเลขานุการ

6.ผู้ยื่นคำขอจะต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนตามผนวก ข. รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
จึงจะได้รับการพิจารณา
7.เมื่อผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งกระทรวง
การต่างประเทศดำเนินการแจ้งไปยังประเทศของผู้ยื่นคำขอ เกี่ยวกับการได้สัญชาติไทยดังกล่าว

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

1.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ยื่นคำขอ(ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีบันทึกรายการ 5 ชุด)
2.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่น(ถ่ายเอกสาร 15 ชุด)
3.ใบอนุญาตทำงาน(ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
4.รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว (ชายใส่สูทผูกเนกไท หรือแต่งชุดพระราชทาน หญิงแต่งกายสุภาพชน)
5.สำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัวประกอบด้วยของผู้ยื่นฯของภรรยาหรือสามี และขอบุตร(ถ้ามี)
(ถ่ายเอกสาร 5 ชุด)(ผู้ยื่น,สามีหรือภรรยา และบุตร ถ้ามี)
6.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ขอ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศแปลแปลเป็นไทยให้สถาบัน
การแปลรับรองด้วย
7.หลักฐานการฝากเงินจากธนาคาร หรือหนังสือรับรองการฝากเงินจากธนาคาร
(ไม่ควรน้อยกว่า 80,000บาท )
8.หลักฐานการบริจาคการกุศล(ไม่น้อยกว่า 5,000บาท)
9.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของผู้ขอฯย้อนหลัง 3 ปี
ให้สรรพากรรับรองสำเนาถูกต้อง
10.หลักฐานของบริษัท ห้าง ร้านที่ผู้ขอทำงานอยู่ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพานิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียน บัญชีผู้ถือหุ้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20)และอื่นๆ
(ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด)
11.ภาษีนิติบุคคล(ภ.ง.ด.50) 3 ปีย้อนหลัง(กรณีผู้ขอฯมีหุ้นอยู่ในบริษัท)
12.หนังสือรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ออกโดยบริษัท ,ห้าง ,
ร้านที่ผู้ขอฯทำงานอยู่และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราเป็นสำคัญ
13.สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของคู่สมรส
และของบุตรทุกคน หากมีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้ถ่ายเอกสารมาประกอบด้วย
14.หลักฐานการศึกษาของผู้ยื่นคำขอฯและของบุตรทุกคน(ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นไทยด้วย)
15.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับรอง(ผู้รับรอง 2 คน ถ่ายคนละ 1 ชุด)
16.พาสปอร์ตของผู้ยื่นคำขอฯ(ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
17.หนังสือรังรองการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศเดิม ที่ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติ
วันที่มายื่นคำร้องต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย โดยผู้ขอต้องมายื่นคำขอด้วยตนเอง
โดยนำผู้รับรองมาสอบปากคำด้วยจำนวน 2 ปาก และเตรียมเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ
มาชำระด้วยจำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)โดยยื่นคำขอที่ งาน 1 ฝอ.6บก.อก.บช.ส.
(แปลงสัญชาติ)อาคาร24 ชั้นล่างหากมีปัญหาหรือขัดข้องกรุณาสอบถามได้ที่
สอบถามได้ที่ โทร.0-2252-1714,0-2205-2970 และ 0-2252-2708 โทรสาร.0-2205-1901
การขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

คุณสมบัติของผู้แปลงสัญชาติเป็นไทย
1.อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ถ้าต่ำกว่านั้นต้องมีเหตุอื่นประกอบ เช่น มีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย มี บุตรเกิดในประเทศไทย หรือเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยเปิดต้องมีหน่วยกิตสะสม 15 หน่วยกิตขึ้นไป)
2.ไม่เคยมีประวัติต้องโทษ เว้นประมาทหรือลหุโทษ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
3.ไม่ฝักใฝ่สัญชาติเดิม
4.บำเพ็ญการกุศลและสาธารณประโยชน์
5.ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานและมีได้รายเดือนละ 5,000 บาท ขึ้นไป
6.มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีภูมิลำเนาต่อเนื่อง 5 ปี ขึ้นไปแต่ต้องมีเหตุอื่นประกอบด้วยตาม ข้อ 1
7.พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
หลักฐานการประกอบการยื่นคำขอแปลงเป็นสัญชาติไทย
1.สำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว มีชื่อผู้ยืนคำขอฯ ภรรยา และบุตรทุกคน 1 ชุด
2.รูปถ่ายผู้ยืนคำขอฯ ขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 12 รูป ชายแต่งชุดสากล หรือชุดพระราชทานหญิงแต่งกายสุภาพ
3.สำเนาใบเสร็จภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ย้อนหลัง 3 ปี)
4.ใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตรที่เคยบริจาคเงินบำรุงการกุศลสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
5.ใบเสร็จค่าเล่าเรียนหรือหนังสือรับรองการเรียนของบุตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของบุตรคนละ 1 ชุด
6.สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร ด้านหน้า- หลัง และสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของบุตร (ถ้ามี) คนละ 1 ชุด
7.สำเนาใบสำคัญการสมรส (ค.ร.3) 1 ชุด (กรณีมีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย ต้องจดทะเบียนสมรสก่อนยื่นคำขอ)
8.สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯหรือบริษัทฯ จำนวน 1 ชุด
9.สำเนาใบเสร็จภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือสำเนาใบเสร็จภาษีการค้าย้ อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
10.หนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารหน้าที่มีชื่อ และหน้าที่มียอด ฝากครั้ง สุดท้าย
11.หนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือนที่ได้รับ (โดยทำหนังสือถึงสารวัตร แผนก 1 กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล) พร้อมกับสำเนาใบทะเบียนการค้าฯ ทะเบียนพาณิชย์หนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัทฯ (ผู้ลงชื่อรับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจผูกพันกับสถานประกอบการนั้น )
12.สำเนาใบอนุญาติทำงาน 1 ชุด หน้า 2-3-4-5 และหน้าอื่น ๆ ที่ลงรายการไว้ โดยใบอนุญาตทำงานลง ตำแหน่ง อาชีพหรือวิชาชีพลักษณะของงาน, ท้องที่ที่ได้รับอนุญาต ชื่อนายจ้างหรือสถานที่ททำงานจะต้องตรงกับอาชีพปัจจุบัน
13.ผู้รับรองซึ่งมีสัญชาติไทย 2 คน เพื่อยืนยันหลักทรัพย์ และความประพฤติของผู้ยื่นคำขอฯ
14.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ด้านหน้า หลัง 1 ชุด
15.สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวทุกหน้าที่มีรายการบันทึก 1 ชุด
16.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง ด้านหน้า- หลัง คนละ 1 ชุด
17.วันยื่นคำขอฯ ต้องนำหลักฐานต้นฉบับไปพบเจ้าหน้าที่ด้วย

การยื่นคำขอฯ
1.ผู้ยื่นคำขอฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอฯ ต่อผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจ สันติบาล
2.ผู้ยื่นคำขอฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอฯ ต่อหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด/ผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดนั้น

ค่าธรรมเนียม
คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยครั้งละ 5,000 บาท
คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยสำหรับบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู ้แปลงสัญชาติเป็นไทยคนหนึ่งครั้งละ 2,500 บาท
หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยฉบับละ 500 บาท
ใบแทนหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยฉบับละ 500 บาท
คำขอกลับคืนสัญชาติไทยครั้งละ 1,000 บาท
คำขออื่น ๆ ฉบับละ 5 บาท

ข้อควรรู้
หากบิดาเป็นคนไทย มารดาเป็นคนต่างด้าวและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรที่เกิดนอกราชอาณาจักร บุตรจะได้สัญชาติไทย เพราะยึดหลักบิดาตามความเป็นจริงแต่คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 560/2543 ได้วางแนวไว้ว่าในกรณีนี้บุตรจะไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เนื่องจากไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย

คนไทยที่แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวย่อมเสียสัญชาติไทย แต่การนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น ดังนั้น มหาดไทยจึงขอให้สถานทูตส่งชื่อที่อยู่ของคนไทยที่แปลงชาติไปยังมหาดไทยเพื่อประกาศให้เสียสัญชาติในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

การสละสัญชาติไทยต้องกระทำเมื่ออายุครบ 20 ปีไปแล้ว และเนื่องจากการสละสัญชาติเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้อื่นจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอสละสัญชาติแทนได้

เด็กซึ่งมีสองสัญชาติเนื่องจากมารดาไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่ในต่างประเทศจะต้องเกณฑ์ทหารโดยเมื่ออายุครบ 18 ปี ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

การได้สัญชาติย้อนหลังคือ
เดิม พ.ร.บ. สัญชาติ ปี 2508 ยินยอมให้บุคคลได้สัญชาติไทยในวงจำกัด ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขในปี 2535 จึงได้เปิดโอกาสให้บุคคลได้รับสัญชาติไทยได้มากขึ้นรวมทั้งมีผลกับบุคคลที่เกิดก่อน วันที่ 26 ก.พ. 2535 ซึ่งเป็นวันที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ด้วย ดังนั้น บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 26 ก.พ. 2535 และมิได้สัญชาติไทยเมื่อแรกเกิดจึงได้รับสัญชาติไทยเป็นการย้อนหลัง

บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สามารถเเจ้งเกิดกับทางสถานทูต
ได้ เนื่องจากไม่มีข้อห้ามไว้แต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติ

สรุปข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑) สำหรับบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
กรณีที่ สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา สถานภาพการสมรส สัญชาติบุตร ข้อกฎหมาย
๑ ไทย ไทย จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๒ ไทย ไทย ไม่จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๓ ไทย ต่างด้าว (มีใบฯ) จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๔ ไทย ต่างด้าว (มีใบฯ) ไม่จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๕ ไทย ต่างด้าว (๗ ทวิ) จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๖ ไทย ต่างด้าว (๗ ทวิ) ไม่จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๗ ต่างด้าว (มีใบฯ) ไทย จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๘ ต่างด้าว (มีใบฯ) ไทย ไม่จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๙ ต่างด้าว (๗ ทวิ) ไทย จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๑๐ ต่างด้าว (๗ ทวิ) ไทย ไม่จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๑๑ ต่างด้าว (มีใบฯ) ต่างด้าว (มีใบฯ) จด ไทย ม.๗(๒)
๑๒ ต่างด้าว (มีใบฯ) ต่างด้าว (มีใบฯ) ไม่จด ไทย ม.๗(๒)
๑๓ ต่างด้าว (มีใบฯ) ต่างด้าว (๗ ทวิ) จด ไม่ได้สัญชาติไทย ม.๗ทวิ, ม.๑๑
๑๔ ต่างด้าว (มีใบฯ) ต่างด้าว (๗ ทวิ) ไม่จด ไม่ได้สัญชาติไทย ม.๗ทวิ,ม.๑๑
๑๕ ต่างด้าว (๗ ทวิ) ต่างด้าว (มีใบฯ) จด ไม่ได้สัญชาติไทย ม.๗ทวิ, ม.๑๑
๑๖ ต่างด้าว (๗ ทวิ) ต่างด้าว (มีใบฯ) ไม่จด ไม่ได้สัญชาติไทย ม.๗ทวิ, ม.๑๑
๑๗ ต่างด้าว (๗ ทวิ) ต่างด้าว (๗ ทวิ) จด ไม่ได้สัญชาติไทย ม.๗ทวิ, ม.๑๑
๑๘ ต่างด้าว (๗ ทวิ) ต่างด้าว (๗ ทวิ) ไม่จด ไม่ได้สัญชาติไทย ม.๗ทวิ, ม.๑๑

๒) สำหรับบุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย
กรณีที่ สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา สถานภาพการสมรส สัญชาติบุตร ข้อกฎหมาย
๑ ไทย ไทย จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๒ ไทย ไทย ไม่จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๓ ไทย อื่นๆ จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๔ ไทย อื่นๆ ไม่จด ไม่ได้สัญชาติไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๕ อื่นๆ ไทย จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
๖ อื่นๆ ไทย ไม่จด ไทย ม.๗(๑), ม.๑๐
* ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2543

การได้มาซึ่งสัญชาติไทย
๑. การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. การได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด
๓. การเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน
๔. การได้สัญชาติโดยคำสั่งของฝ่ายบริหาร


Create Date : 08 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 8 พฤศจิกายน 2555 1:47:54 น. 43 comments
Counter : 82046 Pageviews.

 
ถามหน่อยค่ะให้คนด่างด้าวมีเงินเดือน เดือนละ 80000 บาท เทียบเท่าคนไทยทำงานอะไร
ไม่ต้องไปทำสิ่งผิดกฎหมายหรอค่ะถึงจะได้สัญชาติไทย
ราชการต้องทำตำแหน่งไหนถึงจะได้เงินเท่านี้บ้าง
ตอบด้วย


โดย: หล้า IP: 180.183.139.118 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:1:42:36 น.  

 
ต้องสอบถามทางกระทรวงค่ะ ว่าทำไมออกกฏหมายเช่นนี้


โดย: PinePh วันที่: 22 ธันวาคม 2556 เวลา:0:41:21 น.  

 
สงสารคนที่อยากเป็นไทย แม้ไม่ได้เกิดในประเทศไทย แต่ก็มีจิตใจที่รักเมืองไทยเหมือนบ้านเกิดโดย: sudarsan maharjan IP: 202.29.197.231 วันที่: 6 มกราคม 2557 เวลา:20:15:16 น.  

