Group Blog
สิงหาคม 2562

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
ทนายอ้วนพาเที่ยว "ชุมแสง นครสวรรค์" - วัดเกยไชยเหนือ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดเกยไชยเหนือ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, นครสวรรค์ Thailand
พิกัด GPS : 15° 52' 10.68" N 100° 15' 48.19" E
 
สถานที่ท่องเที่ยวในบล็อกนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทริป  “ชุมแสง”  เป็นที่สุดเกือบจะสุดท้ายนะครับ  ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวชุมแสง  นครสวรรค์อีกจะนำที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นมานำเสนออีกครับ
 
 วัดเกยไชยเหนือ  (บรมธาตุ)
 

 
 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  ที่หน้าวัดเป็นที่ที่แม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านมาบรรจบกันพอดี
 
 

วัดเกยไชยเหนือ มีเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ได้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2390 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2400  ถือเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอชุมแสง  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย รัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ประมาณปี พ.ศ. 1906 – 1912  มีหลักฐานสำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ทรงระฆังคว่ำ แบบลังกาฐานแปดเหลี่ยม ไม่ทำเสาหาน  มีความสูงประมาณ  14  เมตร   ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญของเจดีย์ในสมัยสุโขทัย  และยังพบหลักฐานสำคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ ใบเสมาคู่ ลายเทพนม และลายดอกไม้ที่ทำจากหินชนวน เป็นต้น


 
มีคำบอกเล่าของชาววัดสืบต่อๆ กันมา ว่าการปฏิสังขรณ์หรือการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ มีความสัมพันธ์กับการสร้าง วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ กษัตริย์องค์ที่ 29แห่งกรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 2246 – 2251) และพระราชพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยา  เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จขึ้นมาปราบชุมนุมพิษณุโลก  กองทัพหลวงพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้ง ณ ตำบลเกยชัย (คำว่า “ชัย” สะกดตามหลักฐาน ในพระราชพงศาวดาร) กองทัพธนบุรีปะทะกองทัพพิษณุโลกในครั้งนั้น พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงได้รับบาดเจ็บที่พระชงฆ์ (หน้าแข้ง) เพราะต้องปืนจึงถอยทัพ กลับไปก่อน
 


เดิมวัดแห่งนี้เรียกว่า วัดพระบรมธาตุ ดังปรากฏในเอกสารตรวจการคณะสงฆ์ มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2457 เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จเยี่ยมวัดแห่งนี้ ดังปรากฏข้อความว่า
 
 
“เช้าเกือบ 3 โมง เรือเคลื่อนจากทำนบหน้าวัดชุมแสง ล่องลงมาตามลำน้ำน่าน มีเรือราษฎรราว 10 ลำเศษ เลี้ยวเข้าไปในลำน้ำยมอันแยกจากลำน้ำน่าน เข้าไปราวเส้นหนึ่ง ถึงวัดพระบรมธาตุ เรือพระที่นั่งหยุดทอดหน้าวัดเสด็จขึ้นทอดพระเนตร วัดนี้มีโบสถ์ก่อใบสีมาใช้หินสลักเป็นลายต่างๆ เช่น ลายเทพนมบ้าง ลายดอกไม้บ้าง มีเจดีย์ รูปกลมสูงราว 3 วาเศษอยู่องค์หนึ่ง ฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งหมายเอาว่าเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ ทราบว่าถึงหน้าเทศกาล ชาวบ้านประชุมนมัสการเป็นงานปี แล้วทรงประทานของแจกแก่พระสงฆ์ เจ้าอาวาสและราษฎรผู้มาคอยเฝ้าอยู่ แล้วเสด็จกลับลงเรือพระที่นั่ง”
 

 
ในปี พ.ศ. 2460 วัดพระบรมธาตุ ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามการปกครองของบ้านเมือง โดยใช้ ชื่อว่า
“วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)” จากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


 
จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่า วัดแห่งนี้มีอยู่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา ตราบจนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จมามนัสการพระบรมธาตุดังได้กล่าวมาแล้วอนึ่งควรระบุไว้ในที่นี้ด้วยว่าเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 เกยไชยมีฐานะเป็นอำเภอภายหลังจากอำเภอพันลานเปลี่ยนไปเป็นตำบลแล้ว ซึ่งอำเภอเกยไชยตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 20 หน้า 498 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) โดยขณะนั้นมีหลวงผดุงแดนสวรรค์ เป็นนายอำเภอ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง เมื่อมีการย้ายอำเภอไปที่ชุมแสง ฐานะของเกยไชยจึงเปลี่ยนไปเป็นตำบล ในขณะที่ชุมแสงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน
 

