Welcome Everybody ..
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
23 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 

มีอะไรในงบการเงิน

SmileyมีอะไรในงบการเงินSmileyเมื่อพูดถึง “งบการเงิน” หลายคนคงนึกถึงตัวเลขเป็นอันดับแรก บางคนอาจคิดว่าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน ยากต่อการทำความเข้าใจ และอาจมองข้ามข้อมูลเหล่านี้ไป อันที่จริง หากศึกษาข้อมูลจากงบการเงินกันอย่างจริงจังแล้ว คุณจะได้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ไม่น้อยทีเดียวงบการเงิน หมายถึง รายงานทางบัญชีที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดทำขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น ผู้อ่านงบการเงินจะมองเห็นภาพรวมของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
โดยทั่วไป งบการเงินประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้


1. งบดุล คือ งบที่แสดงถึงฐานะการเงินโดยงบดุลจะบอกให้ทราบถึง ทรัพยากรที่ใช้ ในการดำเนินงาน ภาระผูกพันในการชำระหนี้ และจำนวนทุนของบริษัท ที่ได้มาจากผู้เป็นเจ้าของ ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ณ วันสิ้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี งบดุลประกอบด้วยรายการหลัก ๆ 3 รายการ คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน หรือส่วนของเจ้าของ
2. งบกำไรขาดทุน คือ งบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดให้เป็นรอบ 1 ปี หรือไตรมาส งบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย รายการหลัก 3 รายการ คือ 1) ยอดขายหรือรายได้ 2) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือต้นทุน 3) ผลต่างของตัวเลขดังกล่าว ซึ่งก็คือ กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ มาตรฐานการบัญชีไทย กำหนดให้บริษัทจัดทำงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ระหว่างต้นงวดถึงปลายงวด เช่น รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ และการแบ่งปันส่วนทุนให้เจ้าของกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดบัญชี เป็นต้น
รายละเอียดต่าง ๆ ในงบการเงินนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงของสินทรัพย์สุทธิ หรือ
ความมั่งคั่งของเจ้าของในระหว่างงวด
4. งบกระแสเงินสด คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในระหว่างงวด โดยจะแสดงถึงรายการได้มา และใช้ไปของเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดใน 3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ เงินสดที่ได้จากการดำเนินงานจากการจัดหาเงินทุน และจากการลงทุน
เราสามารถดูถึงความสามารถในการบริหารเงินสดของบริษัท และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้จากงบกระแสเงินสด โดยกิจการที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมักจะมีสัดส่วนของกระแสเงินสดที่นำเข้ามาจากการดำเนินงานของบริษัทมากที่สุดข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อมูลในงบการเงินส่วนนี้ จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท เช่น การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การอธิบายถึงการตีราคาสินทรัพย์และนโยบายการบัญชี การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า เป็นต้น
นอกจากการติดตามข้อมูลของบริษัทจากงบการเงินทั้ง 5 ส่วนหลักดังกล่าวแล้ว รายงานผู้สอบบัญชี ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้อ่านงบการเงินไม่ควรละเลยหรือมองข้าม เพื่อศึกษาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบการอ่านงบการเงินด้วย รายงานผู้สอบบัญชี เป็นรายงานที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็นต่องบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ว่าได้มีการจัดทำรายงานทางการเงินขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดหรือไม่ นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชียังให้ข้อสังเกตแก่ผู้ใช้งบการเงินหรือผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทด้วย เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น


การอ่านงบการเงินรายกลุ่มอุตสาหกรรมการอ่านงบการเงินของกิจการแต่ละประเภทนั้น จะให้ความสำคัญกับรายการข้อมูลในงบการเงินแต่ละส่วนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของธุรกิจนั้น ๆ ว่า ปัจจัยใดจะมีน้ำหนักต่อการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มากกว่ากัน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรทราบถึงลักษณะโดยทั่วไปและปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอ่านงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจนั้น ๆ ด้วย เช่น
กลุ่มสถาบันการเงิน : โดยทั่วไปการวิเคราะห์ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจเงินทุนจะพิจารณาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยจ่ายเป็นหลัก เนื่องจากเป็นรายได้และรายจ่ายที่สำคัญของธุรกิจ สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจหลักทรัพย์นั้น จะเปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยรับ เงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น
กลุ่มประกันภัย : โดยทั่วไปจะพิจารณาจากรายได้เบี้ยประกัน ซึ่งคิดจากกำไรจากการรับประกันเทียบกับค่าสินไหม รวมทั้งพิจารณาที่ราบได้จากการลงทุน เมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ปล่อยกู้ หรือฝากไว้กับสถาบันการเงิน
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : โดยทั่วไปมักพิจารณาที่นโยบายบัญชีในการรับรู้รายได้ของโครงการ ซึ่งมีผลต่อกำไรที่รายงานในแต่ละงวด
กลุ่มสื่อสาร : โดยทั่วไปจะพิจาณาจากการประเมินมูลค่าโครงการว่าจะได้รับกระแสเงินสดเท่าใด นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาอัตราค่าบริการต่อต้นทุน เป็นต้น


ข้อพึงระวังในการอ่านงบการเงิน


การอ่านงบการเงินให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากการพิจารณาตัวเลขในงบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแล้ว ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในงบการเงินด้วย เช่น รายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เพียงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ไม่ดี แต่ในขณะเดียวกัน อาจหมายถึงการสะสมวัตถุดิบที่หายาก เพื่อใช้ในช่วงที่ขาดแคลนก็เป็นได้ ซึ่งหากปล่อยให้ขาดแคลน อาจทำให้กิจการหยุดชะงักหรือเสียหายเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ นโยบายการบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่บริษัทแต่ละแห่งเลือกใช้ ก็เป็นสิ่งที่ผู้อ่านไม่ควรมองข้าม เนื่องจากภายใต้สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมเดียวกัน บริษัทที่มีนโยบายการบัญชีที่ต่างกัน อาจทำให้งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีความแตกต่างกันได้ ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีไทยนั้น ได้กำหนดให้ทุกบริษัทจะต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน และยุติธรรม แก่ผู้อ่านงบการเงินและผู้ลงทุน
ท้ายที่สุด ผู้ลงทุนอาจพิจารณาอ่านบทวิเคราะห์งบการเงินของหลักทรัพย์ที่ตนสนใจจะลงทุน ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้


ข้อมูลจากวารสารอ่านงบการเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ขอบคุณ //www.nsbest.com/abstract9.htm


 

Create Date : 23 สิงหาคม 2552
1 comments
Last Update : 23 สิงหาคม 2552 9:13:16 น.
Counter : 1475 Pageviews.

 

when you need
the miracal ask GOD
for it and you will find out
that the only miracal that have in the
World Is Our GOD as he does to me

 

โดย: da IP: 124.120.11.89 23 สิงหาคม 2552 17:48:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


บี๋น้อย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
free counters
Friends' blogs
[Add บี๋น้อย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.