โรงเรียนหอวังเตรียมจัดคอนเสิร์ตฉลอง 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู Horwang Alumni Charity Concertเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานครโรงเรียนหอวัง ร่วมกับชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง
สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง, เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง, ทีมงาน 5 ทศวรรษ และมูลนิธิธรรมดีจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน
"50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู Horwang Alumni Charity Concert"
คอนเสิร์ตการกุศลในโอกาสครบรอบ 50 ปี
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยมีศิลปิน อาทิ สุชาติ ชวางกูร, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, มุก ฌัฐนิชา ชมดี the Star10และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักเรียนเก่าหอวัง และเป็นประธานมูลนิธิธรรมดี
โดยมีคุณวีระศักดิ์ นิลกลัด เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงานนี้ค่ะอาจารย์สมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ได้กล่าวถึงประวัติของโรงเรียนหอวัง

ในโรงเรียนหอวัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509
เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มีประวัติการก่อกำเนิดเกี่ยวเนื่องกับ "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงยกเลิกตำแหน่งวังหน้าและตั้งมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทน
และทรงตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาแห่งหนึ่ง
ณ ทุ่งปทุมวัน ชื่อว่า "วังวินด์เซอร์"
หรือเรียกกันโดยสามัญว่า "พระตำหนักหอวัง" เนื่องจากเป็นตึกมีหอสูง

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
ประชวรจนเสด็จสวรรคต
ก็มิได้ใช้พระตำหนักหอวังในการประทับ หากแต่ใช้เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459

โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
ภายหลังการก่อตั้ง แผนกฝึกหัดครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ปัจจุบัน คือ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472
เพื่อให้นิสิตแผนกฝึกหัดครู ใช้ฝึกความชำนาญในการสอน
และได้ใช้อาคารวังวินด์เซอร์ เป็นอาคารเรียน เรียกว่าตึกหอวัง

เมื่อ พ.ศ. 2478 กรมพลศึกษาได้ทำสัญญาเช่าที่ดินตำบลวังใหม่จากมหาวิทยาลัย
และรื้อตึกหอวัง เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่อาคารเรียนสร้างใหม่
ริมถนนพญาไท
จนถึง พ.ศ. 2481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ยุบโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ลง
และจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติในระยะนั้น

เมื่อ พ.ศ. 2509 ศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รวมตัวกันก่อตั้ง สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น
และมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมว่า
ควรฟื้นฟูโรงเรียนขึ้นมาอีกให้เป็นที่ชุมนุมของนักเรียนเก่า
และได้พิจารณาสถานที่ตั้งของ โรงเรียนบางเขนวิทยา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีประกาศเรื่องเปลี่ยนชื่อ
จากโรงเรียนบางเขนวิทยา มาเป็น "โรงเรียนหอวัง"
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2511 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
โรงเรียนหอวังผ่านการประเมินรอบที่ 3
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้เป็น 1 ใน 8 โรงเรียนคุณภาพระดับพิเศษของกรุงเทพมหานคร
และ 1 ใน 16 โรงเรียนคุณภาพพิเศษของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554ดร.เลิดศิลป์ รัตนมุสิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เปิดเผยว่า
คอนเสิร์ตการกุศล "50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู Horwang Alumni Charity Concert"
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนหอวัง
ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
ตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศตามมาตรฐานสากล
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
อีกทั้งเป็นโอกาสของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อคณะครูอาจารย์และทำประโยชน์ให้กับสังคม
โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)
และจัดสร้างนิทรรศการถาวรเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้งโรงเรียนหอวังรวมถึงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนด้วยครับ