จากคำบอกเล่าของพระครูนิทานธรรมประนาท (เที่ยง ปหฏฺโฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ ระบุว่า เมื่อปี พ.ศ. 2513 สมัยพระครูนิรภัยวิเทต (หลวงพ่อทองอยู่) ได้พาชาวบ้านทำการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ได้พบว่ายอดพระเจดีย์ประดับด้วยขันลงหิน 5 ใบคว่ำ ประกอบกันเป็นตุ้ม ครั้งนั้น ได้พบพระธาตุสีแดง มีลักษณะ เป็นแก้วผลึกใส มีขนาดยาว 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร 1 องค์ รูปพรรณสัณฐานคล้ายคลึงกับพระบรมธาตุขององคุลีมาล เข้าใจว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์คงบรรจุไว้ทั้ง พระบรมธาตุ และพระธาตุของพระสาวก


 


อดีตเจ้าอาวาสยังเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ในระหว่าง งานผูกสีมา – ฝังลูกนิมิตอุโบสถ หลังใหม่ ได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาด มีน้ำเดือดผุดเกิดขึ้น ณ บริเวณท่าน้ำหน้าพระบรมธาตุ เป็นเวลาประมาณ 2 – 3 วัน แล้วหายไป ชาวบ้านพากันมาดูมากมายต่างเชื่อกันว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระบรมธาตุ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปงานสมโภชพระบรมธาตุมีสืบเนื่องมาโดยตลอด จัดเป็นประจำทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก เป็นงานปิดทองไหว้พระ ห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุ และเทศกาล กินตาล ในวันขึ้น 14 – 15 ค่ำ เดือน 5 และครั้งที่สอง จัดขึ้นในวันแรม 1 – 2 ค่ำ เดือน 11 เป็นงานปิดทอง องค์พระบรมธาตุ และงานแข่งขันเรือประเพณี
 

พระอุโบสถเก่ามีการสร้างศาลาครอบเอาไว้  ภายในเดินเข้าไปชมได้ครับ  ยังมีใบเสมาหินสมัยสุโขทัยอยู่หลายใบเลยครับ  ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับส่วนพระอุโบสถคาดว่าน่าจะได้รับการปฎิสังขรณ์มาเรื่อยๆนะครับ  
ภายในประดิษฐานพระประธาน

จะมองเห็นโครงพระอุโบสถเก่าที่เหลือฝาผนัง  และโครงหลังคา
ลองสังเกตุที่ฐานพระประธานนะครับ  ประดับปูนปั้น  ทาสีสวยงามมากครับ

ใน
วัดเกยไชยเหนือยังมีสถานที่สำคัญอีก  3  แห่ง  ที่ยังไม่ได้ไปชมคือ  คือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (พิพิธภัณฑ์ไม้ตาลทั้งหลัง) พิพิธภัณฑ์ต้นน้ำ พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ "พญาด่างเกยไชย"  ถ้ามีโอกาสได้มาวัดเกยไชยเหนืออีกครั้งรับรองว่าจะไม่พลาดแน่ๆครับ 
140139138Create Date : 19 สิงหาคม 2562
Last Update : 19 สิงหาคม 2562 13:49:19 น.
Counter : 294 Pageviews.

8 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณKavanich96, คุณตะลีกีปัส, คุณtuk-tuk@korat, คุณสมาชิกหมายเลข 4365762, คุณmariabamboo, คุณSweet_pills, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณเรียวรุ้ง

  
ตามมาไห้วพระด้วยคนค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 19 สิงหาคม 2562 เวลา:14:24:46 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:3:24:24 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ในบ้านสวนต้องใส่กุ้งแห้งตำด้วยค่ะ
ที่จริงสูตรของยายต้องใส่ขิงแก่ด้วย
แต่แม่ตะลีไม่มีอยู่ในตู้เย็นเลยไม่ได้ใส่ค่ะ

ขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:14:38:16 น.
  
ได้แวะวัดนี้ก็เพราะกำลังขับรถข้ามสะพานเห็นเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำสองสายค่ะ

ตอนนั้นขับลัดมาจากถนนพิดโลก นครสวรรค์ ตรงข้ามกับเก้าเลี้ยว ถนนพังสุดยอดเลยค่ะ จนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาทำแล้วหรือยังก็ยังเข็ดอยู่เลย
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:15:20:00 น.
  
ปล. จากกู่อดง ยังคิดอยู่นะคะว่าน่าจะเป็นหลุมของเสาไม้ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:15:21:52 น.
  
ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยม
ปรุงง่ายสะอาดแถมอร่วยตามใจชอบของเรา
โดย: ลุงแอ็ดชวนสุขภาพดี (สมาชิกหมายเลข 4365762 ) วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:15:44:41 น.
  
ทนายอ้วน Travel Blog

ชอบวงกบ ประตู หน้าต่าง หลังคาวัดนี้จังค่ะ แดงจัด ชอบ ๆ
ขอบคุณที่แวะไปที่ภูลังกาด้วยกันค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:20:42:37 น.
  
กราบพระค่ะคุณบอล
ฐานปูนปั้นพระประธานสีสวยงามจริงๆค่ะ
รูปสวยมาก
ต๋าผ่านนครสวรรค์วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้เข้าชุมแสงค่ะ
ขอบคุณคุณบอลที่พาเที่ยวนะคะ

ฝันดีค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 21 สิงหาคม 2562 เวลา:0:01:00 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 141 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร