ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จัดกิจกรรม BCG Road Trip มาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี #1เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาวลา 07.00 น.
ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถ Mini Road Trip
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Road Trip
ในรูปแบบประหยัดพลังงาน
ภายใต้ชื่อ Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง”
วันที่ 21-23 ตุลำคม 2564
เส้นทาง รำชบุรี - เพชรบุรี - สมุทรสงครำม - นครปฐมนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า

วันนี้คาราวาน Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip
เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง”
เราจัดในรูปแบบไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ BCG Model
คือเป็นการท่องเที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทาง
ที่เป็นการท่องเที่ยวที่เข้าไปหาอัตตลักษณ์ของชุมชน
เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
เป็นกิจกรรม Mini Road Trip ในรูปแบบประหยัดพลังงาน
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
จัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism)
ลดของเสียให้มากที่สุด(Zero Waste) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ในวันนี้ ททท.ภูมิภาคภาคกลางได้ร่วมมือกับสมาคมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางรถยนต์ในรูปแบบประหยัด
พลังงาน โดยใช้ชื่อกิจกรรม Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip
เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้แทนจากสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวจาก 6 สมาคม และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 22 คน พร้อมรถยนต์ประเภท
EV และประเภท Hybrid จำนวน 7 คัน ร่วมเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวน าร่อง
จังหวัดราชบุรี - เพชรบุรี - สมุทรสงคราม – นครปฐม

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า

สิ่งที่เราจะพาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เนื่องจากว่า
ปีนี้เป็นปีที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์ใหม่
ที่เราเรียกว่า การท่องเที่ยวที่เป็นประสบการณฺเพิ่อสร้างความทรงจำที่ดี
ในการที่จะไปบอกต่อเพื่อที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยว
ในการที่จะนำเม็ดเงินของการท่องภายในประเทศมาเสริมเติมเต็ม
ในส่วนของเม็ดเงินจากต่างประเทศที่ยังเข้ามาไม่ครบ

วันนี้เราจะไป Unseen New Series ใหม่ของภูมิภาคภาคกลาง
อาทิ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
เราจะพาไปสัมผัสกับสิ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็น Mini Road Trip
โดยรถยนต์พลังงานได้ใช้นวัตกรรมใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ที่ตอบโจทย์จากประสบการณ์จริงๆ เที่ยวสนุกทุกวิถีใกล้กรุง
โดยเริ่มต้นจากภูมิภาคภาคกลางแล้วอาจจะได้เห็นอีกในหลายๆ ภาค
ที่จะร่วมเดินทางกันในลักษณะที่เป็นแบบ BCG Model

ดังนั้น เวลาเดินทางขอให้คิดเลยนะคะว่าสวมใส่แมว เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ

ดังนั้พอเราคุ้นชินแล้วเราก็จะท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย
และคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวค่ะจุดหมายแรกของ BCG Mini Road Trip ที่แวะ คือ วัดม่วง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีจากซ้ายไปขวา
นายอภิรัตน์ ทวีทรัพย์ พนักงานการตลาด6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากภาพซ้ายไปขวา
นายคมสัน จับจุ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
คุณป้าสอางค์ พรหมอินทร์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
และนายอภิรัตน์ ทวีทรัพย์ พนักงานการตลาด6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวัดม่วง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ที่ตั้งในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วัดนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจไทยรามัญแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง
เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี
มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เจดีย์มอญที่ตั้งอยู่ริมน้ำมองเห็นมาแต่ไกลจากแม่น้ำกลอง
รวมทั้งอุโบสถเก่าแก่ที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้น
งานแกะสลักและภาพจิตรกรรมที่แต่งแต้มบริเวณหน้าบัน
และหน้าต่างโดยรอบรวมทั้งผนังบานประตูทั้งหน้าและหลัง
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าต้องมาเยี่ยมชมสักการะค่ะ

ที่มาของชุมชนมอญที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใบบุญแห่งแผ่นดืนไทย
ต่างเสาะหาหนทางใหม่ที่สงบร่มเย็น เหมาะแก่การตั้งเป็นถิ่นฐาน
เพื่อเสาะแสวงหาความร่มเย็นให้กับครอบครัวอย่างเป็นปึกแผ่น
และนี่คือบทเริ่มต้นของการข้ามประเทศมาสู่อ้อมกอดแผ่นดินสยาม
เป็นการอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มอญเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาโดยชาวมอญกลุ่มหนึ่งได้เลือกเอาทำเลแถบลุ่มน้ำแม่กลอง
ในเขตอำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เป็นที่อยู่อาศัยดำเนินชีวิตร่วมกันกับชนเผ่าอื่นด้วยความสงบสุขร่มเย็น
ต่อมาจึงเกิดการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกัน
จนกลายเป็นชุมชนอย่างทุกวันนี้
ชาวมอญนั้นได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ฝักใฝ่และศรัทธาในพุทธศาสนา
อีกทั้งยังเชื่อว่าการสร้างวัดจะได้บุญอย่างยิ่งใหญ่
ดังนั้นจึงเกิดมีวัดประจำหมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ในทุกชุมชน
เพื่อเป็นพุทธบูชาและให้คนในชุมชนได้ทำบุญอย่างสะดวกสบาย
จะเห็นได้ว่าสองฝั่งน้ำแม่กลองแถบนี้มีวัดสำคัญอยู่สองแห่ง
ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของศาสนิกชนชาวมอญ วัดแห่งแรกคือ "วัดม่วง" แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของสายน้ำ

