เนื้อหา การเรียน และข่าวสารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์สื่อประสม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
16 กันยายน 2551

GM103 แนวข้อสอบที่น่าจะออก 1

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลยุคปัจจุบันมีชื่อว่า

ก. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ข. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
ค. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ง. นายสมัคร สุนทรเวช
จ. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ตอบ ข. รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, โดยมีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และมีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯลฯ
Create Date : 16 กันยายน 2551
Last Update : 16 กันยายน 2551 22:52:16 น. 26 comments
Counter : 2814 Pageviews.  

 
2. การประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทนั้น คณะกรรมการอำนวยการ (Board of Director) มีบทบาทหน้าที่ดังนี้คือ

ก. เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น
ข. เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถือหุ้น
ค. เป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงของกิจการ
ง. เป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารระดับสูง

ตอบ ค. การประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทนั้น คณะกรรมการอำนวยการ (Board of Director) มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงของกิจการ โดยมีหน้าที่วางแผน กำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย


โดย: Tassanee วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:22:58:54 น.  

 
3. สายงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องฟังคำสั่งจากหัวหน้ามากกว่า 1 คน เป็นลักษณะของโครงสร้างองค์การแบบ

ก. แบบตามหน้าที่
ข. แบบแมทริกซ์
ค. แบบเสมือนจริง
ง. แบบตามแผนกงาน
จ. แบบราชการ

ตอบ ก. สายงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องฟังคำสั่งจากหัวหน้ามากกว่า 1 คน เป็นลักษณะของการจัดโครงสร้างองค์การแบบตามหน้าที่หรือแบบหน้าที่การงานเฉพาอย่าง (Functional Organization) โดยผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานโดยตรงคือ ผู้จัดการหรือผู้บริหารงานตามหน้าที่เฉพาะ (Functional Manager)


โดย: Tassanee วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:23:05:44 น.  

 
4. ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานโดยตรง คือ

ก. Functional Manager
ข. Project Manager
ค. Local Manager
ง. General Manager
จ. Line & Stalf Manager

ตอบ ก. สายงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องฟังคำสั่งจากหนัวหน้ามากกว่า 1 คนเป็นลักษณะของการจัดโครงสร้างองค์การแบบตามหน้าที่หรือแบบหน้าที่การงานเฉพาะอย่าง (Functional Organization) โดยผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานโดยตรงคือ ผู้จัดการหรือผู้บริหารงานตามหน้าที่เฉพาะ (Functional Manager)


โดย: Tassanee วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:23:21:56 น.  

 
5. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) มีลักษณะแตกต่างจากการวางแผนอื่น ๆ คือ

ก. เป็นการวางแผนทั้งระยะยาว & สั้น
ข. เป็นการวางแผนที่ต้องประสานแผนระดับสูงและระดับปฏิบัติการ
ค. เป็นการวางแผนที่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายใน & ภายนอก
ง. เป็นการวางแผนที่จัดทำโดยที่ปรึกษา (Consultant)
จ. เป็นการวางแผนซึ่งต้องใช้ความร่วมมอจากทุกฝ่ายขององค์การ

ตอบ ค. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นแผนรวมทั่วทั้งองค์การโดยการกำหนดวัตถุประสงค์และตำแหน่งขององค์การในสภาวการณ์นั้น ๆ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการวางแผนอื่น ๆ คือ เป็นการวางแผนที่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ภายในและภา่ยนอกองค์การ


โดย: Tassanee วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:23:28:09 น.  

 
6. จริยธรรม (Ethics) ถือได้ว่าเป็น

ก. ภาระหน้าที่ (Obligation) ที่ธุรกิจจำเป็นต้องกระทำ
ข. การตอบสนองสังคม และการคืนกำไรสู่สังคม
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธุรกิจควรกระทำ
ง. การปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
จ. การรู้ถึงกฎเกณฑ์ในการดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รบกวนผู้อื่น

ตอบ ค. จริยธรรม (Ethics) ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) ที่ธุรกิจควรกระทำ ซึ่งธุรกิจจะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้ และถึงแม้ว่าธุรกิจจะไม่ทำก็ไม่ผิดกฏหมาย แต่ทั้งนี้การที่ธุรกิจจะดำรงอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมได้ ธุรกิจก็จำเป็นต้องมีการดำเนินงานที่สังคมคาดหวังด้วยเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้


โดย: Tassanee วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:23:34:35 น.  

 
7. เกณฑ์การวัดความเจริญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่เคยปฏิบัติมานั้นนิยมใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (Economics Indicators) เป็นตัวชี้วัด แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมักใช้เกณฑ์ด้านอื่นมาแทนเกณฑ์ดังกล่าวคือ

ก. GNP (Gross National Product)
ข. GNH (Gross National Happiness)
ค. GDP (Gross Domestic Products)
ง. GDH (Gross Domestic Happiness)
จ. ถูกข้อ 2 และ 4

ตอบ จ. เกณฑ์การวัดความเจริญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่เคยปฏิบัติมานั้นนิยมใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (Economics Indicators) เช่น GNP, GDP ฯลฯ มาเป็นตัวชี้วัดแต่ปัจจุบันมีหลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์วัดด้านความสุขแทน นั่นก็คือ การใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Happiness : GNH) และความสุขมวลรวมของคนภายในประเทศ (Gross Demestic Happiness : GDH)


โดย: Tassanee วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:23:43:17 น.  

 
8. ข้อใดเป็นผลเสียของการดำเนิธุรกิจแบบหุ้นส่วน

ก. การขาดความคล่องตัวในการบริหารงานที่ดี
ข. การทำงานและการตัดสินใจที่รวดเร็ว
ค. การใช้เงินทุนและมีเครดิตสูง
ง. จัดตั้งและล้มเลิกมีขั้นตอนมาก
จ. มีภาระหนี้สินจำนวนมากภายในวงเงินที่กำหนดไว้

ตอบ จ. ผลเสียของการดำเนินะูรกิจแบบห้างหุ้นส่วน มีดังนี้
1. หนี้สินไม่จำกัดจำนวน กล่าวคือ มีภาระหนี้สินจำนวนมากภายในวงเงินที่กำหนด
2. ขาดการทำงานที่ต่อเนื่อง
3. อาจประสบความยุ่งยากในการบริหารงาน
4. เป็นการลงทุนจม
5. ขนาดของกิจการถูกจำกัด


โดย: Tassanee วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:15:34:42 น.  

 
9. บุคคลที่เป็นตัวแทนของเจ้าของเงินทุนในการดำเนินธุรกิจรูปแบบบริษัท เรียกว่า

ก. เจ้าของกิจการ
ข. หุ้นส่วน
ค. นายทุน
ง. ผู้บริหาร
จ. คณะกรรมการอำนวยการ

ตอบ ง. บุคคลที่เป็นตัวแทนของเจ้าของเงินทุนในการดำเนินธุรกิจรูปแบบบริษัท เรียกว่า ผู้บริหาร โดยคณะผู้บรหารงานของบริษัทจำกัด ประกอบด้วย เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยบริหารงาน


โดย: Tassanee วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:15:38:16 น.  

 
10. ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) หมายถึง

ก. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism)
ข. ระบบเศรษฐกิจผูกขาด (Monopoly)
ค. ระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี (Free-enterprise)
ง. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy)
จ. ถูกข้อ 1 และ 3

ตอบ จ. ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจในเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) หรือการค้าเสรี (Free-enterprise) ที่อาศัยองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีตัวเร่งมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ


โดย: Tassanee วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:15:44:03 น.  

 
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) คือ

ก. ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่องค์การกำหนดไว้
ข. การดำเนินงานของกิจการที่สังคมคาดหวัง
ค. การดำเนิงานของกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของสังคม
ง. การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ธุรกิจจำเป็นต้องกระทำจึงจะบรรลุเป้าหมาย
จ. การประกอบธุรกิจที่สังคมต้องการ

ตอบ ข. จริยธรรม (Ethics) ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) ที่ธุรกิจควรกระทำ ซึ่งธุรกิจจะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้ และถึงแม้ว่าธุรกิจจะไม่ทำก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้การที่ธุรกิจจะดำรงอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมได้ ธุรกิจก็จำเป็นต้องมีการดำเนินงานที่สังคมคาดหวังด้วยเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้


โดย: Tassanee วันที่: 22 กันยายน 2551 เวลา:14:26:32 น.  

 
12. M.D.-Managing Director เป็น

ก. ผู้บริหารระดับสูง
ข. ผู้บริหารระดับกลาง
ค. ผู้บริหารระดับอำนวยการ
ง. ผู้บริหารจากภายนอก
จ. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน

ตอบ ก. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) คือ ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนในระยะยาวขององค์การ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การวางนโยบาย ฯลฯ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับ Tpo Manager ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ประธาน (President) กรรมการผู้จัดการ (Managing Director : M.D.)


โดย: Tassanee วันที่: 22 กันยายน 2551 เวลา:14:30:49 น.  

