Group Blog
 
All blogs
 

คาถาชินบัญชร

 • ตั้งนะโม 3 จบ

น้อมจิตระลึกถึงคุณพระคุณสมเด็จโต ด้วยคำบูชาดังนี้

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะ ญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ


 • ตามด้วยคาถาชินบัญชร ดังนี้

  ชะยา สะนา กะตา พุทธา.........เชตะวา มารัง สะวา หะนัง
  จะตุ สัจจา สะภัง ระสัง.........เย ปิวิงสุ นะรา สะภา

  (พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์)

  ตัณหังกะราทะโย พุทธา.........อัฏฐะวีสะติ นา ยะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง.........มัตถะเก เต มุนิส สะรา

  (มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงนามว่า ตันหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น)

  สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง.........พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง.........อุเร สัพพะคุณา กะโร

  (ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก)

  หะทะเย เม อะนุรุทโธ.........สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภา คัสสะมิง.........โมคคัลลาโน จะวา มะเก

  (พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง)

  ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง.........อาสุง อานันทะราหุโล
  กัสสะโป จะมะหา นาโม.........อุภาสุง วามะโส ตะเก

  (พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย)

  เกสะโต ปิฏฐิภา คัสสะมิง.........สุริโย วะ ปะภัง กะโร
  นิสินโน สิริสัม ปันโน.........โสภีโต มุนิปุง คะโว
  (มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง)

  กุมาระกัสสะโป เถโร.........มะเหสี จิตตะวา ทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง.........ปะติฏฐาสิ คุณา กะโร

  (พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากประจำ)

  ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ.........อุปาลี นันทะสี วะลี
  เถรา ปัญจะอิเม ชาตา.........นะลาเต ติละกา มะมะ

  (พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก)

  เสสา สีติ มะหาเถรา.........วิชิตา ชินะสา วะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา.........ชิตะวันโต ชิโน ระสา
  ชะลันตา สีละเต เชนะ.........อังคะมังเค สุสัณ ฐิตา

  (ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่)

  ระตะนัง ปุระโต อาสิ.........ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ.........วาเม อังคุลิมาละกัง

  (พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง)

  ขันธะโม ระปะริต ตัญจะ.........อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ.........เสสา ปาการะสัณฐิตา

  (พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ)

  ชินานานา วะระสังยุตตา.........สัตตะปาการะลังกะตา
  วาตะปิตตาทิสัญชาตา.........พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

  (อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น)

  อะเสสา วินะยัง ยันตุ.........อะนันตะชินะเตชะสา
  วะสะ โต เม สะกิจเจนะ.........สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

  (ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้า พระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ)

  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ.........วิหะรันตัง มะฮีตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ.........เต มะหาปุริสาสะภา

  (ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล)

  อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข.........ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ.........สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต.........จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

  (ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วย อานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษา ดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ)  อานิสงส์พระคาถาชินบัญชร


พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณ ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์ แปลออกมาแล้วแต่มีสิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ

 • พระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านี้ จากนั้นเป็นอัญเชิญพระอรหันต์ขีณาสพ อันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน นอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่าง ๆ อันโบราณาจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษ ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนา พระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัว จนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้

  อานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร


  • ผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากล้ำกลาย ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลทวี ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่าง ๆ ทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริตแก้สรรพโรคภัยหายสิ้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา

   หมายเหตุ


  คำแนะนำทั้งหมดสำหรับผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจประพฤติตัวอยู่ในศีล ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขและรอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ นอกจากว่าจะเกิดจากกรรมในอดีต ส่งผลมาถึงท่านก็ช่วยให้หนักเป็นเบาได้ ขอให้ทำเป็นประจำ และช่วยกันเผยแพร่ต่อ ๆ ไปด้วยเป็นการเพิ่มกุศลให้กับตนเอง

  • สำหรับผู้ที่สวดเป็นประจำ ตอนก่อนจะออกจากบ้านทุกครั้ง ให้พนมมือ สวดนะโม… 3 จบแล้วว่า ชินะปัญชะระปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา 3 จบ (แปลว่า...ขอพระชินบัญชรปริตร จงรักษาข้าพเจ้า ตลอดเวลาทุกเมื่อ)

   Free Money at FusionCash!

   Free Money at FusionCash!
    

   Create Date : 28 มกราคม 2551    
   Last Update : 16 พฤษภาคม 2551 21:28:23 น.
   Counter : 308 Pageviews.  


jinnygirl
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


The comfort zone is that cubbyhole place where we can consistently justify our underachievement and abandon our hopes and dreams while being cheered on by our failing and failed comrades. They are going nowhere and they are glad that you are too.Free Money at FusionCash!
Friends' blogs
[Add jinnygirl's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.