"รัก" และ "กำลังใจ" ฉันมีไว้เพื่อแบ่งปัน Blog ของสาวน้อยขี้เหงาและช่างฝัน (Beee Diary & Music)
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
10 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 
พุทธศานสุภาษิต เรื่อง บุคคล ๔ ประเภท (ปุคคลสูตร)

พุทธศานสุภาษิต
จากพระไตรปิฏก ในพระสุตตันตปิฏก
สังยุตนิกาย ตอนที่ ๑๑


เรื่อง บุคคล ๔ ประเภท
(ปุคคลสูตร)


เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี

ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ประทับนั่ง ณ ที่สมควรดังนี้ว่า "มหาบพิตร บุคคล ๔ จำพวก นี้มีปรากฎอยู่ในโลก

บุคคล ๔ จำพวกไหนบ้าง คือ

๑. บุคคลผู้มืดมาและมืดไป
๒. บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป
๓. บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไป
๔. บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไป

บุคคลผู้มืดมาและมืดไป
เป็นอย่างไร

คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำ คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลช่างสาน ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างรถ หรือตระกูลคนเทขยะ เป็นตระกูลยากจน มีข้าว น้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็นแหลงที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยาก และเขามีผิวพรรณหม่นหมอง ไม่น่าดู ต่ำเตี้ย มีความเจ็บป่วยมาก ตาบอด เป็นง่อย เป็นคนกระจอก หรือเป็นโรคอัมพาต มักไม่ได้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป และเขายังประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

อุปมาเหมือนบุรุษไปจากความืดสู่ความมืดมิด หรือไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัว หรือไปจากสายเลือดชั่วสู่สายเลือดชั่ว แม้ฉันใด มหาบพิตร ตถรคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลผู้มืดมาและมืดไป เป็นอย่างนี้แล

บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป
เป็นอย่างไร

คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำ คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลช่างสาน ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างรถ หรือตระกูลคนเทขยะ เป็นตระกูลยากจน มีข้าว น้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่มห่มได้ยาก และเขามีผิวพรรณหม่นหมอง ไม่น่าดู ต่ำเตี้ย มีความเจ็บป่วยมาก ตาบอด เป็นง่อย เป็นคนกระจอก หรือเป็นโรคอัมพาต มักไม่ได้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป และเขายังประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

อุปมาเหมือนบุรุษขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังก์ หรือขึ้นจากบัลลังก์สู่หลังม้า หรือขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้าง หรือขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาท แม้ฉันใด มหาบพิตร ตถาคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป เป็นอย่างนี้แล

บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไป
เป็นอย่างไร

คือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมาย มีทรัพย์และธัญชาติมากมาย และเขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก ได้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แต่เขาประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

อุปมาเหมือนบุรุษลงจากปราสาทสู่คอช้าง หรือลงจากคอช้างสู่หลังม้า หรือลงจากหลังม้าสู้บัลลังก์ หรือลงจากบัลลังก์สู่พื้นดิน หรือลงจากพื้นดินเข้าสู่ที่มืด แม้ฉันใด มหาบพิตร ตถาคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไป เป็นอย่างนี้แล

บุคลลผู้สว่างมาและสว่างไป
เป็นอย่างไร

คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมาย มีทรัพย์และธัญชาติมากมาย และเขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก ได้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป และเขาก็ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

อุปมาเหมือนบุรุษก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์ หรือก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้า หรือก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้าง หรือก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาท แม้ฉันใด มหาบพิตร ตถาคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไป เป็นอย่างนี้แล


มหาบพิตร บุคคล ๔ จำพวกนี้แล มีปรากฎอยู่ในโลก"

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

มหาบพิตร บุรุษเข็ญใจไม่มีศรัทธา
เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น มีความดำริชั่ว
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีความเอื้อเฟื้อ
ด่าบริภาษสมณะ หรือพราหมณ์ หรือวณิพกอื่น ๆ
เขาเป็นคนไม่มีประโยชน์ เป็นคนมักโกรธ
ย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอ

มหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน
คนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้าย
บุคคลประเภทนี้ ชื่อว่าผู้มืดมาและมืดไป