 
มีแฟนเป็นคนเมียนม่าร์แต่อยากโอนสัญชาตเป็นคนไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีลูกชาย1คนเกิดที่ไทยใช้นามสกุลของแม่เพราะตอนเกิดยายไปเอาใบเกิดให้


โดย: สาวิกา ใจชื่น IP: 124.122.172.132 วันที่: 28 มกราคม 2557 เวลา:20:39:57 น.  

 
ใครอยากได้สัญชาติไทย ฟังทางนี้ รายละเอียดที่บอกว่า เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 5000 บาท อื่น ๆ อีก 1000-2000 บาท/ครั้ง มีคนบอกว่า ปีนึงรับไม่กี่คน ถึงคุณสมบัติครบตามกฏที่ระบุไว้17 ข้อก็ตาม สมัครแล้วสมัครอีกก็ยังไม่ผ่าน (ไม่รู้ออกกฏหมายมาทำไม) แต่ละครั้งที่สมัครก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม 6000-7000 บาท เหมือนหรอกให้ทำ เสียตังค์ฟรี สมัคร 10ปี x7000 =70000 บาท ***นี่แหละประเทศไทย***


โดย: one IP: 124.122.182.89 วันที่: 19 มีนาคม 2557 เวลา:23:05:08 น.  

 
ใครอยากได้สัญชาติไทย ฟังทางนี้ รายละเอียดที่บอกว่า เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 5000 บาท อื่น ๆ อีก 1000-2000 บาท/ครั้ง มีคนบอกว่า ปีนึงรับไม่กี่คน ถึงคุณสมบัติครบตามกฏที่ระบุไว้17 ข้อก็ตาม สมัครแล้วสมัครอีกก็ยังไม่ผ่าน (ไม่รู้ออกกฏหมายมาทำไม) แต่ละครั้งที่สมัครก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม 6000-7000 บาท เหมือนหรอกให้ทำ เสียตังค์ฟรี สมัคร 10ปี x7000 =70000 บาท ***นี่แหละประเทศไทย***


โดย: one IP: 124.122.65.140 วันที่: 20 มีนาคม 2557 เวลา:17:42:40 น.  

 
สรุปชาวต่างชาติที่อยากได้สัญชาติ คงจะต้องรวย และเปนนักธุรกิจ เพราะไม่ยังงั้นคงไม่มีตังทำเอกสารครั้งละหลายๆรอบ มันหลายบาทยุนะ


โดย: micky IP: 192.99.14.36 วันที่: 8 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:10:33 น.  

 
กฏหมายอาจจะออกมาเพื่อคุ้มครองคนไทยนะค่ะ ถ้าเราคิดอีกแง่ในทางกลับกัน กรณีไทยเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถเปลียนสัญชาติง่ายๆ อนาคต คนไทยแท้ๆที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย อาจจะถูกต่างชาติ เข้ามาแย่งอาชีพ แย่งที่ดินไปหมด แล้วคนไทยที่เขามีฐานะระดับรากหญ้าจะอยู่กันลำบากนะค่ะ


โดย: กขคง IP: 110.171.57.63 วันที่: 17 กันยายน 2557 เวลา:12:32:47 น.  

 
แต่ถ้ากรณีที่เป็นคนไทยโดยกำเนิดเกิดในไทย บ้างก็อยู่กันเป็นชนเผ่าหรืออยู่ชายแดน ดิฉันคิดว่าบุคคลเหล่านั้นสมควรได้รับการคุ้มครองโดยไม่เพิกเฉย เพราะบางที่ในเรื่องของการประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล บุคคลเล่านั้นน่าสงสารที่สุด กฏหมายไทยบางทีก็ดูเหมือนเข้มงวดบ้างในบางเรื่อง แต่บางเรื่องก็ควรจะใส่ใจ แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อย บางทีก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน กับคนหลายๆคน


โดย: abcd IP: 110.171.57.63 วันที่: 17 กันยายน 2557 เวลา:12:42:08 น.  

 
มีทีไหนครับที่เขารับทำแบบ...ได้จริงของจริง..แบบ100% ครับ.ไม่ใช่คนรวยอะครับแต่ผมรักประเทศไทยและรักคนไทย..และก็อยากเป็นคนไทย...แต่ไม่รู้จะทำยังไงอะครับ..อันที่จริงผมก็เกืิดเมืองไทยนี้หล่ะครับแต่พ่อแม่เป็นต่างด่าวก็เลยไม่ได้บัตรประชาชนอะครับแล้วพ่อแม่ผมก็เอาใบเกิดผมหายอี่กด้วยแล้วก็จำวันเกิดไม่ได้อี่กแบบว่าคนยุคเก่าอะครับ...เอาเป็นว่าไครใจดีช่วยแอดมาบอกผมหน่ิอยครับว่ามีมี่ไหนเข้ารับโอนสัญชาติช่วยบอกผมหน่อยน่ะครับ. กราบหล่ะครับสำหรับคนใจดี....แอด...line..i_killerworld....ช่วยผมหน่อยน่ะครับ


โดย: thai..ครับ IP: 49.230.179.156 วันที่: 23 กันยายน 2557 เวลา:20:13:50 น.  