 
13. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) มีหน้าที่

ก. วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
ข. วางแผนยุทธวิธี (Tactic Planning)
ค. วางแผนปฏิบัติงาน (Operating Planning)
ง. วางแผนผลิต (Manufacturing Planning)
จ. วางแผนการตลาด (Marketing Planning)

ตอบ ข. ระดับการริหารงานมี 3 ระดับดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) มีหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) มีหน้าที่วางแผนยุทธวิธี (Tactic Planning)
3. ผู้บริหารระดับต้น (First-line Manager) มีหน้าที่วางแผนปฎิบัติงาน (Operating Planning)


โดย: Tassanee วันที่: 22 กันยายน 2551 เวลา:14:36:51 น.  

 
14. โครงสร้างขององค์การแสดงให้เห็นถึงการแบ่งหมวดหมู่ของงานและลำดับชั้นในการบังคับบัญชาซึ่งจะต้องแสดงเส้นเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัึดแบ่งไว้เรียกว่า

ก. Authority Chain
ข. Line Authority
ค. Chain of Command
ง. Span of Control
จ. Scalar Chain

ตอบ ค. สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) หมายถึง ความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นในการบังคับบัญชา ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละองค์การซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านอำนาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาและเส้นทางการเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดแบ่งไว้


โดย: Tassanee วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:15:44:23 น.  

 
15. งานขั้นสุดท้ายของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ

ก. การฝึกอบรมและัพัฒนา
ข. การบำรุงรักษา
ค. การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ง. การจ่ายค่าตอบแทน
จ. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตอบ ข. กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดเรียงตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์และออกแบบงาน
2. การจัดหาบุคคล
3. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล
4. การประเมินผล
5. การจ่ายค่าตอบแทน
6. การบำรุงรักษา


โดย: Tassanee วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:15:48:45 น.  

 
16. บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) คือผู้กำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ก. ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน
ข. คณะกรรมการอำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ค. พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร
ง. ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการ
จ. ผู้ตรวจสอบภายใน พนักงาน และผู้บริหาร

ตอบ ง. บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) คือ ผู้กำกับดูแลกิจการที่ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการอำนวยการ


โดย: Tassanee วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:15:53:09 น.  

 
17. FTA-Free Trade Agrement คือ

ก. การทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
ข. การทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าในภูมิภาคใด ๆ ทั่วโลก
ค. การทำข้อตกลงทางการค้าเสรีของประเทศที่เป็นพันธมิตรกัน
ง. การเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อยุติของประเทศคู่กรณี
จ. การจัดทำข้อตกลงทางการค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ตอบ ข. ข้อตกลงทางการค้าเสรี (Fre Trade Agreement : FTA) คือ การทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าในภูมิภาคใด ๆ ทั่วโลก ซึ่งส่วนมากจะเป็นข้อตกลงระหว่าง 2 ประเทศหรือทวิภาคี เช่น FTA ไทย-จีน, FTA ไทย - อินเดีย, FTA ไทย - ออสเตรเลีย เป็นต้น


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:16:56:34 น.  

 
18. ทักษะทางการบริหาร (Management Skills) ที่ทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว คือ

ก. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)
ข. ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติการ (Techincal Skills)
ค. ทักษะด้านการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills)
ง. ทักษะด้านกลยุทธ์ (Strategic Skills)
จ. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills)

ตอบ จ. Robert Katz ได้กำหนดทักษะทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหารไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
1. ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (Technical Skills) คือ ทักษะด้านการใช้วิธีการ กระบวนการ กรรมวิธี และเทคนิคในการปฏิบัติงาน
2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills) คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual Skills) คือ ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด ทั้งนี้ผู้บริหารส่นใหญ่มักจะมีทักษะด้านการปฎิบัติงานและด้านความคิดรวบยอดอยู่แล้ว แต่จะขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ จึงทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว เพราะขาดทักษะด้านนี้


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:17:34:00 น.  

 
19. ผู้คิดค้นวิธีการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจเป็นคนแรก คือ

ก. Abrham H. Maslow
ข. Peter F. Drucker
ค. Henry Gantt
ง. Henri Fayol
จ. Frederick W. Taylor

ตอบ จ. Frederick W. Taylor ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการบริหารการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ดดยเป็นคนแรกที่ริเริ่มคิดค้นแนวคิดและวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. วิธีการทำงานที่ดีที่สุด (One Best Way)
2. การหลีกเลี่ยงงาน (Soldiering)
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ โดยการจ่ายค่าจ้างรายชิ้น (Piece Rate)
4. การศึกษาเรื่อเวลาและการเคลื่อนไหวในการทำงาน (Time and Motion Study)


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:17:44:11 น.  