มหาบพิตร บุรุษเข็ญใจ แต่มีศรัทธา
ไม่มีความตระหนี่ มีความดำริประเสริฐ
มีใจไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมให้ทาน
ย่อมลุกรับสมณะ หรือพราหมณ์ หรือวณิพกอื่น ๆ
ย่อมสำเหนียกในจรรยาอันเรียบร้อย
ไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอ

มหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน
คนเช่นนั้นเมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงไตรทิพยสถาน
บุคคลประเภทนี้ ชื่อว่าผู้มืดมาแต่สว่างไป

มหาบพิตร บุรุษมั่งมี แต่ไม่มีศรัทธา
เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น มีความดำริชั่ว
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีความเอื้อเฟื้อ
ด่าบริภาษสมณะ หรือพราหมณ์ หรือวณิพกอื่น ๆ
เขาเป็นคนไม่มีประโยชน์ เป็นคนมักโกรธ
ย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอ

มหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน
คนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้าย
บุคคลประเภทนี้ ชื่อว่าผู้สว่างมาและมืดไป

มหาบพิตร บุรุษมั่งมี ทั้งมีศรัทธา
ไม่มีความตระหนี่ มีความดำริประเสริฐ
มีใจไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมให้ทาน
ย่อมลุกรับสมณะ หรือพราหมณ์ หรือวณิพกอื่น ๆ
ย่อมสำเหนียกในจรรยาอันเรียบร้อย
ไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอ

มหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน
คนเช่นนั้นเมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงไตรทิพยสถาน
บุคคลประเภทนี้ ชื่อว่าผู้สว่างมาและสว่างไปที่มา: หนังสือธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑


Create Date : 10 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2552 0:28:18 น. 20 comments
Counter : 849 Pageviews.

 
อนุโมทนาบุญค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:1:08:39 น.  

 
หวัดดีจ้า

พี่ว่าอย่างบีไม่น่าอ้วนได้เลยนะ (ดูแล้วน่าจะเหมือนกรรมพันธุ์คนตัวเล็กอ่ะ) ทานยาบำรุงอะไรรึเปล่าเนี่ย

อย่าคิดว่าจะแซงพี่ได้เลยนะ ไม่มีทาง


โดย: aquaworld วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:22:54 น.  

 

รับทราบ...ได้รับความคิดถึงมาไว้แล้วเต็มๆ ครับ

น้องบีเงียบหายไปไหนมาหรอ...โดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:49:05 น.  

 

น้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ๖๐ปี หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
๑๐ - ๑๑ พย. ๕๒ ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม สกลนคร

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู


ขอให้ ตั้งใจรักษาศีล ทำวัตร สวดมนต์ ทำสมาธิ ตามกำลังครับผม


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:01:02 น.  

 
วันนี้วันพระเข้ามารับธรรมะค่ะ สบายดีมั้ยค่ะไม่ได้แวะมาเวลาน้อย แต่มีความคิดถึงอยุ่เสมอค่ะ มีความสุขทุกเวลาเช่นกันนะค่ะโดย: พี่นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:24:47 น.  

 
โห น้ำหนักมากกว่าพี่ตอนอยู่ ม.1 (ย้ำ ม.1) ตั้งโลนึง


โดย: aquaworld วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:07:43 น.  

 
สาธุ


โดย: hs_olj วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:42:03 น.  

 
สวัสดีครับ นูบี

เอาดอกบวบมาฝากครับผม

และมาชวนไปอ่านเทพธิดาดอกบวบครับผม
ว่างๆ ขอเรียนเชิญ ติดตามได้ที่บล็อกนะครับมาส่งเข้านอนด้วยครับ
หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับโดย: หมึกสีดำ วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:12:32 น.  

 สวัสดีค่ะคุณบี

มีความคิดถึงมาฝากค่ะ
อย่าลืมเก็บเข้าบ้านด้วยเน้ออออออออออ

ดูแลและรักษาสุขภาพนะคะ


คมคำ : เราไม่ค่อยมีเวลาให้กับมิตร แต่ให้เวลาทั้งชีวิตกับคนที่ไร้ค่า
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:49:53 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าสดใสค่ะน้องบี
โดย: พีนู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:54:55 น.  