จากหลักฐานในคัมภีร์ใบลานภาษามอญระบุว่า
"วัดม่วง" สร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2181 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา
นับเนื่องมาถึงปัจจุบันมีอายุได้เกือบสี่ร้อยปี

จะเห็นได้ว่าลวดลายปูนปั้น งานแกะสลัก และภาพจิตรกรรม
รังสรรค์แต่งแต้มอย่างวิจิตรบรรจงอยู่ที่หน้าบันของพระอุโบสถ
ความงดงามที่หน้าต่างโดยรอบ ตลอดทั้งผนังบานประตูทั้งหน้าและหลัง
สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงอัตตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างสวยงามพอดีเจอผอ.นก นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เลยเรียนเชิญมาถ่ายกับภาพเจียนฝาผนังที่หน้าประตูสวยมากค่ะ
มาถึงวัดม่วงแล้วต้องห้ามพลาดมาถ่ายภาพตรงมุมนี้นะคะพี่น้องภาพเขียนจิตรกรรมที่หน้าต่างสวยมากค่ะ

อุ้มเข้ามาไหว้พระในอุโบสถ
เจอผอ.กุ๊กไก่-ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
ไหว้พระพอดีค่ะเมื่อขบวนคาราวาน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง”
มาครบทุกคันแล้ว
นายคมสัน จับจุ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ก็กล่าวต้อนรับแล้วจากนั้นนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีจากนั้นผอ.นก นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
มอบของที่ระลึกแก่คุณป้าสอางค์ พรหมอินทร์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ภายในวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ริมแม่น้ำแม่กลอง
วัดม่วงเป็นวัดเก่าแก่
ตามประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ใบลานเขียนด้วยอักษรมอญว่า
มีอายุอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในช่วงเวลานั้น ชุมชนบ้านม่วงและบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
มีกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมอญ อยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนอื่น
อาทิ ไทย จีน ลาว ญวน เขมรและกะเหรี่ยง
จึงมีการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน
ก่อเกิดเป็นอัตตลักษณ์เฉพาะถิ่น
ด้วยความที่ชุมชนบ้านม่วงมีวิถีชีวิตผูกผันอยู่กับประเพณีและความเชื่อดั่งเดิม
ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ทางด้านความรู้ด้านมอญศึกษาเดินเข้ามาข้างในสุดสิ่งที่ต้องมาดูคือห้องนี้ค่ะคัมภีร์ที่ล้ำต่าค่าที่สุดของที่นี่
มีการจัดแสดงคัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยอักษรมอญมีอายุกว่า 300 ปี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีแห่งนี้
เป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
แบ่งการจัดแสดงออกเป็นห้องต่างๆ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย

ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
BG : โอน่าจอมซ่าส์ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
ของแต่ง Blog : ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า

 Create Date : 25 ตุลาคม 2564
Last Update : 31 ตุลาคม 2564 22:06:01 น. 26 comments
Counter : 653 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณThe Kop Civil, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณสองแผ่นดิน, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณKavanich96, คุณกะว่าก๋า, คุณmultiple, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกิ่งฟ้า, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณเนินน้ำ, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณชีริว, คุณnewyorknurse, คุณmariabamboo, คุณlovereason, คุณNoppamas Bee, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณตะลีกีปัส, คุณtoor36


 
ตามมาเที่ยวราดรีด้วยคนครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 25 ตุลาคม 2564 เวลา:19:50:42 น.  

 
ตามคุณแฟรงค์มาเที่ยวด้วย
ฐานะแฟนLiverpool เหมือนกันนน.


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 25 ตุลาคม 2564 เวลา:20:35:33 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:5:09:24 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

ช่วงนี้หลายจงหวัดเริ่มเปิดเมืองแล้ว
นักท่องเที่ยวคงจะคึกคักขึ้น
แต่ก็แอบห่วงครับ
ตัวเลขโควิดก็พุ่งสูงขึ้นทุกวันตามไปด้วยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:5:42:01 น.  