 
เห็นมีเจ้าหน้าที่บอกดิฉันว่าอยูประเทศไทยให้หัวหงอกก็ไม่ได้สัญชาติไทยหรอกไม่ต้องเสียเวลาไปขอหรอก อันที่จริงการให้สัญชาติเขาก็ทำได้ แต่คุณก็มีกฎมีข้อห้ามให้เขาซิ คืออย่าให้มีสิทธิเท่าเทียมคนไทย บางคนเขาอยากอยู่กับลูกเมียเขา แต่ต้องมาขอวีซ่า ปีต่อปี รายงานตัวทุก 3 เดือนมันน่าเบื่อไหม ดิฉันมีลูก 3 คน สามีอยู่เมืองไทยมา 6 ปีแล้ว


โดย: สมถวิล จึงเจริญ IP: 49.0.110.55 วันที่: 25 กันยายน 2557 เวลา:11:45:29 น.  

 
ผมรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไว้คน อยากจะเปลี่ยนจากลาวเป็นไทย มีวิธีการอย่างไรบ้าง


โดย: ปรัชญา ณ เหมราช IP: 27.55.137.245 วันที่: 9 ตุลาคม 2557 เวลา:22:15:30 น.  

 
อยากทราบว่า เถ้าแก่ของดิฉันได้ยื่นขอสัญชาติไทยไปตั้ง 6 ปีแล้วทำไมยังไม่ได้ค่ะ
ทั้งที่จดทะเบียนกับคนไทยมีลูกด้วยกันแล้ว
อยู่เมืองไทยมาเกือบ 23 ปี มีกิจการเป็นของตัวเอง ขอให้ตรวจสอบและเมื่อยื่นขอแล้วมีกำหนดเวลาให้หน่อยว่าเอกสารผ่านหรือยังหรือจะได้เมื่อไหร่ ไม่ใช่ว่าไม่ติดต่อ ไม่แจ้งทำให้ต้องรออย่างไม่มีความหวัง ทั้งที่เสียเงินในการยื่นคำขอไปแล้ว และอยากทราบอีกอย่างว่ายื่นขอไปแล้วๆไม่ได้จะขอเรียกเงินคืนจะได้หรือเปล่า


โดย: วารินทร์ ตามล IP: 124.122.139.155 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:49:04 น.  

 
เด็กที่เกิดในไทย ปัจจุบันก็เรียนที่ไทย ขอเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทย ได้ไหมค่ะ? ต้องทำอย่างไร? พ่อแม่เป็นสัญชาติจีนไต้หวัน เข้ามาทำมาหากินที่ไทยมากกว่า 20ปี


โดย: อลิส IP: 118.174.68.23 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:43:07 น.  

 
ช่วยตรวจสอบที่อำเภอศรีสวัสดิ์หน่อยค่ะพวกหนูยื่นใบคำร้องขอเป็นสัญชาติไทยมาหลายปีและทำมาหลายครั้งแล้วด้วยทำไมพวกหนูถึงไม่ได้เปนสัญชาติไทยอีกค่ะ


โดย: ............. IP: 1.47.40.151 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:39:21 น.  

 
เงินเดือน40,000มีหนังสือรับรองเงินเดือน3ปีถึงจะขอโอนสัญชาติได้ ถ้าแฟนเป็นคนไทยต้องมีเงินเดือน30,000ถึงจะทำเรื่องโอนสัญชาติแฟนได้ ถุยๆๆ ไทยเอ้ยไทย ผมทำงานเดือนละ12,000บาทอีกกี่ปีว้ะจะได้30,000บาทเงินขึ้นปีละ1,500-1,800บาทเซ็ง


โดย: นี่แหระไทยแลนด์ IP: 61.19.30.170 วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:24:32 น.  