นาวาอากาศเอก พงศธร คชเสนีย์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)
ผู้แทนพลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
เปิดเผยว่า กรมแพทย์ทหารอากาศและโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) ขอขอบคุณโรงเรียนหอวัง
และองค์กรผู้ร่วมจัดงานคอนเสิร์ต ในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่บุคลากรกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ที่มีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของโรงพยาบาล
รวมถึงการพัฒนาให้โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) เป็นโรงพยาบาลทหารอากาศทุติยภูมิระดับสูง
ที่มีความเป็นเลิศในด้านผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักเรียนเก่าและประธานมูลนิธิธรรมดี
เปิดเผยว่า
ในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนเก่าหอวังรุ่นที่ 14 ได้จบการศึกษามา 30 กว่าปีแล้วล่ะครับ
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนอยู่ที่โรงเรียนหอวังแห่งนี้
ได้หล่อหลอมซึ่งใช้คำว่าได้ดัดนิสัย ได้ขัดเกลาโดยเฉพาะคุณครูดุแล้วก็ครูมีวินัย
มนสมัยเด็กๆ เมื่อเราทำผิด สิ่งที่เราเห็นแก่ตัว
ก็ได้คุณครูนี้แหละครับที่ทำให้เราเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรอะไรไม่ควร อะไรเป็นประโยชน์ของส่วนรวม
สิ่งที่ได้มากที่สุดกับการมาเป็นนักเรียนเก่าหอวังก็คือ
การที่เราได้เห็นว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นจะต้องเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้อย่างที่สุดจากการที่ได้มาที่โรงเรียนหอวังแห่งนี้
ก็เลยทำให้เราได้กลายมาเป็นคนปัจจุบันนี้ที่เรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคม
เราก็จะนึกถึงการอบรมสั่งสอน
โดยที่ว่าอาจารย์ท่านไม่ได้สอนในเชิงทฤษฎี
แต่ท่านได้เห็นถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของเราซึ่งไม่เหมาะสมในสมัยที่เราเป็นเด็กนักเรียน
แล้วตรงนั้นอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำซึ่งมีคุณค่าอย่างที่สุด
ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณครู
แล้วผมก็อยากจะเรียนว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนหอวังเท่านั้น
ที่นักเรียนเก่าจะได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะอย่างนี้
แล้วผมอยากจะขอเป็นตัวแทนของนักเรียนทุกสถาบันและทุกโรงเรียน
ถ้าเรามีโอกาสอยากให้เราน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู
เพราะถ้าไม่มีคุณครูผุ้หวังดีต่อลูกศิษย์ก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้ครับ

อยากจะกราบเรียนนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
พระองค์ทรงเป็นห่วงมากที่สุดในส่วนท้ายของรัชกาลนั้นก็คือพระองค์ทรงเป็นห่วง
ครูดีและนักเรียนดี ไม่ได้ทรงเป็นห่วงครูเก่งนักเรียนเก่ง
ครูดีและนักเรียนดีจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนก็จะจ้องเริ่มต้นจากคุณครู
คุณครูจะต้องมีกำลังใจที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาหรืออะไรต่างๆ
เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงเป็นห่วงมากๆ เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านว่า
หน้าที่และบทบาทของคุณครูนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าคุณครูเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติของเรา
การศึกษาคือความมั่นคงของชาติ
ก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้ของการจัดคอนเสิร์ตของโรงเรียนหอวัง
ว่าไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนหอวังครับ แต่อยากจะให้เป็นของทุกๆ โรงเรียนของทุกๆ สถาบัน
ที่จะได้มาร่วมแรงร่วมใจกันครับ

สำหรับรายได้ไหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
รายได้ส่วนที่ 1 สำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านเพียรสนับสนุนโรงเรียน เป็นผู้ที่อุปถัมภ์และก่อให้เกิดโรงเรียนขึ้นมาได้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว
สำหรับรายได้ส่วนที่ 2 นำไปปรับปรุงห้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซึ่งเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคคลากร โรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนที่เปิดมานาน 50 กว่าปี
เพราะฉะนั้นได้ผลิตบุคลากรที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมาอย่างมากมาย
เพราะฉะนั้นเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ประเทศของเรา คนในประเทศของเรา ทรัพยากรมนุษย์ก้าวทันไปสู่ในยุค 4.0
และอีกเรื่องที่มีประโยชน์มากๆ นั่นก็คือนำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่ อยู่ตรงกันข้ามกับสนามบินดอนเมือง เพราะตรงนั้นยังไม่มีโรงพยาบาล
เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่จะรองรับประชาชนที่จะอยู่ในละแวกนั้นคุณสุชาติ ชวางกรู ศิลปินนักร้อง ในฐานะเป็นตัวแทนศิลปินที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งสำคัญ
เปิดเผยว่า
ครูคือพ่อแม่คนที่สองของเรา คติ ความเชื่อ และการปฏิบัติตัวของเราที่ผ่านมาก็คือครูที่เป็นพ่อแม่คนที่สองจริงๆ
เวลาอยู่บ้านเราก็มีพ่อแม่ใช่ไหมครับ แต่เวลามาอยู่ที่โรงเรียนครูก็คือพ่อแม่
เพราะฉะนั้นท่านก็จะปากเปียกปากแฉะกับเราก็จะมีดุบ้างตีบ้างก้เป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นเด็ก
เพราะเด็กก็จะซนไปตามประสา ถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยไกดืเราอบรมให้เราได้อยู่ในร่องในรอย
ผมก็เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงจะไม่ได้ดี
อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรือเป็นคนที่ดีก็สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้
การที่จะบูชาพระคุณครู สำนึกในบุญคุณของครู
ทำสิ่งดีดีอย่างวันนี้จัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลของโรงเรียนหอวังที่นำเงินรายได้
ไปซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาล นำไปปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน
นำไปจัดนิทรรศการถาวรเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของครูทั้งหลาย
ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวครับ

รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ด้วยแนวคิดหลักของงานเป็นการน้อมบูชาพระคุณครู
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
ดีใจที่แฟนคลับยังคงติดตามผลงานของศิลปินรุ่นคลาสสิคที่จะมากันอย่างคับคั่ง
และหวังว่าจะร่วมร้องเพลงไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบทเพลง ใจรัก, เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป, ดั่งเม็ดทราย,ออเจ้าเอย
สำหรับศิลปินที่มาร่วมงานจะมี 3 กลุ่มหลักๆ ด้วยกันคือ สาวสาวสาว,ประวิทย์ ฟรีเบิร์ด,สุชาติ ชวางกรู
และพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ก็จะมาร่วมงานกับเราด้วย เพราะว่าพี่แจ้ก้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนหอวัง
ที่เป็นทั้งนักร้อง-นักแต่งเพลง และเป็นทั้งนักปั้นศิลปินให้ประดับวงการเพลงไทยได้อย่างมากมาย
แล้วก็ขออนุญาตร้องเพลงพี่แจ้
และมีคุณอรวีย์ สัจจานนท์, ดร.สิริทรา นิยากร และศิลปินรุ่นใหม่อย่างน้องมุก The starคุณเนาวรัตน์ ยุกตนันท์ ดารานักแสดง
เปิดเผยว่า
ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ แม้ไม่ได้เป็นศิษย์โรงเรียนหอวัง แต่มีบ้านใกล้โรงเรียนหอวัง
มีหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนหอวัง ก็จะเป็นกระบอกเสียงเป็น PR ประชาสัมพันธ์ให้มาซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตกันเยอะๆ
เพราะเงิน 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาทก็จะไปช่วยให้โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
เพราะโรงพยาบาลใหม่ๆ ต้องการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เป็นอย่างมากเลยค่ะ
มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละมือ และสำหรับบัตรราคาก็ไม่แพงนะคะ
เป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ขอเรียนเชิญนะคะคอนเสิร์ต 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซด์ https://www.horwangalumnicharity.com
หรือที่เฟชบุ๊ค horwang alumni charity concert
หรือที่ Line official @horwang
บัตราราคา 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท และ 2,500 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-1929-5150, 08-1658-5050 หรือโทร. 09-7009-8271
โดยมีผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้โดยธนาคารออมสิน-บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ดีแคช จำกัด, บริษัท ไลฟ์ฟอร์ด จำกัด และสโมสรไลออนส์ ประเทศไทยขอขอบคุณ
เพลง : ครูในดวงใจ : อรวี สัจจานนท์
BG : คุณเนยสีฟ้า / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 25 กันยายน 2562
Last Update : 25 กันยายน 2562 8:30:24 น. 10 comments
Counter : 395 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณขุนเพชรขุนราม, คุณกะว่าก๋า, คุณTui Laksi, คุณหอมกร, คุณkae+aoe, คุณตะลีกีปัส, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณThe Kop Civil, คุณSweet_pills


 
ดีจัง
ศิษย์เก่าหลายๆรุ่นได้พบกัน
ได้ความรู้ประวัติของโรงเรียน
หอวังด้วยค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:3:58:44 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:6:15:20 น.  

 
จัดงานยิ่งใหญ่ด้วย ได้ทั้งบุญและบันเทิงนะคะ
งานน่าจะจัดเดือน มกราคม ปี 2563 มั๊ยคร้าคุณอุ้ม
เพราะ มกราคม 2562 ผ่านมาแล้วค่ะ
ขอบคุณข่าวและเรื่องราวดีๆวันนี้ค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:7:53:20 น.  

 
อุ้มสี Fanclub Blog ดู Blog
เป็นโรงเรียนดังแห่งหนึ่งค่ะโดย: หอมกร วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:8:34:58 น.  

 
เยี่ยมเลย


โดย: kae+aoe วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:8:41:51 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน
ได้กตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน
ดียิ่งแล้วค่ะ

ขอบคุณกำลังใจให้ดอกไม้ปลายฝนด้วยนะคะโดย: ตะลีกีปัส วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:9:12:57 น.  

 
สวัสดี ยามสาย ๆ จ้ะ น้องอุ้ม
ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากจ้ะ นอก
จากได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูผู้สอนแล้ว ยังได้ช่วยเหลือ ร.พ.
เป็นการทำประโยชน์ต่อสังคม
ขอชมเชยผู้ริเริ่มทำกิจกรรม
นี้ จ้ะ

โหวดหมวด แฟนคลับ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:11:10:14 น.  

 
ได้พบปะศิษย์เก่าด้วย เยี่ยมเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:15:39:02 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีจังค่ะคุณอุ้ม
น่าชมคอนเสิร์ตมากค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 25 กันยายน 2562 เวลา:23:43:02 น.  

 
ถ้าจำไม่ผิด
น้องอุ้มก็อยู่โรงเรียนนี้นะคะ
ไม่ได้เห็นเธอนานมากเลยโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 27 กันยายน 2562 เวลา:12:35:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 103 คน [?]ขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60
ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กันยายน 2562
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
25 กันยายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.