 
โอ้ รถไฟฟ้าก็มานะเธอ 555

ทริปนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ พึ่งจะเคยเห็นภายในรถไฟฟ้า เทสล่า ขับเองได้วันนี้นี่เองนะครับ

วัดม่วง ภาพจิตรกรรม เก่าแก่ ช่างฝีมือไม่ธรรมดา เสียดายที่ต้องทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
แอบเห็นมีภาษามอญด้วย แถววัดนี้น่าจะเป็นชุมชนชาวมอญเก่า แหงๆเลย ถึงมีข้าวของต่างๆ ที่เห็นเก็บแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ มากมายเลยนะครับโดย: multiple วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:8:08:37 น.  

 
การท่องเที่ยวเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาแล้วนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:9:20:21 น.  

 
เปิดเครื่องทิ้งไว้ แล้วถึงได้เห็นที่เที่ยวสวยๆงามๆค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:9:39:20 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม ตามมาเที่ราชบุรีด้วยค่ะ ดูภาพเต็มอิ่มเหมือนได้ไปด้วยเลยค่ะ

ขอบคุณที่ไปให้กำลังนะคะ

มีความสุขยามบ่ายค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:13:05:27 น.  

 
วัดม่วงสวยครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:13:28:28 น.  

 
เทสล่า น่าขับมากครับ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:16:19:16 น.  

 
เที่ยวเมืองไทยตามเพลงเลยจ้าน้องอุ้ม


โดย: เนินน้ำ วันที่: 26 ตุลาคม 2564 เวลา:19:56:00 น.  

 
อีกไม่กี่วันก็เปิดเมือง เปิดประเทศ
ตัวเลขโควิดที่เชียงใหม่พุ่งไม่หยุดเลยครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา:13:03:36 น.  

 
ปักหมุด
ตามๆๆๆๆ คาะ


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา:15:27:11 น.  

 
คาราวานท่องเที่ยวมาแล้ว
แถมเป็นการท่องเที่ยวแบบ Zero Waste ซะด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับป.ล. ผมล่ะอยากได้รถเทสล่าจัง แฮ่ >_<


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา:19:56:53 น.  

 
ขอบคุณที่เข้าไปทักทายกันในบล็อกโจทย์ตะพาบด้วยนะคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา:20:06:59 น.  

 
เห็นบ้านโป่งละคิดถึง เคยทำงานที่นี่สามปี แต่วัดม่วงไม่เคยไปอะครับ แหะๆ
แถวนี้คนมอญเยอะจริง


โดย: ชีริว วันที่: 27 ตุลาคม 2564 เวลา:21:11:56 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 ตุลาคม 2564 เวลา:5:31:53 น.  

 


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 28 ตุลาคม 2564 เวลา:7:48:15 น.  

 
มาเที่ยวกับพี่อุ้มค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 28 ตุลาคม 2564 เวลา:11:50:13 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม
เห็นพี่อุ้มอัปท่องเที่ยวแบบแรลลี่แล้วชอบจังค่ะ นุ่นไม่เคยไปเที่ยวแบบแรลลี่สักครั้งเลยอะ
รถสวย จอใหญ่ดีจัง สมรรถนะคงเยี่ยม ไปเที่ยวกันเยอะๆ ครึกครี้นน่าสนุกจัง
ราชบุรีนุ่นเคยไปแค่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยากไปอะไรนะที่เป็นโฮมสเตย์ดังๆ ก็ยังไม่เคยไปเลย
ขอบคุณพี่อุ้มที่พาเที่ยวค่า ภาพสวยจุใจเลย ขอบคุณมากๆ ค่า


โดย: lovereason วันที่: 28 ตุลาคม 2564 เวลา:22:56:26 น.  

 


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 ตุลาคม 2564 เวลา:13:17:57 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ถึงเทศกาลออกเที่ยวกันแล้วค่ะ
แต่แม่ตะลีชิงเที่ยวก่อนคนจะแยะ กลับมาแล้วค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 29 ตุลาคม 2564 เวลา:17:02:33 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ตุลาคม 2564 เวลา:5:57:52 น.  

 
ไปโพธารามด้วย ราชบุรีผมก็ได้ไปหลายครั้งเหมือนกันครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 30 ตุลาคม 2564 เวลา:19:19:49 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง
สวัสดีครับ


ขอบคุณที่ไปร่วมฟังเพลงครับ
มีความสุข รักษาสุขภาพ ห่างไกลโควิด นะครับคุณอุ้ม


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 31 ตุลาคม 2564 เวลา:8:58:04 น.  

 


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 31 ตุลาคม 2564 เวลา:16:27:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#17


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
25 ตุลาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.