 
ไม่รู้ รมต.มท.จะอ่านรึเปล่า คืออย่างนี้นะเริ่มแหระนะ แฟนผมเป็นคนไทยใหญ่ถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ประจวบคีรีขันท์แต่งงานกับผมซึ่งผมอยู่นครราชสีมาอยู่กินกันที่นี่มีลูก1คนในท้องอีก1คนจดทะเบียนสมรสก็ไม่ได้ต้องเดินทางไปต่อหนังสือเดินทางคนไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ประจวบคิรีขันท์ทุกๆ6เดือนโคตรสนุกบ่องตรงค่าใช้จ่ายเดินทางครั้งละ8,000ต้องค้างโรงแรมต้องเสียค่าผู้ใหญ่ครังละ2,000เก็บส่วกันจังที่ประจวบคิรีขันท์สนุกนะว่าไหม อีกเรื่องแฟนผมกำลังจะคลอด ไม่รู้ประกันสังคมจะจ่ายค่าคลอดให้รึเปล่าเนื่องจากจดทะเบียนสมรสไม่ได้ ผมทำงานบริษัทจ่ายประกันสังคมทุกเดือนแต่ไม้มีสิทธิ์เบิกเงินสงเคาร์บุตรเซ็งไหมครับ เจ้านายที่เป็นขี้ค่าประชาชน


โดย: คนไทยมีเมียต่างด้าว IP: 61.19.30.170 วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:41:46 น.  

 
ช่วยตรวจสอบที่อำเภอศรีสวัสดิ์หน่อยค่ะยื่นเรื่องไปนานละแต่ก้อยังไม่มีความคืบหน้าเลยหนูขอร้องเถอะค่ะช่วยตรวจสอบให้พวกหนูหน่อย


โดย: นิดหน่อย IP: 1.46.232.110 วันที่: 7 มิถุนายน 2558 เวลา:4:34:09 น.  

 
ไม่ทราบว่าออกกฎหมายมาเพื่ออะไรยื่นคำร้องขอแล้วยื่นอีกไม่เคยที่จะมีความคืบหน้าที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะโครตห่วยแตกเลย


โดย: พอใจ IP: 1.46.232.110 วันที่: 7 มิถุนายน 2558 เวลา:4:47:43 น.  

 
กฎหมายไทยทำออกมาแต่ละอย่างนี้นะจะมาป้นกันหรือไงคัฟพี่น้องคิดถึงคนที่เขาหาเช้ากินค่ำบ้างสิคัฟผมบ้าบ่อคอแต่สะจิงๆเรยพี่ไทย


โดย: ชัยพร ตี๋ IP: 1.46.3.72 วันที่: 9 กรกฎาคม 2558 เวลา:22:01:21 น.  

 
เราเรียนจบป.ตรีแล้ว ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดในไทย ตอนนี้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติและขอวีซ่าอเมริกาได้แล้ว เพราะจะไปเที่ยวอเมริกาแต่ก็อยากให้พ่อแม่ไปเที่ยวด้วยกัน แต่ติดตรงที่พ่อแม่เปนต่างด้าวเพราะ พ่อแม่เกิดที่ประเทศลาวแต่ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทย30กว่าปีแล้ว มีเอกสารครบทุกอย่างไม่เคยทำผิดกฏหมาย แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยสักทียื่นเรื่องกี่ทีก้คำตอบเดิมบอกทำไม่ได้ (หรือเงินไม่ถึงก็ไม่รุ้)!! ใครใจดีช่วยติดต่อเรากลับด้วยน่ะค่ะ ต้องการความช่วยเหลือจริงๆค่ะ line : madam_ratsamee


โดย: Madam Ratsamee IP: 183.88.143.122 วันที่: 30 สิงหาคม 2558 เวลา:1:11:36 น.  

 
เพื่อนสามีเป็นคนปากีฯ. แต่งงานกับ ญ.ไทยมาประมาณ5-6ปีได้แล้ว. มีลูกด้วยกันสองคน ตอนนี้เพื่อนปากีฯได้สัญชาติและมีพาสปอร์ตไทยแล้ว. เราว่าจะไปคุยกะเค้าเพื่อเตรียมตัว ว่าทำไงต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง เพราะสามีเราเป็นคนบังลาฯ แต่ตอนนี้เรากับแฟนเพิ่งจดทะเบียนสมรส(ที่ไทย)ได้แค่ปีเดียวเอง. แล้วอีกอย่างคือแฟนเราเค้าไม่ได้ทำงานหรืออาศัยอยู่ในไทย แต่ถือวีของมาเลอยู่ และเปิดกิจการเป็นอู่ทำสีรถยนต์อยู่ที่มาเล ส่วนตัวเราก็มาอยู่กับแฟนที่มาเล อยู่เดือนนึงมั่ง สามเดือนมั่ง หกเดือนมั่ง (แล้วแต่ว่าเราจะขอวีแบบไหน) ถ้าไม่ได้ไปทำวีที่สถานฑูตมาเล ก็อาศัยอยู่เดือนนึงแบบวีเที่ยว ตอนนี้ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรยังไง ต้องรอไปปรึกษาเพื่อนคนปากีฯก่อน.


โดย: Sannnnn IP: 192.99.14.36 วันที่: 8 ธันวาคม 2558 เวลา:12:59:35 น.  

 
ยินดีพูดคุยหลังไมนะคะ เผื่อได้พูดคุยสอบถาม ทักทายกันได้คะ saranyamahamud@gmail.com


โดย: Sannnnn IP: 192.99.14.36 วันที่: 8 ธันวาคม 2558 เวลา:13:02:40 น.  

 
ถ้าทำบัตรให้แฟนได้แล้วแฟนหนีไปเลยไม่กลับมาเราทำอะำรได้บ้างครับ ขอถอนสัญชาติคืนได้มั้ยใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ


โดย: chatee rawingthong IP: 125.25.123.181 วันที่: 10 ธันวาคม 2558 เวลา:19:52:03 น.  

 
ถ้าทำบัตรให้แฟนได้แล้วแฟนหนีไปเลยไม่กลับมาเราทำอะำรได้บ้างครับ ขอถอนสัญชาติคืนได้มั้ยใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ


โดย: chatee rawingthong IP: 125.25.123.181 วันที่: 10 ธันวาคม 2558 เวลา:19:52:32 น.  

 
ทำไมคนไทยโดนหลอกไปประเทศนอกมากจัง โดยไปทำขายบริการ ทำหนังโป้มากสุด


โดย: วัง IP: 192.99.14.36 วันที่: 11 เมษายน 2559 เวลา:22:04:59 น.  

 
ผมแต่งงานกับคนลาวจดทะเบียนสมรสแลัว ขอวีซ่าปีต่อปี แล้วแฟนอยากจะทำงาน แล้วอยากจะขอวีซ่าทำงาน ผมต้องทำอย่างไร ผมไม่มีเอกสารอะไรเลย มีแต่พลาสเปอร์ตเล่มเดียวคับ ช่วยแนะนำผมที ผมต้องอย่างไรคับผม


โดย: ต้อง IP: 49.230.214.81 วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:10:10:47 น.  

 
ถ้ามีรายได้ต่ำกว่านั้นล่ะค่ะ


โดย: Poppy IP: 223.24.101.40 วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 เวลา:20:21:44 น.  

 
ถ้ามีรายได้ต่ำกว่านั้นล่ะค่ะ


โดย: Poppy IP: 223.24.101.40 วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 เวลา:20:22:58 น.  

 
ถึงผมจะไม่ไช่คนไทย แต่ผมก็รักประเทศไทยไม่น้อยกว่าคนไทยเลยด้วยซ้ำ หวังจะสร้างรากฐานชีวิตที่ดี ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสังคมไทยให้ดีและเจริญ หาได้ง่ายๆซะที่ไหนหละครับคนแบบนี้ #ถึงตอนนี้ผมจะอยู่แค่ม.4สายวิทย์-คณิต แต่ผมคิดเรื่องอนาคตผมไว้แล้ว จะเหลือก็แต่เรื่องสัญชาตินี่แหละ เรียนจบปริญญาตรีไม่รู้ว่าจะได้สัญชาติไทยรึเปล่า.


โดย: dang IP: 223.24.72.156 วันที่: 11 มิถุนายน 2559 เวลา:23:07:03 น.  

 
อันนี้ที่รู้มา อย่าว่าคนออกกฏหมายเลยค่ะ เขาทำเพื่อคัดกรองคนจริงๆค่ะ ถ้าง่ายก็จะมีคนมากมายเข้ามาอยู่ที่นี้จะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูค่ะ ถ้าคุณสมบัติของผู้ขอครบถ้วนเขาจะพิจารณาเดือนประมาณ 50 ค่ะ ใจเย็นๆกันนะคะ


โดย: เจน IP: 49.49.243.52 วันที่: 20 สิงหาคม 2559 เวลา:14:39:03 น.  

 
มาอยู่ที่านี่ตั้งแต่เกิด เรียนหนังสือที่นี่ มีใบเกิด แต่ขอไปทำบัตรที่เขตหลายรอบแล้วไม่ได้บัตรเลยสักที (ตอนนี้ไม่มีบัตรอะไรติดตัวเลย) เรารอมาตั้งแต่เกิดยังไม่ได้เลย ประเทศไทยทำบัตรยากมากเลยครับ พูดตรงๆ ตอนนี่ผมก็เบื่อแล้วไม่ตามอะไรเรื่องบัตรแล้ว เราเกิดมายังงี้ต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแน่ๆ (ปล่อยไปตามชะตากรรมของเราเถิด)


โดย: โอม IP: 27.130.84.56 วันที่: 23 สิงหาคม 2559 เวลา:10:13:04 น.  