 
20. ผลลัพธ์ในการวางแผนของกิจการที่กำหนดรายละเอียดที่ต้องการเรียกว่า

ก. วัตถุประสงค์
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. ภารกิจ
ง. เป้าหมาย
จ. จุดหมายปลายทาง

ตอบ ง. เป้าหมาย (Goal) เป็นผลลัพธ์ในการวางแผนของกิจการหรือองค์การที่กำหนดรายละเอียดที่ต้องการในรูปต่าง ๆ กัน ซึ่งก่อให้เกิดกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาอย่างเป็นลำดับไปสู่การร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:17:48:44 น.  

 
21. พันธะที่จะต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเป็นความหมายของ

ก. การมอบหมายงาน
ข. ความรับผิดชอบ
ค. อำนาจหน้าที่
ง. การสั่งการ
จ. ภาระหน้าที่

ตอบ ข. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง พันธะที่จะต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดดยอาจเป็นพันธะที่ต่อเนื่องหรืออาจสิ้นสุดลงภายหลังจากได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแล้ว


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:17:52:43 น.  

 
22. Scanlon Plan คือ

ก. การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ข. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลผลิตโดยตรงให้กับพนักงาน
ค. แผนการกระจายอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
ง. แผนการควบคุมการดำเนินงสนที่ใช้กับงานที่มีความซับซ้อน
จ. การจ่ายค่าตอบแทนรายชิ้นดดยใช้อัตรามาตรฐานที่

ตอบ ข. Scanlon Plan เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามส่วนแบ่งของผลผลิต ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
1. ต้องมีกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นคนตัดสินเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุน
2. การจ่ายนั้นจ่ายโดยตรงให้พนักงานเพือเป็นรางวัลสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:19:12:58 น.  

 
23. Henry Mintzberg ได้กำหนดบทบาทของผู้บริหารได้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

ก. มนุษยสัมพันธ์, วางกลยุทธ์, การตัดสินใจ
ข. วางกลยุทธ์, ข้อมูลข่าวสาร, การใช้อำนาจหน้าที่
ค. มนุษยสัมพันธ์, ข้อมูลข่าวสาร, การตัดสินใจ
ง. การแนะนำ, การใช้อำนาจหน้าที่, การตัดสินใจ
จ. การแนะำนำ, ข้อมูลข่าวสาร, วางกลยุทธ์

ตอบ ค. Henry Mintzberg ได้กำหนดบทบาทที่สำคัญของผู้บริหารไว้ 3 กลุ่มด้วยกันคือ
1. บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Role)
2. บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational role)
3. บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Role)โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:19:23:05 น.  

 
24. ผู้เสนอทฤษฏีการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) คือ

ก. Peter Drucker
ข. Abraham Maslow
ค. Milton Friedman
ง. Henri Fayol
จ. Chester Barnard

ตอบ ก. ผู้เสนอทฤษฎีการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objectives : MBO) คือ Peter Drucker โดย MBO คือ แผนงานที่จะปรับปรุงแรงกระตุ้นของคนงานและการควบคุมงานของคนงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้คนงานมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดมุ่งหมายด้วย


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:19:28:40 น.  

 
25. Robert Katz ได้กำหนดทักษะทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหารได้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

ก. การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการดำเนินกลยุทธ์
ข. การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และกระบวนการทำงาน
ค. มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และความคิดรวบยอด
ง. การปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ และกระบวนทำงาน
จ. การดำเนินกลยุทธ์ การให้คำแนะนำ และความคิดรวบยอด

ตอบ ค. Robert Katz ได้กำหนดทักษะทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหารไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
1. ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (Technical Skills) คือ ทักษะด้านการใช้วิธีการ กระบวนการ กรรมวิธี และเทคนิคในการปฏิบัติงาน
2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills) คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) คือ ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด ท่ั้งนี้ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะมีทักษะด้านการปฏิบัติงานและด้านความคิดรวบยอดอยู่แล้ว แต่จะขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ จึงทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว เพราะขาดทักษะด้านนี้


โดย: Tassanee วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:19:36:51 น.  

 
That very good


โดย: guy@maithai.co.nz IP: 125.237.106.6 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:28:58 น.  

 
กราบงามๆ ขอบพระคุณอย่างแรง บุญครั้งนี้ขอให้คุณTussanee มีสติปัญญาแกลมคมตลอดไปค่า


โดย: geng anongnard IP: 202.41.187.241 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:20:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Tassanee
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
เนื้อหา การเรียน และข่าวสารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์สื่อประสม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้ามาแรกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราม และชีวิตส่วนตัวกันได้ทุกเวลานะคะ
[Add Tassanee's blog to your web]