สถานที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น
บ้านราชพฤกษ์ เนอร์สซิ่งโฮม
ปัจจุบันประเทศไทยมีสภาวะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้คนวัยทำงานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เวลาแต่ละวันหมดไปกับการทำงาน จึงไม่มีเวลาที่จะดูแลบุคคลที่ท่านรักและห่วงใยในยามเจ็บป่วย และมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องอยู่โดยลำพัง จึงจำเป็นต้องใช้บริการจากศูนย์ฯ ดูแลผู้ป่วยหรือจ้างผู้ดูแลจากที่ต่างๆ มาดูแล และมักพบปัญหาที่ตามมาคือศูนย์ฯ / ผู้ดูแล ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยอย่างถูกต้องหรือผิดวิธี ต้องเปลี่ยนศูนย์ฯ / ผู้ดูแล บ่อยครั้ง และเนื่องจากปัจจุบันนี้มีคนบางกลุ่มที่หลอกลวงลูกค้าโดยอ้างตัวเป็นศูนย์ฯ และทำให้ศูนย์ฯ ที่มีอยู่อย่างถูกต้องและให้การบริการด้วยความตั้งใจได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายจากการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการจากศูนย์ฯ ดังกล่าว ควรพิจารณาเลือกอย่างถี่ถ้วน เหมาะสมก่อนการตัดสินใจ โดยการจัดตั้งสถานที่หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ดีจำเป็นต้องมีผู้ดำเนินงานหรือผู้รับผิดชอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะทาง ด้านการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย เช่น แพทย์ , พยาบาล , บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจากสภาฯ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยที่ท่านรักได้ดีเหมือนในโรงพยาบาล
“ บ้านราชพฤกษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ” จัดตั้งขึ้นและดำเนินงานโดยพยาบาลวิชาชีพศิริราชซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี และทีมงานพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของท่าน โดยพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมงโดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ด้วยการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม ตามความความต้องการ และความสามารถของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นเป็นรายบุคคล
บ้านราชพฤกษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการดังนี้
1. จัดส่งพนักงานดูแลผ้สูงอายุ พนักงานดูแลผู้ป่วย ไปอยู่ประจำที่บ้านและโรงพยาบาล
2. เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทั้งแบบประจำและไป-กลับ
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย
“บ้านราชพฤกษ์” ดำเนินการโดยพยาบาลวิชาชีพศิริราช ซึ่งสั่งสมประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพพยาบาลในด้านการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยมามากกว่า 10 ปี ได้เห็นการทำงานของพนักงานดูแลผู้ป่วยที่ถูกจัดส่งมาจากศูนย์ต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการไม่มีความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยเลย ทำให้พนักงานที่จัดส่งมาทำงานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการอบรมและฝึกฝนทักษะการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะทาง แต่ใช้วิธีแบบครูพักลักจำ ทำให้ดูแลผู้ป่วยอย่างผิดวิธี ทำงานเกินขอบข่ายของตนเองโดยไม่มีใบอนุญาตรับรอง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับผู้ป่วยได้
จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นแรงผลักดันให้เริ่มมีการฝึกทักษะการทำงานในการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย ที่ถูกต้อง และเสริมจริยธรรมให้กับพนักงานด้วยความร่วมมือจากทีมพยาบาลของหอผู้ป่วยต่างๆ และเริ่มจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย ที่มีประสบการณ์การทำงานและได้รับการฝึกฝน จากพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย ด้วยอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม จนเป็นที่ยอมรับจากแพทย์ , พยาบาล และบุคคลทั่วไป
ทางศูนย์ฯให้การบริการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยดังนี้
- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้
- ผู้สูงอายุสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์
- ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคไต โรคกระดูก ฯลฯ
- ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต
- ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น / ฟื้นฟูหลังผ่าตัด
- ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดหรือมีแผลกดทับ
- ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา ฯลฯ
หน้าที่ของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย
- ดูแลความสะอาดของร่างกายทั่วไปและสิ่งแวดล้อม บริเวณห้องนอน เสื้อผ้า และอุปกรณ์ของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย
- ดูแลจัดอาหาร ป้อนอาหาร ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย และดูแลให้ยาตามคำสั่งแพทย์
- ดูแลให้อาหารทางสายยาง ด้วยอาหารปั่นหรือนมผงสำหรับผู้ป่วย ( ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
- ดูแลดูดเสมหะ รวมทั้งทำแผลบริเวณที่เจาะคอ (ในกรณีที่ผู้ป่วยเจาะคอ)
- ดูแลพลิกตะแคงตัว และจัดท่าเพื่อป้องกันแผลกดทับ
- ดูแลทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นให้เหมาะสมกับอาการและสภาพของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยเฉพาะราย
อัตราค่าบริการ
- ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เริ่มต้นที่ 9,000 บาท / เดือน
- ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ , ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง , ผู้ป่วยที่เจาะคอและดูดเสมหะ เริ่มต้นที่ 12,000 บาท / เดือน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน / สัปดาห์ คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท / วัน
สถานดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยพักฟื้น
ปัจจุบันนี้ “ บ้านราชพฤกษ์ ”ได้เปิดบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยพักฟื้นมาดูแลที่ศูนย์ฯ โดยมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างความแตกต่างจากศูนย์ฯ ทั่วไปเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง แต่เป็นการมาฟื้นฟูสุขภาพหลังออกจากโรงพยาบาล ด้วยการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน เกิดความผ่อนคลาย สถานที่สะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน กว้างขวาง โปร่งสบาย หน้าบ้านไม่มีตึกบัง ทำให้อากาศถ่ายเทดี ไม่แออัด ปลอดภัย เดินทางสะดวก ห่างจากถนนราชพฤกษ์เพียง 500 เมตร ใกล้โรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลธนบุรี 1 ,โรงพยาบาลธนบุรี 2 , โรงพยาบาลบางใหญ่ , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค , โรงพยาบาลนนทเวช , โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 เป็นต้น เจ้าหน้าที่พยาบาลให้การบริการแบบเป็นกันเอง ให้การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยเสมือนญาติ เน้น “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา”ให้เกียรติ ยกย่องในฐานะบุคคลและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยทุกคน แม้แต่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ด้วยความเชื่อที่ว่า “ผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้”
ทางศูนย์ฯให้การบริการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยดังนี้
- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้
- ผู้สูงอายุสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์
- ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคไต โรคกระดูก ฯลฯ
- ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต
- ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น / ฟื้นฟูหลังผ่าตัด
- ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดหรือมีแผลกดทับ
- ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา ฯลฯ
อัตราค่าบริการ
- ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เริ่มต้นที่ 15,000 บาท / เดือน
- ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เพิ่ม 2,000 บาท / เดือน
- ผู้ป่วยที่เจาะคอและดูดเสมหะ เพิ่ม 2,000 บาท / เดือน
- อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมของใช้ในชีวิตประจำวัน , ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น วัสดุทำแผล , ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, แผ่นรองซับ เป็นต้น
- ค่าบริการชำระล่วงหน้า 1 เดือน ในวันที่สมัครเข้ารับบริการ
สิ่งที่ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยจะได้รับเมื่อมารับบริการ
- มีพยาบาลและทีมผู้ดูแลให้การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง วางแผนการทำงานอย่างมีระบบ โดยผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงานเป็น 2 ช่วงเวลา คือ กลางวันและกลางคืน
- ดูแลความสะอาดของร่างกายทั่วไปและสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย
- อาหารหลัก 3 มื้อ รวมทั้งอาหารว่าง และน้ำผลไม้เสริมในแต่ละวัน ปรุงอาหารด้วยผัก ผลไม้ และวัสถุดิบปลอดสารพิษ
- ดูแลให้อาหารทางสายยาง ด้วยอาหารปั่น วันละ 4-5 มื้อโดยคำนวณแคลอรี่ของสูตรอาหารอย่างเหมาะสมตามหลักโภชนาการของผู้ป่วยแต่ละราย (ในกรณีผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง)
- บริการซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูเตียง และทำความสะอาดห้องทุกวัน
- ดูแลจัดอาหาร ป้อนอาหาร ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย และดูแลให้ยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
- ดูแลดูดเสมหะ รวมทั้งทำแผลบริเวณที่เจาะคอ (ในกรณีที่ผู้ป่วยเจาะคอ)
- ดูแลพลิกตะแคงตัว และจัดท่าเพื่อป้องกันแผลกดทับ
- ดูแลทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นให้เหมาะสมกับอาการและสภาพของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยเฉพาะราย
- บริการส่งผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลตามแพทย์นัด โดยคิดค่าบริการเฉพาะค่ารถนำส่ง
เอกสารที่ต้องนำมาวันสมัครเข้ารับบริการ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วย
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องนำมาพร้อมในวันแรกที่มารับบริการ
สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก แป้ง หวี ครีมทาผิว แพมเพอร์ส แผ่นรองซับ ยาประจำตัวของผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดต่อ 088-186-2364 088-127-7966
Create Date : 06 ตุลาคม 2554
Last Update : 6 ตุลาคม 2554 22:21:20 น.
Counter : 4523 Pageviews.

1 comments
  
新正如意 新年发财

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ

คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้
มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปีนะคะ


โดย: dawreung51 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:19:51:25 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นักลงทุน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ตุลาคม 2554

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31