 
อยากทราบว่า ผมรับเด็กไว้เป็นลูกบุญธรรมสัญชาติลาว จะทำแบบไหนจะได้สัญชาติไทย จะได้รับลูกมาอยู่ที่ไทยด้วยกันครับ


โดย: ภทรวรมัน IP: 171.5.246.121 วันที่: 30 สิงหาคม 2559 เวลา:14:44:54 น.  

 
เรามีแฟนเป็นชาวเมียนม่าอยากให้แฟนเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยต้องทำยังไงค่ะ และต้องไปติดต่อที่ไหน ช่วยโทรกับหน่อยจร้าา061-8185962

เราเป็นคนไทย แฟนเราเป็น ผช. เมียนม่า


โดย: ส้ม IP: 1.46.79.254 วันที่: 5 กันยายน 2559 เวลา:11:24:30 น.  

 
สวัสดีครับ! ผมเป็นคนลาว มีแม่คนไทยมีพ่อคนลาวพ่อไม่ได้อยู่กะผมตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณย่า ที่ลาว ทำงานที่ลาวได้สัญชาติลาวต่อไปว่าจะวางแผนย้ายไปอยู่ที่ไทย แต่ไม่มีสัญชาติไทย ผมไปหาคุณแม่ทุกเดือนครับเลยคิดว่าอยากไปอยู่ที่ไทยทำงานที่นั่นเลย เพราะจะได้ดูแลคุณแม่ เพราะแม่อยู่กะป้าที่ไทยครับ เลยอยากทราบว่าผมสามารถขอเป็นสัญชาตไทยตามแม่ได้มัยครับ!แล้วขั้นตอนการขอยากมัย! ขอบคุณคราบบ


โดย: โต้ IP: 192.95.30.51 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา:9:42:06 น.  

 
ถ้าเกิดต่างประเทศแล้วแม่มีสัญชาติไทยแต่งงานกับพ่อซึ่งเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้ขอสัญชาติไทยตั้งแต่แรก จนอายุเกิน20ปี และพ่อเสียตั้งแต่เด็ก แม่พาไปฝากยายกับป้าเลี้ยงตอน6ขวบ แล้วแม่ก็ไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย แล้วตอนนี้ต้องกลับมาเป็นทหารที่นี่ แต่อยากขอสัญชาติไทยจะได้ไหม


โดย: อ้น IP: 157.7.52.183 วันที่: 7 เมษายน 2560 เวลา:20:38:21 น.  

 
ขอสัญชาติไทยทำยากไมค่ะ


โดย: บัวคำ เจริญสุข IP: 171.100.185.23 วันที่: 7 เมษายน 2560 เวลา:23:25:31 น.  

 
ขอสัญชาติไทยทำยากไมค่ะ


โดย: บัวคำ เจริญสุข IP: 171.100.185.23 วันที่: 7 เมษายน 2560 เวลา:23:26:16 น.  

 
สนใจเรื่องต่อวีซ่า เปลี่ยนวีซ่า ใบอนุญาติทำงาน เปลี่ยนเล่มย้ายตราพาสปอร์ต ถิ่นที่อยู่5ปี(resident) และโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทย แอดไลน์มาคุยกันก่อนคะ เราเป็นบริษัทคอนเซาท์ที่ให้บริการกับต่างชาติโดยตรง สะดวกและถูกต้องตามกฏหมายค่ะ ไอดีไลน์ : 0860030405


โดย: A IP: 49.49.242.254 วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:10:55:41 น.  

 
ถ้าแต่ละประเทศให้สัญชาติกันได้ง่ายๆ
งั้นใครอยากไปอยู่ประเทศไหน
ก็คงเปลี่ยนสัญชาติเลือกประเทศกันสนุกเป็นว่าเล่นสินะ


โดย: ดิน IP: 171.98.78.73 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:07:20 น.  

 
ถ้าขอสัญชาติไทยได้ต้องยกเลิกสัญชาติเดิมไหมคะ หรือสามารถถือได้ 2 สัญชาติ


โดย: อ้อม IP: 139.99.104.93 วันที่: 20 มิถุนายน 2563 เวลา:8:10:09 น.  

 
เราแต่งงานกับสามีไทยใหญ่อยากเปลี่ยนสัญชาติให้สามีต้องทำไงค่ะ


โดย: สุกัญญา IP: 1.47.76.1 วันที่: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา:4:40:56 น.  

 
ถ้ามีรายได้ไม่ถึง80000จะขอเปลี่ยนสัญชาติได้ไหมค่ะ


โดย: สุกัญญา IP: 1.47.76.1 วันที่: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา:4:44:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

PinePh
Location :
Rome Italy, Bangkok Thailand, AMS Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
I dont have anything to say much about myself...if you want to know more please check it out!!!
free counters
Friends' blogs
[Add PinePh's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.