 วันนี้อากาศร้อนจัง
มาเสิร์ฟ น้ำมะนาวเย็นๆ ยามบ่ายครับผม

ปล. ห้ามลบเม้นผมนะครับโดย: หมึกสีดำ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:16:38 น.  

 
title=

สวัสดีตอนเช้าค่ะ นู๋บี
มาส่งกะลังใจก่อนไปทำงานค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:03:27 น.  

 
สงสัยเราจะเป็นพวกมืดมาแล้วก็มืดไป
เข้าบล็อกมาจิตใจมืดดำแค่ไหน
ออกไปจิตใจก็ยังมืดบอดเหมือนเดิม
ไม่รู้สึกว่าได้สัมผัสธรรมมะเลย
จขบ อุตส่าห์เสียเวลาพิมพ์ให้อ่าน
เฮ้อ...


โดย: จอมมารแห่งหุบเขาคนโฉด (zoomzero ) วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:10:11 น.  

 
ฝันดีนะครับ นู๋บีราตรีสวัสดิ์ครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:29:38 น.  

 

สวัสดียามบ่ายครับ นู๋บี
แวะมาส่งความคิดถึงและ
มาเสิร์ฟของว่างด้วยครับผม
...

สุขสันต์วันสุดสัปดาห์นะครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:23:09 น.  

 


โดย: somnumberone วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:32:55 น.  

 
หวัดดีค่ะน้องสาวคนดีน่ารักเสมอ
น้องบี
พี่แคทขอโทษด้วยนะค่ะที่ไม่ได้ส่งข่าวคราวให้ทราบเลย
ลืมน้องสาวเราได้ไงนิ


คิดถึงเราเสมอนะค่ะ
ไว้นัดโปรมแกรมหน้าทำบุญกันจะไม่ขอลืมน้องบีเด็ดขาดนะค่ะ
ดูแลตัวเองดีดีนะค่ะ
อย่าทำงานจนลืมพักผ่อนนะค่ะ
น้องสาวที่รักเสมอ
เนื้อหาวันนี้น่าสนใจจังค่ะ
บุคคล 4ประเภท
คุณแคทประเภทไหนละสิค่ะนิ


โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:28:43 น.  

 
พี่หนูบีคนดี นี่คือข้อความจากน้องสาวที่พี่หนูบี รักและคิดถึงเสมอ

เนื่องจากชีวิตไม่ลงตัวเท่าไหร่และเวลาก็เหมือนจะไม่ลงตัวด้วย ก็เลยห่างหายบล๊อคไปนานแสนนาน แต่ความคิดถึงที่พี่มีให้ หนูรับรู้และดีใจมากๆ ค่ะ มาส่งข้อความให้ คิดว่าปีหน้าแล้วเราคงได้เจอกันนะคะ

ความรักอยู่รอบตัวเราเวลามีคนคิดถึงเราก็ยิ้มได้มากมายแล้ว แอบไปเดินทานเครปที่ฟอร์จูนหรือเปล่าคะ

คิดถึงจังโดย: หนูอร IP: 125.24.26.114 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:12:47 น.  

 

สวัสดียามเย็นครับ นู๋บี

นำ mv มาฝากครับผม

รำถวายกฐินวัดโคกอารักษ์ จ.สุรินทร์ 2552
...


ขอให้คุณนู๋บี มีความสุขสดชื่น ในวันหยุดครับผม

โดย: หมึกสีดำ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:04:04 น.  

 

จ๊ะ...น้องบี
งานต้องรับผิดชอบดีค่ะ
แต่ผ่อนคลายบ้างก้ดีนะค่ะคนดี
อยากเจอเราอีกนะค่ะ
มองเห็นความจริงใจและรู้สึกดีเสมอค่ะ
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:57:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Beee_bu
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
"ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา
แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ"


ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด
www.tarad.com/dxn
Friends' blogs
[Add Beee_bu's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

สาวๆเอนมาหนุ่มๆเอนไปเทพมังกรอวยชัยเอนมาๆ width=40 height=40 align=middle vspace=2 hspace=2 border=0 title="cilladevi">
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.